TEKNILLINEN TIEDEKUNTA

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 48/97

Jorma Korhonen, puh. (553)2005

sähköposti Jorma.Korhonen@oulu.fi

Kokous n:o 7 maanantaina 15.9.1997 klo 15.15 - 16.10

Läsnä

Varsinainen jäsen
Urpo Kortela, dekaani Pekka Niemistö, laboratorioinsinööri
Antti Pramila, varadekaani Arja Korhonen, osastosihteeri
Tatu Leinonen, professori Esko Juuso, yliassistentti
Jorma Sohlo, professori Reijo Saari, assistentti
Kalevi Kalliomäki, professori Jaana Tähtinen, assistentti
Seppo Säynäjäkangas, professori Pertti Järvensivu, tutkija
Pentti Lappalainen, professori Pekka Jauhiainen, tekn.yo.
Mikko Kilpeläinen, professori Petteri Kantola, tekn.yo.
Aarne Tarumaa, apulaisprofessori Jussi Uusipaavalniemi, tekn. yo.
Esko Ehrola, professori Jarkko Kentala, tekn. yo.
Juha Kostamovaara, professori Taina Niskanen, tekn.yo.
Rauli Svento, professori Laura Sorri, arkk. yo.

Varajäsen

Pentti Karjalainen, professori


1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Säännökset tiedekuntaneuvoston koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopistosta annetun asetuksen (OyA) 26 §:ssä sekä hallintojohtosäännön 33 ja 34 §:ssä.
Kutsu kokoukseen on lähetetty 10.9.1997.
Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet neuvoston muista jäsenistä on läsnä.

Päätös

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

Urpo Kortela Jorma Korhonen
Dekaani Tiedekuntasihteeri

2

Ilmoitusasiat

Dekaanin päätökset suoritetuista tutkinnoista 22.5. ja 13.6.1997, liite
Tilasto lukuvuonna 1996 - 1997 tutkinnon suorittaneista, liite
Tarkentava virkaehtosopimus tutkimuspohjaisen opetuksen edellytysten kehittämisestä, liite
Oulu kauppakamarin kirje 22.5.1997: Pohjois-Suomen prosessiteollisuuden näkemys koneiden diagnostiikan opetuksen ja tutkimuksen kehittämisestä Oulun yliopistossa, liite
SKJ yhtiöt Oy:n kirje 19.8.1997: Ympäristötekniikan tutkimus ja opetus Oulun yliopistossa, liite
Professori Juhani Pylkkänen on irtisanoutunut mekaanisen teknologian professorin virasta 1.7.1997 lukien
Rehtorin päätös 1.9.1997: Kansainvälisten asiain työryhmän asettaminen, liite

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukainen.

3

Varadekaanin tehtävä

Tiedekunnan varadekaani, professori Antti Pramila on kirjeellään 27.8.1887 pyytänyt eroa varadekaanin tehtävästä 15.9.1997 lukien lisääntyneiden tieteellisten tehtäviensä vuoksi.
OyA:n 17 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto valitsee keskuudestaan toimikaudekseen dekaanin ja varadekaanin.
Dekaanin ja varadekaanin tulee olla nimitetty professorin tai apulaisprofessorin virkaan.
OyA:n 28 §: Jos valitaan tai määrätään yksi henkilö, vaali toimitetaan enemmistövaalina. Jollei ensimmäisessä äänestyksessä kukaan saa enempää kuin puolet äänistä, toimitetaan uusi äänestys kahden eniten ääniä saaneen kesken. Äänten mennessä tasan vaalin tulos ratkaistaan arvalla.

