8.9.2009

 

 

 

YHDISTELMÄLUETTELO HALLINTOPÄÄLLIKÖN LAATIMAN ESITTELYLISTAN ASIOISTA A 37 – A52/09 TIEDEKUNTANEU­VOSTON KOKOUKSESSA 14.9.2009

 

A

37/09

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

A

38/09

2

Ilmoitusasiat

A

39/09

3

Vaalitoimikunnan asettaminen

A

40/09

4

Yhdyskuntasuunnittelun professorin virka, asiantuntijat

A

41/09

5

Elektroniikan valmistustekniikan professorin virka, täyttäminen viiden vuoden määräajaksi

A

42/09

6

Professorin virkasuhde, tietoliikennetekniikka (langattomat
tietoliikennejärjestelmät erityisesti radioverkkojen resurssien hallintamenetelmät), täyttäminen kolmen vuoden määräajaksi

A

43/09

7

Professorin virka, nykyaikainen arkkitehtuuri, alan täsmennys ja haettavaksi julistaminen

A

44/09

8

Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston virkojen muuttaminen ja haettavaksi julistaminen

A

45/09

9

CWC-tutkimuskeskuksen ja tietoliikennelaboratorion yhdessä rahoittamat virkasuhteet, yliopistotutkijat (ala Langattomat tietoliikenneverkot ja –teknologiat), täyttäminen

A

46/09

10

Kahden matematiikan tohtorikoulutettavan virkasuhteen haettavaksi julistaminen

A

47/09

11

Dosenttihakemus/FT Stanislav Gornostayev

A

48/09

12

Dosenttihakemus/TkT Jari Juuti

A

49/09

13

Dosenttihakemus/TkT Mikko Sallinen

A

50/09

14

Dosenttihakemus/Professori Jyri-Pekka Mikkola

A

51/09

15

Dosenttihakemus/TkT Olli Salmela

A

52/09

16

Laboratorion esimies

 

 

 

 

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA A 37/09

                                                                                                                Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

                          

Kokous n:o 6  maanantaina  14.9.2009 klo 15.15  -  18.30

Läsnä          

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Arja Korhonen, osastosihteeri

Olli Silvén, varadekaani

Matti Polojärvi, yliteknikko

Pentti Karjalainen, professori

Jukka Hiltunen, lehtori

Juha Kostamovaara, professori

Marita Puikkonen, assistentti

Juhani Niskanen, professori

Timo Ahonen, tutkija

Pentti Leppänen, professori

Timo Kokkonen, yliassistentti

Juha Röning, professori

Reijo Saari, lehtori

Markku Juntti, professori

Lassi Kojola, tekn.yo.

Bjørn Kløve, professori

Matti Laasonen, tekn.yo.

Pekka Kess, professori

Kaisa Kettunen, tekn.yo

Kauko Lappalainen, professori

Anssi Koskenniemi, tekn.yo.

Helka-Liisa Hentilä, professori

Janne Tolppanen, tekn.yo.

 

Onni Komulainen, tekn.yo.

 

Henri Wiik, tekn.yo.

 

Varajäsen                                 Johanna Saari, tekn.yo.

 

 

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Säännökset tiedekuntaneuvoston koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 65, 67 ja 68 §:issä.

 

Kutsu kokoukseen on lähetetty 8.9.2009.

 

Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet neuvoston muista jäsenistä on läsnä.

 

Päätös            

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

 

 

2

Ilmoitusasiat

 

1.     Dekaanin päätökset suoritetuista tutkinnoista. 28.5. ja 11.6.2009, liite

2.     Uusi yliopistolaki, liite

3.     Oulun yliopiston uusi johtosääntö, liite

4.     Yliopiston uuden hallituksen päätökset 17.8.2009

-          hyväksytty Oulun yliopiston johtosääntö sekä vaalijohtosääntö

-          hyväksytty uusien tiedekuntaneuvostojen koot, teknillisessä tiedekunnassa 14 (6+4+4)

-          hyväksytty yliopiston strategia opetusministeriön kanssa käytävien tulosneuvottelujen pohjaksi

