13.4.2010

 

 

YHDISTELMÄLUETTELO HALLINTOPÄÄLLIKÖN LAATIMAN ESITTELYLISTAN ASIOISTA A15/10 TIEDEKUNTANEU­VOSTON KOKOUKSESSA 19.4.2010

 

A

15/10

1

Kokouksen päätösvaltaisuus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA A 15/10

                                                                                                                Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                sähköposti Laila.Kuhalampi(at)oulu.fi

                          

Kokous n:o 4 maanantaina 19.4.2010 klo 13.00  - 14.15

Läsnä          

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

 

 

 

Varajäsen                                 Kauko Lappalainen, professori               

 

 

1

Kokouksen päätösvaltaisuus

 

Säännökset tiedekuntaneuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 – 42 §:issä.

 

Kutsu kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty 13.4.2010.

 

Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Opintosuorituksia arvosteltaessa on puheenjohtajan lisäksi päätöksentekoon oikeutettuja jäseniä oltava läsnä vähintään kolme.

 

Päätös

 Todettiin päätösvaltaiseksi.

 

 

Kauko Leiviskä                                                          Laila Kuhalampi

                         Dekaani                                                                       Hallintopäällikkö

      

                                                      

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                              PÖYTÄKIRJA     B 9/10

                                                                                                Eero Wallin, puh. (553)2003

                                                                                                sähköposti Eero.Wallin(at)oulu.fi

 

Kokous n:o 4 maanantaina 19.4.2010 klo 13.00  -  14.15

Läsnä

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

Varajäsen

Kauko Lappalainen, professori

Outi Toivonen, tekn. yo

___________________________________________________________________________________________

 

1

Väitöskirjan arvostelu/DI Hanna Haverinen

 

DI Hanna Haverinen on puolustanut väitöskirjaansa ”Inkjet-printed quantum dot hybrid light-emitting devices–towards display applications ” 19.3.2010. Vastaväittäjinä toimivat professori Magnus Berggren (Linköpingin yliopisto, Ruotsi) ja tohtori Patrick Smith (Freiburgin yliopisto, Saksa). Kustoksena oli professori Risto Myllylä.

Vastaväittäjien lausunto väitöskirjasta ja sen puolustuksesta on liitteenä.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirja (OyOJ, 17 §).

Tiedekuntaneuvosto on antanut vastaväittäjille väitöskirjan arvostelusta seuraavan ohjeen.

”Tiedekuntaneuvosto hyväksyy ja arvostelee väitöskirjan vastaväittäjän/vastaväittäjien lausunnon perusteella. Käytössä on kolme arvosanaa: hylätty, hyväksytty ja kiittäen hyväksytty. Viimeksi mainittu arvosana annetaan vain erityisen korkeatasoisesta väitöskirjasta ja vain pienelle osalle kaikista tiedekunnan hyväksymistä väitöskirjoista. Kiittäen hyväksytty -arvosana edellyttää, että väitöskirjan havainnot ja johtopäätökset tai siinä konstruoidut järjestelmät ovat olennaisesti uusia tai selvästi muuttavat aikaisempia käsityksiä tai käytäntöjä. Jos väittelijä on suorittanut työnsä ryhmän jäsenenä, vaaditaan erityisen selvä näyttö väittelijän omasta panoksesta. Mikäli lausunnon antaja ehdottaa väitöskirjatyölle arvosanaa kiittäen hyväksytty, tulee hänen liittää lausuntoonsa lyhyt yhteenveto niistä ansioista, joiden perusteella hän pitää väitöskirjaa kiitettävänä”.

Opintosuorituksen arvostelussa ei noudateta esittelymenettelyä (OyJ, 40 §).

Opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet ja varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin tehtävään (YL, 29 §).

Väittelijälle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjien lausunnosta.

Väittelijä voi tehdä oikaisupyynnön väitöskirjan arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (YL, 82 §).

 

Päätösesitys        

Arvostellaan väitöskirja vastaväittäjien lausunnon perusteella.

Päätös

                             Väitöskirja hyväksyttiin ja arvosteltiin arvosanalla ”kiittäen hyväksytty”. Päätöksentekoon osallistuivat tiedekuntaneuvoston jäsenet Leiviskä, Hentilä, Niskanen, Jantunen ja Lappalainen.

 

 

 

Kauko Leiviskä                                      Eero Wallin

Dekaani                                                   Opintoasiainpäällikkö

 

 

 

 

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                              PÖYTÄKIRJA     B 10/10

                                                                                                Eero Wallin, puh. (553)2003

                                                                                                sähköposti Eero.Wallin(at)oulu.fi

 

Kokous n:o 4 maanantaina 19.4.2010 klo 13.00  -  14.15

Läsnä

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

Varajäsen

Kauko Lappalainen, professori

Outi Toivonen, tekn. yo

___________________________________________________________________________________________

 

2

Lukuvuoden 2010–11 opetussuunnitelmat

 

Teknillisen tiedekunnan tutkintosäännön 5§:n mukaan opetussuunnitelma on opetuksen ja opintojen suunnittelun väline. Sen avulla opetuksesta pyritään muodostamaan hallittu ja ehjä kokonaisuus, poistamaan päällekkäisyyksiä sekä osoittamaan eri opintojen välisiä yhteyksiä. Opetussuunnitelmaa kehitetään jatkuvan arvioinnin avulla ottaen huomioon myös valmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille.

Seuraava opinto-opas laaditaan yksivuotisena, lähinnä siitä syystä, että yliopiston uuden johtosäännön mukainen neljän opetusperiodin vaatimus tulee voimaan seuraavassa opinto-oppaassa.

Uuden tutkintojärjestelmän mukainen opetus on toteutettu kertaalleen sekä kandidaatin että arkkitehti-diplomi-insinöörin tutkinnon osalta.