Päätösesitys

Vapautetaan professori Antti Pramila varadekaanin tehtävästä 15.9.1997 lukien.
Mikäli vapautus myönnetään, suoritetaan äänestys uuden varadekaanin valitsemiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Esityksen mukainen.
Keskusteltiin uuden varadekaanin valinnasta. Keskustelussa tuotiin ainoana ehdokkaana esiin professori Juha Kostamovaara
Valittiin yksimielisesti professori Juha Kostamovaara tiedekunnan varadekaaniksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

4

Lehtorin viran A21, markkinointi täyttäminen

Virka oli haettavana kuulutuksella 17.4. - 19.5.1997. Viran alaksi on täsmennetty teollisuuden markkinointi. Viran hakijoilta on vaadittu käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan.
Hakijat:
KTM Petri Ahokangas
KTL Henrikki Tikkanen
Asetuksen 309/1993 3 §:n mukaan lehtorilta vaaditaan soveltuva jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja, kun se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Ennen kuin virka julistetaan haettavaksi, korkeakoulu päättää, vaaditaanko hakijoilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
OyA:n 34 §:n mukaan lehtorin viran hakijan tulee opetustaitonsa osoittamiseksi antaa julkinen opetusnäyte. Tiedekunta voi erityisestä syystä vapauttaa hakijan opetusnäytteen antamisesta.
KTL Henrikki Tikkanen on antanut Turun kauppakorkeakoulussa opetusnäytteen 29.4.1996 ja se on hyväksytty osoitukseksi hyvästä opetuskyvystä.
Taloustieteen osaston osastoneuvosto on 2.9.1997 päättänyt esittää, että KTL Henrikki Tikkanen nimitetään markkinoinnin lehtorin virkaan 1.10.1997 lukien. Liitteenä professori Kimmo Alajoutsijärven lausunto hakijoista.

Päätösesitys

Tiedekuntaneuvosto vapauttaa KTL Henrikki Tikkasen opetusnäytteen antamisesta aikaisemmin hyväksytyn opetusnäytteen perusteella ja nimittää hänet lehtorin virkaan
A21, markkinointi 1.10.1997 lukien ja myöntää hänelle samalla virkavapautta markkinoinnin apulaisprofessorin viran hoitamista varten ajaksi 1.10.1997 - 31.7.1998.

Päätös

Esityksen mukainen.

5

Yliassistentin viran A21, kansantaloustiede täyttäminen

Virka oli haettavana kuulutuksella 17.4. - 19.5.1997. Viran hakijoilta ei vaadittu käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan.
Hakijat:
FT Matti Estola
VTM Raine Hermans
KTL Juha Junttila
YTM Heli Koski
YTL Tapani Kovalainen
HTL (väit. 15.8.97) Mikko Leppämäki
FK, YTK Seppo Ruoho
YTL (väit. 13.6.97) Arto Ohinmaa
YTL Tarmo Räty
Asetuksen 309/1993 3 §:n mukaan lehtorilta vaaditaan soveltuva jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja, kun se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Ennen kuin virka julistetaan haettavaksi, korkeakoulu päättää, vaaditaanko hakijoilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
OyA:n 34 §:n mukaan lehtorin viran hakijan tulee opetustaitonsa osoittamiseksi antaa julkinen opetusnäyte. Tiedekunta voi erityisestä syystä vapauttaa hakijan opetusnäytteen antamisesta.
Taloustieteen osaston osastoneuvosto on 2.9.1997 päättänyt esittää, että Ph.D Mikko Leppämäki nimitetään kansantaloustieteen yliassistentin virkaan ajaksi 1.10.1997 - 30.9.2002 ja, että hänelle myönnetään virkavapautta ajaksi 1.10.1997 - 30.9.1998. Liitteenä professori Rauli Sventon lausunto hakijoista. Leppämäki on nimitetty
1.2.1995 lukien kansantaloustieteen lehtorin virkaan Lapin yliopistoon, joten hänen hyvä opetustaitonsa on dokumentoitu tässä yhteydessä.

