22.1.2008

 

YHDISTELMÄLUETTELO HALLINTOPÄÄLLIKÖN LAATIMAN ESITTELYLISTAN ASIOISTA A 1 – A 7/08 TIEDEKUNTANEU­VOSTON KOKOUKSESSA 28.1.2008

 

A

1/08

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

A

2/08

2

Ilmoitusasiat

A

3/08

3

Professorin määräaikaisen virkasuhteen, tietoliikennetekniikka täyttäminen

A

4/08

4

Dosenttihakemus/TkT Markku Karjalainen

A

5/08

5

Dosenttihakemus/professori Tuula Tuhkanen

A

6/08

6

Kahden sovelletun matematiikan assistentin viran täyttäminen

A

7/08

7

Laboratorion esimies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                          PÖYTÄKIRJA A 1/08

                                                                                                         Jorma Korhonen, puh. (553)2005

                                                                                                         sähköposti Jorma.Korhonen@oulu.fi

                         

Kokous n:o 1 maanantaina 28.1.2008 klo 15.15 –  16.10

Läsnä           

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Arja Korhonen, osastosihteeri

Olli Silvén, varadekaani

Matti Polojärvi, yliteknikko

Pentti Karjalainen, professori

Markku Moilanen, vanh.tutkija

Juha Kostamovaara, professori

Jukka Hiltunen, lehtori

Juhani Niskanen, professori

Marita Puikkonen, assistentti

Pentti Leppänen, professori

Timo Ahonen, tutkija

Juha Röning, professori

Timo Kokkonen, yliassistentti

Markku Juntti, professori

Lassi Kojola, tekn.yo

Bjørn Kløve, professori

Matti Laasonen, tekn.yo

Pekka Kess, professori

Kaisa Kettunen, tekn.yo

Kauko Lappalainen, professori

 

Helka-Liisa Hentilä, professori

 

 

 

 

 

 

Varajäsen

 

Jouko Karhunen, professori

 

 

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Säännökset tiedekuntaneuvoston koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 65, 67 ja 68 §:issä.

 

Kutsu kokoukseen on lähetetty 23.1.2008.

 

Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet neuvoston muista jäsenistä on läsnä.

 

Päätös

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

 

2

Ilmoitusasiat

 

1.      Dekaanin päätökset suoritetuista tutkinnoista 20.12. ja 31.12.2007, liite

2.      Ylioppilaskunnan vuosiksi 2008 – 2009 valitsemat tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenet ja varajäsenet, puuttuu neljä, liite

3.      OPM:n kirje 7.1.2008: Vuotta 2008 koskevien tulossopimusten vahvistaminen, liite

4.      Rehtorin päätös 17.12.2007: Rakentamistekniikan koordinaatioryhmän perustaminen, liite

 

Päätösesitys

 

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

3

Professorin määräaikaisen virkasuhteen, tietoliikennetekniikka täyttäminen

 

Vireille ja viimeksi esillä 17.9.2007.

 

Tietoliikennetekniikan professorin laboratorion itse hankkimalla rahoituksella perustettu virkasuhde, jonka alaksi on täsmennetty tietoliikenne­teoria on täytetty hakumenettelyn jälkeen määräajaksi 1.8.2002 – 31.7.2007. Virkasuh­teeseen on nimitetty TkT Jari Iinatti.

 

 Sähkö- ja tietotekniikan osasto esitti, että TkT Jari Iinatti kutsutaan tietoliikenne­tekniikan professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen 31.7.2010 päättyväksi määräajaksi ja esitti samalla asiantuntijoiksi.

 

Professori Ezio Biglieri, Universitat Pompeu Fabra, Espanja ja

Professori Markku Renfors, TTY

 

Tiedekuntaneuvosto valitsi 17.9.2007 ehdotetut asiantuntijat, jotka ovat antaneet liitteenä olevat lausuntonsa. Molemmat asiantuntijat katsovat, että TkT Jari Iinatti on kiistatta kelpoinen professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen, tietoliikennetekniikka. Kyseessä on edellisen nimityksen jatko, joten Iinatin opetustaito on todettu aikaisemmin.

 

Päätösesitys

 

1.      Esitetään yliopiston hallitukselle, että TkT Jari Iinatti kutsutaan professorin virkasuhteeseen, tietoliikennetekniikka  31.7.2010 päättyväksi määräajaksi.

 

2.      Tietoliikennelaboratorio vastaa edelleen virkasuhteen rahoituksesta

 

Päätös

 

Esityksen mukainen.

 

 

4

Dosenttihakemus/TkT Markku Karjalainen

 

Vireille ja viimeksi esillä 17.9.2007

 

TkT Markku Karjalainen haki kirjeellään 7.5.2007 puurakentamisen ja puuarkkitehtuurin dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

 

Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeet­tomana.

 

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeetto­mana.

 

Arkkitehtuurin osaston osastoneuvosto on 22.5.2007 todennut dosen­tuurin tarpeelliseksi ja puoltanut sitä.

 

Osastoneuvosto on esittänyt asiantuntijoiksi:

 

Professori Matti Kairi, TKK ja

Professori emeritus Unto Siikanen, TTY

 

Tiedekuntaneuvosto valitsi 17.9.2007 ehdotetut asiantuntijat, jotka ovat antaneet liitteenä olevat lausuntonsa.

