6.10.2009

 

 

 

YHDISTELMÄLUETTELO HALLINTOPÄÄLLIKÖN LAATIMAN ESITTELYLISTAN ASIOISTA A 53 – A 61/09 TIEDEKUNTANEU­VOSTON KOKOUKSESSA 12.10.2009

 

A

53/09

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

A

54/09

2

Ilmoitusasiat

A

55/09

3

Toiminnan ja talouden suunnittelu 2010-2012; toiminta- ja taloussuunnitelma, henkilöstösuunnitelma ja budjetti

A

56/09

4

Rakennesuunnittelun professorin virkasuhde, täyttäminen viiden vuoden määräajaksi

A

57/09

5

Tietotekniikan professorin virka, täyttäminen viiden vuoden määräajaksi

A

58/09

6

Prosessimetallurgian professorin virka, täyttäminen

A

59/09

7

Bioprosessitekniikan professorin virka, täyttäminen

A

60/09

8

Yliopistonlehtorin virka, kemiallinen prosessitekniikka, täyttäminen

A

61/09

9

Dosenttihakemus/TkT Rauno Heikkilä

 

 

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                                  PÖYTÄKIRJA A 53/09

                                                                                                                    Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                    sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

 

                                       

Kokous n:o 7  maanantaina  12.10.2009 klo 15.15  - 17.00

Läsnä                    

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Arja Korhonen, osastosihteeri

 

Olli Silvén, varadekaani

Matti Polojärvi, yliteknikko

 

Pentti Karjalainen, professori

Jukka Hiltunen, lehtori

 

Juha Kostamovaara, professori

Marita Puikkonen, assistentti

 

Juhani Niskanen, professori

Timo Ahonen, tutkija

 

Pentti Leppänen, professori

Timo Kokkonen, yliassistentti

 

Juha Röning, professori

Reijo Saari, lehtori

 

Markku Juntti, professori

Lassi Kojola, tekn.yo.

 

Bjørn Kløve, professori

Matti Laasonen, tekn.yo.

 

Pekka Kess, professori

Kaisa Kettunen, tekn.yo

 

Kauko Lappalainen, professori

Anssi Koskenniemi, tekn.yo.

 

Helka-Liisa Hentilä, professori

Janne Tolppanen, tekn.yo.

 

 

Onni Komulainen, tekn.yo.

 

 

Henri Wiik, tekn.yo.

 

 

Varajäsen           Keijo Ruotsalainen, professori, Konsta Karioja, tekn. yo

 

 

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Säännökset tiedekuntaneuvoston koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 65, 67 ja 68 §:issä.

 

Kutsu kokoukseen on lähetetty 6.10.2009.

 

Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet neuvoston muista jäsenistä on läsnä.

 

Päätös

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

 

 

2

Ilmoitusasiat

 

1. Dekaanin päätökset suoritetuista tutkinnoista. 17.9.2009, liite

2. Rehtorin päätös 7.9.2009 määrärahat tohtorikoulutettavien palkkamenoihin tiedeneuvoston rahoista, liite               

 

Päätösesitys

 

Merkitään tiedoksi.

 

Päätös

 Merkittiin tiedoksi.

 

 

3

Toiminnan ja talouden suunnittelu 2010-2012; toiminta- ja taloussuunnitelma, henkilöstösuunnitelma ja budjetti

 

Teknillisen tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaa, joka sisältää myös henkilöstösuunnitelman ja budjetin on valmisteltu osastoilla ja tiedekunnan hallinnossa sekä käsitelty osastonjohtajatoimikunnassa 5.10.2009. Toiminnan ja talouden suunnittelu, mukaan lukien budjetti, laaditaan nyt käyttöön otetulla, selainpohjaisella työkalulla.

 

 

Päätösesitys

Keskusteltiin vuoden 2010 toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja budjetista.

                                                                                      

Päätös

Esityksen mukainen.

 

 

4

Rakennesuunnittelun professorin virkasuhde, täyttäminen viiden vuoden määräajaksi

 

Vireille ja viimeksi esillä 30.3.2009.

 

Virkasuhde oli haettavana viiden vuoden määräajaksi hakukuulutuksella 23.1. – 23.2.2009. Virkasuhteen alaksi on täsmennetty betoni-, teräs- ja liittorakenteiden suunnittelu sekä rakennetekniikan käytännön sovellukset.

 

Hakija: TkT Mikko Malaska

 

Virantäyttötyöryhmänä toimii konetekniikan osaston osastoneuvosto.