Päätösesitys

Tiedekuntaneuvosto vapauttaa Ph.D Mikko Leppämäen opetusnäytteen antamisesta aikaisemmin dokumentoidun hyvän opetustaidon perusteella ja nimittää hänet yliassistentin virkaan A21, kansantaloustiede ajaksi 1.10.1997 - 30.9.2002 ja myöntää hänelle samalla virkavapautta ajaksi 1.10.1997 - 31.7.1998.

Päätös

Esityksen mukainen.

6

Assistentin viran A 19, teollisuustalous täyttäminen

Virka oli haettavana kuulutuksella 17.4. - 19.5.1997.
Hakijat:
TkL Harri Haapasalo
DI Iiris Kopperoinen
DI Katri Kosonen
DI Virpi Käyhkö
DI Juha Perikangas
DI, KTM Vesa Putila
DI Kim Sjöström
Taloustieteen osaston osastoneuvosto on 2.9.1997 päättänyt esittää, että TkL Harri Haapasalo nimitetään teollisuustalouden assistentin virkaan ajaksi 1.10.1997 - 30.9.2002. Liitteenä professori Pentti Koskisen ja apulaisprofessori Pekka Kessin lausunto hakijoista.

Päätösesitys

Tiedekuntaneuvosto nimittää TkL Harri Haapasalon assistentin virkaan A19, teollisuustalous ajaksi 1.10.1997 - 30.9.2002

Päätös

Esityksen mukainen.

7

Assistentin viran A 19, markkinointi täyttäminen

Virka oli haettavana kuulutuksella 17.4. - 19.5.1997.
Hakijat:
KTM Kaisa Alaraatikka
Bsc James McBeth
FM Heikki Mäkinen
KTM Päivi Seppälä
KTM Raija Westerlund
Taloustieteen osaston osastoneuvosto on 2.9.1997 päättänyt esittää, että KTM Päivi Seppälä nimitetään markkinoinnin assistentin virkaan ajaksi 1.10.1997 - 30.9.2002. Liitteenä professori Kimmo Alajoutsijärven lausunto hakijoista.

Päätösesitys

Tiedekuntaneuvosto nimittää KTM Päivi Seppälän assistentin virkaan A19, markkinointi ajaksi 1.10.1997 - 30.9.2002

Päätös

Esityksen mukainen.

8

Yliassistentin viran A21, elektroniikka täyttäminen

Virka oli haettavana kuulutuksella 17.4. - 19.5.1997. Viran hakijoilta on vaadittu käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan.
Hakijat:
TkT Jukka Lahti
TkT Kari Määttä
Asetuksen 309/1993 3 §:n mukaan lehtorilta vaaditaan soveltuva jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja, kun se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Ennen kuin virka julistetaan haettavaksi, korkeakoulu päättää, vaaditaanko hakijoilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
OyA:n 34 §:n mukaan lehtorin viran hakijan tulee opetustaitonsa osoittamiseksi antaa julkinen opetusnäyte. Tiedekunta voi erityisestä syystä vapauttaa hakijan opetusnäytteen antamisesta.
Sähkötekniikan osaston osastoneuvosto on 3.9.1997 päättänyt esittää, että TkT Kari Määttä nimitetään elektroniikan yliassistentin virkaan ajaksi 1.10.1997 - 30.9.2002. Liitteenä professori Juha Kostamovaaran lausunto hakijoista. Lahti on anonut vapautusta opetusnäytteen antamisesta vuonna 1994 signaalinkäsittelyn yliassistentin viran täytön yhteydessä hyväksytyn opetusnäytteen perusteella. Määttä on 1.9.1997 antanut opetusnäytteen, jonka sähkötekniikan osasto esittää hyväksyttäväksi arvosanalla 2-/3.

Päätösesitys

Tiedekuntaneuvosto vapauttaa TkT Jukka Lahden opetusnäytteen antamisesta aikaisemmin hyväksytyn opetusnäytteen perusteella ja hyväksyy TkT Kari Määtän opetusnäytteen arvosanalla 2-/3 sekä nimittää hänet yliassistentin virkaan A21, elektroniikka ajaksi 1.10.1997 - 30.9.2002.

