10.11.2009

 

 

 

YHDISTELMÄLUETTELO HALLINTOPÄÄLLIKÖN LAATIMAN ESITTELYLISTAN ASIOISTA A 62 – A 69/09 TIEDEKUNTANEU­VOSTON KOKOUKSESSA 16.11.2009

 

A

62/09

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

A

63/09

2

Ilmoitusasiat

A

64/09

3

Palaute tulosneuvotteluista

A

65/09

4

Säätö- ja systeemitekniikan professorin virka, täyttäminen

A

66/09

5

Professorin virkasuhde, tietoliikennetekniikka (laajakaistaiset tietoliikenneverkot ja –järjestelmät erityisesti langattoman internetin verkkotekniikat), täyttäminen kolmen vuoden määräajaksi

A

67/09

6

Dosenttihakemus/TkT Juha Vinha

A

68/09

7

Dosenttihakemus/Ph.D. Sudhir Dixit

A

69/09

8

Oulun yliopiston laatujärjestelmän auditointi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA A 62/09

                                                                                                                Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

                          

Kokous n:o 8  maanantaina  16.11.2009 klo 15.15  -  17.00

Läsnä          

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Arja Korhonen, osastosihteeri

Olli Silvén, varadekaani

Matti Polojärvi, yliteknikko

Pentti Karjalainen, professori

Jukka Hiltunen, lehtori

Juha Kostamovaara, professori

Marita Puikkonen, assistentti

Juhani Niskanen, professori

Timo Ahonen, tutkija

Pentti Leppänen, professori

Timo Kokkonen, yliassistentti

Juha Röning, professori

Reijo Saari, lehtori

Markku Juntti, professori

Lassi Kojola, tekn.yo.

Bjørn Kløve, professori

Matti Laasonen, tekn.yo.

Pekka Kess, professori

Kaisa Kettunen, tekn.yo

Kauko Lappalainen, professori

Anssi Koskenniemi, tekn.yo.

Helka-Liisa Hentilä, professori

Janne Tolppanen, tekn.yo.

 

Onni Komulainen, tekn.yo.

 

Henri Wiik, tekn.yo.

 

Varajäsen

 

 

1             

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Säännökset tiedekuntaneuvoston koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 65, 67 ja 68 §:issä.

 

Kutsu kokoukseen on lähetetty 10.11.2009.

 

Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet neuvoston muista jäsenistä on läsnä.

 

Päätös                  

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

 

 

2

Ilmoitusasiat

 

1.     Dekaanin päätökset suoritetuista tutkinnoista. 15.10.2009, liite

2.     Hallintojohtajan päätös: Teknillisen tiedekunnan palvelupisteiden henkilöstö, liite

 

Päätösesitys

 

Merkitään tiedoksi.

 

Päätös

 Merkittiin tiedoksi.

 

 

3

Palaute tulosneuvotteluista

 

Teknillisen tiedekunnan tulosneuvottelut käytiin rehtorin kanssa 26.10.2009. Dekaani käy läpi tiedekunnan saamaa palautetta.

 

Päätösesitys

Keskustellaan saadusta palautteesta ja sen aiheuttamista toimenpiteistä.

               

Päätös

Dekaani esitteli tulosneuvottelujen palautteen.  

 

 

4

Säätö- ja systeemitekniikan professorin virka, täyttäminen

 

                         Vireille ja viimeksi esillä 25.5.2009.      

 

Säätö- ja systeemitekniikan professorin virka, jonka alaksi oli täsmennetty säätö- ja systeemitekniikan teoria ja menetelmät sekä sovellukset, sovellukset erityisesti energiatekniikassa oli haettavana kuulutuksella 27.3.-27.4.2009.

 

Hakijat:

1.       TkT Tapio Heikkilä

2.       TkT Enso Ikonen

3.       TkT Jenö Kovács

4.       TkT Matti Vilkko

 

Varadekaani on 8.12.2008 asettanut virantäyttötyöryhmän:

 

Osastonjohtaja Jukka Hiltunen, puheenjohtaja

Professori Timo Hyppönen, LTY

Vararehtori Riitta Keiski

Dekaani Kauko Leiviskä

Professori Juha Tanskanen

Yliassistentti Manne Tervaskanto, sihteeri

Tekn. yo. Joonas Toukkari

 

Tiedekuntaneuvosto valitsee viran täytössä käytettävät vähintään kaksi asian­tuntijaa hakuajan jälkeen.

