12.1.2010

 

 

 

YHDISTELMÄLUETTELO HALLINTOPÄÄLLIKÖN LAATIMAN ESITTELYLISTAN ASIOISTA A 1 – A 9/10 TIEDEKUNTANEU­VOSTON KOKOUKSESSA 18.1.2010

 

A

1/10

1

Kokouksen päätösvaltaisuus

 

 

 

 

A

2/10

2

Tiedekuntaneuvoston esittelylistojen julkisuus ja jakelu

 

 

 

 

A

3/10

3

Tiedekuntaneuvoston tehtävät

 

 

 

 

A

4/10

4

Varadekaanien tehtäväjako

 

 

 

 

A

5/10

5

Tiedekunnan yksiköiden hallinto

 

 

 

 

A

6/10

6

Koulutustoimikunnan kokoonpano ja toimenpideohjelma

 

 

 

 

A

7/10

7

Tutkimustoimikunnan kokoonpano ja toimenpideohjelma

 

 

 

 

A

8/10

8

Tiedekunnan tasa-arvotyöryhmän nimeäminen

 

 

 

 

A

9/10

9

Ilmoitusasiat

 

 

 

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA A 1/10

                                                                                                                Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

                          

Kokous n:o 1 maanantaina  18.1.2010 klo 13.00  - 16.00

Läsnä          

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Juhani Niskanen, professori

Reijo Saari, lehtori

Pentti Leppänen, professori

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Olli Silvén, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

 

 

 

Varajäsen                                 Harri Haapasalo, tutkimusdekaani, Kauko Lappalainen, professori, Aino-Kaisa Manninen, tekn. yo     

 

 

1

Kokouksen päätösvaltaisuus

 

Säännökset tiedekuntaneuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 – 42 §:issä.

 

Kutsu kokoukseen on lähetetty 12.1.2010.

 

Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Opintosuorituksia arvosteltaessa on puheenjohtajan lisäksi päätöksentekoon oikeutettuja jäseniä oltava läsnä vähintään kolme.

Päätös

 Todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                               

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA A 2/10

                                                                                                                Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

                          

Kokous n:o 1 maanantaina  18.1.2010 klo 13.00  - 16.00

Läsnä          

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Juhani Niskanen, professori

Reijo Saari, lehtori

Pentti Leppänen, professori

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Olli Silvén, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

 

 

 

Varajäsen                                 Harri Haapasalo, tutkimusdekaani, Kauko Lappalainen, professori, Aino-Kaisa Manninen, tekn. yo

 

 

2

Tiedekuntaneuvoston täydentäminen

 

Tiedekuntaneuvoston jäsen, professori Olli Silvén on ilmoittanut eroavansa tiedekuntaneuvoston jäsenyydestä tultuaan nimitetyksi yliopiston koulutusrehtoriksi, liite.

 

Yliopiston johtosäännön 42 §:n mukaisesti, tiedekuntaneuvosto päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. 

 

Päätösesitys

 

Tiedekuntaneuvosto hyväksyy koulutusrehtori Olli Silvénin eron jäsenyydestä ja hänen tilalleen tiedekuntaneuvoston jäseneksi tulee ensimmäinen varajäsen, professori Harri Haapasalo jäljellä olevaksi toimikaudeksi.  Sähkö- ja tietotekniikan osastoa pyydetään tekemään ehdotus uudesta varajäsenestä.

 

Päätös

Esityksen mukainen.

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA A 3/10

                                                                                                                Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

                          

Kokous n:o 1 maanantaina  18.1.2010 klo 13.00  - 16.00

Läsnä          

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Juhani Niskanen, professori

Reijo Saari, lehtori

Pentti Leppänen, professori

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Heli Jantunen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

 

 

 

 

Varajäsen                                 Kauko Lappalainen, professori, Aino-Kaisa Manninen, tekn. yo

 

 

3

Tiedekuntaneuvoston esittelylistojen julkisuus ja jakelu

 

Hallintolain 24 §:n mukaisesti asia käsitellään julkisesti, jos niin on säädetty tai erityisen säännöksen nojalla päätetty.

