7.10.2008

 

YHDISTELMÄLUETTELO HALLINTOPÄÄLLIKÖN LAATIMAN ESITTELYLISTAN ASIOISTA A 38 – A 41/08 TIEDEKUNTANEU­VOSTON KOKOUKSESSA 13.10.2008

 

A

38/08

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

A

39/08

2

Ilmoitusasiat

A

40/08

3

CWC-tutkimuskeskuksen ja tietoliikennelaboratorion yhdessä rahoittamat virat

A

41/08

4

Dosenttihakemus/TkT Perttu Laurinen

 

 

 

 

 

                                                                                   

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                          PÖYTÄKIRJA A 38/08

                                                                                                         Jorma Korhonen, puh. (553)2005

                                                                                                         sähköposti Jorma.Korhonen@oulu.fi

                         

Kokous n:o 7 maanantaina 13.10.2008 klo 15.15  -  15.55

Läsnä           

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Arja Korhonen, osastosihteeri

Olli Silvén, varadekaani

Matti Polojärvi, yliteknikko

Pentti Karjalainen, professori

Markku Moilanen, vanh.tutkija

Juha Kostamovaara, professori

Jukka Hiltunen, lehtori

Juhani Niskanen, professori

Marita Puikkonen, assistentti

Pentti Leppänen, professori

Timo Ahonen, tutkija

Juha Röning, professori

Timo Kokkonen, yliassistentti

Markku Juntti, professori

Lassi Kojola, tekn.yo

Bjørn Kløve, professori

Matti Laasonen, tekn.yo

Pekka Kess, professori

Kaisa Kettunen, tekn.yo

Kauko Lappalainen, professori

Anssi Koskenniemi, tekn.yo.

Helka-Liisa Hentilä, professori

Janne Tolppanen, tekn.yo.

 

Onni Komulainen, tekn.yo.

 

Henri Wiik, tekn.yo.

 

Varajäsen

 

Jaana Kujala, tekn.yo.

 

 

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Säännökset tiedekuntaneuvoston koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 65, 67 ja 68 §:issä.

 

Kutsu kokoukseen on lähetetty 8.10.2008.

 

Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet neuvoston muista jäsenistä on läsnä.

 

Päätös

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

 

2

Ilmoitusasiat

 

1.      Dekaanin päätös suoritetuista tutkinnoista. 18.9.2008, liite

2.      Rehtorin ja talousjohtajan kirje 18.9.2008: Kokonaiskustannusmallin käyttöönotto Oulun yliopistossa, liite

3.      Hallintojohtajan kirje 25.9.2008: Työryhmän asettaminen SAS SPM –järjestelmän kehittämiseen, liite

 

Päätösesitys

 

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

3

CWC-tutkimuskeskuksen ja tietoliikennelaboratorion yhdessä rahoittamat virat

Vireille ja viimeksi esillä 15.9.2008.

Oulun yliopiston Sähkö- ja tietotekniikan osaston, Tietoliikennelaboratorion ja Centre for Wireless Communications (CWC) välillä on 22.9.2008 allekirjoitettu liitteenä oleva sopimus.

Sähkö- ja tietotekniikan osaston osastoneuvosto on 1.10.2008 päättänyt esittää perustettavaksi ja julistettavaksi haettavaksi kolmeksi vuodeksi virkasuhteet:

Professori, tietoliikennetekniikka, ala laajakaistaiset tietoliikenneverkot ja –järjestelmät erityisesti langattoman internetin verkkotekniikat

Professori, tietoliikennetekniikka, ala langattomat tietoliikennejärjestelmät, erityisesti radioverkkojen resurssien hallintamenetelmät

Kaksi tohtorikoulutettavaa, tietoliikennetekniikka

Neljä tutkijatohtoria/yliopistotutkijaa

Liitteenä virkasuhteiden täyttöselosteet.

    Päätösesitys

Esitetään julistettavaksi haettavaksi sähkö- ja tietotekniikan osaston esityksen mukaisesti. Kustannukset hoidetaan sopimuksen 22.9.2008 mukaisesti.

    Päätös

Esityksen mukainen.

 

4

Dosenttihakemus/TkT Perttu Laurinen

TkT Perttu Laurinen haki kirjeellään 24.9.2008 koneälyn, erityisesti tiedonlouhinnan ja sen sovellusten dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

 

Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeet­tomana.

 

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeetto­mana.

 

Sähkö- ja tietotekniikan osaston osastoneuvosto on 1.10.2008 todennut dosen­tuurin tarpeelli­seksi ja puoltanut sitä.

 

Osastoneuvosto on esittänyt asiantuntijoiksi:

 

Akatemiaprofessori Heikki Mannila, HY ja

Professori Heikki Kälviäinen, LTY.

 

Päätösesitys

 

1.      Todetaan dosentuuri tarpeelliseksi

2.      Valitaan ehdotetut asiantuntijat

3.      Pyydetään dosentuurin hakijalta 27.10.2008 mennessä mahdolliset huomautukset asiantuntijoista

 

Päätös

 

Esityksen mukainen.

 

 

 

Kauko Leiviskä                                                                      Jorma Korhonen

Dekaani                                                                                   Hallintopäällikkö