-          käynnistetty rehtorin valintaprosessi

5.      Toiminnan  ja talouden suunnittelu 2010-2012, liite, lisätietoa yliopiston Toiminnanohjausportaalista        osoitteessa http://www.hallinto.oulu.fi/suunnit/toiminta/toimohj.html

6.     Rehtorin päätös eräistä hallintopalveluiden johtovastuiden muuttamisesta, liite

7.     Yliopiston laatutyö, liite, lisätietoa osoitteessa http://www.oulu.fi/laatutyo/

8.     Oulun yliopiston hallintoelinten vaalit, liite, lisätietoja osoitteessa            http://www.hallinto.oulu.fi/vaali/index.html

9.     Internet-tutkimuskeskus CIE:n avajaiset 18.8.2009                  

 

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

 

Päätösesitys

Merkittiin tiedoksi.

 

 

3

Vaalitoimikunnan asettaminen

 

Oulun yliopiston yliopistokollegion ja tiedekuntaneuvostojen vaalit järjestetään 15.10.2009.

 

Vaalijohtosäännön 15 §:n mukaan kukin tiedekuntaneuvosto asettaa vaalitoimikunnan, johon kuuluu kolme professorikuntaan kuuluvaa henkilöä ja kolme muun henkilökunnan edustajaa. Jäsenistä yksi määrätään puheen­johtajaksi. Vaalitoimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerinä toimii tiedekuntaneuvoston määräämä henkilö. Vaalitoimikunnan jäsenille asetetaan henkilökohtaiset varajäsenet.

 

Asiasta on pyydetty muun henkilökunnan osalta henkilöstöjärjestöjen ehdotuksia ja professorien osalta käsitelty osastonjohtajatoimikunnassa 7.9.2009.

 

Päätösesitys

                               

Asetetaan vaalitoimikunta

Jäsen                                                                             Varajäsen

Puheenjohtaja, professori Keijo Ruotsalainen    Professori Timo Rahkonen

Professori Sulo Lahdelma                                        Professori Helka-Liisa Hentilä

Professori Yrjö Tuppurainen                                    Professori Harri Haapasalo             

Assistentti Marita Puikkonen                                Assistentti Ilkka Malinen

Henkilöstösihteeri Maire Raatikainen                   Osastosihteeri Liisa Runtti

Projektisihteeri Vaili Jämsä-Uusitalo                   Erikoislaboratoriomestari Elisa Wirkkala

 

Sihteeri, hallintopäällikkö Laila Kuhalampi

 

Päätös            

Esityksen mukainen.

 

 

4

Yhdyskuntasuunnittelun professorin virka, asiantuntijat

 

Virka oli haettavana kuulutuksella 18.6.-20.7.2009. Virka täytetään osa-aikaisena (50%) viiden vuoden määräajaksi 1.1.2010-31.12.2014.

 

Hakijat:  

Arkkitehti SAFA Hennu Kjisik

Arkkitehti SAFA Tarmo Mustonen

Arkkitehti Kari Nykänen

TkT, arkkitehti SAFA Juho Rajaniemi

Arkkitehti SAFA Seppo Serola

TkT Jury Solomonov

TkL, arkkitehti Risto Suikkari

TkT, arkkitehti Helena Teräväinen   

 

Tiedekuntaneuvosto valitsee viran täytössä käytettävät vähintään kaksi asian­tuntijaa hakuajan jälkeen.

 

Asiantuntijat valitaan ottaen huomioon hakijoiden edustamat, viran alaan kuuluvat tieteelliset oppisuunnat sekä muutoinkin tasapuolisuutta noudattaen. Ennen asiantuntijoi­den valintaa hakijoille varataan tilaisuus esittää huomautuksensa asiantuntijaehdokkaiden esteellisyydestä sekä edellä mainituista seikoista. Asiantuntijoiden esteellisyydestä on voimassa, mitä hallinto­lain 28 §:ssä säädetään. Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn virantäytön myöhemmässä vaiheessa.

 

Arkkitehtuurin osasto ehdottaa asiantuntijoiksi:

 

Professori Staffan Lodenius, Tampereen teknillinen yliopisto

Professori Panu Lehtovuori, Tallinnan taideakatemia

TkT Matti Karhula, Oulun kaupunki

 

Osaston esitys liitteenä.