Päätös

Esityksen mukainen.

9

Assistentin virkojen (2 kpl) A 19, elektroniikka täyttäminen

Virat olivat haettavana kuulutuksella 17.4. - 19.5.1997.
Hakijat:
teknikko Juhani Erkkilä
DI Esko Korhonen
DI Pasi Palojärvi
DI Antti Mäntyniemi
TkL Elvi Räisänen-Ruotsalainen
Sähkötekniikan osaston osastoneuvosto on 3.9.1997 päättänyt esittää, että TkL Elvi Räisänen-Ruotsalainen nimitetään elektroniikan assistentin virkaan ajaksi 1.10.1997 - 30.9.2002 ja DI Antti Mäntyniemi ajaksi 1.10.1997 - 31.12.2000, koska kyseessä on ns. informaatiotekniikan tasokorotusvirka. Liitteenä professori Juha Kostamovaaran lausunto hakijoista.

Päätösesitys

Tiedekuntaneuvosto nimittää TkL Elvi Räisänen-Ruotsalaisen assistentin virkaan A19, elektroniikka ajaksi 1.10.1997 - 30.9.2002 ja DI Antti Mäntyniemen ajaksi 1.10.1997 - 31.12.2000.

Päätös

Esityksen mukainen.

10

Tuotantotekniikan laboratorion esimies

Konetekniikan osasto esittää, että tuotantotekniikan laboratorion esimieheksi määrätään professori Kauko Lappalainen 1.9.1997 - 31.8.1998.

Päätösesitys

Määrätään esityksen mukaisesti, mutta ajaksi 1.9.1997 - 31.7.1998 (uuden yliopistolain voimaantulemiseen saakka)..

Päätös

Esityksen mukainen.

11

Yliassistentin viran A21, geomekaniikka ja pohjarakennus täyttäminen

Virka oli haettavana kuulutuksella 6.6. - 7.7.1997. Viran hakijoilta ei vaadittu käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan.
Hakijat:
DI Jukka Kotakorpi
TkL Eija Vesala
Asetuksen 309/1993 3 §:n mukaan lehtorilta vaaditaan soveltuva jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja, kun se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Ennen kuin virka julistetaan haettavaksi, korkeakoulu päättää, vaaditaanko hakijoilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
OyA:n 34 §:n mukaan lehtorin viran hakijan tulee opetustaitonsa osoittamiseksi antaa julkinen opetusnäyte. Tiedekunta voi erityisestä syystä vapauttaa hakijan opetusnäytteen antamisesta.
Rakentamistekniikan osasto esittää, että TkL Eija Vesala nimitetään geomekaniikan ja pohjarakennuksen yliassistentin virkaan ajaksi 1.10.1997 - 31.7.2001. Liitteenä professori Olli Ravaskan lausunto hakijoista. Poikkeuksellinen toimikausi johtuu rakentamistekniikan osaston alasajoaikataulusta.
Lausunnossaan professori Ravaska toteaa, että Vesala on suorittanut kaksi korkeakoulupedagogiikan kurssia sekä englanninkielisen opetuksen kurssin. Lisäksi hän on toiminut pitkään opetusalalla ja saavuttanut hyvän opetustaidon.

Päätösesitys

Tiedekuntaneuvosto vapauttaa TkL Eija Vesalan opetusnäytteen antamisesta korkeakoulupedagogisen koulutuksen ja pitkän opetuskokemuksen perusteella sekä nimittää hänet yliassistentin virkaan A21, geomekaniikka ja pohjarakennus ajaksi 1.10.1997 - 30.9.2001.

Päätös

Esityksen mukainen.

