19.5.2009

 

YHDISTELMÄLUETTELO HALLINTOPÄÄLLIKÖN LAATIMAN ESITTELYLISTAN ASIOISTA A 27 – A 36/09 TIEDEKUNTANEU­VOSTON KOKOUKSESSA 25.5.2009

 

A

27/09

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

A

28/09

2

Tiedekuntaneuvoston kokoonpanon muuttuminen

A

29/09

3

Ilmoitusasiat

A

30/09

4

Oulun yliopiston johtosääntöluonnos

A

31/09

5

Yhdyskuntasuunnittelun professorin virka, alan täsmennys ja haettavaksi julistaminen

A

32/09

6

Arkkitehtuurin osaston opetusvirkojen täyttö

A

33/09

7

Prosessimetallurgian professorin virka, asiantuntijat

A

34/09

8

Säätö- ja systeemitekniikan professorin virka, asiantuntijat

A

35/09

9

Kemiallisen prosessitekniikan yliassistentin viran muuttaminen yliopistonlehtorin viraksi ja haettavaksi julistaminen

A

36/09

10

Dosenttihakemus/TkT Mikko Sallinen

 

 

 

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                                  PÖYTÄKIRJA A 27/09

                                                                                                                    Laila Kuhalampi, puh. (553)2005                                                                                                                                              sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

                                       

Kokous n:o 5  maanantaina  25.5.2009 klo 15.15  -  17.40

Läsnä                    

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Arja Korhonen, osastosihteeri

Olli Silvén, varadekaani

Matti Polojärvi, yliteknikko

Pentti Karjalainen, professori

Jukka Hiltunen, lehtori

Juha Kostamovaara, professori

Marita Puikkonen, assistentti

Juhani Niskanen, professori

Timo Ahonen, tutkija

Pentti Leppänen, professori

Timo Kokkonen, yliassistentti

Juha Röning, professori

Reijo Saari, lehtori

Markku Juntti, professori

Lassi Kojola, tekn.yo.

Bjørn Kløve, professori

Matti Laasonen, tekn.yo.

Pekka Kess, professori

Kaisa Kettunen, tekn.yo

Kauko Lappalainen, professori

Anssi Koskenniemi, tekn.yo.

Helka-Liisa Hentilä, professori

Janne Tolppanen, tekn.yo.

 

Onni Komulainen, tekn.yo.

 

Henri Wiik, tekn.yo.

 

Varajäsen           Erkki Salonen, tutkimuspäällikkö, Sulo Lahdelma, professori, Jaana Kujala, tekn. kand.

 

 

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Säännökset tiedekuntaneuvoston koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 65, 67 ja 68 §:issä.

 

Kutsu kokoukseen on lähetetty 19.5.2009.

 

Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet neuvoston muista jäsenistä on läsnä.

 

Päätös             Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

 

 

2

Tiedekuntaneuvoston kokoonpanon muuttuminen

 

Tiedekuntaneuvoston jäsenen, vanhempi tutkija Markku Moilasen palvelussuhde on päättynyt 31.3.2009. Hänen tilalleen tiedekuntaneuvostoon tulee Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 62 §:n 1 momentin  nojalla ensimmäinen varamies, lehtori Reijo Saari.                                 

 

Päätösesitys

 

Merkitään tiedoksi.

 

Päätös

        Merkittiin tiedoksi.

 

 

3

Ilmoitusasiat

 

1. Dekaanin päätös suoritetuista tutkinnoista. 30.4.2009, liite

2. Tutkimusinfrastruktuurityöryhmän asettaminen, liite

3.                             Toiminnan kehittämisen malli, Oulun yliopiston laatukäsikirja   

4.                             Tiedekuntaneuvoston kokoukset syyskaudella 2009:

    14.9., 12.10., 16.11., 14.12.                                     

 

Päätösesitys

 

Merkitään tiedoksi.

 

Päätös

        Merkittiin tiedoksi.