 

Päätösesitys

1.       Valitaan arkkitehtuurin osaston ehdottamat asiantuntijat

 

2.       Pyydetään viranhakijoilta 28.9.2009 mennessä mahdolliset huomautukset asiantuntijoista

 

3.       Asetetaan määräajaksi lausunnoille kolme kuukautta siitä, kun asiakirjat on lähetetty asiantuntijoille.

 

Päätös            

                         Esityksen mukainen.                                                

 

                                                                                           

5

 Elektroniikan valmistustekniikan professorin virka, täyttäminen viiden vuoden määräajaksi

 

Vireille ja viimeksi esillä 23.2.2009.

 

Professorin virka elektroniikan valmistustekniikka, jonka alaksi on täsmennetty elektroniikan ja optoelektroniikan pakkaustekniikka ja mikromoduulit, oli haettavana viiden vuoden määräajaksi kuulutuksella 24.10. – 24.11.2008.

Hakijat:

1.      Dosentti, TkT Juha Hagberg
2.      Tutkimusprofessori, TkT Pentti Karioja
3.      Dosentti, TkT Krisztián Kordás
4.      Dosentti, TkT Jyrki Lappalainen
5.      Tutkija, TkT Marko Pudas
6.      Dosentti, TkT Marina Tjunina                        

 

Virantäyttötyöryhmänä toimii sähkö- ja tietotekniikan osaston osastoneuvosto.

 

Tiedekuntaneuvosto valitsee viran täytössä käytettävät vähintään kaksi asian­tuntijaa hakuajan jälkeen.

 

Asiantuntijat valitaan ottaen huomioon hakijoiden edustamat, viran alaan kuuluvat tieteelliset oppisuunnat sekä muutoinkin tasapuolisuutta noudattaen. Ennen asiantuntijoi­den valintaa hakijoille varataan tilaisuus esittää huomautuksensa asiantuntijaehdokkaiden esteellisyydestä sekä edellä mainituista seikoista. Asiantuntijoiden esteellisyydestä on voimassa, mitä hallinto­lain 28 §:ssä säädetään. Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn virantäytön myöhemmässä vaiheessa.

 

Sähkö- ja tietotekniikan osasto ehdotti asiantuntijoiksi, jotka tiedekuntaneuvosto 23.2.2009 valitsi:

 

Professori Matthias A. Hein, Technical University of Ilmenau, Saksa

Professori Wei-Fang Su, National Taiwan University, Taiwan ja

Professori James E. Morris, Portland State University, USA

 

Asiantuntijat ovat antaneet lausuntonsa, liite. Hein katsoo kaikki hakijat kelpoisiksi ja ehdottaa seuraavien neljän hakijan haastattelemista: Karioja, Lappalainen, Kordás ja Hagberg. Morris katsoo kaikki hakijat kelpoisiksi ja asettaa heidät järjestykseen: Tjunina, Lappalainen ja kolmannelle sijalle Hagbergin ja Kordáksen. Su asettaa hakijat järjestykseen: Lappalainen, Kordás, Karioja.

 

Virantäyttötyöryhmänä toimiva sähkö- ja tietotekniikan osaston osastoneuvosto on 2.9.2009 ehdottanut virkaan viiden vuoden määräajaksi TkT Jyrki Lappalaista, toiselle sijalle TkT Pentti Kariojaa ja kolmannelle sijalle TkT Krisztián Kordasta, liite. Opetustaidon toteamisen osalta sähkö- ja tietotekniikan osaston osastoneuvosto esittää, että opetusnäytettä ei tarvita, vaan TkT Lappalaisen opetustaito todennetaan hänen opetusportfolioonsa  sekä hänen pitkä­aikaisiin opetus­tehtäviinsä ja asiantuntijalausuntoihin perustuen. Lappalainen on nimitetty 29.11.2005 Oulun yliopiston dosentiksi.

 

Päätösesitys

                               

1.     Päätetään, että opetusnäytettä ei järjestetä.

 

2.     Tehdään virkaehdotus, jossa asetetaan asiantuntijalausuntojen perusteella ensimmäiselle sijalle TkT Jyrki Lappalainen, toiselle sijalle TkT Pentti Karioja ja kolmannelle sijalle TkT Kristián Kordás.