 

Asiantuntijat valitaan ottaen huomioon hakijoiden edustamat, viran alaan kuuluvat tieteelliset oppisuunnat sekä muutoinkin tasapuolisuutta noudattaen. Ennen asiantuntijoi­den valintaa hakijoille varataan tilaisuus esittää huomautuksensa asiantuntijaehdokkaiden esteellisyydestä sekä edellä mainituista seikoista. Asiantuntijoiden esteellisyydestä on voimassa, mitä hallinto­lain 28 §:ssä säädetään. Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn virantäytön myöhemmässä vaiheessa.

 

Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto ehdotti asiantuntijoiksi, jotka tiedekuntaneuvosto 25.5.2009 valitsi:

 

                   Professori Chris Harris, Southamptonin yliopisto, Iso-Britannia

                         Professori Heikki Koivo, TKK ja

                         Professori emeritus Om P. Malik, Calgaryn yliopisto, Kanada

varalla

Professori Pedro Albertos, Valencian teknillinen korkeakoulu (UPV), Espanja ja

Professori Hannu Koivisto, Tampereen teknillinen yliopisto           

 

Tiedekuntaneuvosto pyysi viranhakijoilta 8.6.2009 mennessä mahdolliset huomautukset asiantuntijoista. TkT Matti Vilkko ilmoitti 6.6.2009 sähköpostitse ja vahvisti kirjeellään 1.7.2009, että professori Hannu Koivisto on hänen nykyinen esimiehensä Tampereen teknillisessä yliopistossa ja hänellä on lisäksi yhteisiä julkaisuja professori Heikki Koivon ja professori Hannu Koiviston kanssa, liite.

 

Viranhakijoille ilmoitettiin 15.6.2009 sähköpostitse saadusta huomautuksesta ja vahvistettiin, että säätö- ja systeemitekniikan professorin viran asiantuntijoina toimivat:

 

                         Professori Chris Harris, Southamptonin yliopisto, Iso-Britannia

Professori emeritus Om P. Malik, Calgaryn yliopisto, Kanada

                         Professori Pedro Albertos, Valencian teknillinen korkeakoulu (UPV), Espanja

 

                         Hallintopäällikön sähköpostiviestit liitteenä.

 

Asiantuntijat ovat antaneet lausuntonsa, liite. Harris pitää kaikkia hakijoita pätevänä ja asettaa heidät järjestykseen Ikonen, Heikkilä, Kovács, Vilkko. Malik pitää kaikkia hakijoita pätevänä ja asettaa heidät järjestykseen Kovács, Ikonen, Vilkko, Heikkilä. Albertos pitää kaikkia hakijoita pätevänä virkaan ja asettaa heidät järjestykseen Ikonen, Kovács, Heikkilä, Vilkko.

 

Virantäyttötyöryhmä on todennut, että lausuntojen perusteella hakijoista sijoittuivat parhaiten TkT, dos. Enso Ikonen ja TkT, dos. Jenö Kovacs, joista edelleen TkT, dos. Enso Ikonen sijoittui niukasti Kovacsia paremmin. Edelleen virantäyttötyöryhmä totesi, että lausuntojen mukaan TkT, dos. Enso Ikosen meriitit ovat erityisesti hänen tieteellisessä toiminnassaan, jota virantäyttötyöryhmä piti valinnassa tärkeimpänä kriteerinä ja joka on tuotu esille myös tutkimuksen kokonaisarvioinnin (RAE) yhteydessä. TkT, dos. Tapio Heikkilä sijoittuu kolmanneksi edellistä suuremmalla erolla. Hänen tutkimustyönsä alavastaavuus haettavana olleen viran alan määrittelyyn verraten ei ole yhtä hyvä kuin edellisten.

