8.12.2009

 

 

 

YHDISTELMÄLUETTELO HALLINTOPÄÄLLIKÖN LAATIMAN ESITTELYLISTAN ASIOISTA A 70 – A77 /09 TIEDEKUNTANEU­VOSTON KOKOUKSESSA 14.12.2009

 

A

70/09

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

A

71/09

2

Ilmoitusasiat

A

72/09

3

Professorin virka, lääketieteellinen tekniikka, täyttäminen kutsusta

A

73/09

4

Professorin virka, nykyaikainen arkkitehtuuri, asiantuntijat

A

74/09

5

Kahden matematiikan tohtorikoulutettavan tehtävän täyttö

A

75/09

6

Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston opetustehtävien täyttö

A

76/09

7

CWC-tutkimuskeskuksen ja tietoliikennelaboratorion yhdessä rahoittaman virkasuhteen, tutkijatohtori (ala Langattomat tietoliikenneverkot ja –teknologiat), täyttäminen

 A

77/09

8

Dosenttihakemus/Ph.D. Abdenour Hadid

 

 

 

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA A 70/09

                                                                                                                Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

                          

Kokous n:o 9  maanantaina  14.12.2009 klo 15.15  -  16.55

Läsnä          

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Arja Korhonen, osastosihteeri

Olli Silvén, varadekaani

Matti Polojärvi, yliteknikko

Pentti Karjalainen, professori

Jukka Hiltunen, lehtori

Juha Kostamovaara, professori

Marita Puikkonen, assistentti

Juhani Niskanen, professori

Timo Ahonen, tutkija

Pentti Leppänen, professori

Timo Kokkonen, yliassistentti

Juha Röning, professori

Reijo Saari, lehtori

Markku Juntti, professori

Lassi Kojola, tekn.yo.

Bjørn Kløve, professori

Matti Laasonen, tekn.yo.

Pekka Kess, professori

Kaisa Kettunen, tekn.yo

Kauko Lappalainen, professori

Anssi Koskenniemi, tekn.yo.

Helka-Liisa Hentilä, professori

Janne Tolppanen, tekn.yo.

 

Onni Komulainen, tekn.yo.

 

Henri Wiik, tekn.yo.

 

Varajäsen                                 Sulo Lahdelma, professori       Konsta Karioja, tekn.yo.

 

 

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Säännökset tiedekuntaneuvoston koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 65, 67 ja 68 §:issä.

 

Kutsu kokoukseen on lähetetty 8.12.2009.

 

Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet neuvoston muista jäsenistä on läsnä.

 

Päätös  

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

                                                                                           

                   

2

Ilmoitusasiat

 

1.     Dekaanin päätökset suoritetuista tutkinnoista. 19.11.2009, liite

2.     Rehtorin päätös: Professori Kauko Leiviskän nimeäminen teknillisen tiedekunnan dekaaniksi toimikaudeksi 1.1.2010-31.12.2013, liite

3.     Rehtorin päätös: Professori Harri Haapasalon nimeäminen teknillisen tiedekunnan tutkimusdekaaniksi ja professori Helka-Liisa Hentilän nimeäminen koulutusdekaaniksi toimikaudeksi 1.1.2010-31.12.2013, liite

4.     Valtioneuvoston asetus yliopistoista, liite

5.     Opetusministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä, liite

6.     Henkilöstön rekrytointi – menettelyohjeet, liite

7.     Palaute laatujärjestelmän auditoinnista, liite

8.     Oulun edustus Suomen Akatemian tieteellisissä toimikunnissa, liite

9.     Oskari Vilamon rahaston väitöskirjapalkinto, liite

 

Päätösesitys

 

Merkitään tiedoksi.

 

Päätös

 Merkittiin tiedoksi.

 

 

3

Professorin virka, lääketieteellinen tekniikka, täyttäminen kutsusta

 

Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 27.4.2009 esittää yliopiston rehtorille, että professorin virka, lääketieteellinen tekniikka, täytetään kutsumalla professori Tapio Seppänen virkaan. Professori Tapio Seppänen on hoitanut virkaa 1.1.2004 alkaen.

 

Rehtori hyväksyi esityksen mukaisen virantäyttöselosteen 13.5.2009.