 

Arkkitehtuurin osaston osastoneuvosto on kokouksessaan 16.1.2008 todennut, että TkT Markku Karjalainen ja hänen opetustaitonsa tunnetaan hyvin, joten osastoneuvosto on todennut, ettei hänen tarvitse antaa julkista opetusnäytettä.

Päätösesitys

 

1.      Vapautetaan TkT Markku Karjalainen opetusnäytteen antamisesta ja todetaan, että hänellä on aikaisemman opetuskokemuksensa perusteella dosentilta vaadittava hyvä opetustaito.

 

2.      Todetaan asiantuntijalausuntojen perusteella, että hänellä on dosentilta vaadittava tieteellinen pätevyys. 

 

3.      Todetaan TkT Markku Karjalaisen täyttävän dosentiksi nimittämiselle säädetyt edellytykset. 

 

4.      Esitetään yliopiston rehtorille, että hän nimittää TkT Markku Karjalaisen puuraken­tamisen ja puuarkkitehtuurin dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

 

Päätös

 

Esityksen mukainen.

 

5

Dosenttihakemus/professori Tuula Tuhkanen

 

Vireille ja viimeksi esillä 17.9.2007

 

Professori Tuula Tuhkanen haki kirjeellään 13.8.2007 vesi- ja ympäristötekniikan, erityisesti maaperän-ja vedenkäsittelyprosessien analytiikan, mittausten ja optimoinnin dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

 

Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeet­tomana.

 

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeetto­mana.

 

Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston osastoneuvosto on 27.8.2007 todennut dosen­tuurin tarpeelliseksi ja puoltanut sitä. Osastoneuvosto on esittänyt, että Tuhkanen vapau­tetaan opetusnäytteen antamisesta sillä perusteella, että hänet on nimitetty professorin virkaan Tampereen teknilliseen yliopistoon, joten hänen opetustaitonsa on todettu.

 

Osastoneuvosto on esittänyt asiantuntijoiksi:

 

Professori Hallvard Ødegaard, NTNU, Trondheim, Norja ja

Professori Simon Parsons, Granfield University, Iso-Britannia

 

Tiedekuntaneuvosto valitsi 17.9.2007 ehdotetut asiantuntijat, jotka ovat antaneet liitteenä olevat lausuntonsa.

 

Tiedekuntaneuvosto päätti 17.9.2007 vapauttaa professori Tuula Tuhkasen opetusnäyt­teen antamisesta hänen aikaisemmin todetun opetustaitonsa perusteella. 

Päätösesitys

 

1.      Todetaan asiantuntijalausuntojen perusteella, että professori Tuula Tuhkasella on dosentilta vaadittava tieteellinen pätevyys. 

 

2.      Todetaan professori Tuula Tuhkasen täyttävän dosentiksi nimittämiselle säädetyt edellytykset. 

 

3.      Esitetään yliopiston rehtorille, että hän nimittää professori Tuula Tuhkasen vesi- ja ympäristötekniikan, erityisesti maaperän-ja vedenkäsittelyprosessien analytiikan, mittausten ja optimoinnin dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Päätös

 

Esityksen mukainen.

 

 

6

Kahden sovelletun matematiikan assistentin viran täyttäminen

 

Kaksi sovelletun matematiikan assistentin virkaa oli haettavana hakukuulutuksella 2.11. – 3.12.2007.

 

Hakijat:       

1.      FM Lauri Berkovits

2.      fil.yo. Kai Hahtokari

3.      FL Kullervo Joentakanen

4.      FL Jukka Kemppainen

5.      DI Lassi Korhonen

6.      FM Tuomas Kortelainen

7.      DI Kari Leutola

8.      FM Juha Tiikkainen

9.      FM Marko Virtanen

 

Sähkö- ja tietotekniikan osaston osastoneuvosto on 16.1.2008 esittänyt, että FM Juha Tiikkainen ja FL Jukka Kemppainen nimitetään virkoihin viisivuotiskaudeksi 1.7.2008 alkaen. Liitteenä professoreiden Keijo Ruotsalainen ja Seppo Seikkala lausunto.   

 

Päätösesitys

 

Tiedekuntaneuvosto nimittää FM Juha Tiikkaisen assistentin virkaan (672), sovellettu matematiikka ja FL Jukka Kemppaisen assistentin virkaan (673), sovellettu matematiikka ajaksi 1.7.2008 – 30.6.2013.

 

Päätös

 

Esityksen mukainen.

 

7

Laboratorion esimies

 

Sähkö- ja tietotekniikan osasto esittää, että professori Heli Jantunen määrätään mikro­elek­tro­niikan ja materiaalifysiikan laboratorioiden esimieheksi professori Jouko Vähä­kan­kaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.1. – 31.12.2008.

 

Päätösesitys

 

Tiedekuntaneuvosto määrää professori Heli Jantusen mikroelektroniikan ja materiaali­fysiikan laboratorioiden esimieheksi ajaksi 1.1. – 31.12.2008.

 

Päätös

 

 

Esityksen mukainen.

 

 

 

 

 

Kauko Leiviskä                                                       Jorma Korhonen

Dekaani                                                                    Hallintopäällikkö