9.9.2008

 

YHDISTELMÄLUETTELO HALLINTOPÄÄLLIKÖN LAATIMAN ESITTELYLISTAN ASIOISTA A 28 – A 37/08 TIEDEKUNTANEU­VOSTON KOKOUKSESSA 15.9.2008

 

A

28/08

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

A

29/08

2

Ilmoitusasiat

A

30/08

3

Tohtorikoulutettavan virka, työtiede, täyttäminen

A

31/08

4

Virkanimikemuutos

A

32/08

5

Yliopisto-opettajan virka, prosessimetallurgia, täyttäminen

A

33/08

6

Professorin virka, elektroniikan tuotantotekniikka, viran alan muutos ja julistaminen haettavaksi viiden vuoden määräajaksi

 A

34/08

7

Dosenttihakemus/TkT Martti Heinonen

A

35/08

8

Dosenttihakemus/professori Jiri Homola

A

36/08

9

CWC-tutkimuskeskuksen ja tietoliikennelaboratorion yhdessä rahoittamat virat

A

37/08

10

Tulosneuvotteluasiat

 

 

 

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                          PÖYTÄKIRJA A 28/08

                                                                                                         Jorma Korhonen, puh. (553)2005

                                                                                                         sähköposti Jorma.Korhonen@oulu.fi

                         

Kokous n:o 6 maanantaina 15.9.2008 klo 15.15  -  18.05

Läsnä           

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Arja Korhonen, osastosihteeri

Olli Silvén, varadekaani

Matti Polojärvi, yliteknikko

Pentti Karjalainen, professori

Markku Moilanen, vanh.tutkija

Juha Kostamovaara, professori

Jukka Hiltunen, lehtori

Juhani Niskanen, professori

Marita Puikkonen, assistentti

Pentti Leppänen, professori

Timo Ahonen, tutkija

Juha Röning, professori

Timo Kokkonen, yliassistentti

Markku Juntti, professori

Lassi Kojola, tekn.yo

Bjørn Kløve, professori

Matti Laasonen, tekn.yo

Pekka Kess, professori

Kaisa Kettunen, tekn.yo

Kauko Lappalainen, professori

Anssi Koskenniemi, tekn.yo.

Helka-Liisa Hentilä, professori

Janne Tolppanen, tekn.yo.

 

Onni Komulainen, tekn.yo.

 

Henri Wiik, tekn.yo.

 

Varajäsen

 

Sulo Lahdelma, professori

Riitta Keiski, professori

 

 

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Säännökset tiedekuntaneuvoston koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 65, 67 ja 68 §:issä.

 

Kutsu kokoukseen on lähetetty 10.9.2008.

 

Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet neuvoston muista jäsenistä on läsnä.

 

Päätös

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

2

Ilmoitusasiat

 

1.      Dekaanin päätökset suoritetuista tutkinnoista. 29.5. ja 12.6.2008, liite

2.      Hallituksen päätös 11.6.2008: Oulun yliopiston ansiomerkkisääntö, liite

3.      Hallituksen päätös 11.6.2008: Yliopiston hallituksen, tiedekuntaneuvostojen ja laitosneuvostojen toimikausien jatkaminen, liite

4.      Laatujärjestelmän toimeenpano yliopiston tukipalveluissa, liite

5.      Opetusministeriön kirje 12.6.2008: Nuorille suunnatun koulutuksen alueelliset tavoitteet vuodelle 2012, liite

6.      Opetusministeriön kirje 19.6.2008: Laskennallisen tieteen ja nanotieteen alojen koulutuksen kansallinen koordinaatio, liite

7.      Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimus 2008 – 2011, liite

8.      Uuden talousjärjestelmän käyttöönottoprojektin projektiryhmän nimittäminen, liite

9.      Yliopistolta on 15.10.2008 mennessä pyydetty lausuntoa uudistettavasta yliopistolainsäädännöstä. Aineisto on luettavissa osoitteessa: http://www.minedu.fi/OPM/Tiede/?lang=fi

Päätösesitys

 

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Käytiin keskustelu valmisteilla olevasta yliopistolainsäädännön uudistamisesta.

Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

 

3

Tohtorikoulutettavan virka, työtiede, täyttäminen

 

Virka oli haettavana kuulutuksella 25.4. – 26.5.2008. Alaksi on täsmennetty ergonomia ja turvallisuustekniikka osana työtiedettä.

 

Hakijat:

1.      DI Henri Jounila

2.      YTM Olavi Kuikka

 

Tuotantotalouden osaston osastoneuvosto on 2.9.2008 päättänyt esittää, että DI Henri Jounila nimitetään tohtorikoulutettavan virkaan nelivuotiskaudeksi 1.10.2008 – 30.9.2012. Liitteenä professori Seppo Väyrysen esitys.

 

Päätösesitys

 

Tiedekuntaneuvosto nimittää DI Henri Jounilan tohtorikoulutettavan virkaan, työtiede ajaksi 1.10.2008 – 30.9.2012.