 

                                                                                           

4

Oulun yliopiston johtosääntöluonnos

 

Uuden yliopistolain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2010. Uudistuksen yhtenä tavoitteena on lisätä hallinnollista ja taloudellista itsenäisyyttä. Lailla tullaankin säätämään ainoastaan yliopiston toimintarakenteiden ja toimin­nan yleiset puitteet. Lakiin perustuvan itsehallinnon mukaisesti yliopistoilla on oikeus määrätä järjestäytymisestä, toimivallasta ja tehtävistä sekä muista toimintaansa liittyvistä asioista johtosäännöllä ja muilla määräyksillä, jos tätä ei ole säädöksillä rajoitettu. Muutos edellyttää kaikkien nykyisten keskeisten johtosääntöjen uudistamista ja läpikäyntiä.

 

Rehtori asetti 20.10.2008 vararehtori Rauli Sventon johdolla toimivan työ­ryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida johtosääntötarvetta eri osa-alueilla sekä valmistella johtosääntö, joka koskee yliopiston toimintarakennetta, johtamisjärjestelmää ja toiminnanohjausta.

 

Hallintojohtosääntötyöryhmä sai työnsä valmiiksi kokouksessaan 2.4.2009. Tämän jälkeen yliopiston hallitus käsitteli työryhmän esitystä työseminaa­rissaan 15.4.2009, jonka pohjalta johtosääntöluonnokseen on tehty muutoksia.

 

Johtosääntö sisältää mm. määräykset yliopiston keskeisistä toimielimistä, niiden rakenteesta, tehtävistä sekä valinnasta. Johtosääntöön on aikaisem­masta poiketen sisällytetty määräyksiä myös henkilöstön kelpoisuusvaati­muksista sekä rekrytointimenettelystä.

 

Sen lisäksi mitä uusi yliopistolaki edellyttää, uusina toimieliminä yliopisto­tasolle esitetään tutkimus- ja koulutusneuvostoja sekä tiedekuntatasolle tutkimus- ja koulutustoimikuntia.

 

Tiedekuntatason rakenne esitetään säilytettäväksi ennallaan. Tiedekunta­neuvoston kokoa kuitenkin rajataan sekä tehtäviä muutetaan strategiseen suuntaan. Dekaanien valintatapa ja asema muuttuu.

 

Laitostasosta on otettu vain puitesäännökset. Hallinnon järjestäminen jää tiedekuntaneuvoston tehtäväksi. Laitoksien tai laitosneuvostojen olemassaolo jää tiedekuntaneuvostojen harkintaan.

 

Lausuntopyyntö ja johtosääntöluonnos on lähetetty osastoille ja osastonjohtajatoimikunta on käsitellyt asiaa 18.5.2009.

 

Tiedekunnan lausunto tulee toimittaa hallintopalveluihin 26.5.2009.

   

Liitteenä lausuntopyyntö ja johtosääntöluonnos.

                                                             

Päätösesitys

Esitetään kokouksessa.         

                                                             

 

Päätös             Tiedekuntaneuvosto käsitteli johtosääntö- ja lausuntoluonnosta ja keskustelun jälkeen tiedekuntaneuvosto päätti, että dekaani ja hallintopäällikkö tekevät tiedekunnan lausuntoon sovitut lisäykset ja muutokset. Lausuntoluonnos liitteenä.

 

                        

5

Yhdyskuntasuunnittelun professorin virka ja haettavaksi julistaminen

 

Virka tulee avoimeksi professori Aarne Tarumaan irtisanouduttua virasta 1.9.2009 alkaen eläkkeelle siirtymisen takia.

Arkkitehtuurin osaston osastoneuvosto on kokouksessaan 6.5.2009 päättänyt esittää, että viran ala pidetään ennallaan ja professorin virka täytetään viiden vuoden määräajaksi 1.1.2010-31.12.2014. Virka esitetään täytettävän osa-aikaisesti (50 %). Virka on osaston henkilöstösuunnitelman mukainen. Liitteenä osaston perusteltu esitys ja esitys virantäyttöselosteeksi.

 

Päätösesitys

 

Esitetään rehtorin vahvistettavaksi liitteen mukainen virantäyttöseloste ja virka julistettavaksi haettavaksi.

                                                         

Päätös

Esityksen mukainen.

