9.12.2008

 

YHDISTELMÄLUETTELO HALLINTOPÄÄLLIKÖN LAATIMAN ESITTELYLISTAN ASIOISTA A 53 – A 58/08 TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUKSESSA 15.12.2008

 

A

53/08

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

A

54/08

2

Ilmoitusasiat

A

55/08

3

Bioprosessitekniikan professorin virka, alan täsmennys ja haettavaksi julistaminen

A

56/08

4

Kahden mekaanisen prosessitekniikan assistentin viran muuttaminen yhdeksi yliopiston lehtorin viraksi ja haettavaksi julistaminen

A

57/08

5

Dosenttihakemus/TkT Rauno Heikkilä

A

58/08

6

Priimus- ja ultimustohtori

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                          PÖYTÄKIRJA A 53/08

                                                                                                         Jorma Korhonen, puh. (553)2005

                                                                                                         sähköposti Jorma.Korhonen@oulu.fi

                         

Kokous n:o 9 maanantaina 15.12.2008 klo 15.15  -  17.15

Läsnä           

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Arja Korhonen, osastosihteeri

Olli Silvén, varadekaani

Matti Polojärvi, yliteknikko

Pentti Karjalainen, professori

Markku Moilanen, vanh.tutkija

Juha Kostamovaara, professori

Jukka Hiltunen, lehtori

Juhani Niskanen, professori

Marita Puikkonen, assistentti

Pentti Leppänen, professori

Timo Ahonen, tutkija

Juha Röning, professori

Timo Kokkonen, yliassistentti

Markku Juntti, professori

Lassi Kojola, tekn.yo.

Bjørn Kløve, professori

Matti Laasonen, tekn.yo.

Pekka Kess, professori

Kaisa Kettunen, tekn.yo

Kauko Lappalainen, professori

Anssi Koskenniemi, tekn.yo.

Helka-Liisa Hentilä, professori

Janne Tolppanen, tekn.yo.

 

Onni Komulainen, tekn.yo.

 

Henri Wiik, tekn.yo.

 

Varajäsen

 

Jussi Karjalainen, professori

Jaana Kujala, tekn.kand.

 

 

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Säännökset tiedekuntaneuvoston koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 65, 67 ja 68 §:issä.

 

Kutsu kokoukseen on lähetetty 10.12.2008.

 

Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet neuvoston muista jäsenistä on läsnä.

 

Päätös

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

 

2

Ilmoitusasiat

 

1.      Dekaanin päätös suoritetuista tutkinnoista. 20.11.2008, liite

2.      Rehtorin päätös 31.10.2008: Apurahan myöntäminen, liite

 

Päätösesitys

 

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

3

Bioprosessitekniikan professorin virka, alan täsmennys ja haettavaksi julistaminen

 

Virka tuli avoimeksi 1.9.2008 lukien professori Peter Neubauerin irtisanouduttua.

 

Varadekaani on asettanut virantäyttötyöryhmän:

 

Dekaani Kauko Leiviskä, puheenjohtaja

Vararehtori Riitta Keiski

Teknologiajohtaja Marja Riekkola-Vanhanen, Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj

Tohtorikoulutettava, Sanna Taskila

Tekniikan ylioppilas Petri Tervasmäki

Projektipäällikkö Liisa Myllykoski, sihteeri

Professori Kalervo Hiltunen, Biocenter Oulu

Professori Bjørn Kløve

 

Virantäyttötyöryhmä ja edelleen prosessi- ja ympäristötekniikan osastoneuvosto esittää, että viran alaksi täsmennetään bioprosessit, niiden suunnittelu ja hallinta; Bioprocess engineering, design and management. Liitteenä esitys virantäyttöselosteeksi sekä suomen- että englannin­kielisenä. Osastoneuvosto toivoo viran haettavaksi julistamisen tapahtuvan mahdollisimman nopeasti kansainvälisenä hakuna.