12

Assistentin viran A 19, maarakennusmekaniikka ja pohjarakennus täyttäminen

Virka oli haettavana kuulutuksella 6.6. - 7.7.1997.
Hakijat:
DI Markku Aaltonen
DI Pekka Koskela
DI Jukka Kotakorpi
DI Veijo Moilanen
DI, KTM Vesa Putula
Rakentamistekniikan osasto esittää, että DI Pekka Koskela nimitetään maarakennusmekaniikan ja pohjarakennuksen assistentin virkaan ajaksi 1.10.1997 - 31.7.2000. Liitteenä professori Olli Ravaskan lausunto hakijoista.

Päätösesitys

Tiedekuntaneuvosto nimittää DI Pekka Koskelan assistentin virkaan A19, maarakennusmekaniikka ja pohjarakennus ajaksi 1.10.1997 - 31.7.2000.

Päätös

Esityksen mukainen.

13

Assistentin viran A 19, rakentamistalous täyttäminen

Virka oli haettavana kuulutuksella 6.6. - 7.7.1997.
Hakijat:
TkL Harri Haapasalo
DI Petri Huhtala
DI Vesa Pitsinki
DI Ahti Rautiainen
tekn.yo. Janne Tauriainen
Rakentamistekniikan osasto esittää, että DI Vesa Pitsinki nimitetään rakentamistalouden assistentin virkaan ajaksi 1.10.1997 - 31.7.2001. Liitteenä professori Sakari Riihelän lausunto hakijoista.

Päätösesitys

Tiedekuntaneuvosto nimittää DI Vesa Pitsingin assistentin virkaan A19, rakentamistalous ajaksi 1.10.1997 - 31.7.2001.

Päätös

Esityksen mukainen.

14

Assistentin viran A 19, talonrakennustekniikka täyttäminen

Virka oli haettavana kuulutuksella 6.6. - 7.7.1997.
Hakija:
TkL Jorma Vanhala
Rakentamistekniikan osasto esittää, että TkL Jorma Vanhala nimitetään talonrakennustekniikan assistentin virkaan ajaksi 1.10.1997 - 31.7.2000. Liitteenä professori Mikko Kilpeläinen lausunto hakijasta.

Päätösesitys

Tiedekuntaneuvosto nimittää TkL Jorma Vanhalan assistentin virkaan A19, talonrakennustekniikka ajaksi 1.10.1997 - 31.7.2000.

Päätös

Esityksen mukainen.

15

Assistentin viran A 19, rakennetekniikka täyttäminen

Virka oli haettavana kuulutuksella 6.6. - 7.7.1997.
Hakijat:
FK, DI Heikki Asikainen
DI Kai Kuula
DI Lauri Louhivirta
Rakentamistekniikan osasto esittää, että DI Kai Kuula, joka on ollut ko.virassa yhden viisivuotiskauden, nimitetään rakennetekniikan assistentin virkaan ajaksi 1.10.1997 - 31.7.2000. Liitteenä professori Jukka Aallon lausunto hakijoista.

Päätösesitys

Tiedekuntaneuvosto nimittää DI Kai Kuulan assistentin virkaan A19, rakennetekniikka ajaksi 1.10.1997 - 31.7.2000.

Päätös

Esityksen mukainen.

16

Assistentin viran A 19, rakennusstatiikka ja sillanrakennus täyttäminen

Virka oli haettavana kuulutuksella 6.6. - 7.7.1997.
Hakijat:
FK, DI Heikki Asikainen
DI Jarkko Luomajoki
Rakentamistekniikan osasto esittää, että DI Jarkko Luomajoki, joka on ollut ko. virassa yhden viisivuotiskauden, nimitetään rakennusstatiikan ja sillanrakennuksen assistentin virkaan ajaksi 1.10.1997 - 31.7.2000. Liitteenä professori Esko Hyttisen lausunto hakijoista.