 

3.     Esitetään, että professorin virkaan elektroniikan valmistustekniikka nimitetään TkT Jyrki Lappalainen

viiden vuoden määräajaksi 1.1.2010 alkaen.

 

4.     Varataan päätökseen tyytymättömille mahdollisuus tehdä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tästä päivästä lukien muistutus virkaehdotuksesta yliopiston rehtorille. Mahdolliset muistutukset on toimitettava yliopiston kirjaamoon Pentti Kaiteran katu 1, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto viimeistään torstaina 15. päivänä lokakuuta 2009 virka-ajan klo 16.15 päättymiseen mennessä tai jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät saapua perille määräajan kuluessa.

               

Päätös            

                         Esityksen mukainen.                                

               

 

6

Professorin virkasuhde, tietoliikennetekniikka (langattomat tietoliikennejärjestelmät erityisesti radioverkkojen resurssien hallintamenetelmät), täyttäminen kolmen vuoden määräajaksi

 

Vireille ja viimeksi esillä 23.2.2009.

 

Virkasuhde oli haettavana kolmen vuoden määräajaksi kuulutuksella 21.11. – 22.12.2008. Virkasuhteen alaksi on täsmennetty langattomat tietoliikennejärjestelmät erityisesti radioverkkojen resurssien hallintamenetelmät.

 

Hakijat:

1.       Abreu Giuseppe

2.       Dixit Sudhir

3.       Godreanu Ionel Marian

4.       Gurtov Andrei

5.       Huang Kaibin

6.       Hämäläinen Matti

7.       Kansanen Kimmo

8.       Katz Marcos

9.       Kliazovich Dzmitry

10.    Mäkelä Juha-Pekka

11.    Saarnisaari Harri

12.    Tölli Antti

 

Hakijoista PhD Sudhir Dixit on peruuttanut hakemuksensa tiedekunnalle päivämäärällä 11.6.2009. Liite.

Hakuajan päättymisen jälkeen saapui hakemus/Raj Kumar K., jota ei sen myöhästymisen vuoksi voida ottaa huomioon.

 

Virantäyttötyöryhmänä toimii sähkö- ja tietotekniikan osaston osastoneuvosto.

 

Tiedekuntaneuvosto valitsee viran täytössä käytettävät vähintään kaksi asian­tuntijaa hakuajan jälkeen.

 

Asiantuntijat valitaan ottaen huomioon hakijoiden edustamat, viran alaan kuuluvat tieteelliset oppisuunnat sekä muutoinkin tasapuolisuutta noudattaen. Ennen asiantuntijoi­den valintaa hakijoille varataan tilaisuus esittää huomautuksensa asiantuntijaehdokkaiden esteellisyydestä sekä edellä mainituista seikoista.

 

Asiantuntijoiden esteellisyydestä on voimassa, mitä hallinto­lain 28 §:ssä säädetään. Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn virantäytön myöhemmässä vaiheessa.

 

Sähkö- ja tietotekniikan osasto ehdotti asiantuntijoiksi, jotka tiedekuntaneuvosto 23.2.2009 valitsi:

 

Professori  Heikki Koivo, TKK

Professori  Jens Zander, KTH, Tukholma ja

Apulaisprofessori Luiz DaSilva, Virginia Tech, USA

 

Asiantuntijat ovat antaneet lausuntonsa, liite. Koivo katsoo hakijat kelpoisiksi professuuriin seuraavassa järjestyksessä: Dixit, Abreu ja kolmannelle sijalle Katz ja Saarnisaari. Zander pitää vain hakijoita Abreu, Katz ja Saarnisaari kelpoisina virkaan järjestyksessä Katz, Saarnisaari, Abreu. DaSilva katsoo neljän hakijan täyttävän kriteerit ja asettaa heidät järjestykseen: Katz, Abreu, Dixit ja Gurtov.

