19.2.2008

 

YHDISTELMÄLUETTELO HALLINTOPÄÄLLIKÖN LAATIMAN ESITTELYLISTAN ASIOISTA A 8 – A 13/08 TIEDEKUNTANEU­VOSTON KOKOUKSESSA 25.2.2008

 

A

8/08

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

A

9/08

2

Ilmoitusasiat

A

10/08

3

Dosenttihakemus/TkT Pekka Leviäkangas

A

11/08

4

Dosenttihakemus/TkT Juha-Matti Lehtonen

A

12/08

5

Dosenttihakemus/Ph.D. Kamya Yekeh Yazdandoost

A

13/08

6

Kunniatohtorit 2009

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                          PÖYTÄKIRJA A 8/08

                                                                                                         Jorma Korhonen, puh. (553)2005

                                                                                                         sähköposti Jorma.Korhonen@oulu.fi

                         

Kokous n:o 2  maanantaina 25.2.2008 klo 15.15 –  16.15

Läsnä           

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Arja Korhonen, osastosihteeri

Olli Silvén, varadekaani

Matti Polojärvi, yliteknikko

Pentti Karjalainen, professori

Markku Moilanen, vanh.tutkija

Juha Kostamovaara, professori

Jukka Hiltunen, lehtori

Juhani Niskanen, professori

Marita Puikkonen, assistentti

Pentti Leppänen, professori

Timo Ahonen, tutkija

Juha Röning, professori

Timo Kokkonen, yliassistentti

Markku Juntti, professori

Lassi Kojola, tekn.yo

Bjørn Kløve, professori

Matti Laasonen, tekn.yo

Pekka Kess, professori

Kaisa Kettunen, tekn.yo

Kauko Lappalainen, professori

 

Helka-Liisa Hentilä, professori

 

 

 

 

 

 

Varajäsen

 

Jouko Karhunen, professori

 

 

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Säännökset tiedekuntaneuvoston koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 65, 67 ja 68 §:issä.

 

Kutsu kokoukseen on lähetetty 20.2.2008.

 

Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet neuvoston muista jäsenistä on läsnä.

 

Päätös

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

 

2

Ilmoitusasiat

 

1.      Dekaanin päätös suoritetuista tutkinnoista 31.1.2008, liite

2.      Hallituksen päätös 16.1.2008: Kirjaston johtokunnan asettaminen, liite

3.      Hallituksen päätös 16.1.2008: Oulun yliopiston julkaisutoimikunnan asettaminen, liite

4.      Rehtorin päätös 25.1.2008: Työryhmän asettaminen arvioimaan selvitysmies Rantasen esitysten toteuttamismahdollisuuksia ja vaikutuksia Kajaanin yliopistokeskuksen toimintaan, liite

5.      Rehtorin päätös 29.1.2008: Työryhmän asettaminen selvittämään elektronioptiikan laitoksen ja mikro- ja nanoteknologian keskuksen yhteistyön kehittämistä, liite

6.      Rehtorin päätös 7.2.2008: V-LABin ohjausryhmän asettaminen, liite

7.      Rehtorin päätös 8.2.2008: Tohtorikoulutettavien määräaikaisten virkasuhteiden täytöstä, liite

8.      Rehtorin päätös 8.2.2008: Kansainvälisen tutkimustyön rahoituksesta, liite

9.      Oulun yliopiston, Mittaustekniikan keskuksen (MIKES) ja Kajaanin kaupungin välinen yhteistyö, liite

 

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

3

Dosenttihakemus/TkT Pekka Leviäkangas

 

Vireille ja viimeksi esillä 15.10.2007.

 

TkT Pekka Leviäkangas haki kirjeellään 24.9.2007 tuotantotalouden, erityisesti liikenne- ja kuljetustekniikan investointianalyysin, liiketoiminnan ja älykkäiden järjestelmien dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

 

Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeettomana.

 

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana.

 

Tuotantotalouden osaston osastoneuvosto on 2.10.2007 todennut dosen­tuurin tarpeelliseksi ja puoltanut sitä.