 

Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 27.4.2009 asiantuntijoiksi virantäytössä professori Leif Sörnmon, Lundin yliopisto, Ruotsi, professori Jaakko Malmivuon, Tampereen teknillinen yliopisto ja

professori Erkki Ojan, TKK, joilta pyydettiin lausunnot Tapio Seppäsen kelpoisuudesta virkaan, liite.

 

Kaikki asiantuntijat pitävät Tapio Seppästä virantäyttöasetuksen 18 §:n edellyttämällä tavalla kiistatta kelpoisena virkaan. Virantäyttötyöryhmänä toiminut sähkö- ja tietotekniikan osaston osastoneuvosto puoltaa TkT Tapio Seppäsen nimittämistä virkaan, liite.

 

Professori Tapio Seppänen on antanut virantäyttöasetuksen 18 §:n edellyttämän suostumuksensa virkaan nimittämiseen.

 

Virantäyttöasetuksen 19 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto saatuaan asiantuntijalausunnot päättää, esittääkö se kutsuttavaksi ehdotetun nimittämistä virkaan.

 

Päätösesitys

Tiedekuntaneuvosto esittää, että professori Tapio Seppänen nimitetään kutsusta lääketieteellisen tekniikan professorin virkaan.

 

Varataan päätökseen tyytymättömälle mahdollisuus tehdä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tästä päivästä lukien muistutus yliopiston rehtorille. Mahdolliset muistutukset on toimitettava yliopiston kirjaamoon Pentti Kaiteran katu 1, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto viimeistään 13 päivänä tammikuuta 2010 virka-ajan klo 16.15 päättymiseen mennessä tai jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät saapua perille määräajan kuluessa.     

                                                                  

Päätös                                                           

Esityksen mukainen.

 

 

4

Professorin virka, nykyaikainen arkkitehtuuri, asiantuntijat

 

                         Vireille ja viimeksi esillä 14.9.2009.      

 

Nykyaikaisen arkkitehtuurin professorin virka oli haettavana kuulutuksella 16.10-16.11.2009.

 

Hakijat:

TkT, arkkitehti SAFA Aulikki Herneoja

Dipl.-Ing. Florian Hugger

Arkkitehti SAFA Mauri Korkka

Arkkitehti SAFA Anssi Lassila

TkT, arkkitehti Lauri Louekari

Arkkitehti SAFA Janne Pihlajaniemi

Arkkitehti SAFA Matti Sanaksenaho

 

Tiedekuntaneuvosto valitsee viran täytössä käytettävät vähintään kaksi asian­tuntijaa hakuajan jälkeen.

 

Asiantuntijat valitaan ottaen huomioon hakijoiden edustamat, viran alaan kuuluvat tieteelliset oppisuunnat sekä muutoinkin tasapuolisuutta noudattaen. Ennen asiantuntijoi­den valintaa hakijoille varataan tilaisuus esittää huomautuksensa asiantuntijaehdokkaiden esteellisyydestä sekä edellä mainituista seikoista. Asiantuntijoiden esteellisyydestä on voimassa, mitä hallinto­lain 28 §:ssä säädetään. Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn virantäytön myöhemmässä vaiheessa.

 

Arkkitehtuurin osasto ehdottaa asiantuntijoiksi:

Professori, arkkitehti Jan-Olav Jensen, Oslo School of Architecture and Design, Norja

Taiteilijaprofessori, arkkitehti Kari Järvinen, Helsinki

Professori, arkkitehti Juhani Pallasmaa, Teknillinen korkeakoulu

ja varalla Professori, yliasiamies Matti Rautiola, Tampereen teknillinen yliopisto ja Rakennustietosäätiö

Professori, arkkitehti Markku Hedman, Tampereen teknillinen yliopisto.

 

Osaston esitys liitteenä.

 

Päätösesitys

1.       Valitaan arkkitehtuurin osaston ehdottamat asiantuntijat

 

2.       Pyydetään viranhakijoilta 28.12.2009 mennessä mahdolliset huomautukset asiantuntijoista

 

3.       Asetetaan määräajaksi lausunnoille kolme kuukautta siitä, kun asiakirjat on lähetetty asiantuntijoille.

 

Päätös

 Esityksen mukainen.