 

 

6

Arkkitehtuurin osaston opetusvirkojen täyttö

 

Arkkitehtuurin osastolla oli haettavana ajaksi 1.8.2009-31.7.2012 kuulutuksella 27.2.-30.3.2009 seuraavat opetusvirat:

Yliopistonlehtori, yhdyskuntasuunnittelu (n:o 617)

Yliopisto-opettaja, yhdyskuntasuunnittelu, erityisesti asemakaavasuunnittelu (n:o 622)

Tohtorikoulutettava, yhdyskuntasuunnittelu (n:o 700)

Yliopistonlehtori, talonrakennustekniikka, erityisesti korjausrakentaminen (n:o 2499)

Yliopisto-opettaja, rakennussuunnittelu (n:o 636)

Yliopisto-opettaja, talonrakennustekniikka (50%)

Tohtorikoulutettava, talonrakennustekniikka (n:o 606)

Yliopistonlehtori, arkkitehtuuri, erityisesti arkkitehtuurin perusteet (50%)

Yliopistonlehtori, arkkitehtuuri, (architectural design), erityisesti arkkitehtuuria lähellä oleva muotoilu, kaupunkitilan detaljisuunnittelu ja sisustussuunnittelu (n:o 1899)

Yliopisto-opettaja, nykyaikainen arkkitehtuuri, erityisesti julkiset rakennukset (50%)

Yliopisto-opettaja, nykyaikainen arkkitehtuuri, erityisesti arkkitehtuurin perusteet ja asuntosuunnittelu (50%)

Yliopisto-opettaja, arkkitehtuuri (architectural design), erityisesti arkkitehtuuria lähellä oleva muotoilu, kaupunkitilan detaljisuunnittelu ja valaistussuunnittelu (50%)

Tohtorikoulutettava, nykyaikainen arkkitehtuuri (n:o 2890)

Yliopistonlehtori, arkkitehtuurin historia, rakennussuojelu ja restaurointi, erityisesti arkkitehtuurin historia (n:o 607)

Yliopistonlehtori, arkkitehtuuri, erityisesti rakennussuojelu ja restaurointi (50%)

Yliopisto-opettaja, arkkitehtuuri, erityisesti rakennusperinnön ja rakennetun ympäristön dokumentointi, hoito ja korjaussuunnittelu (n:o 667)

Tohtorikoulutettava, arkkitehtuuri (n:o 621)

 

Arkkitehtuurin osaston osastoneuvosto on kokouksessaan 6.5.2009 tehnyt esityksen opetusvirkojen täyttämisestä. Professorityöryhmä on valmistellut asiaa.  Osaston esitys virkojen täytöstä liitteenä.

 

Päätösesitys

Tiedekuntaneuvosto nimittää henkilöt virkoihin arkkitehtuurin osaston esityksen mukaisesti.

 

Päätös

Tiedekuntaneuvosto nimittää virkoihin kolmen vuoden määräajaksi 1.8.2009-31.7.2012 osaston esityksen mukaisesti:                                                             

Tiedekuntaneuvosto ei nimitä ketään yliopistonlehtorin virkaan, yhdyskuntasuunnittelu (n:o 617), koska viran ainoalla hakijalla Risto Suikkarilla ei ole virkaan vaadittavaa tohtorintutkintoa ja näin ollen häntä ei voida pitää muodollisesti pätevänä haettavaan virkaan. Päätettiin, että tehtävä hoidetaan määräaikaisen virkasuhdejärjestelyn avulla.

Tiedekuntaneuvosto täyttää yliopisto-opettajan viran, yhdyskuntasuunnittelu, erityisesti asemakaavasuunnittelu (n:o 622) kahtena osa-aikaisena (50 %) ja virkaan nimitetään arkkitehdit Jari Kuorelahti ja Kari Nykänen.

Tiedekuntaneuvosto nimittää TkL, arkkitehti Sari Hirvonen-Kantolan tohtorikoulutettavan virkaan, yhdyskuntasuunnittelu (n:o 700).

Tiedekuntaneuvosto nimittää TKT, dosentti Anu Soikkelin yliopistonlehtorin virkaan, talonrakennustekniikka, erityisesti korjausrakentaminen (n:o 2499).  

Tiedekuntaneuvosto nimittää arkkitehti Petri Aarnion yliopisto-opettajan virkaan, rakennussuunnittelu (n:o 636).

Tiedekuntaneuvosto nimittää arkkitehti, DI, TkL Jussi Tervaojan yliopisto-opettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen (50%), talonrakennustekniikka.

Tiedekuntaneuvosto nimittää arkkitehti Pauli Siposen tohtorikoulutettavan virkaan, talonrakennustekniikka (n:o 606).