 

Osastoneuvosto on esittänyt asiantuntijoiksi:

 

Professori Harri Kallberg, TTY ja

Professori Lauri Ojala, TKKK

 

Tiedekuntaneuvosto valitsi 15.10.2007 ehdotetut asiantuntijat, jotka ovat antaneet lausuntonsa, liitteenä. Tuotantotalouden osasto on järjestänyt TkT Pekka Leviäkankaan opetus­näytetilaisuuden ja päättänyt osastoneuvoston kokouksessaan 12.2.2008 esittää opetus­näytteen hyväksyttäväksi 4/5, erittäin hyvä.

 

Päätösesitys

 

1.      Hyväksytään TkT Pekka Leviäkankaan opetusnäyte arvosanalla 4/5 ja todetaan, että hänellä on dosentilta vaadittava opetustaito.

 

2.      Todetaan asiantuntijalausuntojen perusteella, että hänellä on dosentilta vaadittava tieteellinen pätevyys. 

 

3.      Todetaan TkT Pekka Leviäkankaan täyttävän dosentiksi nimittämiselle säädetyt edellytykset. 

 

4.      Esitetään yliopiston rehtorille, että hän nimittää TkT Pekka Leviäkankaan tuotan­totalouden, erityisesti liikenne- ja kuljetustekniikan investointianalyysin, liiketoi­minnan ja älykkäiden järjestelmien dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

 

Päätös

 

Esityksen mukainen.

 

 

4

Dosenttihakemus/TkT Juha-Matti Lehtonen

 

TkT Juha-Matti Lehtonen haki kirjeellään 4.2.2008 tuotantotalouden, erityisesti teollisuustalouden kvantitatiivisten menetelmien dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

 

Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeettomana.

 

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeetto­mana.

 

Tuotantotalouden osaston osastoneuvosto on 12.2.2008 todennut dosentuurin tarpeelliseksi ja puoltanut sitä.

 

Osastoneuvosto on esittänyt asiantuntijoiksi:

 

Professori Ari-Pekka Hameri, University of Lausanne, Sveitsi ja

Professori Kari Tanskanen, TKK

 

Liitteenä professori Harri Haapasalon ehdotus.

 

Päätösesitys

 

1.      Todetaan dosentuuri tarpeelliseksi

2.      Valitaan ehdotetut asiantuntijat

3.      Pyydetään dosentuurin hakijalta 10.3.2008 mennessä mahdolliset huomautukset asiantuntijoista

 

 

Päätös

 

Esityksen mukainen.

 

5

Dosenttihakemus/Ph.D. Kamya Yekeh Yazdandoost

 

Ph.D. Kamya Yekeh Yazdandoost haki kirjeellään 6.1.2008 kehoverkkojen langattoman tiedonsiirron lääketieteen ICT.-sovelluksissa (Medical ICT for in/on body Wireless communications) dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

 

Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeet­tomana.

 

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeetto­mana.

 

Sähkö- ja tietotekniikan osaston osastoneuvosto on 13.2.2008 todennut dosentuurin tarpeelliseksi ja puoltanut sitä.

 

Osastoneuvosto on esittänyt asiantuntijoiksi:

 

Professori Jun-ichi Takada, Tokyo Institute of Technology, Japani ja

Professori Arthur W. Astrin, San Jose University, CA, USA

 

Liitteenä professori Pentti Leppäsen ehdotus.

 

Päätösesitys

 

1.      Todetaan dosentuuri tarpeelliseksi

2.      Valitaan ehdotetut asiantuntijat

3.      Pyydetään dosentuurin hakijalta 10.3.2008 mennessä mahdolliset huomautukset asiantuntijoista

 

Päätös

 

Esityksen mukainen.

 

 

6

Kunniatohtorit 2009

 

Tiedekuntaa on pyydetty valitsemaan 31.3.2008 mennessä enintään viisi kunniatohtoria vihittäviksi tohtorinpromootiossa 16.5.2009

 

Promootiotoimikunta julkistaa kunniatohtorit syksyllä 2008, johon saakka asian käsittely on ehdottoman luottamuksellista.

 

Osastonjohtajatoimikunta on käsitellyt asiaa 18.2.2008.

 

Päätösesitys

 

Tiedekuntaneuvosto valitsee kunniatohtorit

 

Päätös

 

Valittiin kunniatohtoreiksi .......

 

Tämä pöytäkirja tulee julkiseksi vasta, kun promootiotoimikunta on julkaissut kunniatohtorien nimet syksyllä 2008.

 

 

 

 

 

Kauko Leiviskä                                                       Jorma Korhonen

Dekaani                                                                    Hallintopäällikkö