 

 

5

Kahden matematiikan tohtorikoulutettavan tehtävän täyttö

 

Tohtorikoulutettavan tehtävät olivat haettavana viiden vuoden määräajaksi kuulutuksella 5.10-2.11.2009.

 

Hakijat:                      

Lauri Berkovits

Lassi Korhonen

Tuomas Kortelainen

Pekka Koskenkorva

Pasi Ruotsalainen

Minna Silvola

Ari Tenhunen

Pauliina Uusitalo

 Janne Valtanen

 

Sähkö- ja tietotekniikan osaston osastoneuvosto on 2.12.2009 esittänyt, että tehtäviin nimitetään viiden vuoden määräajaksi FMTuomas Kortelainen ja DI Lassi Korhonen. Liitteenä professori Keijo Ruotsalaisen ja professori Seppo Seikkalan lausunto hakijoista.                               

 

Päätösesitys

 

Tiedekuntaneuvosto nimittää  FM Tuomas Kortelaisen ja DI Lassi Korhosen matematiikan

tohtorikoulutettavan tehtäviin viiden vuoden määräajaksi  1.1.2010 alkaen.

 

Päätös

Esityksen mukainen.

 

 

6

Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston opetustehtävien täyttö

 

Prosessi- ja ympäristötekniikan osastolla oli haettavana hakuilmoituksella 5.10.-2.11.2009 seuraavat tehtävät:

Yliopistonlehtori, prosessitekniikka, toistaiseksi 

Yliopisto-opettaja, aineen- ja lämmönsiirtotekniikka, toistaiseksi 

Yliopisto-opettaja, bioprosessitekniikka, viiden vuoden määräajaksi

Yliopistonlehtori, vesi- ja ympäristötekniikka, toistaiseksi 

Yliopisto-opettaja, säätötekniikka, viiden vuoden määräajaksi

Yliopisto-opettaja, kemiallinen prosessitekniikka, toistaiseksi 

 

Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston osastoneuvosto on kokouksessaan 30.11.2009 tehnyt esitykset tehtävien täyttämisestä. Osaston esitykset tehtävien täytöstä liitteenä.

 

Päätösesitys

 

Tiedekuntaneuvosto nimittää tehtäviin osaston esityksen mukaisesti:     

Tiedekuntaneuvosto hyväksyy TkT Mika Huuhtasen opetusnäytteen arvosanalla 4/5 eli erittäin hyvä opetustaito ja nimittää TkT Mika Huuhtasen yliopistonlehtorin, prosessitekniikka, tehtävään 1.1.2010 alkaen toistaiseksi.

Tiedekuntaneuvosto nimittää TkL Kaisu Ainassaaren yliopisto-opettajan, aineen- ja lämmönsiirtotekniikka, tehtävään 1.1.2010 alkaen toistaiseksi.

Tiedekuntaneuvosto nimittää DI Johanna Panula-Perälän yliopisto-opettajan, bioprosessitekniikka, tehtävään 1.1.2010 alkaen viiden vuoden määräajaksi.

Tiedekuntaneuvosto hyväksyy TkT Anna-Kaisa Ronkasen opetusnäytteen arvosanalla 4/5 eli erittäin hyvä opetustaito ja nimittää TkT Anna-Kaisa Ronkasen yliopistonlehtorin, vesi- ja ympäristötekniikka, tehtävään 12.1.2010 alkaen toistaiseksi.

Tiedekuntaneuvosto nimittää DI Esko Juuson yliopisto-opettajan, säätötekniikka, tehtävään 1.1.2010 alkaen viiden vuoden määräajaksi.

Tiedekuntaneuvosto nimittää DI Ilkka Malisen yliopisto-opettajan, kemiallinen prosessitekniikka, tehtävään 1.1.2010 alkaen toistaiseksi.    

 

Päätös

Asian käsittelyn aikana varadekaani Olli Silvén teki esityksen, että esittelijän esityksestä poikkeavasti kaikkiin käsittelyssä oleviin tehtäviin nimitettäisiin esitetyt henkilöt viiden vuoden määräajaksi. Nimittämisaikaa koskeva äänestys suoritettiin käden nostolla. Suoritetussa äänestyksessä esittelijän esitys sai 13 ääntä ja varadekaani Olli Silvénin esitys 2 ääntä.