 

Yliopistolaki tai -asetus eivät sisällä mainitunlaista säädöstä, joten asioiden käsittely tiedekuntaneuvostossa ei ole julkista. Tästä seuraa myös, että asioiden käsittelyn yhteydessä käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

 

Tiedekuntaneuvoston esittelylistoja on pidettävä (viranomaisen) toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslain) 6 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaisina keskeneräisinä asioina, jotka eivät ole julkisia. Julkisiksi ne tulevat sen jälkeen, kun ne muutetaan pöytäkirjoiksi ja allekirjoitetaan.

 

Julkisuuslain 9 §:n 2 momentin mukaan tiedon antaminen asiakirjasta, joka ei ole vielä julkinen, on (viranomaisen) harkinnassa. Harkintaa käyttäessään (viranomaisen) on julki­suuslain 17 §:n mukaan huolehdittava, ettei tietojen saamista tarpeettomasti rajoiteta ja tiedon pyytäjiä kohdellaan tasapuolisesti.

 

Jotta tiedekuntaneuvoston esittelylistat voitaisiin lähettää varsinaisten jäsenten lisäksi myös tiedekuntaneuvoston varajäsenille ja jotta muut tiedekuntaan kuuluvat voivat tutustua kokousasioihin etukäteen hyvän hallinnon periaatteiden ja hallinnon avoimuuden mukaisesti, tiedekuntaneuvoston on siis tehtävä tätä koskeva nimenomainen päätös.

 

Päätösesitys

 

Tiedekuntaneuvosto päättää, että

 

1.      Kokouskutsu ja esittelylistat liitteineen lähetetään tiedekuntaneuvoston varsinaisille ja varajäsenille.

 

2.      Kokouskutsut ja esittelylistat liitteineen lähetetään osastojen kanslioihin, joissa tiedekuntaan kuuluvat voivat käydä niihin perehtymässä.

 

3.      Kokouskutsut ja esittelylistat liitteineen lähetetään tiedonkulun varmistamiseksi tiedoksi yliopiston hallintopalveluihin, teknillisen tiedekunnan kirjastonhoitajalle ja muiden tiede­kuntien kanslioihin.

 

4.      Tiedekunnan www-sivuilla julkaistaan kokouskutsu ja käsiteltävien asioiden luettelo, mutta ei esittelylistoja.

 

5.      Mikäli esittelylistoihin tai niiden liitteisiin liittyy salassa pidettäviä asiakirjoja, nämä lähetetään vain tiedekuntaneuvoston varsinaisille jäsenille ja varajäsenille.

                      

Päätös

Esityksen mukainen lisäyksellä, että mikäli esittelylistoihin tai niiden liitteisiin liittyy salassa pidettäviä asiakirjoja, ne lähetetään tiedekuntaneuvoston varsinaisten jäsenten lisäksi myös varajäsenille.

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA A 4/10

                                                                                                                Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

                          

Kokous n:o 1 maanantaina  18.1.2010 klo 13.00  - 16.00

Läsnä          

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Juhani Niskanen, professori

Reijo Saari, lehtori

Pentti Leppänen, professori

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Heli Jantunen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

 

 

 

Varajäsen                                 Kauko Lappalainen, professori, Aino-Kaisa Manninen, tekn. yo

 

 

4

Tiedekuntaneuvoston tehtävät

 

Oulun yliopiston johtosäännön 21 §:n  mukaan:

Tiedekunnat vastaavat yliopiston tutkimuksesta ja tutkintoon johtavasta koulutuksesta.

Tiedekuntien hallintoa hoitavat tiedekuntaneuvosto, dekaani, sekä varadekaanit.

Tiedekunnassa on tutkimuksen ja koulutuksen edistämistä varten tutkimustoimikunta ja koulutustoimikunta.

 

Johtosäännön 23 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on:

1) hyväksyä tiedekunnan toimenpideohjelma, joka toteuttaa yliopistostrategiaa;

2) hyväksyä toimenpideohjelmasta johdettu henkilöstösuunnitelma, joka professuurien osalta

esitetään yliopiston rehtorin vahvistettavaksi;

3) hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelman yleiset perusteet;

4) asettaa tiedekunnan tutkimus- ja koulutustoimikunnat;

5) vastata tiedekunnan toiminnan laadusta;

6) päättää perustutkintojen opetussuunnitelmien rakenteista ja yleisistä osista mukaan lukien

opintojaksojen nimet ja laajuudet sekä opetussuunnitelman talousvaikutukset; sekä

7) hyväksyä tiedekunnassa suoritetut tutkinnot.

