11.11.2008

 

YHDISTELMÄLUETTELO HALLINTOPÄÄLLIKÖN LAATIMAN ESITTELYLISTAN ASIOISTA A 42 – A 52/08 TIEDEKUNTANEU­VOSTON KOKOUKSESSA 17.11.2008

 

A

42/08

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

A

43/08

2

Ilmoitusasiat

A

44/08

3

Tietotekniikan professorin virka, asiantuntijat

A

45/08

4

Dosenttihakemus/TkT Jari Juuti

A

46/08

5

Dosenttihakemus/TkT Jarmo Sallanko

A

47/08

6

Dosenttihakemus/FT Seppo Gehör

A

48/08

7

Rakennesuunnittelun ja rakentamisteknologian laboratorion perustaminen

A

49/08

8

Rakennesuunnittelun määräaikaisen professorin virkasuhteen perustaminen ja haettavaksi julistaminen

A

50/08

9

Haettavaksi julistettavat virat

A

51/08

10

Dekaanin ja varadekaanin vaali vuodeksi 2009

A

52/08

11

Osastonjohtajien, varajohtajien ja laboratorioiden esimiesten nimeäminen vuodeksi 2009

 

 

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                          PÖYTÄKIRJA A 42/08

                                                                                                         Jorma Korhonen, puh. (553)2005

                                                                                                         sähköposti Jorma.Korhonen@oulu.fi

                         

Kokous n:o 8 maanantaina 17.11.2008 klo 15.15  -  16.25

Läsnä           

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Arja Korhonen, osastosihteeri

Olli Silvén, varadekaani

Matti Polojärvi, yliteknikko

Pentti Karjalainen, professori

Markku Moilanen, vanh.tutkija

Juha Kostamovaara, professori

Jukka Hiltunen, lehtori

Juhani Niskanen, professori

Marita Puikkonen, assistentti

Pentti Leppänen, professori

Timo Ahonen, tutkija

Juha Röning, professori

Timo Kokkonen, yliassistentti

Markku Juntti, professori

Lassi Kojola, tekn.yo.

Bjørn Kløve, professori

Matti Laasonen, tekn.yo.

Pekka Kess, professori

Kaisa Kettunen, tekn.yo

Kauko Lappalainen, professori

Anssi Koskenniemi, tekn.yo.

Helka-Liisa Hentilä, professori

Janne Tolppanen, tekn.yo.

 

Onni Komulainen, tekn.yo.

 

Henri Wiik, tekn.yo.

 

Varajäsen

 

Keijo Ruotsalainen, professori

Jaana Kujala, tekn.kand.

 

 

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Säännökset tiedekuntaneuvoston koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 65, 67 ja 68 §:issä.

 

Kutsu kokoukseen on lähetetty 11.11.2008.

 

Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet neuvoston muista jäsenistä on läsnä.

 

Päätös

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

 

2

Ilmoitusasiat

 

1.      Dekaanin päätös suoritetuista tutkinnoista. 16.10.2008, liite

2.      Työryhmän asettaminen johtosääntövalmistelua varten, liite

3.      Opetusministeriö on 22.1.2008 asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on laatia ehdotus Suomen Akatemiaa koskeviin säädöksiin tarvittavista muutoksista, liite

 

Päätösesitys

 

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

3

Tietotekniikan professorin virka, asiantuntijat

 

Professorin virka tietotekniikka, jonka alaksi on täsmennetty konenäkö ja digitaalinen videonkäsittely, oli haettavana viiden vuoden määräajaksi kuulutuksella 19.9. – 20.10.2008.

Hakijat:

1.      ma.professori TkT Janne Heikkilä

2.      dosentti, Ph.D Koen Van Leemput

3.      tutkija, BA, Sci Thomas Naughton                                                                                                                                                    

Virantäyttötyöryhmänä toimii sähkö- ja tietotekniikan osaston osastoneuvosto.

 

Tiedekuntaneuvosto valitsee viran täytössä käytettävät vähintään kaksi asian­tuntijaa hakuajan jälkeen.

