20.5.2008

 

YHDISTELMÄLUETTELO HALLINTOPÄÄLLIKÖN LAATIMAN ESITTELYLISTAN ASIOISTA A 22 – A 27/08 TIEDEKUNTANEU­VOSTON KOKOUKSESSA 26.5.2008

 

A

22/08

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

A

23/08

2

Ilmoitusasiat

A

24/08

3

Professorin virka mittaustekniikka täyttäminen viiden vuoden määräajaksi

A

25/08

4

Professorin virka tietotekniikka haettavaksi julistaminen viiden vuoden määräajaksi

A

26/08

5

Dosenttihakemus/TkT Juha-Matti Lehtonen

A

27/08

6

Assistentin viran muuttaminen yliopisto-opettajan viraksi ja haettavaksi julistaminen

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                          PÖYTÄKIRJA A 22/08

                                                                                                         Jorma Korhonen, puh. (553)2005

                                                                                                         sähköposti Jorma.Korhonen@oulu.fi

                         

Kokous n:o 5 maanantaina 26.5.2008 klo 15.15  -  16.20

Läsnä           

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Arja Korhonen, osastosihteeri

Olli Silvén, varadekaani

Matti Polojärvi, yliteknikko

Pentti Karjalainen, professori

Markku Moilanen, vanh.tutkija

Juha Kostamovaara, professori

Jukka Hiltunen, lehtori

Juhani Niskanen, professori

Marita Puikkonen, assistentti

Pentti Leppänen, professori

Timo Ahonen, tutkija

Juha Röning, professori

Timo Kokkonen, yliassistentti

Markku Juntti, professori

Lassi Kojola, tekn.yo

Bjørn Kløve, professori

Matti Laasonen, tekn.yo

Pekka Kess, professori

Kaisa Kettunen, tekn.yo

Kauko Lappalainen, professori

Anssi Koskenniemi, tekn.yo.

Helka-Liisa Hentilä, professori

Janne Tolppanen, tekn.yo.

 

Onni Komulainen, tekn.yo.

 

Henri Wiik, tekn.yo.

 

Varajäsen

 

Jaana Kujala, tekn.yo.

 

 

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Säännökset tiedekuntaneuvoston koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 65, 67 ja 68 §:issä.

 

Kutsu kokoukseen on lähetetty 21.5.2008.

 

Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet neuvoston muista jäsenistä on läsnä.

 

Päätös

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

 

2

Ilmoitusasiat

 

1.      Tiedekuntaneuvoston kokoukset lukuvuonna 2008 – 2009 pidetään seuraavasti: maanan­taisin klo 15.15 15.9., 13.10., 17.11. ja 15.12.2008 sekä 26.1., 23.2., 30.3., 27.4. ja 25.5.2009. Osastonjohtajakokoukset pidetään pääsääntöisesti viikkoa ennen tiedekunta­neu­voston kokousta maanantaisin klo 13.15

2.      Dekaanin päätös suoritetuista tutkinnoista 30.4.2008, liite

3.      Hallituksen päätös 16.4.2008: Julkaisutoimikunnan ohjesääntö, liite

4.      Apurahan myöntämispäätökset: FM Tyyni Tanin rahasto, yliopiston apteekin rahasto ja yliopiston toimintaraha, liite

5.      Rehtorin päätös 7.5.2008 tutkimusinfrastruktuurirahoituksesta, liite

6.      Opetusministeriön kirje 31.3.2008: Yliopistojen sähköinen hakujärjestelmä ja valtakunnallinen yhteishaku yliopistoihin, liite

7.      Strateginen kumppanuussopimus: Mittaustekniikan keskus, Oulun yliopisto ja Kajaanin kaupunki, liite

 

Päätösesitys

 

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

3

Professorin virka mittaustekniikka täyttäminen viiden vuoden määräajaksi

 

Vireille ja viimeksi esillä 17.12.2007.

Virka oli haettavana viiden vuoden määräajaksi hakukuulutuksella 8.6. – 9.7.2007. Viran alaksi on täsmennetty elektroninen mittaustekniikka, erityisesti elektroniikkatuotteiden elinkaarenaikaiset testausteknologiat ja mittausmenetelmät.