Tiedekuntaneuvosto voi siirtää tämän johtosäännön mukaan päätösvaltaansa kuuluvan asian

tiedekunnan muun toimielimen tai henkilön ratkaistavaksi.

 

Johtosäännön 40 §:n mukaan  tiedekuntaneuvosto ja dekaani tekevät päätöksensä esittelystä. Esittelymenettelyä ei kuitenkaan noudateta opintosuoritusta arvosteltaessa.

 

Johtosäännön 41 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto kokoontuu milloin puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kolme jäsentä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää. Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen arvostellessaan opintosuoritusta, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi päätöksentekoon oikeutettuja jäseniä on läsnä vähintään kolme.

 

Johtosäännön 42 §:n mukaan kutsu  kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen

kokousta, ellei tiedekuntaneuvosto ole osaltaan toisin päättänyt. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Kiireellisessä tapauksessa tiedekuntaneuvosto voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa

käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Tiedekuntaneuvoston jäsen, joka on estynyt osallistumasta kokoukseen, on velvollinen ilmoittamaan esteestä hyvissä ajoin ennen kokousta.

 

Johtosäännön 43 §:n mukaan asioista, jotka päätetään esittelystä, laaditaan esittelylistat. Esittelylistaan

merkitään päätöksentekoon osallistuneiden nimet ja kunkin asian kohdalle tehty päätös.  Esittelylistat muodostavat hallintoelimen pöytäkirjan, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja sekä esittelijä taikka puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä.

 

Oulun yliopiston opetuksen johtosääntöä sovelletaan tutkintoihin kuuluviin ja myös muihin opintoihin. Osa tiedekuntaneuvostolle kuuluvista asioista on jo delegoitu osastoille ja osa asioista tullaan käsittelemään kevätlukukauden aikana.

 

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi tiedekuntaneuvoston tehtävät ja kokouksiin liittyvät johtosäännön mukaiset määräykset ja menettelytavat.

                               

Päätös

Esityksen mukainen.

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA A 5/10

                                                                                                                Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

                          

Kokous n:o 1 maanantaina  18.1.2010 klo 13.00  - 16.00

Läsnä          

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Juhani Niskanen, professori

Reijo Saari, lehtori

Pentti Leppänen, professori

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Heli Jantunen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

 

 

 

Varajäsen                                 Kauko Lappalainen, professori, Aino-Kaisa Manninen, tekn. yo

 

 

5

Varadekaanien tehtäväjako

 

Oulun yliopiston uuden johtosäännön  mukaisesti tiedekuntiin nimitetään tutkimus- ja koulutustoimikunnat. Tiedekunnan tutkimustoimikuntaa johtaa tutkimusdekaani ja kulutustoimikuntaa koulutusdekaani.

 

Yliopiston rehtori on tiedekunnan esityksestä nimennyt teknillisen tiedekunnan tutkimusdekaaniksi professori Harri Haapasalon ja koulutusdekaaniksi professori Helka-Liisa Hentilän toimikaudeksi  1.1.2010-31.12.2013.

 

Päätösesitys

 

1.     Merkitään tiedoksi yliopiston rehtorin nimeämiskirje, liite.       

2.     Tutkimusdekaani Harri Haapasalo nimetään tiedekunnan ensimmäiseksi varadekaaniksi ja koulutusdekaani Helka-Liisa Hentilä toiseksi varadekaaniksi.

      

Päätös

Esityksen mukainen.

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA A 6/10

                                                                                                                Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

                          

Kokous n:o 1 maanantaina  18.1.2010 klo 13.00  - 16.00

Läsnä          

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

 

 

 

Varajäsen                                 Kauko Lappalainen, professori, Aino-Kaisa Manninen, tekn. yo

 

 

6

Koulutustoimikunnan kokoonpano ja toimenpideohjelma

 

Yliopiston johtosäännön mukaan tiedekunnan koulutustoimikuntaa johtaa koulutusdekaani.

 

Koulutustoimikunnan tehtävänä on valmistella tiedekunnan koulutuksen toimenpideohjelma ja

opetussuunnitelmat sekä arvioida koulutustoiminnan laatua.

 

Koulutustoimikunnalle voi kuulua myös muita tiedekuntaneuvoston tai dekaanin sille delegoimia

tehtäviä.

