20.1.2009

 

YHDISTELMÄLUETTELO HALLINTOPÄÄLLIKÖN LAATIMAN ESITTELYLISTAN ASIOISTA A 1 – A 4/09 TIEDEKUNTANEU­VOSTON KOKOUKSESSA 26.1.2009

 

A

1/09

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

A

2/09

2

Ilmoitusasiat

A

3/09

3

Dosenttihakemus/professori Jiri Homola

A

4/09

4

Arkkitehtuurin osaston opetusvirkojen haettavaksi julistaminen

 

 

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                          PÖYTÄKIRJA A 1/09

                                                                                                         Jorma Korhonen, puh. (553)2005

                                                                                                         sähköposti Jorma.Korhonen@oulu.fi

                         

Kokous n:o 1 maanantaina 26.1.2009 klo 15.15  -  16.30

Läsnä           

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Arja Korhonen, osastosihteeri

Olli Silvén, varadekaani

Matti Polojärvi, yliteknikko

Pentti Karjalainen, professori

Markku Moilanen, vanh.tutkija

Juha Kostamovaara, professori

Jukka Hiltunen, lehtori

Juhani Niskanen, professori

Marita Puikkonen, assistentti

Pentti Leppänen, professori

Timo Ahonen, tutkija

Juha Röning, professori

Timo Kokkonen, yliassistentti

Markku Juntti, professori

Lassi Kojola, tekn.yo.

Bjørn Kløve, professori

Matti Laasonen, tekn.yo.

Pekka Kess, professori

Kaisa Kettunen, tekn.yo

Kauko Lappalainen, professori

Anssi Koskenniemi, tekn.yo.

Helka-Liisa Hentilä, professori

Janne Tolppanen, tekn.yo.

 

Onni Komulainen, tekn.yo.

 

Henri Wiik, tekn.yo.

 

Varajäsen

 

Jaana Kujala, tekn.kand.

Johanna Saari, tekn.yo.

 

 

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Säännökset tiedekuntaneuvoston koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 65, 67 ja 68 §:issä.

 

Kutsu kokoukseen on lähetetty 21.1.2009.

 

Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet neuvoston muista jäsenistä on läsnä.

 

Päätös

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

 

2

Ilmoitusasiat

 

1.      Dekaanin päätökset suoritetuista tutkinnoista. 18. ja 30.12.2008, liite

2.      Rehtorin päätös 2.12.2008: TUKE-hankkeen ohjausryhmän toimikauden jatkaminen, liite

3.      Hallituksen päätös 3.12.2008: EU:n tutkimuksen puiteohjelmarahoituksesta tehtävät yleis­kustannuspidätykset, liite

4.      Hallituksen päätös 3.12.2008: Päivitetyn taloussäännön vahvistaminen, liite

5.      Hallituksen päätös 3.12.2008: Oulun yliopiston henkilöstöpoliittinen toimintaohjelma, liite

6.      Opetusministeriön ja Oulun yliopiston välinen tulossopimus kaudelle 2007-2009 ja voimavarat vuodelle 2009, liite

7.      Rehtorin päätös tohtorikoulutettavien määräaikaisten virkasuhteiden rahoituksesta, liite

 

Päätösesitys

 

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

3

Dosenttihakemus/professori Jiri Homola                     

 

Vireille ja viimeksi esillä 15.9.2008.

 

Professori Jiri Homola haki kirjeellään 9.7.2008 optisten biosensoreiden dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

 

Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeet­tomana.

 

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeetto­mana.

 

Sähkö- ja tietotekniikan osaston osastoneuvosto on 3.9.2008 todennut dosen­tuurin tarpeelli­seksi ja puoltanut sitä.

 

Osastoneuvosto on esittänyt asiantuntijoiksi:

 

Professori Timo Hirvi, Mittaustekniikan keskus  ja

Professori Pentti Karioja, VTT

 

Tiedekuntaneuvosto valitsi 15.9.2008 esitetyt asiantuntijat, jotka ovat antaneet lausuntonsa, liite.

 

Sähkö- ja tietotekniikan osasto on kokouksessaan todennut, että professori Jiri Homola on alansa tunnettu asiantuntija ja hoitanut opetustyötä pitkään. Hakemusta puoltavien asian­tuntijalausuntojen saavuttua päätettiin esittää tiedekunnalle dosentuurihakemuksen hyväk­symistä ilman erillistä opetustaidon todentamista.

 

Päätösesitys

 

1.      Todetaan, että professori Jiri Homolalla aikaisemman opetuskokemuksensa perusteella on dosentilta vaadittava opetustaito.

  

2.      Todetaan asiantuntijalausuntojen perusteella, että hänellä on dosentilta vaadittava tieteellinen pätevyys. 

 

3.      Todetaan professori Jiri Homolan täyttävän dosentiksi nimittämiselle säädetyt edellytykset. 

 

4.      Esitetään yliopiston rehtorille, että hän nimittää professori Jiri Homolan optisten biosensoreiden dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

 

Päätös

Esityksen mukainen.

 

4

Arkkitehtuurin osaston opetusvirkojen haettavaksi julistaminen

 

Arkkitehtuurin osaston henkilöstösuunnitelma on hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 15.9.2008. Suunnitelmaan sisältyy opetusvirkojen uudelleen järjestely 1.1.2009 lukien ja muiden kuin professorin virkojen täyttäminen ajaksi 1.8.2009 – 31.7.2012. Virat on jo muutettu uuden opetus- ja tutkimushenkilöstön virkarakenteen mukaisiksi ja täytetty tilapäisesti ajaksi 1.1. – 31.7.2009.

 

Arkkitehtuurin osaston osastoneuvosto on 14.1.2009 tehnyt liitteenä olevan esityksen tohtorikoulutettavien, yliopisto-opettajien, ja yliopiston lehtorin virkojen haettavaksi julistamisesta ajaksi 1.8.2009 – 31.7.2012.

 

Päätösesitys

 

Tiedekuntaneuvosto esittää virat julistettavaksi haettavaksi ajaksi 1.8.2009 – 31.7.2012 arkkitehtuurin osaston esityksen mukaisesti.

 

Päätös

 

Esityksen mukainen.

 

 

 

 

 

Kauko Leiviskä                                                                      Jorma Korhonen

Dekaani                                                                                   Hallintopäällikkö