 

Hakijat:

1.      ma. professori, TkT Juha Häkkinen

2.      professori, TkT Kari Määttä

3.      ma. professori, TkT Anssi Mäkynen

 

Häkkinen on dekaanin päätöksellä nimitetty elektroniikan professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.7.2007 – 31.7.2008, Määttä on hallituksen päätöksellä nimitetty lahjoitusrahoilla perustettuun elektroniikan professorin virkaan ajaksi 1.4.2005 – 31.3.2009 ja Mäkynen hallituksen päätöksellä nimitetty optisen mittaustekniikan professorin määräaikai­seen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2005 – 31.12.2009.

 

Virantäyttötyöryhmänä toimii sähkö- ja tietotekniikan osaston osastoneuvosto.

 

Tiedekuntaneuvosto valitsee viran täytössä käytettävät vähintään kaksi asian­tuntijaa hakuajan jälkeen.

 

Asiantuntijat valitaan ottaen huomioon hakijoiden edustamat, viran alaan kuuluvat tieteelliset oppisuunnat sekä muutoinkin tasapuolisuutta noudattaen. Ennen asiantuntijoi­den valintaa hakijoille varataan tilaisuus esittää huomautuksensa asiantuntijaehdokkaiden esteellisyydestä sekä edellä mainituista seikoista. Asiantuntijoiden esteellisyydestä on

voimassa, mitä hallintolain 28 §:ssä säädetään. Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn virantäytön myöhemmässä vaiheessa.

 

Sähkö- ja tietotekniikan osasto ehdotti asiantuntijoiksi, jotka tiedekuntaneuvosto 17.12.2007 valitsi:

 

TkT Hannu Hakalahti, Elektrobit Oyj

Professori Andrew Richardson, Lancasterin yliopisto, Iso-Britannia                   

Professori Raimund Ubar, Tallinnan teknillinen yliopisto, Viro ja

Yliassistentti Raimo Silvennoinen, Joensuun yliopisto

     

Asiantuntijat ovat antaneet lausuntonsa, liite.  Silvennoinen katsoo kaikki hakijat kelpoisiksi ja asettaa heidät järjestykseen: Häkkinen, Mäkynen, Määttä. Hakalahti ei katso Mäkystä ja Määttää kelpoisiksi ja asettaa ehdolle vain Häkkisen. Ubar katsoo kelpoisiksi Häkkisen ja Mäkysen ja asettaa heidät tähän järjestykseen. Richardson asettaa ensimmäiselle ja ainoalle sijalle Häkkisen.

 

Virantäyttöryhmänä toimiva sähkö- ja tietotekniikan osaston osastoneuvosto on 14.5.2008 ehdottanut ensimmäiselle sijalle TkT Juha Häkkistä ja toiselle sijalle TkT Anssi Mäkystä, liite. Kaikkien hakijoiden opetustaito on todettu aikaisempien virantäyttöjen yhteydessä ja he ovat pitkään toimineet osaston opetustehtävissä, joten opetusnäytteen tai haastattelun järjestämistä ei pidetä tarpeellisena.

                                            

Päätösesitys

 

1.      Päätetään, että opetusnäytteitä ja haastatteluja ei järjestetä.

 

2.      Tehdään virkaehdotus, jossa asetetaan asiantuntijalausuntojen perusteella ensimmäiselle ehdokassijalle TkT Juha Häkkinen ja toiselle ehdokassijalle TkT Anssi Mäkynen.

 

3.      Esitetään, että professorin virkaan mittaustekniikka nimitetään TkT Juha Häkkinen viiden vuoden määräajaksi.

 

4.      Varataan päätökseen tyytymättömille mahdollisuus tehdä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tästä päivästä lukien muistutus virkaehdotuksesta yliopiston rehtorille. Mahdolliset muistutukset on toimitettava yliopiston kirjaamoon Pentti Kaiteran katu 1, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto viimeistään keskiviikkona 25. päivänä kesäkuuta 2008 virka-ajan klo 16.15 päättymiseen mennessä tai jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät saapua perille määräajan kuluessa.