 

Koulutusdekaani on tehnyt seuraavan esityksen koulutustoimikunnan kokoonpanosta:

 

Koulutusdekaani (pj)

Opintoasiainpäällikkö (sihteeri)

Osastojen opetuksen kehittämistyöryhmien puheenjohtajat

Osastojen opintoneuvojat tai vastaavat

ABI-oppaasta ja -markkinoinnista vastaava tiedottaja

Opiskelijoiden edustajana Elina Honkala

Tarvittaessa kutsuttuja asiantuntijajäseniä

 

Koulutusdekaanin laatima toimenpidesuunnitelma jaetaan tiedekuntaneuvoston kokouksessa.

 

Päätösesitys

 

Hyväksytään koulutustoimikunnan kokoonpano esityksen mukaisesti ja käydään lähetekeskustelu koulutustoimikunnan toimenpideohjelmasta, liite.                    

                      

Päätös

Hyväksyttiin koulutustoimikunnan kokoonpano esityksen mukaisesti lisäyksellä, että toimikuntaan tulee opiskelijoiden edustajia kaksi ja heille varajäsenet sekä käytiin lähetekeskustelu koulutustoimikunnan toimenpideohjelmasta.            

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA A 7/10

                                                                                                                Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

                          

Kokous n:o 1 maanantaina  18.1.2010 klo 13.00  - 16.00

Läsnä          

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

 

 

 

Varajäsen                                 Kauko Lappalainen, professori, Aino-Kaisa Manninen, tekn. yo

 

 

7

Tutkimustoimikunnan kokoonpano ja toimenpideohjelma

 

Yliopiston johtosäännön mukaan tiedekunnan tutkimustoimikuntaa johtaa tutkimusdekaani.

 

Tutkimustoimikunnan tehtävänä on valmistella tiedekunnan tutkimuksen toimenpideohjelma,

arvioida tutkimustoiminnan laatua ja osallistua professuureja koskevan henkilöstösuunnitelman

valmisteluun.

 

Tutkimustoimikunnalle voi kuulua myös muita tiedekuntaneuvoston tai dekaanin sille delegoimia

tehtäviä.

 

Tutkimusdekaani on tehnyt seuraavan esityksen tutkimustoimikunnan kokoonpanosta:

 

Harri Haapasalo prof. pj. TUTA

Juha Röning prof.  STO

Markku Juntti prof. STO

Riitta Keiski prof. PYO

Pentti Karjalainen prof. KO

Yliopistonlehtori (TkT) Aulikki Herneoja AO

Jatko-opiskelijoiden edustaja

Pekka Belt (TkT, toimikunnan ulkopuolinen) sihteeri

 

Tutkimusdekaanin laatima toimenpidesuunnitelma jaetaan tiedekuntaneuvoston kokouksessa.

 

Päätösesitys

Hyväksytään tutkimustoimikunnan kokoonpano esityksen mukaisesti ja käydään lähetekeskustelu tutkimustoimikunnan toimenpideohjelmasta, liite.                    

                                                      

Päätös

Hyväksyttiin tutkimustoimikunnan kokoonpano esityksen mukaisesti lisäyksellä, että toimikuntaan tulee jatko-opiskelijoiden edustajia kaksi, Jari Hannu, STO ja varajäseneksi Otso Kassinen, STO sekä Sanna Taskila, PYO ja varajäseneksi Pekka Rossi, PYO sekä käytiin lähetekeskustelu tutkimustoimikunnan toimenpideohjelmasta.                  

 

 

Kauko Leiviskä                                                          Laila Kuhalampi

                         Dekaani                                                                       Hallintopäällikkö

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA A 8/10

                                                                                                                Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

                          

Kokous n:o 1 maanantaina  18.1.2010 klo 13.00  - 16.00

Läsnä          

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

 

 

 

Varajäsen                                 Kauko Lappalainen, professori, Aino-Kaisa Manninen, tekn. yo

 

 

8

Tiedekunnan tasa-arvotyöryhmän nimeäminen

 

Yliopiston nykyisen tasa-arvotoimikunnan kausi päättyi 31.12.2009. Yliopiston hallituksen 6.9.2000 tekemän päätöksen mukaan tasa-arvotoimikuntaan kuuluvat tiedekuntien tasa-arvotyöryhmien puheenjohtajat sekä yliopiston johdon, ammattijärjestöjen ja opiskelijoiden edustus. Toimikuntaan kutsutaan myös asiantuntijajäseniä.