Kaksiportainen järjestelmä koskee 1.8.2010 alkaen kaikkia tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoita.

Nyt hyväksyttävänä oleva opetussuunnitelma koskee varsinaisesti vuonna 2010 opintonsa aloittavia. Opetussuunnitelmassa mainitaan, miten opetussuunnitelmaa sovelletaan aiemmin opintonsa aloittaneisiin.  Lisäksi koulutusohjelmia varten on vahvistettu erilliset koulutusohjelmakohtaiset siirtymäsäännöt. Arkkitehtuurin, konetekniikan, prosessi- ja ympäristötekniikan, sähkö- ja tietotekniikan ja tuotantotalouden osaston esitykset koulutusohjelmiensa opetussuunnitelmiksi ovat liitteenä. Osaston esityksen alussa on erillinen yhteenveto tärkeimmistä muutoksista ja selostus opetussuunnitelman talousvaikutuksista.

Tuotantotalouden osasto esittää samalla, että Henkilöstö, ergonomia ja turvallisuus -opintosuunnan nimi muutettaisiin muotoon Käytettävyyden ja työhyvinvoinnin hallinta ja johtaminen (Management of wellbeing at work and usability).

Opetussuunnitelmia ja niiden talousvaikutuksia käsiteltiin 12.4. pidetyssä koulutustoimikunnan ja osastonjohtajatoimikunnan kokouksissa.

Näissä todettiin opetussuunnitelman talousvaikutuksista seuraavaa:

AO; opetussuunnitelma sopeutettu talousresursseihin

KO; ei merkittäviä muutoksia, rakennesuunnittelun ja rakentamisteknologian osuus päivitetty

PYO; opetuksessa pientä vähennystä, toisaalta maisteriohjelmien kautta lisääntynyttä koordinaation tarvetta

STO; opetus sopeutettu resurssitilanteeseen, toisaalta kv-maisteriohjelman käynnistyminen kuormittaa erityisesti tietoliikenteen opettajia ja opintoneuvontaa

TUTA; budjetti tasapainossa, muutokset jossain määrin resurssintarvetta lisääviä sekä niitä vähentäviä.

 

Oulun yliopiston opetuksen johtosäännön (9 §) mukaan tiedekuntaneuvosto hyväksyy opetussuunnitelmien rakenteet ja yleiset osat mukaan lukien opintojaksojen nimet ja laajuudet sekä opetussuunnitelman talousvaikutukset maaliskuun loppuun mennessä.

               

Päätösesitys    

1.       Todetaan, että osastojen esittämät opetussuunnitelmat on laadittu siten, että ne voidaan toteuttaa yksikköjen käytössä olevilla resursseilla. Päätetään samalla, että mikäli määrärahat eivät riitä opetussuunnitelmiin merkityn opetuksen toteuttamiseen, voidaan opetussuunnitelmaan merkityn opetuksen ajoituksesta poiketa tai korvata opetusta oppikirjatenteillä

2.       Hyväksytään tuotantotalouden osaston esittämä opintosuunnan nimen muutos

3.       Hyväksytään arkkitehtuurin, konetekniikan, prosessitekniikan, ympäristötekniikan, sähkötekniikan, tietotekniikan ja tuotantotalouden koulutusohjelman opetussuunnitelmat liitteen mukaisessa muodossa

4.       Valtuutetaan koulutusdekaani hyväksymään opetussuunnitelmiin opinto-oppaan toimitustyössä esille tulevia pienehköjä, pakolliseksi katsottavia muutoksia ja tarkennuksia (esim. muiden tiedekuntien antama opetus).

 

Päätös

Esityksen mukainen.

 

 

 

Kauko Leiviskä                                      Eero Wallin

Dekaani                                                   Opintoasiainpäällikkö

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA C 3/10

                                                                                                                Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                sähköposti Laila.Kuhalampi(at)oulu.fi

                          

Kokous n:o 4 maanantaina  19.4.2010 klo 13.00  - 14.15

Läsnä          

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

 

 

 

Varajäsen                                 Kauko Lappalainen, professori

 

 1

Ilmoitusasiat

 

1.  Dekaanin päätökset suoritetuista tutkinnoista. 25.3.2010, liite

2.  Yliopiston YT-neuvottelut ovat päättyneet, liite

3.  Rehtorien kirje Laatutyössä etenemisestä, liite

4.  Rehtorin päätös EU:n rakennerahastohankkeiden arviointi ohjelmakaudella 2007-2013, liite

5.  Rehtorin päätös Koulutus- ja tutkimuspalvelujen johtokunnasta, liite

6.  Kuulutus tutkimusinfrastruktuurien hakemisesta, liite

7.  Rehtorin päätös Tutkijakoulutusta suunnittelevan työryhmän asettamisesta, liite

8.  Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan kirje 22.3.2010 tutkimuslaitosten tutkimustoiminnan kartoitus, mahdollisuutena siirtää osa sektorilaitosten tutkimustoiminnasta yliopistoissa tehtäväksi, liite

9.  Uusi työehtosopimus luettavissa osoitteessa http://www.oulu.fi/suurijakelu/2010/4/uusi_tyoehtosopimus.html

10.  Rehtorin päätös esittelymenettelyn käyttämisestä, liite

11.  Vuoden 2010 hakijatilasto, liite.

 

 

Päätösesitys

      

Merkitään tiedoksi.   

Päätös

 

Merkittiin tiedoksi. Kohdan 8 osalta sovittiin, että asian eteneminen yliopistolla käsitellään toukokuun tiedekuntaneuvoston kokouksessa.

Kauko Leiviskä                                                          Laila Kuhalampi

                         Dekaani                                                                       Hallintopäällikkö