 

 

Päätös

Esityksen mukainen.

 

4

Professorin virka tietotekniikka haettavaksi julistaminen viiden vuoden määräajaksi

 

Sähkö- ja tietotekniikan osaston osastoneuvosto on kokouksessaan 14.5.2008 päättänyt esittää, että professorin virka numero 2561 tietotekniikka julistetaan haettavaksi viiden vuoden määräajaksi. Viran alan täsmennykseksi osasto esittää konenäkö ja digitaalinen videonkäsittely. Liitteenä osaston perusteltu esitys ja esitys virantäyttöselosteeksi.

Päätösesitys

1.      Täsmennetään viran alaksi konenäkö ja digitaalinen videonkäsittely

2.      Esitetään, että virka saadaan täyttää viiden vuoden määräajaksi

3.      Esitetään vahvistettavaksi liitteen mukainen virantäyttöseloste

4.      Mikäli täyttölupa saadaan, esitetään virka julistettavaksi haettavaksi viiden vuoden määräajaksi

Päätös

Esityksen mukainen.

 

 

5

Dosenttihakemus/TkT Juha-Matti Lehtonen

 

Vireille ja viimeksi esillä 25.2.2008.

 

TkT Juha-Matti Lehtonen haki kirjeellään 4.2.2008 tuotantotalouden, erityisesti teollisuustalouden kvantitatiivisten menetelmien dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

 

Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeet­tomana.

 

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeetto­mana.

 

Tuotantotalouden osaston osastoneuvosto on 12.2.2008 todennut dosen­tuurin tarpeelli­seksi ja puoltanut sitä.

 

Tiedekuntaneuvosto valitsi 25.2.2008 osastoneuvoston esittämät asiantuntijat:

 

Professori Ari-Pekka Hameri, University of Lausanne, Sveitsi ja

Professori Kari Tanskanen, TKK

 

Asiantuntijat ovat antaneet lausuntonsa, liite.

 

TkT Juha-Matti Lehtonen on nimitetty ajaksi 1.5.2004 – 30.4.2009 tuotantojärjestelmien ja toimitusketjujen mallintamisen dosentiksi Teknilliseen korkeakouluun ja teollisuustalouden professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen Tampereen teknilliseen yliopistoon ajaksi 1.1.2007 – 31.12.2008. Lisäksi hänellä on kokemusta monista muista opetustehtävistä, joten opetusnäytteen järjestäminen ei ole tarpeellista.

 

Päätösesitys

 

1.      Todetaan, että TkT Juha-Matti Lehtosella on aikaisemman opetuskokemuksensa ja nimitystensä perusteella dosentilta vaadittava opetustaito.

  

2.      Todetaan asiantuntijalausuntojen perusteella, että hänellä on dosentilta vaadittava tieteellinen pätevyys. 

 

3.      Todetaan TkT Juha-Matti Lehtosen täyttävän dosentiksi nimittämiselle säädetyt edellytykset. 

 

4.      Esitetään yliopiston rehtorille, että hän nimittää TkT Juha-Matti Lehtosen tuotantota­louden, erityisesti teollisuustalouden kvantitatiivisten menetelmien dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Päätös

 

Esityksen mukainen.

 

 

6

Assistentin viran muuttaminen yliopisto-opettajan viraksi ja haettavaksi julistaminen

 

Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston osastoneuvosto on 9.5.2008 päättänyt esittää, että assistentin virka, prosessimetallurgia (nro 643) muutetaan yliopisto-opettajan viraksi, prosessimetallurgia ja, että muutoksen jälkeen virka julistetaan haettavaksi 5-vuotiskaudeksi.

 

Liitteenä osaston esitys perusteluineen.

 

Päätösesitys

 

Esitetään viran muutos ja haettavaksi julistaminen 5-vuotiskaudeksi osaston esityksen mukaisesti.

 

Päätös

 

Esityksen mukainen.

 

 

 

 

Olli Silvén                                                                              Jorma Korhonen

Varadekaani                                                                            Hallintopäällikkö