 

Tiedekuntia on pyydetty nimeämään omat tasa-arvotyöryhmät toimikaudelle 1.1.2010-2012 ja nimeämään puheenjohtajalle varajäsen tasa-arvotoimikuntaan ottaen esityksessään huomioon molemmat sukupuolet, liite.

 

Tiedekunnan vanhassa  tasa-arvotyöryhmässä on dekaanin pyynnöstä valmisteltu asiaa ja tiedekunnan tasa-arvotyöryhmän jäseniksi esitetään seuraavia henkilöitä:

 

Marita Puikkonen, Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto, puheenjohtaja

Jarmo Sipilä, Tuotantotalouden osasto

Laila Kuhalampi, sihteeri, Teknillinen tiedekunta

Sari Hirvonen-Kantola, Arkkitehtuurin osasto

Arja T Korhonen, Konetekniikan osasto

Laura Kanninen, Sähkö- ja tietotekniikan osasto

Joonas Leskinen, Oulun Teekkariyhdistys ry, tasa-arvovaltuutettu, puheenjohtajan varajäsen

 

Päätösesitys

 

Tiedekuntaneuvosto nimeää tiedekunnan tasa-arvotyöryhmän kokoonpanon esityksen mukaisesti.  

      

Päätös

Tiedekuntaneuvosto nimesi tasa-arvotyöryhmän kokoonpanon esityksen mukaisesti sillä muutoksella, että Tuotantotalouden osaston osastonjohtajalta pyydetään esitys jäsenestä, koska Jarmo Sipilä ei ole      käytettävissä.

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA A 9/10

                                                                                                                Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

                          

Kokous n:o 1 maanantaina  18.1.2010 klo 13.00  - 16.00

Läsnä          

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

 

 

 

Varajäsen                                 Kauko Lappalainen, professori, Aino-Kaisa Manninen, tekn. yo

 

 

9

Tiedekunnan yksiköiden hallinto

 

Yliopiston johtosäännön 28 §:n mukaisesti tiedekunta voi koostua tutkimuksen ja opetuksen järjestämistä varten hallituksen päätöksen mukaisesti osastoista, laitoksista tai instituuteista, joita kutsutaan jäljempänä yksiköiksi.

 

Yliopiston hallitus on kokouksessaan 15.12.2009 vahvistanut teknillisen tiedekunnan yksikköjaon tiedekunnan esityksen mukaisesti.

 

Teknilliseen tiedekuntaan kuuluu viisi osastoa:

arkkitehtuurin osasto

konetekniikan osasto

prosessi- ja ympäristötekniikan osasto

sähkö- ja tietotekniikan osasto

tuotantotalouden osasto

 

Johtosäännön 29 §:n mukaan yksiköiden hallintoa hoitaa johtaja ja enintään kaksi varajohtajaa.

Yksiköihin voidaan valita myös monijäsenisiä toimielimiä.

 

Johtosäännön 30 §:n mukaan yksikön johtajan nimeää dekaani yksikköneuvostoa tai henkilöstöä ja opiskelijoita kuultuaan. Varajohtajan nimeää dekaani yksikön johtajan esityksestä.

 

Dekaani on nimennyt seuraavat osastonjohtajat osastoja kuultuaan ja varajohtajat osastonjohtajien esityksestä toimikaudelle 2010–2013:
Arkkitehtuurin osasto: professori Helka-Liisa Hentilä, varajohtaja professori Rainer Mahlamäki
Konetekniikan osasto: professori Juhani Niskanen, varajohtaja professori Kauko Lappalainen
Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto: lehtori Jukka Hiltunen, varajohtaja professori Riitta Keiski
Sähkö- ja tietotekniikan osasto: professori Juha Röning, varajohtaja professori Timo Rahkonen
Tuotantotalouden osasto: professori Pekka Kess, varajohtaja professori Seppo Väyrynen

 

Johtosäännön 31 §:n mukaan yksikön johtajan tehtävänä on, ellei tiedekuntaneuvosto ole toisin päättänyt:

1) johtaa, valvoa ja kehittää yksikön toimintaa sekä vastata yksikön toiminnan tuloksellisuudesta ja

taloudesta dekaanille sekä

2) tehdä esitys yksikön toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.