 

Edellä mainittujen seikkojen perusteella virantäyttötyöryhmä esittää, että avoinna olleeseen säätö- ja systeemitekniikan professorin virkaan nimitettäisiin TkT, dos. Enso Ikonen. Ensimmäiselle varasijalle ryhmä asettaa TkT, dos. Jenö Kovacsin ja toiselle varasijalle TkT, dos. Tapio Heikkilän.

Virantäyttötyöryhmä vastaanotti TkT, dos. Enso Ikosen opetusnäytteen kokouksessaan 5.11.2009 ja arvosteli sen arvosanalla 4/5 eli erittäin hyvä opetustaito, liite.

                               

Päätösesitys

1       Hyväksytään TkT, dos. Enso Ikosen opetusnäyte arvosanalla 4/5 eli erittäin hyvä opetustaito.

 

2       Tehdään virkaehdotus, jossa asetetaan virantäyttötyöryhmän esityksen mukaisesti ensimmäiselle ehdokassijalle TkT, dosentti Enso Ikonen, ensimmäiselle varasijalle TkT, dos. Jenö Kovacs ja toiselle varasijalle TkT, dos. Tapio Heikkilä.

 

3       Esitetään, että Säätö- ja systeemitekniikan professorin virkaan nimitetään TkT, dosentti Enso Ikonen.

 

4       Varataan päätökseen tyytymättömälle mahdollisuus tehdä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tästä päivästä lukien muistutus yliopiston rehtorille. Mahdolliset muistutukset on toimitettava yliopiston kirjaamoon Pentti Kaiteran katu 1, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto viimeistään 16. päivänä  joulukuuta 2009 virka-ajan klo 16.15 päättymiseen mennessä tai jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät saapua perille määräajan kuluessa.     

 

Päätös

Esityksen mukainen.

 

 

5

Professorin virkasuhde, tietoliikennetekniikka (laajakaistaiset tietoliikenneverkot ja –järjestelmät erityisesti langattoman internetin verkkotekniikat), täyttäminen kolmen vuoden määräajaksi

 

Vireille ja viimeksi esillä 23.2.2009.

 

Virkasuhde oli haettavana kolmen vuoden määräajaksi kuulutuksella 21.11. – 22.12.2008. Virkasuhteen alaksi on täsmennetty laajakaistaiset tietoliikenneverkot ja –järjestelmät erityisesti langattoman internetin verkkotekniikat.

 

Hakijat:

1.      Godreanu Ionel Marian

2.      Dixit Sudhir

3.      Gurtov Andrei

4.      Huang Kaibin

5.      Kliazovich Dzmitry

6.      Mäkelä Juha-Pekka

7.      Saarnisaari Harri

8.      Tölli Antti

 

Hakuajan päättymisen jälkeen saapui hakemus/Raj Kumar K., jota ei sen myöhästymisen vuoksi voida ottaa huomioon.

 

Virantäyttötyöryhmänä toimii sähkö- ja tietotekniikan osaston osastoneuvosto.

 

Tiedekuntaneuvosto valitsee viran täytössä käytettävät vähintään kaksi asian­tuntijaa hakuajan jälkeen.

 

Asiantuntijat valitaan ottaen huomioon hakijoiden edustamat, viran alaan kuuluvat tieteelliset oppisuunnat sekä muutoinkin tasapuolisuutta noudattaen. Ennen asiantuntijoi­den valintaa hakijoille varataan tilaisuus esittää huomautuksensa asiantuntijaehdokkaiden esteellisyydestä sekä edellä mainituista seikoista. Asiantuntijoiden esteellisyydestä on voimassa, mitä hallinto­lain 28 §:ssä säädetään. Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn virantäytön myöhemmässä vaiheessa.