 

Virantäyttötyöryhmänä toimiva sähkö- ja tietotekniikan osaston osastoneuvosto on 2.9.2009 ehdottanut asiantuntijalausuntoihin perustuen tietoliikennetekniikan professorin virkasuhteeseen kolmen vuoden määräajaksi TkT Marcos Katz. Varasijalle esitetään PhD Giuseppe Abreuta, liite. Katz on 4.9.2009 antanut sähkö- ja tietotekniikan osastolla opetusnäytteen, jonka opetusnäytetoimikunta esittää hyväksyttäväksi arvosanalla 3/5 eli hyvä opetustaito. Liitteenä opetusnäytetoimikunnan pöytäkirja.

 

Päätösesitys

 

1.     Hyväksytään TkT Marcos Katzin opetusnäyte arvosanalla 3/5 eli hyvä opetustaito.

 

2.     Tehdään virkaehdotus, jossa asetetaan asiantuntijalausuntojen perusteella ensimmäiselle sijalle TkT Marcos Katz ja varasijalle PhD Giuseppe Abreu.

 

3.     Esitetään, että professorin virkasuhteeseen tietoliikennetekniikka nimitetään TkT Marcos Katz kolmen vuoden määräajaksi.

 

4.     Varataan päätökseen tyytymättömille mahdollisuus tehdä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tästä päivästä lukien muistutus virkaehdotuksesta yliopiston rehtorille. Mahdolliset muistutukset on toimitettava yliopiston kirjaamoon Pentti Kaiteran katu 1, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto viimeistään torstaina 15. päivänä lokakuuta 2009 virka-ajan klo 16.15 päättymiseen mennessä tai jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät saapua perille määräajan kuluessa.

 

Päätös

                         Esityksen mukainen.                                

               

 

7

Professorin virka, nykyaikainen arkkitehtuuri, alan täsmennys ja haettavaksi julistaminen

 

Virka on tullut avoimeksi professori Jyrki Tasan irtisanouduttua nykyaikaisen arkkitehtuurin professorin virasta 1.9.2009 alkaen eläkkeelle siirtymisen takia.

 

Arkkitehtuurin osaston osastoneuvosto on kokouksessaan 2.9.2009 päättänyt esittää, että viran ala pidetään ennallaan ja professorin virka täytetään 1.8.2010 alkaen. Virka on osaston henkilöstösuunnitelman  mukainen. Liitteenä osaston esitys ja esitys virantäyttöselosteeksi.

 

Päätösesitys

 

Esitetään rehtorin vahvistettavaksi liitteen mukainen virantäyttöseloste ja virka julistettavaksi haettavaksi.

                               

Päätös

                         Esityksen mukainen.                                

 

               

8

Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston virkojen muuttaminen ja haettavaksi julistaminen

 

Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston osastoneuvosto on 31.8.2009 päättänyt esittää osaston henkilöstösuunnitel­man mukaisesti seuraavien virkojen muuttamisen uuden virkarakenteen mukaisiksi ja että muutoksen jälkeen virat julistetaan haettavaksi:

 

Yliassistentin viran (599, aineen- ja lämmönsiirtotekniikka) muuttamista yliopistonlehtorin, prosessitekniikka, viraksi, täyttö toistaiseksi

Assistentin viran (645, aineen- ja lämmönsiirtotekniikka) muuttamista yliopisto-opettajan, aineen- ja

lämmönsiirtotekniikka viraksi, täyttö toistaiseksi

Lehtorin viran (701, teollisuuden ympäristötekniikka) muuttamista yliopistotutkijan, teollisuuden

ympäristötekniikka, viraksi, täyttö ensisijaisesti toistaiseksi tai tarvittaessa 5 vuoden määräajaksi

Erikoistutkijan viran (2440 bioprosessitekniikka) muuttamista tutkijatohtorin, bioprosessitekniikka, viraksi, viiden vuoden määräajaksi

Assistentin viran (2432, bioprosessitekniikka) muuttamista yliopisto-opettajan, bioprosessitekniikka, viraksi, viiden vuoden määräajaksi

Vesi- ja ympäristötekniikan yliassistentin viran (nro 593) muuttamista yliopistonlehtorin, vesi- ja ympäristötekniikka, viraksi, täyttö toistaiseksi

Yliassistentin viran (605 säätötekniikka) muuttamista yliopisto-opettajan, säätötekniikka, viraksi, viiden vuoden määräajaksi

Assistentin viran (630 kemiallinen prosessitekniikka) muuttamista yliopisto-opettajan, kemiallinen

prosessitekniikka, viraksi, täyttö toistaiseksi

 

Liitteenä osaston esitykset perusteluineen ja hakukuulutuksen liitteineen.