Tiedekuntaneuvosto nimittää TKT, arkkitehti Lauri Louekarin yliopistonlehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen (50%), arkkitehtuuri, erityisesti arkkitehtuurin perusteet.

Tiedekuntaneuvosto nimittää arkkitehti, TkT Aulikki Herneojan yliopistonlehtorin virkaan, arkkitehtuuri, (architectural design), erityisesti arkkitehtuuria lähellä oleva muotoilu, kaupunkitilan detaljisuunnittelu ja sisustussuunnittelu (n:o 1899).

Tiedekuntaneuvosto nimittää arkkitehti, TkL Jukka Laaksosen yliopisto-opettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen (50 %), nykyaikainen arkkitehtuuri, erityisesti julkiset rakennukset.

Tiedekuntaneuvosto nimittää arkkitehti Ari Järvisen yliopisto-opettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen (50 %), nykyaikainen arkkitehtuuri, erityisesti arkkitehtuurin perusteet ja asuntosuunnittelu.

Tiedekuntaneuvosto nimittää arkkitehti Henrika Pihlajaniemen yliopisto-opettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen (50 %), arkkitehtuuri (architectural design), erityisesti arkkitehtuuria lähellä oleva muotoilu, kaupunkitilan detaljisuunnittelu ja valaistussuunnittelu.

Tiedekuntaneuvosto nimittää arkkitehti Janne Pihlajaniemen tohtorikoulutettavan virkaan, nykyaikainen arkkitehtuuri (n:o 2890).

Tiedekuntaneuvosto nimittää FT Petri Vuojalan yliopistonlehtorin virkaan, arkkitehtuurin historia, rakennussuojelu ja restaurointi, erityisesti arkkitehtuurin historia (n:o 607).

Tiedekuntaneuvosto nimittää TkT Miia Perkkiön yliopistonlehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen

(50 %), arkkitehtuuri, erityisesti rakennussuojelu ja restaurointi.

Tiedekuntaneuvosto nimittää arkkitehti Kai Tolosen yliopisto-opettajan virkaan, arkkitehtuuri, erityisesti rakennusperinnön ja rakennetun ympäristön dokumentointi, hoito ja korjaussuunnittelu (n:o 667).

Tiedekuntaneuvosto nimittää arkkitehti Kaisa Hirvaskoski-Leinosen tohtorikoulutettavan virkaan, arkkitehtuuri (n:o 621).

 

                                                                                                                   

7

Prosessimetallurgian professorin virka, asiantuntijat

 

Virka oli haettavana kuulutuksella 27.3.-27.4.2009.

 

Hakija:      TkT Timo Fabritius

 

Tiedekuntaneuvosto valitsee viran täytössä käytettävät vähintään kaksi asian­tuntijaa hakuajan jälkeen.

 

Asiantuntijat valitaan ottaen huomioon hakijoiden edustamat, viran alaan kuuluvat tieteelliset oppisuunnat sekä muutoinkin tasapuolisuutta noudattaen. Ennen asiantuntijoi­den valintaa hakijoille varataan tilaisuus esittää huomautuksensa asiantuntijaehdokkaiden esteellisyydestä sekä edellä mainituista seikoista. Asiantuntijoiden esteellisyydestä on voimassa, mitä hallinto­lain 28 §:ssä säädetään. Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn virantäytön myöhemmässä vaiheessa.

 

Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto ehdottaa asiantuntijoiksi:

 

Professori Mikko Hupa, Åbo Akademi ja

Professori Pär Jönsson, KTH, Tukholma
varalla
Professori Henrik Saxen, Åbo Akademi ja

  Professori Dipak Mazumdar, Indian Institute of Technology, Kanpur, Intia

Osaston esitys liitteenä.

 

Päätösesitys

1.       Valitaan  prosessi- ja ympäristötekniikan osaston ehdottamat asiantuntijat

 

2.       Pyydetään viranhakijalta 8.6.2009 mennessä mahdolliset huomautukset asiantuntijoista

 

3.       Asetetaan määräajaksi lausunnoille kolme kuukautta siitä, kun asiakirjat on lähetetty asiantuntijoille.

 

Päätös               

Esityksen mukainen.