 

Sähkö- ja tietotekniikan osasto ehdotti asiantuntijoiksi, jotka tiedekuntaneuvosto 23.2.2009 valitsi:

 

Professori  Raimo Kantola, TKK

Professori  Abbas Jamalipour, University of Sydney, Australia ja

Professori Luis Muňos,  University of Cantabria, Espanja

 

Asiantuntijat ovat antaneet lausuntonsa, liite. Kantola pitää hakijoista pätevinä Dixitiä, Gurtovia ja Kliazovichia mainitussa järjestyksessä. Jamalipour pitää pätevinä Saarnisaarta, Gurtovia ja Tölliä mainitussa järjestyksessä. Munos pitää kaikkia hakijoita pätevinä ja asettaa hakijat järjestykseen Dixit, Saarnisaari, Gurtov. Hakijoista PhD Sudhir Dixit on peruuttanut hakemuksensa tiedekunnalle päivämäärällä 11.6.2009. Liite.

 

Virantäyttötyöryhmänä toimiva sähkö- ja tietotekniikan osaston osastoneuvosto on 4.11.2009 päättänyt annettujen lausuntojen, haastattelun ja hyväksytyn opetusnäytteen perusteella esittää teknilliselle tiedekunnalle tietoliikennetekniikan professorin virkasuhteeseen TkT Andrei Gurtovia kolmen vuoden määräajaksi, liite. Gurtov on on 14.10.2009 antanut sähkö- ja tietotekniikan osastolla opetusnäytteen, jonka opetusnäytetoimikunta esittää hyväksyttäväksi arvosanalla 3/5 eli hyvä opetustaito. Liitteenä opetusnäytetoimikunnan pöytäkirja.

 

Päätösesitys

               

1.     Hyväksytään TkT Andrei Gurtovin opetusnäyte arvosanalla 3/5 eli hyvä opetustaito.

 

2.     Esitetään, että professorin virkasuhteeseen tietoliikennetekniikka nimitetään TkT Andrei Gurtov kolmen vuoden määräajaksi.

 

Päätös

Esityksen mukainen.

 

 

6

Dosenttihakemus/TkT Juha Vinha

 

Vireille ja viimeksi esillä 30.3.2009.

 

TkT Juha Vinha haki kirjeellään 9.2.2009 rakennusfysiikan dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

 

Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeet­tomana.

 

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeetto­mana.

 

Konetekniikan osaston osastoneuvosto on 18.3.2009 todennut dosen­tuurin tarpeelli­seksi ja puoltanut sitä.

 

Osastoneuvosto on esittänyt asiantuntijoiksi: 

Professori Ingemar Samuelson, SP, Borås, Ruotsi

Professori John Grünewald, Dresdenin teknillinen yliopisto, Saksa

varalla

Professori Jesper Arfvidsson, Lundin yliopisto, Ruotsi

 

Tiedekuntaneuvosto valitsi 30.3.2009 osastoneuvoston esittämät asiantuntijat, jotka ovat antaneet lausuntonsa, liite.

 

Juha Vinha on 3.11.2009 antanut opetusnäytteen konetekniikan osastolla, jonka osastoneuvoston jäsenet esittävät hyväksyttäväksi arvosanalla 4/5 eli erittäin hyvä opetustaito. Liitteenä konetekniikan osaston esitys.                                         

 

Päätösesitys

1.       Hyväksytään TkT Juha Vinhan opetusnäyte arvosanalla 4/5 ja todetaan, että hänellä on dosentilta vaadittava hyvä opetustaito.

 

2.       Todetaan professori Samuelsonin ja professori Arfvidssonin lausuntojen perusteella, että hänellä on dosentilta vaadittava tieteellinen pätevyys.

 

3.       Todetaan TkT Juha Vinhan täyttävän dosentiksi nimittämiselle säädetyt edellytykset.

 

4.       Esitetään yliopiston rehtorille, että hän nimittää TkT Juha Vinhan rakennusfysiikan dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Päätös

Esityksen mukainen.

 

 

7

Dosenttihakemus/Ph.D. Sudhir Dixit

 

Ph.D. Sudhir Dixit haki kirjeellään 11.6.2009 dosentuuria, jonka ala on ”Laajakaistaiset mobiiliteknologiat kehittyvien markkinoiden tarpeisiin” viiden vuoden määräajaksi Oulun yliopistoon.

 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

 

Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeet­tomana.