 

Asiantuntijat valitaan ottaen huomioon hakijoiden edustamat, viran alaan kuuluvat tieteelliset oppisuunnat sekä muutoinkin tasapuolisuutta noudattaen. Ennen asiantuntijoi­den valintaa hakijoille varataan tilaisuus esittää huomautuksensa asiantuntijaehdokkaiden esteellisyydestä sekä edellä mainituista seikoista. Asiantuntijoiden esteellisyydestä on voimassa, mitä hallinto­lain 28 §:ssä säädetään. Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn virantäytön myöhemmässä vaiheessa.

 

Sähkö- ja tietotekniikan osasto ehdottaa asiantuntijoiksi:

 

Professori Stefan Carlsson, KTH, Tukholma

Professori Moncef Gabbouj, TTY ja

Professori Jussi Parkkinen, JoY

 

Osaston esitys liitteenä.

                                   

Päätösesitys

 

1.      Valitaan sähkö- ja tietotekniikan osaston ehdottamat asiantuntijat

 

2.      Pyydetään viranhakijoilta 1.12.2008 mennessä mahdolliset huomautukset asiantuntijoista

 

3.      Asetetaan määräajaksi lausunnoille kolme kuukautta siitä, kun asiakirjat on lähetetty asiantuntijoille.

Päätös

Esityksen mukainen.

 

4

Dosenttihakemus/TkT Jari Juuti

 

TkT Jari Juuti haki kirjeellään 29.10.2008 toiminnallisten materiaalien niiden komponenttien ja sovellutusten (functional materials their components and applications) dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

 

Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeet­tomana.

 

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeetto­mana.

 

Sähkö- ja tietotekniikan osaston osastoneuvosto on 5.11.2008 todennut dosen­tuurin tarpeelli­seksi ja puoltanut sitä. Liitteenä professori Heli Jantusen lausunto

 

Osastoneuvosto on esittänyt asiantuntijoiksi:

 

Professori Nava Setter, EPFL, Sveitsi ja

Professori Pasi Kallio, TTY.

Päätösesitys

1.      Todetaan dosentuuri tarpeelliseksi

2.      Valitaan ehdotetut asiantuntijat

3.      Pyydetään dosentuurin hakijalta 1.12.2008 mennessä mahdolliset huomautukset asiantuntijoista

 

Päätös

 

Esityksen mukainen.

 

5

Dosenttihakemus/TkT Jarmo Sallanko

 

TkT Jarmo Sallanko haki kirjeellään 15.10.2008  vesihuollon dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

 

Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeet­tomana.

 

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeetto­mana.

 

Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston osastoneuvosto on 3.11.2008 todennut dosen­tuurin tarpeelli­seksi ja puoltanut sitä. Osastoneuvosto on liitteenä olevan professori Bjørn Kløven lausunnon perusteella täsmentänyt dosentuurin nimeksi vesihuoltotekniikka.

 

Osastoneuvosto on esittänyt asiantuntijoiksi:

 

Professori Riku Vahala, TKK ja

Dosentti Raimo Ihme, SYKE.

Päätösesitys

1.      Todetaan dosentuuri tarpeelliseksi

2.      Valitaan ehdotetut asiantuntijat

3.      Pyydetään dosentuurin hakijalta 1.12.2008 mennessä mahdolliset huomautukset asiantuntijoista

 

Päätös

Esityksen mukainen.

 

6

Dosenttihakemus/FT Seppo Gehör

 

FT Seppo Gehör haki kirjeellään 23.10.2008 taloudellisen geologian dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

 

Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeet­tomana.

 

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeetto­mana.

 

Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston osastoneuvosto on 3.11.2008 todennut dosen­tuurin tarpeelli­seksi ja puoltanut sitä liitteenä olevan dosentti Leena Yliniemen lausunnon perusteella ja täsmentänyt dosentuurin nimeksi geologia, erityisesti geologiaan liittyvät taloudelliset kysymykset.

 

Osastoneuvosto on esittänyt asiantuntijoiksi:

 

Professori Elias Ekdahl. Geologian tutkimuskeskus ja

Professori Ragnar Törnroos, HY.