 

Päätösesitys

Esitetään virkojen muutokset ja haettavaksi julistaminen osaston esityksen mukaisesti.

   

Päätös

                         Esityksen mukainen.                                

               

 

9

CWC-tutkimuskeskuksen ja tietoliikennelaboratorion yhdessä rahoittamat virkasuhteet, yliopistotutkijat (ala Langattomat tietoliikenneverkot ja –teknologiat), täyttäminen

 

Virkasuhteet olivat haettavana kuulutuksella 21.11. – 22.12.2008.

 

Hakijat:

Godreanu Ionel Marian

Fan Dian

Kansanen Kimmo

Kunnari Esa

Mäkelä Juha-Pekka

Saarnisaari Harri

Shankar Bhavani

Tölli Antti

 

Hakuajan jälkeen saapuivat Zhi Quanin ja Jad Nasreddinen hakemukset, joita ei niiden myöhästymisen vuoksi voida ottaa huomioon.

 

Sähkö- ja tietotekniikan osaston osastoneuvosto on 2.9.2009 päättänyt annettujen lausuntojen perusteella esittää tietoliikennetekniikan yliopistotutkijan virkasuhteisiin kolmen vuoden määräajaksi TkT Kimmo Kansasen, TkT Harri Saarnisaaren ja TkT Antti Töllin. Varasijalle esitetään TkT Ionel Marian Godreanu, liite. Lisäksi liitteenä professori Pentti Leppäsen lausunto.

 

Päätösesitys

 

Tiedekuntaneuvosto nimittää TkT Kimmo Kansasen, TkT Harri Saarnisaaren ja TkT Antti Töllin yliopistotutkijan virkasuhteisiin kolmen vuoden määräajaksi, varasijalle TkT Ionel Marian Godreanu.

                               

Päätös

                         Esityksen mukainen.                                

               

 

10

Kahden matematiikan tohtorikoulutettavan virkasuhteen haettavaksi julistaminen

 

Sähkö- ja tietotekniikan osaston osastoneuvosto on 2.9.2009 tehnyt liitteenä olevan esityksen kahden matematiikan tohtorikoulutettavan viran (nrot 647 ja 648) haettavaksi julistamisesta ajalle 1.1.2010-31.12.2014.

 

Päätösesitys

 

Tiedekuntaneuvosto esittää virat julistettavaksi haettavaksi ajalle 1.1.2010-31.12.2014 sähkö- ja tietotekniikan osaston esityksen mukaisesti.

 

Päätös

                         Esityksen mukainen.                                

               

 

11

Dosenttihakemus/FT Stanislav Gornostayev

.

Vireille ja viimeksi esillä 30.3.2009.

 

FT Stanislav Gornostayev  haki kirjeellään 4.3.2009  mineralogian dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

 

Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeet­tomana.

 

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeetto­mana.

 

Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston osastoneuvosto on 16.3.2009 todennut dosen­tuurin tarpeelli­seksi ja puoltanut sitä.

 

Osastoneuvosto on esittänyt asiantuntijoiksi:

Professori Tapani Rämö, Helsingin yliopisto ja

FT Jussi Liipo, Outotec Research Center, Pori

 

Tiedekuntaneuvosto valitsi 30.3.2009 osastoneuvoston esittämät asiantuntijat, jotka ovat antaneet lausuntonsa, liite.

 

Stanislav Gornostayev on 31.8.2009 antanut opetusnäytteen prosessi- ja ympäristötekniikan osaston osastoneuvoston jäsenille, jonka osastoneuvosto esittää hyväksyttäväksi arvosanalla 3/5 eli hyvä opetustaito. Liitteenä osastoneuvoston esitys.

 

Päätösesitys

 

1.       Hyväksytään FT Stanislav Gornostayevin opetusnäyte arvosanalla 3/5 ja todetaan, että hänellä on dosentilta vaadittava hyvä opetustaito.

 

2.       Todetaan professori Rämön ja FT Jussi Liipon lausuntojen perusteella, että hänellä on dosentilta vaadittava tieteellinen pätevyys.