 

Päätös

Esityksen mukainen.

 

4

Virkanimikemuutos

 

Sähkö- ja tietotekniikan osasto esittää, että sovelletun matematiikan ja tietotekniikan lehtorin (nro 1964) virkanimike muutetaan sovelletun matematiikan ja tietotekniikan yliopistonlehto­riksi. Viran haltija on FT Martti Hamina. Samoin osasto esittää, että sovelletun matematiikan lehtorin (nro 0609) virkanimike muutetaan sovelletun matematiikan yliopistonlehtoriksi. Viran haltija on TkT Matti Peltola. Molemmat viranhaltijat ovat antaneet suostumuksensa nimikemuutokseen.

 

Esitetty muutos on yliopiston hallituksen 3.10.2007 päättämän opetus- ja tutkimushenkilökun­nan virkarakenteen mukainen ja molemmat viranhaltijat täyttävät yliopistonlehtorin kelpoi­suus­ehdot.

 

Päätösesitys

 

Tiedekuntaneuvosto tekee esitykset mainittujen kahden viran virkanimikemuutokseksi lehtorista yliopistonlehtoriksi.

 

Päätös

Esityksen mukainen.

 

5

Yliopisto-opettajan virka, prosessimetallurgia, täyttäminen

 

Virka oli haettavana kuulutuksella 13.6. – 14.7.2008 viiden vuoden määräajaksi.

 

Hakijat:

1.      FM Satu Huttunen

2.      DI Olavi Kähkönen

3.      FM Pekka Tanskanen

 

Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston osastoneuvosto on käsitellyt asiaa 1.9.2008. Professori Jouko Härkki on laatinut hakijoista arviointilausunnon, liite ja esittänyt, että FM Pekka Tanskanen nimitetään virkaan viisivuotiskaudeksi. Yli-insinööri Leena Yliniemi on esittänyt, että virkaan nimitetään FM Satu Huttunen. Osastoneuvosto on äänestyksen jälkeen äänin 8 – 2 päättänyt esittää, että virkaan nimitetään FM Pekka Tanskanen 1.10.2008 alkaen viisivuotiskaudeksi.

 

Päätösesitys

 

Tiedekuntaneuvosto nimittää FM Pekka Tanskasen yliopisto-opettajan virkaan, prosessimetallurgia ajaksi 1.10.2008 – 30.9.2013.

 

Päätös

 

Esityksen mukainen.

 

6

Professorin virka, elektroniikan tuotantotekniikka, viran alan muutos ja julistaminen haettavaksi viiden vuoden määräajaksi

 

Sähkö- ja tietotekniikan osasto esittää, että professorin virka, elektroniikan tuotantotekniikka muutetaan professorin viraksi, elektroniikan valmistustekniikka ja sen alaksi täsmennetään elektroniikan ja optoelektroniikan pakkaustekniikka ja mikromoduulit sekä, että virka julistetaan haettavaksi viiden vuoden määräajaksi. Liitteenä virantäyttöseloste.

 

Päätösesitys

1.      Esitetään, että virka muutetaan professorin viraksi, elektroniikan valmistustekniikka

2.      Täsmennetään viran alaksi elektroniikan ja optoelektroniikan pakkaustekniikka ja mikromoduulit

3.      Esitetään, että virka saadaan täyttää viiden vuoden määräajaksi

4.      Esitetään vahvistettavaksi liitteen mukainen virantäyttöseloste

5.      Mikäli täyttölupa saadaan, esitetään virka julistettavaksi haettavaksi viiden vuoden määräajaksi

Päätös

 

Esityksen mukainen.

 

 

7

Dosenttihakemus/TkT Martti Heinonen

 

Vireille ja viimeksi esillä 31.3.2008.

 

TkT Martti Heinonen haki kirjeellään 25.2.2008 mittaustekniikan, erityisesti mittausten jäljitettävyyden ja mittausepävarmuuden arvioinnin dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

 

Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeet­tomana.

 

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeetto­mana.

 

Sähkö- ja tietotekniikan osaston osastoneuvosto on 19.3.2008 todennut dosen­tuurin tarpeelli­seksi ja puoltanut sitä.

 

Osastoneuvosto on esittänyt asiantuntijoiksi:

 

Professori Timo Jääskeläinen, JoY ja

Professori Pekka Wallin, Espoo

 

Tiedekuntaneuvosto valitsi 31.3.2008 esitetyt asiantuntijat, jotka ovat antaneet lausuntonsa, liite.

 

Sähkö- ja tietotekniikan osasto on järjestänyt TkT Martti Heinosen opetus­näy­­te­tilaisuuden ja päättänyt osastoneuvoston kokouksessaan 3.9.2008 esittää opetus­näytteen hyväksyttäväksi 4/5, erittäin hyvä, liite.

 

Päätösesitys

 

1.      Hyväksytään TkT Martti Heinosen opetusnäyte arvosanalla 4/5 ja todetaan, että hänellä on dosentilta vaadittava opetustaito. 