 

Tiedekuntaneuvosto valitsee viran täytössä käytettävät vähintään kaksi asian­tuntijaa hakuajan jälkeen.

 

Asiantuntijat valitaan ottaen huomioon hakijoiden edustamat, viran alaan kuuluvat tieteelliset oppisuunnat sekä muutoinkin tasapuolisuutta noudattaen. Ennen asiantuntijoi­den valintaa hakijoille varataan tilaisuus esittää huomautuksensa asiantuntijaehdokkaiden esteellisyydestä sekä edellä mainituista seikoista. Asiantuntijoiden esteellisyydestä on voimassa, mitä hallinto­lain 28 §:ssä säädetään. Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn virantäytön myöhemmässä vaiheessa.

 

Konetekniikan osasto ehdotti asiantuntijoiksi, jotka tiedekuntaneuvosto 30.3.2009 valitsi:

 

Professori Jari Puttonen, TKK ja

Professori Milan Veljkovic, Luulajan teknillinen yliopisto, Ruotsi

 

Asiantuntijat ovat antaneet lausuntonsa, liite. Sekä Puttonen että Veljkovic pitävät Malaskaa pätevänä ja kelpoisena professorin virkasuhteeseen.

 

Konetekniikan osasto esittää asiantuntijalausuntojen perusteella, että virkasuhdetta hakenut TkT Mikko Malaska nimitetään rakennesuunnittelun määräaikaiseen professorin virkasuhteeseen viiden vuoden määräajaksi. Malaska on antanut virantäyttötyöryhmänä toimivalle konetekniikan osaston osastoneuvostolle 30.9.2009 opetusnäytteen, jonka virantäyttötyöryhmä esittää hyväksyttäväksi arvosanalla 4/5 eli erittäin hyvä opetustaito. Liitteenä osaston esitys. 

 

Päätösesitys

 

1.       Hyväksytään TkT Mikko Malaskan opetusnäyte arvosanalla 4/5 eli erittäin hyvä opetustaito.

 

2.       Esitetään, että rakennesuunnittelun määräaikaiseen professorin virkasuhteeseen nimitetään TkT Mikko Malaska viiden vuoden määräajaksi.

                                                                                      

Päätös                                                                               

 

Esityksen mukainen.                         

 

 

5

Tietotekniikan professorin virka, täyttäminen viiden vuoden määräajaksi

 

Vireille ja viimeksi esillä 17.11.2008.

 

Professorin virka tietotekniikka, jonka alaksi on täsmennetty konenäkö ja digitaalinen videonkäsittely, oli haettavana viiden vuoden määräajaksi kuulutuksella 19.9. – 20.10.2008.

Hakijat:

1.        ma.professori TkT Janne Heikkilä

2.       dosentti, Ph.D Koen Van Leemput

3.       tutkija, BA, Sci Thomas Naughton                                                                                                                                    

Heikkilä on hoitanut tietotekniikan määräaikaista professorin virkasuhdetta 1.11.2002 alkaen. 

 

Virantäyttötyöryhmänä toimii sähkö- ja tietotekniikan osaston osastoneuvosto.

 

Tiedekuntaneuvosto valitsee viran täytössä käytettävät vähintään kaksi asian­tuntijaa hakuajan jälkeen.

 

Asiantuntijat valitaan ottaen huomioon hakijoiden edustamat, viran alaan kuuluvat tieteelliset oppisuunnat sekä muutoinkin tasapuolisuutta noudattaen. Ennen asiantuntijoi­den valintaa hakijoille varataan tilaisuus esittää huomautuksensa asiantuntijaehdokkaiden esteellisyydestä sekä edellä mainituista seikoista. Asiantuntijoiden esteellisyydestä on voimassa, mitä hallinto­lain 28 §:ssä säädetään. Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn virantäytön myöhemmässä vaiheessa.

 

Sähkö- ja tietotekniikan osasto ehdotti asiantuntijoiksi, jotka tiedekuntaneuvosto 17.11.2008 valitsi:

 

Professori Stefan Carlsson, KTH, Tukholma

Professori Moncef Gabbouj, TTY ja

Professori Jussi Parkkinen, JoY

 

Asiantuntijat ovat antaneet lausuntonsa, liite. Carlsson piti Van Leemputia ja Heikkilää pätevänä virkaan ja asettaa heidät tähän järjestykseen. Gabbouj piti kaikkia hakijoita pätevinä ja asettaa heidät järjestykseen: Heikkilä, Naughton, Van Leemput. Parkkinen pitää ainoastaan Heikkilää pätevänä virkaan. Annettujen lausuntojen perusteella kaikki asiantuntijat totesivat ainoastaan Janne Heikkilän päteväksi haettavana olleeseen professuuriin.