 

3.       Todetaan FT Stanislav Gornostayevin täyttävän dosentiksi nimittämiselle säädetyt edellytykset.

 

4.       Esitetään yliopiston rehtorille, että hän nimittää FT Stanislav Gornostayevin mineralogian dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Päätös

                         Esityksen mukainen.                                

               

 

12

Dosenttihakemus/TkT Jari Juuti

 

Vireille ja viimeksi esillä 17.11.2008.

 

TkT Jari Juuti haki kirjeellään 29.10.2008 toiminnallisten materiaalien,  niiden komponenttien ja sovellutusten (Functional Materials their Components and Applications) dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

 

Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeet­tomana.

 

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeetto­mana.

 

Sähkö- ja tietotekniikan osaston osastoneuvosto on 5.11.2008 todennut dosen­tuurin tarpeelli­seksi ja puoltanut sitä.

 

Osastoneuvosto on esittänyt asiantuntijoiksi:

 

Professori Nava Setter, EPFL, Sveitsi ja

Professori Pasi Kallio, TTY.

 

Tiedekuntaneuvosto valitsi 17.11.2008 ehdotetut asiantuntijat, jotka ovat antaneet lausuntonsa, liitteenä.

 

Jari Juuti on 25.5.2009 antanut sähkö- ja tietotekniikan osastolla opetusnäytteen, jonka opetusnäytetoimikunta esittää hyväksyttäväksi arvosanalla 4/5 eli erittäin hyvä opetustaito. Liitteenä

opetusnäytetoimikunnan pöytäkirja.

 

Päätösesitys

1       Hyväksytään TkT Jari Juutin opetusnäyte arvosanalla 4/5 eli erittäin hyvä ja todetaan, että hänellä on dosentilta vaadittava hyvä opetustaito. 

 

2.     Todetaan asiantuntijalausuntojen perusteella, että hänellä on dosentilta vaadittava tieteellinen pätevyys. 

 

3.      Todetaan TkT Jari Juutin täyttävän dosentiksi nimittämiselle säädetyt edellytykset. 

 

4.      Esitetään yliopiston rehtorille, että hän nimittää TkT  Jari Juutin toiminnallisten materiaalien,  niiden komponenttien ja sovellutusten (Functional Materials their Components and Applications) dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Päätös

                         Esityksen mukainen.                                

               

13

Dosenttihakemus/TkT Mikko Sallinen

               

Vireille ja viimeksi esillä 25.5.2009.

 

TkT Mikko Sallinen haki kirjeellään 7.5.2009 konetekniikan ja rakentamisen langattomien järjestelmien, erityisesti rakentamisteknologian, mekatroniikan ja konediagnostiikan sekä tuotantolaitteiden langattomien järjestelmien dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

 

Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeet­tomana.

 

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeetto­mana.

 

Konetekniikan osaston osastoneuvosto on 13.5.2009 todennut dosen­tuurin tarpeelli­seksi ja puoltanut sitä.

 

Osastoneuvosto on esittänyt asiantuntijoiksi:

 

Tohtori Christof Eberst, Convergent Information Technologies GmbH, Itävalta ja

Professori Jarmo Laitinen, Tampereen teknillinen yliopisto

 

Tiedekuntaneuvosto valitsi 25.5.2009 ehdotetut asiantuntijat, jotka ovat antaneet lausuntonsa, liitteenä.

 

Mikko Sallinen on 2.9.2009 antanut konetekniikan osastolla opetusnäytteen, jonka osastoneuvoston jäsenet esittävät hyväksyttäväksi arvosanalla 4/5 eli erittäin hyvä opetustaito. Liitteenä konetekniikan osaston  esitys.

 

Päätösesitys

 

1.     Hyväksytään TkT Mikko Sallisen opetusnäyte arvosanalla 4/5 eli erittäin hyvä ja todetaan, että hänellä on dosentilta vaadittava hyvä opetustaito. 