Mikäli yksiköllä on yksikköneuvosto, yksikön johtajan tehtävänä on lisäksi:

3) antaa tälle toimielimelle selonteko tiedekuntaneuvoston tai dekaanin toiminta- ja taloussuunnitelmaa

koskevista päätöksistä sekä toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumisesta; sekä

4) huolehtia yksikköneuvoston asioiden valmistelusta.

5) Yksikön johtaja ratkaisee ja hoitaa lisäksi muut yksikölle kuuluvat asiat, joita ei ole erikseen

säädetty tai määrätty jonkun muun toimielimen tehtäväksi.

 

Osastonjohtajatoimikunta on käsitellyt kokouksessaan 11.1.2010 osastojen toiminnan organisoitumista ja esittää, että tiedekunnan osastoilla on Opetuksen kehittämistyöryhmä, OKTR ja Tutkimuksen edistämistyöryhmä, TETR, jotka osastonjohtaja nimeää.

 

OKTR:n tehtäviä ovat:

-        vastaa opetuksen palauteprosessin ylläpidosta ja kehittämisestä,

-        tekee palautteeseen ja arviointiin perustuvia esityksiä selvitys- ja kehittämistoimista osaston johdolle ja opetuksen toimijoille,

-        osallistuu keskeisesti osaston opetussuunnitelman ja tulossopimuskausittain laadittavan opetustehtävän hoidon ja kehittämisen suunnitelman suunnitteluun ja toimeenpanoon,

-        toimii yhteistyössä opetuksen kehittämisyksikön, tiedekunnan opintotoimikunnan, koulutusdekaanin ja opintoasiainpäällikön kanssa.

 

TETR:n tehtäviä ovat:

-        keskittyy kehittämään tutkimustoimintaa ja on osa tutkimuksen laatujärjestelmää,

-        on osa tutkimuksen strategista suunnittelua ja johtamista,

-        koordinoi, kehittää ja valvoo tutkimusta, toimii jatkuvatoimisena kehitysfoorumina tutkimukselle; kanava palautteen arvioimiseen ja aloitteille, edistää kaksisuuntaista kommunikaatiota, antaa lausuntoja tutkimuksesta osastotasolla ja

-        valmistelee tutkimukseen liittyviä asioita osaston päätöksentekoa silmälläpitäen

 

Lisäksi osastonjohtajatoimikunta esittää, että osastoilla voi olla monijäseninen toimielin, josta voidaan käyttää nimeä johtoryhmä. Toiminnan kannalta tavoitteena ovat mahdollisimman pieni johtoryhmä, mutta siinä tulisi olla professorien, muun henkilökunnan ja opiskelijoiden edustus. Osastonjohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana.

 

Toimielimen tehtävänä on tukea osastonjohtajaa päätöksenteossa ja sen valmistelussa koskien mm.

-        osaston strategista ja operatiivista johtamista

-        koulutusta

-        tutkimusta

-        yhteiskunnallisia muita palvelutehtäviä.

 

Dekaani vahvistaa toimielimen kokoonpanon.

 

Arkkitehtuurin osastolla aiempi osastoneuvosto jatkaa kevätlukukauden ajan.

               

Päätösesitys

1.     Merkitään tiedoksi teknillisen tiedekunnan osastonjohtajat ja osastojen varajohtajat.

2.     Hyväksytään osastonjohtajatoimikunnan esitys osastojen toiminnan organisoitumisesta.

 

Päätös

1.     Merkittiin tiedoksi teknillisen tiedekunnan osastonjohtajat ja osastojen varajohtajat.

 

2.     Hyväksyttiin osastonjohtajatoimikunnan esitys osastojen toiminnan  organisoitumisesta, jonka mukaan tiedekunnan osastoilla on Opetuksen kehittämistyöryhmä, OKTR ja Tutkimuksen edistämistyöryhmä, TETR, jotka osastonjohtaja nimeää. Tiedekuntaneuvosto voi antaa myöhemmin tarkentavia ohjeita.

 

Osastoilla on monijäseninen toimielin, josta voidaan käyttää nimeä osaston johtoryhmä. Toiminnan kannalta tavoitteena ovat mahdollisimman pieni johtoryhmä, mutta siinä tulisi olla professorien, muun henkilökunnan ja opiskelijoiden edustus. Osastonjohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana.