 

 

8

Säätö- ja systeemitekniikan professorin virka, asiantuntijat

 

Virka oli haettavana kuulutuksella 27.3.-27.4.2009.

 

Hakijat:

1.       TkT Tapio Heikkilä

2.       TkT Enso Ikonen

3.       TkT Jenö Kovács

4.       TkT Matti Vilkko

 

Tiedekuntaneuvosto valitsee viran täytössä käytettävät vähintään kaksi asian­tuntijaa hakuajan jälkeen.

 

Asiantuntijat valitaan ottaen huomioon hakijoiden edustamat, viran alaan kuuluvat tieteelliset oppisuunnat sekä muutoinkin tasapuolisuutta noudattaen. Ennen asiantuntijoi­den valintaa hakijoille varataan tilaisuus esittää huomautuksensa asiantuntijaehdokkaiden esteellisyydestä sekä edellä mainituista seikoista. Asiantuntijoiden esteellisyydestä on voimassa, mitä hallinto­lain 28 §:ssä säädetään. Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn virantäytön myöhemmässä vaiheessa.

 

Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto ehdottaa asiantuntijoiksi:

 

                   Professori Chris Harris, Southamptonin yliopisto, Iso-Britannia

                         Professori Heikki Koivo, TKK ja

                         Professori emeritus Om P. Malik, Calgaryn yliopisto, Kanada

varalla

Professori Pedro Albertos, Valencian teknillinen korkeakoulu (UPV), Espanja ja

Professori Hannu Koivisto, Tampereen teknillinen yliopisto            

 

Osaston esitys liitteenä.

                                                             

Päätösesitys

1         Valitaan  prosessi- ja ympäristötekniikan osaston ehdottamat asiantuntijat

 

2         Pyydetään viranhakijoilta 8.6.2009 mennessä mahdolliset huomautukset asiantuntijoista

 

3         Asetetaan määräajaksi lausunnoille kolme kuukautta siitä, kun asiakirjat on lähetetty asiantuntijoille.

 

Päätös

                         Esityksen mukainen.

 

 

9

Kemiallisen prosessitekniikan yliassistentin viran muuttaminen yliopistonlehtorin viraksi ja haettavaksi julistaminen

 

Prosessi- ja ympäristötekniikan osastoneuvosto on kokouksessaan 11.5.2009 esittänyt, kemiallisen prosessitekniikan yliassistentin viran (nro 595)  muuttamista  yliopistonlehtorin viraksi sekä viran haettavaksi julistamista. Liitteenä osaston esitys.

 

Muutos on osaston henkilöstösuunnitelman mukainen.

 

Päätösesitys

 

Esitetään hallintopalveluille prosessi- ympäristötekniikan osaston esityksen mukainen yliopistonlehtorin viran perustaminen ja yliopistonlehtorin viran haettavaksi julistaminen liitteenä olevan hakukuulutuksen liitteen mukaisesti.

 

Päätös

                         Esityksen mukainen.

 

 

10

Dosenttihakemus/TkT Mikko Sallinen

 

TkT Mikko Sallinen haki kirjeellään 7.5.2009 konetekniikan ja rakentamisen langattomien järjestelmien, erityisesti rakentamisteknologian, mekatroniikan ja konediagnostiikan sekä tuotantolaitteiden langattomien järjestelmien dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

 

Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeet­tomana.

 

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeetto­mana.

 

Konetekniikan osaston osastoneuvosto on 13.5.2009 todennut dosen­tuurin tarpeelli­seksi ja puoltanut sitä.

 

Osastoneuvosto on esittänyt asiantuntijoiksi:

 

Dr. Christof Eberst, Convergent Information Technologies GmbH, Itävalta ja

Professori Jarmo Laitinen, Tampereen teknillinen yliopisto

 

Liitteenä tutkimusprofessori Timo Ahon, professori Kalervo Nevalan ja professori Sulo Lahdelman lausunto.

 

Päätösesitys

 

1.       Todetaan dosentuuri tarpeelliseksi

2.       Valitaan ehdotetut asiantuntijat

3.       Pyydetään dosentuurin hakijalta 8.6.2009 mennessä mahdolliset huomautukset asiantuntijoista

 

Päätös

                          Esityksen mukainen.

 

 

 

 

 Kauko Leiviskä                                                             Laila Kuhalampi

 Dekaani                                                                          Hallintopäällikkö