YHDISTELMÄLUETTELO HALLINTOPÄÄLLIKÖN LAATIMAN ESITTELYLISTAN ASIOISTA A 23 – A26 /09 TIEDEKUNTANEU­VOSTON KOKOUKSESSA 27.4.2009

 

A

23/09

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

A

24/09

2

Ilmoitusasiat

A

25/09

3

Ehdokkaiden nimeäminen Suomen Akatemian toimikuntien jäseniksi

A

26/09

4

Professorin virka, lääketieteellinen tekniikka/virantäyttöseloste täyttämiseksi kutsusta ja asiantuntijat

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA A 23/09

                                                                                                                Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

                          

Kokous n:o 4  maanantaina  27.4 .2009 klo 15.15  -  16.15

Läsnä          

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Arja Korhonen, osastosihteeri

Olli Silvén, varadekaani

Matti Polojärvi, yliteknikko

Pentti Karjalainen, professori

Markku Moilanen, vanh.tutkija

Juha Kostamovaara, professori

Jukka Hiltunen, lehtori

Juhani Niskanen, professori

Marita Puikkonen, assistentti

Pentti Leppänen, professori

Timo Ahonen, tutkija

Juha Röning, professori

Timo Kokkonen, yliassistentti

Markku Juntti, professori

Lassi Kojola, tekn.yo.

Bjørn Kløve, professori

Matti Laasonen, tekn.yo.

Pekka Kess, professori

Kaisa Kettunen, tekn.yo

Kauko Lappalainen, professori

Anssi Koskenniemi, tekn.yo.

Helka-Liisa Hentilä, professori

Janne Tolppanen, tekn.yo.

 

Onni Komulainen, tekn.yo.

 

Henri Wiik, tekn.yo.

 

Varajäsen                 Keijo Ruotsalainen

 

 

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Säännökset tiedekuntaneuvoston koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 65, 67 ja 68 §:issä.

 

Kutsu kokoukseen on lähetetty 22.4.2009.

 

Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet neuvoston muista jäsenistä on läsnä.

 

Päätös           Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

 

 

 

                      

                        Olli Silvén                                                                      Laila Kuhalampi

                        Varadekaani                                                                                Hallintopäällikkö

                      

2

Ilmoitusasiat

 

1.       Dekaanin päätös suoritetuista tutkinnoista. 2.4.2009, liite

2.       Teknillisen korkeakoulutuksen kansallinen strategia ja profiilikartta

3.       Hallituksen päätös: Oulun yliopiston rakennusinvestointiohjelma vuosille 2009-2013, liite

4.       Suomen Akatemian asettamiskirje: Tutkijakoulutukiryhmän asettaminen, liite

 

Päätösesitys

 

Merkitään tiedoksi.

 

Päätös

       

Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

 

Olli Silvén                                                                     Laila Kuhalampi

Varadekaani                                                                               Hallintopäällikkö

 

3

Ehdokkaiden nimeäminen Suomen Akatemian tieteellisten toimikuntien jäseniksi

 

Opetusministeriö on 28.1.2009 päivätyllä kirjeellään pyytänyt Oulun yliopistolta ehdokkaita Suomen Akatemian tieteellisten toimikuntien jäseniksi kaudeksi 2010-2013.  Tiedekuntia on pyydetty toimittamaan ehdotuksensa perusteluineen 30.4.2009 mennessä.

 

Osastonjohtajatoimikunta on käsitellyt asiaa 20.4.2009.

 

 

                                               

Päätösesitys

                         Tiedekuntaneuvosto nimeää ehdokkaat

 

 

Päätös

Tiedekuntaneuvosto nimesi ehdokkaiksi:

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta, professori Harri Haapasalo

Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta, professori Helena Aksela

 

 

 

 

Olli Silvén                                                                     Laila Kuhalampi

                         Varadekaani                                                                               Hallintopäällikkö

 

 

4

Professorin virka, lääketieteellinen tekniikka/virantäyttöseloste täyttämiseksi kutsusta ja asiantuntijat

 

Lääketieteellisen tekniikan professorin virka on täytetty hakumenettelyn jälkeen määräajaksi 1.1.2004-31.12.2008. Määräaikaiseen virkasuhteeseen on nimitetty TkT Tapio Seppänen.

 

Sähkö- ja tietotekniikan osasto esittää, että TkT Tapio Seppänen kutsutaan lääketieteellisen tekniikan professorin virkaan ja esittää samalla asiantuntijoiksi

 

Professori Leif Sörnmo, Lundin yliopisto, Ruotsi

Professori Jaakko Malmivuo, Tampereen teknillinen yliopisto

Professori Erkki Oja, TKK

 

Osaston esitys ja virantäyttöseloste liitteenä.

                                               

Päätösesitys

 

1.       Esitetään liitteen mukainen virantäyttöseloste TkT Tapio Seppäsen kutsumiseksi virkaan rehtorin vahvistettavaksi.

2.       Valitaan ehdotetut asiantuntijat

3.       Pyydetään kutsuttavaksi aiotulta mahdolliset huomautukset asiantuntijoista 11.5.2009 mennessä

 

Päätös  

1.       Esitetään liitteen mukainen virantäyttöseloste TkT Tapio Seppäsen kutsumiseksi virkaan rehtorin vahvistettavaksi              

2.       Valitaan ehdotetut asiantuntijat

3.       Pyydetään kutsuttavaksi aiotulta mahdolliset huomautukset asiantuntijoista 11.5.2009 mennessä.

 

 

 

Olli Silvén                                                              Laila Kuhalampi

Varadekaani                                                        Hallintopäällikkö