 

Virantäyttötyöryhmänä toimiva sähkö- ja tietotekniikan osaston osastoneuvosto on kokouksessaan 2.10.2009 päättänyt esittää  tietotekniikan professorin virkaan TkT Janne Heikkilää viiden vuoden määräajaksi, liite. Opetustaidon toteamisen osalta sähkö- ja tietotekniikan osaston osastoneuvosto esittää, että opetusnäytettä ei tarvita, koska TkT Heikkilän opetustaito on todennettu 2.3.2000, liite.

 

Päätösesitys

                                                         

1.       Päätetään, että opetusnäytettä ei järjestetä.

 

2.       Esitetään, että tietotekniikan professorin virkaan  nimitetään TkT Janne Heikkilä viiden vuoden määräajaksi.

 

3.       Varataan päätökseen tyytymättömälle mahdollisuus tehdä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tästä päivästä lukien muistutus yliopiston rehtorille. Mahdolliset muistutukset on toimitettava yliopiston kirjaamoon Pentti Kaiteran katu 1, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto viimeistään keskiviikkona 12. päivänä marraskuuta 2009 virka-ajan klo 16.15 päättymiseen mennessä tai jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät saapua perille määräajan kuluessa.

                            

Päätös

Esityksen mukainen.                         

 

 

6

Prosessimetallurgian professorin virka, täyttäminen

 

Vireille ja viimeksi esillä 25.5.2009.

 

Professorin virka, jonka alaksi on täsmennetty prosessimetallurgia, erityisesti raudan, teräksen ja ferroseosten prosessimetallurgia oli haettavana kuulutuksella 27.3.-27.4.2009. 

 

Hakija: Dosentti, TkT Timo Fabritius

 

Varadekaani on 8.12.2008 asettanut virantäyttötyöryhmän:

 

Puheenjohtaja, vararehtori Riitta Keiski

Professori Pentti Karjalainen

Dekaani Kauko Leiviskä

Johtaja Peter Sandvik, Rautaruukki Oyj

Johtaja Niilo Suutala, Outokumpu Oyj

Professori Juha Röning

Laboratorioinsinööri Riku Mattila, sihteeri

Tekn.yo. Tommi Saatio

 

Tiedekuntaneuvosto valitsee viran täytössä käytettävät vähintään kaksi asian­tuntijaa hakuajan jälkeen.

 

Asiantuntijat valitaan ottaen huomioon hakijoiden edustamat, viran alaan kuuluvat tieteelliset oppisuunnat sekä muutoinkin tasapuolisuutta noudattaen. Ennen asiantuntijoi­den valintaa hakijoille varataan tilaisuus esittää huomautuksensa asiantuntijaehdokkaiden esteellisyydestä sekä edellä mainituista seikoista. Asiantuntijoiden esteellisyydestä on voimassa, mitä hallinto­lain 28 §:ssä säädetään. Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn virantäytön myöhemmässä vaiheessa.

 

Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto ehdotti asiantuntijoiksi, jotka tiedekuntaneuvosto 25.5.2009 valitsi:

 

Professori Mikko Hupa, Åbo Akademi ja

Professori Pär Jönsson, KTH, Tukholma
varalla
Professori Henrik Saxen, Åbo Akademi ja

Professori Dipak Mazumdar, Indian Institute of Technology, Kanpur, Intia

 

Asiantuntijat ovat antaneet lausuntonsa, liite. Sekä Hupa että Jönsson pitävät Fabritiusta pätevänä ja kelpoisena professorin virkaan. 

 

Virantäyttötyöryhmä esittää asiantuntijalausuntojen, opetusnäytteen ja muiden hakijan pätevyydestä kertovien seikkojen perusteella, että virkaa hakenut TkT Timo Fabritius nimitetään prosessimetallurgian professorin virkaan, liite. Fabritius on antanut virantäyttötyöryhmälle 29.9.2009 opetusnäytteen, jonka virantäyttötyöryhmä esittää hyväksyttäväksi arvosanalla 4/5 eli erittäin hyvä opetustaito, liite.