 

Päätösesitys

 

1.      Todetaan dosentuuri tarpeelliseksi

2.      Valitaan ehdotetut asiantuntijat

3.      Pyydetään dosentuurin hakijalta 1.12.2008 mennessä mahdolliset huomautukset asiantuntijoista

Päätös

 

Esityksen mukainen.

 

7

Rakennesuunnittelun ja rakentamisteknologian laboratorion perustaminen

 

Konetekniikan osasto esittää, että osastolle perustetaan rakennesuunnittelun ja rakentamis­teknologian laboratorio. Laboratorion perustaminen liittyy osastolla aloitettuun rakennesuun­nittelun ja rakentamisteknologian opintosuuntaan. Aikaisemmin suoraan tiedekunnan alaisena toiminut, ulkopuolisella rahoituksella toimiva rakentamisteknologian tutkimusryhmä siirtyy myös vuoden 2009 alusta lukien konetekniikan osastolle perustettavaan laboratorioon. Liitteenä osaston esitys.

 

Päätösesitys

 

Tiedekuntaneuvosto päättää perustaa konetekniikan osastolle rakennesuunnittelun ja rakentamisteknologian laboratorion 1.1.2009 lukien.

 

Päätös

Esityksen mukainen.

 

8

Rakennesuunnittelun määräaikaisen professorin virkasuhteen perustaminen ja haettavaksi julistaminen

 

Konetekniikan osasto esittää, että osastolle perustetaan ulkopuolisella rahoituksella rakennesuunnittelun professorin määräaikainen virkasuhde viiden vuoden määräajaksi.

 

Virkasuhteen alan täsmennykseksi esitetään betoni-, teräs- ja liittorakenteiden suunnittelu sekä rakennetekniikan käytännön sovellukset.

 

Osasto esittää, että professorin virkasuhde julistetaan haettavaksi viiden vuoden määräajaksi liitteenä olevan täyttöselosteen mukaisesti.

 

Päätösesitys

 

1.      Täsmennetään professorin virkasuhteen ala konetekniikan osaston esityksen mukaisesti.

2.      Esitetään yliopiston rehtorille vahvistettavaksi liitteen mukainen täyttöseloste rakennesuunnittelun professorin virkasuhteen julistamiseksi haettavaksi viiden vuoden määräajaksi.

3.      Professorin virkasuhde rahoitetaan kokonaan ulkopuolisella rahoituksella.

 

Päätös

Esityksen mukainen.

 

Haettavaksi julistettavat virat

 

1.      Tuotantotalouden osasto esittää, että julistetaan haettavaksi tohtorikoulutettavan virka, teollisuustalous. Liitteenä seloste.

 

2.      Tiedekunnan hallintopäällikön virka tulee avoimeksi 1.6.2009 lukien ja hallintopäällikön tehtävät vuosiloman vuoksi 27.3.2009. Osastonjohtajatoimikunta on 10.11.2008 päättänyt esittää, että virka julistetaan haettavaksi. Liitteenä seloste.

 

Päätösesitys

 

Esitetään virat julistettavaksi haettavaksi liitteiden mukaisesti.

 

Päätös

 

 

10

Dekaanin ja varadekaanin vaali vuodeksi 2009

 

Yliopiston hallitus on päättänyt jatkaa toimielinten määräaikaa siirtymävaiheen vuoksi vuodella 31.12.2009 saakka. Dekaanin ja varadekaanin tehtävien hoidon jatkamisesta päättää tiedekuntaneuvosto.

 

Osastonjohtajatoimikunta keskusteli asiasta 10.11.2008.

 

Päätösesitys

 

Tiedekuntaneuvosto valitsee dekaanin ja varadekaanin vuodeksi 2009.

 

Päätös

Valittiin yksimielisesti professori Kauko Leiviskä dekaaniksi ja professori Olli Silvén varadekaaniksi jatkamaan tehtävissä vuoden 2009 ajaksi.

 

11

Osastonjohtajien, varajohtajien ja laboratorioiden esimiesten nimeäminen vuodeksi 2009

 

Yliopiston hallitus on päättänyt jatkaa toimielinten määräaikaa siirtymävaiheen vuoksi vuodella 31.12.2009 saakka. Osastonjohtajien, varajohtajien ja laboratorioiden esimiesten tehtävien hoidon jatkamisesta päättää tiedekuntaneuvosto.