Päätösesitys

Tiedekuntaneuvosto nimittää DI Jarkko Luomajoen assistentin virkaan A19, rakennusstatiikka ja sillanrakennus ajaksi 1.10.1997 - 31.7.2000.

Päätös

Esityksen mukainen.

17

Assistentin viran A 19, tienrakennus täyttäminen

Virka oli haettavana kuulutuksella 6.6. - 7.7.1997.
Hakijat:
DI Pekka Korsu
DI Teuvo Ryynänen
DI Petri Roimela
DI, LuK Ari Viiri
Rakentamistekniikan osasto esittää, että DI Teuvo Ryynänen, joka on ollut ko. virassa yhden viisivuotiskauden, nimitetään tienrakennuksen assistentin virkaan ajaksi 1.10.1997 - 31.7.2001. Liitteenä apulaisprofessori Timo Ernvallin lausunto hakijoista.

Päätösesitys

Tiedekuntaneuvosto nimittää DI Teuvo Ryynäsen assistentin virkaan A19, tienrakennus ajaksi 1.10.1997 - 31.7.2001.

Päätös

Esityksen mukainen.

18

Assistentin viran A 19, metallioppi täyttäminen

Virka oli haettavana kuulutuksella 6.6. - 7.7.1997.
Hakija:
DI Tapio Savn
Konetekniikan osasto esittää, että DI Tapio Savn, joka on nimitetty määräaikaisiin virkasuhteisiin ko. Virkaan viimeksi 1.9.1996 - 31.12.1997, nimitetään metalliopin assistentin virkaan ajaksi 1.1.1998 - 31.12.2002.

Päätösesitys

Tiedekuntaneuvosto nimittää DI Tapio Savnin assistentin virkaan A19, metallioppi ajaksi 1.1.1998 - 31.12.2002.

Päätös

Esityksen mukainen.

19

Assistentin virkojen (2 kpl) A 19, koneenrakennusoppi täyttäminen

Virat olivat haettavana kuulutuksella 6.6. - 7.7.1997.
Hakijat:
DI Reijo Saari
TkL Pekka Tyni
Konetekniikan osasto esittää, että DI Reijo Saari, joka on nimitetty määräaikaisiin virkasuhteisiin ko. Virkaan viimeksi 16.8.1993 - 30.11.1997 ja TkL Pekka Tyni, liitteenä professori Antti Pramilan esitys, nimitetään koneenrakennusopin assistentin virkoihin ajaksi 1.1.1998 - 31.12.2002.

Päätösesitys

Tiedekuntaneuvosto nimittää DI Reijo Saaren ja TkL Pekka Tynin assistentin virkoin A19, koneenrakennusoppi ajaksi 1.1.1998 - 31.12.2002.

Päätös

Professori Pramilan korjattua esitystään sillä perusteella, että Tyni on ollut nimitettynä ko. virkaan kaksi viisivuotiskautta päätettiin esityksen mukaisesti, kuitenkin siten, että Tyni nimitettiin ajaksi 1.1.1998 - 31.12.1999.

20

Lausuntopyyntö luonnoksista yliopistoasetukseksi ja ylioppilaskunta-asetukseksi

Opetusministeriö on pyytänyt yliopiston lausuntoa 15.10.1997 mennessä. Osastoilta on pyydetty lausunnot 5.9.1997 mennessä. Yksikään osasto ei ole antanut lausuntoa.
Liitteenä lausuntopyyntö liitteineen.
Uusi yliopistolaki, joka on vahvistettu 27.6.1997, tulee voimaan 1.8.1998. Yliopistoasetusluonnos on yleisluonteinen ja hallinnon yksityiskohdat on tarkoitus säätää kunkin yliopiston omilla johtosäännöillä.

Päätösesitys

Tiedekuntaneuvosto antaa mahdollisen lausuntonsa asetusluonnoksista.

Päätös

Keskusteltiin asiasta ja todettiin, että tiedekuntaneuvostolla ei ole huomauttamista luonnoksista.