 

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeetto­mana.

 

Sähkö- ja tietotekniikan osasto on puoltanut hakemusta ja todennut dosentuurin tarpeelliseksi.

 

Osastoneuvosto on esittänyt asiantuntijoiksi:

 

Professori Biswanath Mukherjee, University of  California, USA

Professori Raj Jain, Washington University in St. Louis, USA

varalla

Professori Chunming Qiao, University at Buffalo, USA

 

Liitteenä tietoliikennelaboratorion esitys.

 

Päätösesitys

1.       Todetaan dosentuuri tarpeelliseksi

2.       Valitaan ehdotetut asiantuntijat

3.       Pyydetään dosentuurin hakijalta 30.11.2009 mennessä mahdolliset huomautukset asiantuntijoista

 

              

Päätös

 Esityksen mukainen.                               

 

 

8

Oulun yliopiston laatujärjestelmän auditointi

 

Yliopiston laatujärjestelmä auditoidaan 25.–27. 11.2009. Liitteenä auditoinnin vierailuohjelma.

      

Auditointiryhmä haluaa tavata laajasti yliopistoyhteisön jäseniä ja johtoa sekä sidosryhmien edustajia selvittääkseen laatujärjestelmän kattavuutta, toimivuutta, vaikuttavuutta, avoimuutta ja viestivyyttä. Erityiseksi teemaksi ohjelmassa on noussut yliopiston monitieteisyys.

 

Yliopiston ydintoimintojen laadunvarmistusta auditointiryhmä selvittää haastattelemalla perusyksiköiden ja erillislaitosten edustajia. Haastatteluihin osallistuvat sähkö- ja tietotekniikan osasto, tietojenkäsittelytieteiden laitos, maantieteen laitos, InfoTech Oulu, biolääketieteen laitos, hammaslääketieteen laitos, markkinoinnin laitos, Innovaatiokeskittymä ja Biocenter Oulu sekä tiedekunta- että laitostason edustuksellaan humanistinen ja kasvatustieteiden tiedekunta.

 

Kansainvälisyyden laadunvarmistusta arvioidaan haastattelemalla tukipalvelut ja kansainvälisiä opiskelijoita. Myös muiden tuki- ja palvelutoimintojen sekä henkilöstön kehittämisen ja rekrytoinnin laadunvarmistus auditoidaan.

 

Auditointiryhmä valitsee myös jokerikohteen, joka ilmoitetaan auditoinnin ensimmäisenä päivänä. Monitieteisyyttä arvioivaan haastatteluun yliopisto voi itse valita edustajat. Alustavan palautteen yliopisto saa jo auditointivierailun päätöspäivänä. Loppuraportti valmistuu ja auditoinnin tulos selviää maaliskuussa 2010.  

 

Laatutempauspäivänä 29.10. julkistettiin vuoden 2010 yliopiston sisäiset laatuyksiköt, jotka palkittiin tuotetun laatudokumentaation perusteella. Teknillisestä tiedekunnasta palkittiin sähkö- ja tietotekniikan osasto 40 000 euron palkinnolla erityisen hyvän laatudokumentaation perusteella ja konetekniikan osasto 10 000 euron tunnustuksella laatujärjestelmän ja -dokumentaation systemaattisesta kehittämisestä vuoden 2009 aikana.

 

Lisätietoja Toiminnan kehittämisen mallista, auditoinnista vierailuohjelmineen sekä valitut vuoden 2010 sisäiset laatuyksiköt löytyvät laatutyön www-sivuilta http://www.oulu.fi/laatutyo/index.html.

 

Päätösesitys

 

Päätetään toimenpiteistä, joilla teknillisessä tiedekunnassa varaudutaan laatujärjestelmän auditointiin.

 

Päätös

Käytiin läpi auditoinnin vierailuohjelma ja toimenpiteet, joilla yksiköt ja haastatteluihin osallistuvat valmistautuvat auditointiin ml. tutustumisen yliopiston laatusivuston kautta löytyviin materiaaleihin ja osallistumisen haastattelujen harjoittelutilaisuuksiin.