 

Osastot ovat tehneet seuraavat esitykset:

 

Arkkitehtuurin osasto

Osastonjohtaja professori Helka-Liisa Hentilä

Osaston varajohtaja professori Rainer Mahlamäki

Arkkitehtuurin historian laboratorion esimies professori Kaisa Broner-Bauer

Nykyarkkitehtuurin laboratorion esimies professori Jyrki Tasa (sisältää esityksen, että nykyarkkitehtuurin sekä muotoilun ja taiteen laboratoriot yhdistetään nykyarkkitehtuurin laboratorioksi 1.1.2009 lukien)

Rakennussuunnittelun laboratorion esimies professori Jouni Koiso-Kanttila

Yhdyskuntasuunnittelun laboratorion esimies professori Helka-Liisa Hentilä

Korjausrakentamisen laboratorion esimies professori Yrjö Tuppurainen

 

Konetekniikan osasto

Osastonjohtaja professori Juhani Niskanen

Osaston varajohtaja professori Kauko Lappalainen

Mekatroniikan ja konediagnostiikan laboratorion esimies professori Sulo Lahdelma

Koneensuunnittelun laboratorion esimies professori Juhani Niskanen

Materiaalitekniikan laboratorion esimies professori Pentti Karjalainen

Tuotantotekniikan laboratorion esimies professori Kauko Lappalainen

Teknillisen mekaniikan laboratorion esimies ma. professori Matti Leskelä

Rakennesuunnittelun ja rakentamisteknologian laboratorion esimies tutkimusprofessori Timo Aho, kuitenkin enintään siihen saakka, kunnes rakennesuunnittelun professorin virkasuhde täytetään

 

Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto

Osastonjohtaja lehtori Jukka Hiltunen

Osaston varajohtaja professori Riitta Keiski

Bioprosessitekniikan laboratorion esimies professori Riitta Keiski, kunnes bioprosessitekniikan professorin virka täytetään

Kemiallisen prosessitekniikan laboratorion esimies professori Juha Tanskanen 

Lämpö- ja diffuusiotekniikan laboratorion esimies professori Riitta Keiski

Kuitu- ja partikkelitekniikan laboratorion esimies professori Jouko Niinimäki

Prosessimetallurgian laboratorion esimies professori Jouko Härkki

Systeemitekniikan laboratorion esimies professori Urpo Kortela

Säätötekniikan laboratorion esimies professori Kauko Leiviskä

Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorion esimies professori Bjørn Kløve

 

Sähkö- ja tietotekniikan osasto

Osastonjohtaja professori Juha Röning

Osaston varajohtaja professori Timo Rahkonen

Matematiikan jaoksen esimies professori Keijo Ruotsalainen

Elektroniikan laboratorion esimies akatemiaprofessori Juha Kostamovaara

Optoelektroniikan ja mittaustekniikan laboratorion esimies professori Risto Myllylä

Mikroelektroniikan ja materiaalifysiikan laboratorioiden esimies professori Heli Jantunen

Informaationkäsittelyn laboratorion esimies professori Matti Pietikäinen

Tietokonetekniikan laboratorion esimies professori Juha Röning

Tietoliikennelaboratorion esimies professori Pentti Leppänen

 

Tuotantotalouden osasto

Osastonjohtaja professori Pekka Kess

Osaston varajohtaja professori Seppo Väyrynen

 

Päätösesitys

 

Tiedekuntaneuvosto nimeää osastonjohtajat, varajohtajat ja laboratorioiden esimiehet vuodeksi 2009 osastojen esitysten mukaisesti sekä päättää nykyarkkitehtuurin sekä muotoilun ja taiteen laboratorioiden yhdistämisestä nykyarkkitehtuurin laboratorioksi 1.1.2009 lukien.

 

Päätös

Esityksen mukainen.

 

Kauko Leiviskä                                                       Jorma Korhonen

Dekaani                                                                    Hallintopäällikkö