 

2.     Todetaan asiantuntijalausuntojen perusteella, että hänellä on dosentilta vaadittava tieteellinen pätevyys. 

 

3.      Todetaan TkT Mikko Sallisen täyttävän dosentiksi nimittämiselle säädetyt edellytykset. 

 

4.      Esitetään yliopiston rehtorille, että hän nimittää TkT Mikko Sallisen konetekniikan ja rakentamisen langattomien järjestelmien, erityisesti rakentamisteknologian, mekatroniikan ja konediagnostiikan sekä tuotantolaitteiden langattomien järjestelmien dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Päätös

                         Esityksen mukainen.                                

                                                      

14

Dosenttihakemus/professori Jyri-Pekka Mikkola

 

Professori Jyri-Pekka Mikkola haki kirjeellään 5.5.2009 Kestävä kemian tekniikan dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

 

Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeettomana.

 

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeetto­mana.

 

Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston osastoneuvosto on 27.5.2009 todennut dosentuurin tarpeelliseksi ja puoltanut sitä. Osastoneuvosto on esittänyt, että pätevyys ja opetustaito todettaisiin yliopistoasetuksen

8 §:n mukaisesti erityisistä syistä ilman asiantuntijamenet­telyä ja opetusnäytettä. Professori Jyri-Pekka Mikkolan professorin pätevyys on todettu vuonna 2008 ja hänen professuurinsa ala vastaa haettua dosentuuria. Jyri-Pekka Mikkola on nimitetty Teknillisen kemian ja kestävän kehityksen professoriksi Åbo Akademihin (Prosessikemian huippuyksikkö) ja Uumajan yliopistoon vuonna 2008.  Liitteenä Mikkolan curriculum vitae, professori Riitta Keiskin esitys sekä prosessi- ja ympäristötekniikan osaston osastoneuvoston esitys. Asiantuntijalausunnot ovat nähtävänä tiedekunnan kansliassa. 

 

Päätösesitys

 

1.     Todetaan prosessi- ja ympäristötekniikan osaston osastoneuvoston esityksen mukaisesti professori  Jyri-Pekka Mikkolalla olevan dosentilta vaadittava hyvä opetustaito.

 

2.     Todetaan  prosessi- ja ympäristötekniikan osaston osastoneuvoston esityksen  ja hakemusasiakirjojen perusteella, että hänellä on dosentilta vaadittava tieteellinen pätevyys.

 

3.     Todetaan professori Jyri-Pekka Mikkolan täyttävän dosentiksi nimittämiselle säädetyt edellytykset. 

 

4.     Esitetään yliopiston rehtorille, että hän nimittää professori Jyri-Pekka Mikkolan Kestävä kemian tekniikan dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

 

Päätös

                         Esityksen mukainen.                                                

 

15

Dosenttihakemus/TkT Olli Salmela

               

TkT Olli Salmela haki kirjeellään 24.8.2009 Elektroniikan luotettavuuden suunnittelun dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

 

Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeet­tomana.

 

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeetto­mana.

 

Sähkö- ja tietotekniikan osaston osastoneuvosto on 2.9.2009 todennut dosen­tuurin tarpeelli­seksi ja puoltanut sitä.

 

Osastoneuvosto on esittänyt asiantuntijoiksi:

 

Professori Abhijit Dasguta, Marylandin yliopisto, CALCE, USA

Professori Johan Liu, Chalmersin teknillinen yliopisto, Ruotsi

 

Liitteenä professori Heli Jantunen lausunto.

 

Päätösesitys

 

1.       Todetaan dosentuuri tarpeelliseksi

2.       Valitaan ehdotetut asiantuntijat

3.       Pyydetään dosentuurin hakijalta 28.9.2009 mennessä mahdolliset huomautukset asiantuntijoista

 

Päätös

                         Esityksen mukainen.                                

               

16

Laboratorion esimies

 

Arkkitehtuurin osaston osastoneuvosto esittää, että professori Rainer Mahlamäki nimetään nykyarkkitehtuurin laboratorion esimieheksi professori Jyrki Tasan siirtyessä eläkkeelle, liite.

 

Päätösesitys

 

Tiedekuntaneuvosto nimeää professori Rainer Mahlamäen nykyarkkitehtuurin laboratorion esimieheksi.

 

Päätös

                         Esityksen mukainen.                                

               

 

 

Kauko Leiviskä                                                          Laila Kuhalampi

Dekaani                                                                       Hallintopäällikkö