 

Toimielimen tehtävänä on tukea osastonjohtajaa päätöksenteossa ja sen valmistelussa koskien mm.

-        osaston strategista ja operatiivista johtamista

-        koulutusta

-        tutkimusta

-        yhteiskunnallisia muita palvelutehtäviä.

 

Dekaani vahvistaa toimielimen kokoonpanon.

 

Arkkitehtuurin osastolla aiempi osastoneuvosto jatkaa kevätlukukauden ajan.

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              ESITYSLISTA A 10/10

                                                                                                                Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

                          

Kokous n:o 1 maanantaina  18.1.2010 klo 13.00  - 16.00

Läsnä          

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Juhani Niskanen, professori

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Pentti Leppänen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Heli Jantunen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

 

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

 

 

 

Varajäsen                                 Aino-Kaisa Manninen, tekn. yo

 

 

10

Ilmoitusasiat

 

1.  Dekaanin päätökset suoritetuista tutkinnoista. 17.12.2009 ja 31.12.2009, liite

2.  Tiedekuntaneuvoston kokoukset kevätkaudella 2010 pidetään 22.2., 22.3., 19.4. ja 17.5.

klo 13.00.

3.  Oulun yliopiston opetuksen johtosääntö, liite.

4.   Oulun yliopiston taloussääntö, liite.

 

Päätösesitys

      

Merkitään tiedoksi.   

Päätös

                 

Merkittiin tiedoksi.    

YHDISTELMÄLUETTELO OPINTOASIAINPÄÄLLIKÖN LAATIMAN ESITTELYLISTAN ASIOISTA B 1- TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUKSESSA 18.1.2010

 

 

B 1/10         1                 Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalintatoimikunnan ja tiedekunnan valintatoimikunnan nimeäminen 31.12.2013 päättyväksi toimikaudeksi

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO             PÖYTÄKIRJA    B 1/10

                                                            Eero Wallin, puh. (553)2003

                                                            sähköposti Eero.Wallin(at)oulu.fi

 

Kokous n:o 1 maanantaina 18.1.2010 klo 13.00  -  16.00

Läsnä

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Juhani Niskanen, professori

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Pentti Leppänen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Olli Silvén, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

Varajäsen

 

Aino-Kaisa Manninen, tekn. yo.

 

 

 

________________________________________________________________________________________

 

1

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalintatoimikunnan ja tiedekunnan valintatoimikunnan jäsenten nimeäminen 31.12.2013 päättyväksi toimikaudeksi

 

               Oulun yliopiston opetuksen johtosäännön 2 §:n mukaan

 

Tiedekuntaneuvosto päättää tiedekuntakohtaisista valintaperusteista.

Tiedekunnan dekaani hyväksyy uudet opiskelijat.

Tiedekuntaneuvosto voi asettaa valintaperusteiden valmistelua ja käytännön järjestelyjä varten valintatoimikuntia.

 

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen valinta suoritetaan yhteisvalintana. Tämän vuoksi tiedekunnan tulee nimetä jäsenet myös yhteisvalintatoimikuntaan.

Valintatoimikausien jäsenten toimikausi on sama kuin tiedekuntaneuvoston toimikausi ellei henkilön kohdalla oli muuta mainittu tai työsuhteesta tai vastaavasta muuta johdu.

Osastonjohtajatoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 11.1 ja tehnyt päätösesityksessä mainitun esityksen.

 

Päätösesitys    1) Nimetään tiedekunnan edustajiksi Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalintatoimikuntaan professori Keijo Ruotsalainen, professori Rainer Mahlamäki, opintoasiainpäällikkö Eero Wallin ja Teekkariyhdistyksen esittämä opiskelijajäsen

                            2) Nimetään tiedekunnan valintatoimikuntaan professori Keijo Ruotsalainen (pj.), yliopistonlehtori Aulikki Herneoja ja opintoasiainpäällikkö Eero Wallin,

                            3) Delegoidaan mahdollisten varajäsenten nimeäminen dekaanille.

 

Päätös

Esityksen mukainen.

 

 

 

Kauko Leiviskä                                   Eero Wallin

Dekaani                                                Opintoasiainpäällikkö