 

Päätösesitys

 

1.       Hyväksytään TkT Timo Fabritiuksen opetusnäyte arvosanalla 4/5 eli erittäin hyvä opetustaito.

 

2.       Esitetään, että prosessimetallurgian professorin virkaan  nimitetään TkT Timo Fabritius.

 

3.       Varataan päätökseen tyytymättömälle mahdollisuus tehdä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tästä päivästä lukien muistutus yliopiston rehtorille. Mahdolliset muistutukset on toimitettava yliopiston kirjaamoon Pentti Kaiteran katu 1, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto viimeistään keskiviikkona 12. päivänä marraskuuta 2009 virka-ajan klo 16.15 päättymiseen mennessä tai jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät saapua perille määräajan kuluessa.                                                         

Päätös

                         Esityksen mukainen.                       

 

 

7

Bioprosessitekniikan professorin virka, täyttäminen

 

Vireille ja viimeksi esillä 30.3.2009.

 

Professorin virka, bioprosessitekniikka, jonka alaksi on täsmennetty bioprosessit, niiden suunnittelu ja hallinta oli haettavana 23.1. – 23.2.2009.

 

Hakijat: TkT Tom Granström ja

               Dosentti, TkT Heikki Ojamo

   

Varadekaani on 16.10.2008 asettanut virantäyttötyöryhmän:

 

Dekaani Kauko Leiviskä, puheenjohtaja

Vararehtori Riitta Keiski

Teknologiajohtaja Marja Riekkola-Vanhanen, Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj

Tohtorikoulutettava, Sanna Taskila

Tekniikan ylioppilas Petri Tervasmäki

Projektipäällikkö Liisa Myllykoski, sihteeri

Professori Kalervo Hiltunen, Biocenter Oulu

Professori Bjørn Kløve

 

Tiedekuntaneuvosto valitsee viran täytössä käytettävät vähintään kaksi asian­tuntijaa hakuajan jälkeen.

 

 

 

Asiantuntijat valitaan ottaen huomioon hakijoiden edustamat, viran alaan kuuluvat tieteelliset oppisuunnat sekä muutoinkin tasapuolisuutta noudattaen. Ennen asiantuntijoi­den valintaa hakijoille varataan tilaisuus  

esittää huomautuksensa asiantuntijaehdokkaiden esteellisyydestä sekä edellä mainituista seikoista. Asiantuntijoiden esteellisyydestä on voimassa, mitä hallinto­lain 28 §:ssä säädetään. Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn virantäytön myöhemmässä vaiheessa.

 

Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto ehdotti asiantuntijoiksi, jotka tiedekuntaneuvosto 30.3.2009 valitsi:

 

Director Colja Laane, NGI, Haag, Hollanti

Professori Olle Holst, Lundin yliopisto, Ruotsi ja

Professori Jochen Buchs, Aachenin yliopisto, Saksa

varalla

Professori emeritus Sven-Olof Enfors, KTH, Tukholma

 

Asiantuntijat ovat antaneet lausuntonsa, liite. Laane ei pidä kumpaakaan hakijaa pätevänä professorin virkaan. Holst pitää kumpaakin hakijaa pätevänä ja asettaa heidät järjestykseen Ojamo, Granström. Enfors pitää kumpaakin hakijaa pätevänä ja asettaa heidät järjestykseen Granström, Ojamo.

 

Virantäyttötyöryhmä esittää asiantuntijalausuntojen, opetusnäytteiden, hakuasiakirjojen ja haastattelujen perusteella, että TkT, dosentti Heikki Ojamo nimitettäisiin bioprosessitekniikan professorin virkaan 1. ehdokassijalle ja 2. ehdokassijalle esitetään TkT Tom Granströmiä, liite. Ojamo on antanut virantäyttötyöryhmälle opetusnäytteen 1.10.2009, jonka virantäyttötyöryhmä esittää hyväksyttäväksi arvosanalla 5/5 eli kiitettävä opetustaito. Samoin esitetään TkT Tom Granströmin 1.10.2009 antamaa opetusnäytettä  hyväksyttäväksi arvosanalla 3/5 eli hyvä opetustaito, liite.

 

Päätösesitys

 

1         Hyväksytään TkT Heikki Ojamon opetusnäyte arvosanalla 5/5 eli kiitettävä opetustaito ja TkT Tom Granströmin opetusnäyte arvosanalla 3/5 eli hyvä opetustaito.

