25.3.2008

 

YHDISTELMÄLUETTELO HALLINTOPÄÄLLIKÖN LAATIMAN ESITTELYLISTAN ASIOISTA A 14 – A 18/08 TIEDEKUNTANEU­VOSTON KOKOUKSESSA 31.3.2008

 

A

14/08

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

A

15/08

2

Ilmoitusasiat

A

16/08

3

Dosenttihakemus/TkT Martti Heinonen

A

17/08

4

Viran haettavaksi julistaminen

A

18/08

5

Teknillisen tiedekunnan 50-vuotisjuhla 13.1.2009

 

 

 

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                          PÖYTÄKIRJA A 14/08

                                                                                                         Jorma Korhonen, puh. (553)2005

                                                                                                         sähköposti Jorma.Korhonen@oulu.fi

                         

Kokous n:o 3 maanantaina 31.3.2008 klo 15.15  - 16.10

Läsnä           

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Arja Korhonen, osastosihteeri

Olli Silvén, varadekaani

Matti Polojärvi, yliteknikko

Pentti Karjalainen, professori

Markku Moilanen, vanh.tutkija

Juha Kostamovaara, professori

Jukka Hiltunen, lehtori

Juhani Niskanen, professori

Marita Puikkonen, assistentti

Pentti Leppänen, professori

Timo Ahonen, tutkija

Juha Röning, professori

Timo Kokkonen, yliassistentti

Markku Juntti, professori

Lassi Kojola, tekn.yo

Bjørn Kløve, professori

Matti Laasonen, tekn.yo

Pekka Kess, professori

Kaisa Kettunen, tekn.yo

Kauko Lappalainen, professori

Anssi Koskenniemi, tekn.yo.

Helka-Liisa Hentilä, professori

Janne Tolppanen, tekn.yo.

 

 

 

 

 

Varajäsen

 

 

 

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Säännökset tiedekuntaneuvoston koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 65, 67 ja 68 §:issä.

 

Kutsu kokoukseen on lähetetty 26.3.2008.

 

Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet neuvoston muista jäsenistä on läsnä.

 

Päätös

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

 

2

Ilmoitusasiat

 

1.      Dekaanin päätös suoritetuista tutkinnoista 28.2.2008, liite

2.      Ylioppilaskunnan ilmoitus kahden lisäjäsenen ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä valitsemisesta teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 31.1.2008. Kaksi opiskelijajäsenen paikkaa on edelleen täyttämättä ja ne pyritään täyttämään mahdollisimman nopeasti, liite

3.      Hallituksen päätös 12.3.2008: Yliopiston toimielinten toimikausien jatkaminen, liite

4.      Ympäristöministeriön päätös 22.2.2008: Suurjärvitutkimuksen yhteistyöryhmän asettaminen, liite

 

Päätösesitys

 

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

3

Dosenttihakemus/TkT Martti Heinonen

 

TkT Martti Heinonen haki kirjeellään 25.2.2008 mittaustekniikan, erityisesti mittausten jäljitettävyyden ja mittausepävarmuuden arvioinnin dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

 

Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeet­tomana.

 

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeetto­mana.

 

Sähkö- ja tietotekniikan osaston osastoneuvosto on 19.3.2008 todennut dosen­tuurin tarpeelli­seksi ja puoltanut sitä.

 

Osastoneuvosto on esittänyt asiantuntijoiksi:

 

Professori Timo Jääskeläinen, JoY ja

Professori Pekka Wallin, Espoo

 

Liitteenä professori Risto Myllylän ehdotus.

 

Päätösesitys

 

1.      Todetaan dosentuuri tarpeelliseksi

2.      Valitaan ehdotetut asiantuntijat

3.      Pyydetään dosentuurin hakijalta 14.4.2008 mennessä mahdolliset huomautukset asiantuntijoista

 

 

Päätös

Esityksen mukainen.

 

4

Viran haettavaksi julistaminen

 

Tuotantotalouden osasto esittää, että julistetaan haettavaksi virka nro 1871,  tohtorikoulutettava, työtiede alan täsmennyksenä ergonomia ja turvallisuustekniikka. Virka on aikaisemmin ollut assistentti, työtiede. Liitteenä esitys hakukuulutuksen liitteeksi.

 

Oulun yliopiston 1.1.2008 lukien voimaan astuneen opetus- ja tutkimushenkilöstön virkarakenteen mukaisesti assistentin virat muutetaan siirtymäkauden kuluessa  tohtorikoulutettavan viroiksi.

 

Päätösesitys

 

Esitetään virka muutettavaksi tohtorikoulutettavan viraksi, työtiede, jonka alan täsmennys on ergonomia ja turvallisuustekniikka ja virka julistettavaksi haettavaksi liitteen mukai­sesti.

 

Päätös

 

Esityksen mukainen.

 

 

5

Teknillisen tiedekunnan 50-vuotisjuhla 13.1.2009

 

Teknillisen tiedekunnan toiminnan aloittamisesta tulee kuluneeksi 50 vuotta vuonna 2009. Tiedekunnan asettama juhlavuositoimikunta on suunnitellut järjestettäväksi juhlaseminaarin tiistaina 13.1.2009 iltapäivällä Linnanmaalla. Seminaarin tarkoituksena on tuoda esiin tiedekunnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja merkitystä elinkeino­elä­mälle. Seminaari on ajoitettu seuraavana päivänä 14.1.2009 järjestettävän Pesti- työ­markkinapäivän yhteyteen.

 

Osastoilta on pyydetty 20.3.2009 mennessä ehdotukset kutsuttaviksi puhujiksi semi­naariin.

 

Päätösesitys

 

Tiedekuntaneuvosto päättää juhlaseminaarin järjestämisestä ja nimeää puhujat osastojen ehdotusten mukaisesti.

 

Päätös

 

Päätettiin järjestää 50-vuotisjuhla esityksen mukaisesti. Lopullinen puhujien valinta delegoitiin juhlavuositoimikunnalle.

 

 

 

 

 

 

Kauko Leiviskä                                                                      Jorma Korhonen

Dekaani                                                                                   Hallintopäällikkö