 

Päätösesitys

 

Tiedekuntaneuvosto esittää:

 

1.      Viran nimi säilytetään professorin virkana, bioprosessitekniikka ja täsmentää sen alaksi bioprosessit, niiden suunnittelu ja hallinta; Bioprocess engineering, design and management

2.      Virka saadaan julistaa kansainväliseen hakuun

3.      Virantäyttöselosteen vahvistettavaksi liitteen mukaisesti.

 

Päätös

Esityksen mukainen.

 

 

4

Kahden mekaanisen prosessitekniikan assistentin viran muuttaminen yhdeksi yliopiston lehtorin viraksi ja haettavaksi julistaminen

                    

Prosessi- ja ympäristötekniikan osastoneuvosto on kokouksessaan 1.12.2008 esittänyt, että avoinna olevan assistentin viran, mekaaninen prosessitekniikka (nro 653) muuttamista yliopistonlehtorin viraksi sekä viran haettavaksi julistamista.

 

Esitykseen liittyy lisäksi assistentin viran, mekaaninen prosessitekniikka (nro 654), jonka haltija on virkavapaana, lakkauttaminen nykyisen nimityksen päättyessä 31.12.2011. Kuitu- ja partikkelitekniikan laboratorio on sitoutunut hoitamaan viran 654 kustannuksia vastaavan summan projektivaroistaan siirtymäkauden ajan. Liitteenä osaston esitys. Virkamuutokset ovat osaston henkilöstösuunnitelman mukaisia.

 

Päätösesitys

 

Esitetään hallintopalveluille prosessi- ympäristötekniikan osaston esityksen mukainen yliopiston lehtorin viran perustaminen ja kahden assistentin viran lakkauttaminen sekä yliopiston lehtorin viran haettavaksi julistaminen liitteenä olevan hakukuulutuksen liitteen mukaisesti.

 

Päätös

 

Esityksen mukainen.

 

 

5

Dosenttihakemus/TkT Rauno Heikkilä

 

TkT Rauno Heikkilä haki kirjeellään 15.10.2008 konetekniikan, erityisesti rakentamisteknologian ja rakentamisen automaation dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

 

Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeet­tomana.

 

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeetto­mana.

 

Konetekniikan osaston osastoneuvosto on 3.12.2008 todennut dosen­tuurin tarpeelli­seksi ja puoltanut sitä.

 

Osastoneuvosto on esittänyt asiantuntijoiksi:

 

TkT Nina Raitanen, Destia Oy, Helsinki ja

Professori Thomas Bock, University of Tokyo, Japani/Technische Universität München, Saksa

ja professori Bockin kieltäytymisen varalta.

Professori Steven Velinski, University of California, USA

 

Päätösesitys

 

1.      Todetaan dosentuuri tarpeelliseksi

2.      Valitaan ehdotetut asiantuntijat

3.      Pyydetään dosentuurin hakijalta 29.12.2008 mennessä mahdolliset huomautukset asiantuntijoista

 

Päätös

Esityksen mukainen.

 

6

Priimus- ja ultimustohtori

Promootiotoimikunta on pyytänyt tiedekuntia ehdottamaan yhden promovendin/tiedekunta toukokuun 2009 promootion priimus- tai ultimustohtoriksi.

Osastonjohtajatoimikunta käsitteli asiaa 8.12.2009. Esillä olivat ehdokkaina tekniikan tohtorit Esa Rahtu, STO ja Jukka Teräs, TuTa. Osastonjohtajatoimikunta päätyi esittämään Esa Rahtua. 

Päätösesitys

Esitetään promootiotoimikunnalle tiedekunnan priimus- tai ultimustohtoriehdokas TkT Esa Rahtu.

Päätös

 

Esityksen mukainen.

 

Sähkö- ja tietotekniikan osasto toimittaa promoottori Pentti Karjalaiselle tiedot Rahdun saamista tunnustuspalkinnoista.

 

 

 

 

Kauko Leiviskä                                                                      Jorma Korhonen

Dekaani                                                                                   Hallintopäällikkö