 

2         Tehdään virkaehdotus, jossa asetetaan asiantuntijalausuntojen, opetusnäytteiden, hakuasiakirjojen ja haastattelujen perusteella ensimmäiselle ehdokassijalle TkT Heikki Ojamo ja toiselle ehdokassijalle TkT Tom Granström.

 

3         Esitetään, että bioprosessitekniikan professorin virkaan  nimitetään TkT Heikki Ojamo. 

 

4         Varataan päätökseen tyytymättömälle mahdollisuus tehdä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tästä päivästä lukien muistutus yliopiston rehtorille. Mahdolliset muistutukset on toimitettava yliopiston kirjaamoon Pentti Kaiteran katu 1, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto viimeistään keskiviikkona 12. päivänä marraskuuta 2009 virka-ajan klo 16.15 päättymiseen mennessä tai jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät saapua perille määräajan kuluessa.   

                        

Päätös

Esityksen mukainen.                                                                                 

 

 

8

Yliopistonlehtorin virka, kemiallinen prosessitekniikka, täyttäminen

 

Virka oli haettavana kuulutuksella 18.6.-20.7.2009.

 

Hakijat:                 TkT Juha Ahola

                                 DI Jarmo Reunanen

 

Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston osastoneuvosto on 28.9.2009 esittänyt, että virkaan nimitetään

TkT Juha Ahola. Liitteenä professori Juha Tanskasen lausunto hakijoista.

 

TkT Juha Ahola on antanut opetusnäytteen, jonka prosessi- ja ympäristötekniikan osaston osastoneuvosto esittää hyväksyttäväksi arvosanalla 4/5, erittäin hyvä.

 

Päätösesitys

Tiedekuntaneuvosto hyväksyy TkT Juha Aholan opetusnäytteen arvosanalla 4/5 erittäin

 hyvä ja toteaa, että hänellä on yliopistonlehtorilta vaadittava hyvä opetustaito.

 

Tiedekuntaneuvosto nimittää TkT Juha Aholan yliopistonlehtorin virkaan, kemiallinen prosessi­tekniikka 1.11.2009 alkaen.

 

Päätös

Esityksen mukainen.                         

 

 

9

Dosenttihakemus/TkT Rauno Heikkilä

 

Vireille ja viimeksi esillä 15.12.2008.

 

TkT Rauno Heikkilä haki kirjeellään 15.10.2008 konetekniikan, erityisesti rakentamisteknologian ja rakentamisen automaation dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

 

Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeet­tomana.

 

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeetto­mana.

 

Konetekniikan osaston osastoneuvosto on 3.12.2008 todennut dosen­tuurin tarpeelli­seksi ja puoltanut sitä.

 

Tiedekuntaneuvosto valitsi 15.12.2008 osastoneuvoston esittämät asiantuntijat:

 

TkT Nina Raitanen, Destia Oy, Helsinki ja

Professori Thomas Bock, University of Tokyo, Japani/Technische Universität München, Saksa

professori Bockin kieltäytymisen varalta.

Professori Steven Velinski, University of California, USA

 

Asiantuntijat ovat antaneet lausuntonsa, liite.

 

TkT Rauno Heikkilä on alansa tunnettu asiantuntija ja hoitanut opetusta pitkään sekä Oulun yliopistossa että Teknillisessä korkeakoulussa. Hän on antanut hyväksytysti julkisen opetusnäytteen Teknillisessä korkeakoulussa samalta alalta 19.4.2004. Konetekniikan osaston osastoneuvosto esittää, että dosentuurihakemus hyväksyttäisiin ilman uutta opetusnäytettä. Liitteenä professori Timo Ahon lausunto.

                                                                                                                   

Päätösesitys

 

1.       Todetaan, että TkT Rauno Heikkilällä on aikaisemman opetuskokemuksensa ja aiemmin annetun julkisen opetusnäytteen perusteella dosentilta vaadittava hyvä opetustaito.

 

2.       Todetaan TkT Nina Raitasen  ja professori Steven Velinskin lausuntojen perusteella, että hänellä on dosentilta vaadittava tieteellinen pätevyys.

 

3.       Todetaan TkT Rauno Heikkilän täyttävän dosentiksi nimittämiselle säädetyt edellytykset.

 

4.       Esitetään yliopiston rehtorille, että hän nimittää TkT Rauno Heikkilän  konetekniikan, erityisesti rakentamisteknologian ja rakentamisen automaation dosentiksi Oulun yliopistoon.

   

Päätös

Esityksen mukainen.