 

2.      Todetaan asiantuntijalausuntojen perusteella, että hänellä on dosentilta vaadittava tieteellinen pätevyys. 

 

3.      Todetaan TkT Martti Heinosen täyttävän dosentiksi nimittämiselle säädetyt edellytykset. 

 

4.      Esitetään yliopiston rehtorille, että hän nimittää TkT  Martti Heinosen  mittaus­tekniikan, erityisesti mittausten jäljitettävyyden ja mittausepävarmuuden arvioinnin dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Päätös

 

Esityksen mukainen.

 

8

Dosenttihakemus/professori Jiri Homola

 

Professori Jiri Homola haki kirjeellään 9.7.2008 optisten biosensoreiden dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

 

Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeet­tomana.

 

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeetto­mana.

 

Sähkö- ja tietotekniikan osaston osastoneuvosto on 3.9.2008 todennut dosen­tuurin tarpeelli­seksi ja puoltanut sitä.

 

Osastoneuvosto on esittänyt asiantuntijoiksi:

 

Professori Timo Hirvi, Mittaustekniikan keskus  ja

Professori Pentti Karioja, VTT

 

Liitteenä professori Risto Myllylän ehdotus.

 

Päätösesitys

1.      Todetaan dosentuuri tarpeelliseksi

2.      Valitaan ehdotetut asiantuntijat

3.      Pyydetään dosentuurin hakijalta 29.9.2008 mennessä mahdolliset huomautukset asiantuntijoista

 

Päätös

 

Esityksen mukainen.

 

9

CWC-tutkimuskeskuksen ja tietoliikennelaboratorion yhdessä rahoittamat virat

 

Tietoliikennelaboratorion esimies, professori Pentti Leppänen on tehnyt liitteenä olevan esityksen kahden tietoliikennetekniikan professuurin täyttämisestä ja niitä tukevan kahden yliopistotutkijan/tutkijakoulutettavan virkasuhteen perustamisesta kolmen vuoden määräajaksi 2009 – 2011.

 

Sähkö- ja tietotekniikan osaston osastoneuvosto on 3.9.2008 päättänyt esittää asian tiedekuntaneuvostolle klausuulilla, että professuurien täyttäminen ja virkasuhteiden perustaminen edellyttävät rehtoraatin ja dekaanin hyväksyntää sekä yhteistyösopimuksen allekirjoittamista. Osasto edellyttää myös, että valmisteilla olevaan yhteistyösopimukseen kirjataan lainan takaisin maksaminen eikä yhteistyösopimuksella saa olla vaikutusta tuleviin tiedekunnan ja osaston rahanjakoihin.

 

Päätösesitys

 

Merkitään esitys tiedoksi ja palataan professuurien virantäyttöselosteisiin ja virkasuhteiden perustamisiin, kun vaadittu yhteistyösopimus on allekirjoitettu.

 

Päätös

 

Esityksen mukainen.

 

 

10

Tulosneuvotteluasiat

 

Tiedekunnan ja rehtorin väliset vuotta 2009 koskevat tulosneuvottelut pidetään 20.10.2008.

 

Tiedekuntaa on pyydetty toimittamaan 15.9.2008 mennessä yliopiston hallintopalveluihin:

 

-        yliopiston ja tulosyksikön välinen tulossopimusehdotus vuodelle 2009

-        ehdotus tulosyksikön toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2010 – 2012

-        henkilöstösuunnitelma vuodelle 2009 ja ehdotus kauden 2010 – 2012 henkilöstösuunnitelmaksi.

 

Osastonjohtajatoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksissaan 18.8. ja 9.9.2008. Liitteenä osastonjohtajatoimikunnan esitys tulosopimusehdotukseksi ja henkilöstösuunnitelmaksi. Teksteihin on tulossa vielä täsmennyksiä.

 

Seuraavan tuloskauden 2010 – 2012 tutkintotavoitteiksi osastonjohtajatoimikunta esittää:

 

                                    alemmat                ylemmät                              tohtorin

                                    tutkinnot               tutkinnot                              tutkinnot

 

AO                                 30                          30                         3

KO                                70                          70                          5

PYO                              85                          85                          9

STO                             205                        205                       15

TuTa                              30                          30                          4

 

Yhteensä                     420                       420                       36

 

Päätösesitys

 

Tiedekuntaneuvosto tekee osastonjohtajatoimikunnan esityksen mukaiset esitykset yliopiston hallintopalveluihin.

 

Päätös

Merkittiin, että pöydälle oli jaettu varadekaani Olli Silvénin korjaukset tulossopimusluon­noksen perustutkintoja koskevaan osaan.

 

Tulossopimusluonnokseen lisätään dekaanin esittämät korjaukset. Päätettiin tehdä liitteiden mukaiset esitykset.

 

 

 

 

 

Kauko Leiviskä                                                                      Jorma Korhonen

Dekaani                                                                                   Hallintopäällikkö