 

Äänestyksen perusteella tiedekuntaneuvosto nimittää tehtäviin osaston esityksen mukaisesti:     

Tiedekuntaneuvosto hyväksyy TkT Mika Huuhtasen opetusnäytteen arvosanalla 4/5 eli erittäin hyvä opetustaito ja nimittää TkT Mika Huuhtasen yliopistonlehtorin, prosessitekniikka, tehtävään 1.1.2010 alkaen toistaiseksi.

Tiedekuntaneuvosto nimittää TkL Kaisu Ainassaaren yliopisto-opettajan, aineen- ja lämmönsiirtotekniikka, tehtävään 1.1.2010 alkaen toistaiseksi.

Tiedekuntaneuvosto nimittää DI Johanna Panula-Perälän yliopisto-opettajan, bioprosessitekniikka, tehtävään 1.1.2010 alkaen viiden vuoden määräajaksi.

Tiedekuntaneuvosto hyväksyy TkT Anna-Kaisa Ronkasen opetusnäytteen arvosanalla 4/5 eli erittäin hyvä opetustaito ja nimittää TkT Anna-Kaisa Ronkasen yliopistonlehtorin, vesi- ja ympäristötekniikka, tehtävään 12.1.2010 alkaen toistaiseksi.

Tiedekuntaneuvosto nimittää DI Esko Juuson yliopisto-opettajan, säätötekniikka, tehtävään 1.1.2010 alkaen viiden vuoden määräajaksi.

Tiedekuntaneuvosto nimittää DI Ilkka Malisen yliopisto-opettajan, kemiallinen prosessitekniikka, tehtävään 1.1.2010 alkaen toistaiseksi.

 

 

7

CWC-tutkimuskeskuksen ja tietoliikennelaboratorion yhdessä rahoittaman virkasuhteen, tutkijatohtori (ala langattomat tietoliikenneverkot ja –teknologiat), täyttäminen

 

 Virkasuhde oli haettavana hakukuulutuksella 21.11. – 22.12.2008

 

Hakijat:

Daniel Benevides da Costa

Dian Fan

Matti Hämäläinen

Esa Kunnari

Janne Lehtomäki

Juha-Pekka Mäkelä

 

Hakuajan jälkeen saapui Zhi Quanin hakemus, jota ei sen myöhästymisen vuoksi voida ottaa huomioon.

 

Sähkö- ja tietotekniikan osaston osastoneuvosto on 2.12.2009 esittänyt, että tutkijatohtorin tehtävään nimitetään kolmen vuoden määräajaksi TkT Juha-Pekka Mäkelä. Ensimmäiselle varasijalle esitetään TkT Janne Lehtomäkeä ja toiselle varasijalle TkT Matti Hämäläistä. Liitteenä professori Pentti Leppäsen lausunto hakijoista.

 

Päätösesitys

 

Tiedekuntaneuvosto nimittää  TkT Juha-Pekka Mäkelän tutkijatohtorin tehtävään kolmen vuoden määräajaksi 1.1.2010 alkaen, ensimmäiselle varasijalle TkT Janne Lehtomäki ja toiselle varasijalle TkT Matti Hämäläinen.               

 

Päätös

Esityksen mukainen.

 

 

8

 Dosenttihakemus/Ph.D. Abdenour Hadid

 

Ph.D. Abdenour Hadid haki kirjeellään 23.11.2009 kasvojen biometrinen tunnistaminen ja oppiminen dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

 

Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeet­tomana.

 

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeetto­mana.

 

Sähkö- ja tietotekniikan osaston osastoneuvosto on 2.12.2009 todennut dosen­tuurin tarpeelli­seksi ja puoltanut sitä.

 

Osastoneuvosto on esittänyt asiantuntijoiksi:

Professori Joni Kämäräinen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Professori Heikki Ailisto, VTT

 

Liitteenä professori Matti Pietikäisen lausunto.                                                  

 

Päätösesitys

1.       Todetaan dosentuuri tarpeelliseksi

2.       Valitaan ehdotetut asiantuntijat

3.       Pyydetään dosentuurin hakijalta 28.12.2009 mennessä mahdolliset huomautukset asiantuntijoista

 

Päätös

Esityksen mukainen.