Oulun yliopisto

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA
hallinto | henkilöstö | opetus ja tutkimus | opetuksen kehittäminen | palvelut | opinnot | opinto-opas | opiskelijavaihto | työharjoittelu |
abiopas | opiskelijavalinta | opiskelijajärjestöt | yhteystiedot |
Faculty of Technology in English

 

YDINAINESANALYYSI

Teknillinen tiedekunta on 1998 antamassaan lausunnossa nimennyt kolme tärkeintä perustutukintoa opiskelevien opiskelijoiden opintojen kestoon vaikuttavaa tekijää, joista yksi on osin ylimitoitetut tutkintovaatimukset. Lausunnossa todetaan, että erityisesti tilanne opintoviikkojen määrä per kurssi –suhteen tulee tiedostaa ja kehitystä, jossa tutkintojen volyymi kasvaa, tulee systemaattisesti välttää. Tällä hetkellä vallitsevan tilanteen selvittämiseksi ja mahdollisesti tarvittavien muutosten tekemisen pohjaksi Teknillisessä tiedekunnassa on käynnistetty toukokuussa 2000 kaikkia opetussuunnitelmaan kuuluvia opintojaksoja koskeva ydinainesanalyysi ja kuormittavuuslaskenta.

Toteutus

Ydinainesanalyysi ja kuormittavuuslaskenta on tarkoitus toteuttaa vuoden 2000 loppuun mennessä. Opintojaksoista tehdyt ydinainesanalyysit kootaan yhteen koulutusohjelmittain ja jaetaan ko. koulutusohjelman opettajien käyttöön. Koostetta verrataan myös osastoittain opetussuunnitelmiin.

Ydinopetusaineksen analysointi palvelee erityisesti tulevan opetuksen suunnittelua; sen tulosten avulla voidaan tarkentaa opetussuunnitelmaa, selkeyttää opettajan työtä ja helpottaa opiskelijoiden työtä osoittamalla heille mikä paljosta opittavasta määrästä on erityisen tärkeää.

Tarkoituksena on, että opintojakson ydinainesanalyysin ja kuormittavuuslaskennan tekee kyseisen opintojakson opettaja. Ydinainesanalyysin tekeminen vaatii kyseisen opintojakson sisällön tuntemusta. Opintojakson vastuuhenkilö (mikäli hän on kyseisenä lukuvuonna eri kuin opettaja) sekä opettaja ovatkin oman opetuksensa parhaita tuntijoita ja tulkkeja, eikä ydinainesanalyysiä voi tehdä ilman heidän asiantuntemustaan.

Projektin käynnistämisen yhteydessä järjestetään osastokohtaisia koulutustilaisuuksia. Koulutusta on mahdollista järjestää tarpeen vaatiessa myös laboratoriokohtaisesti. Koulutuksen järjestää ja projektista vastaa tiedekunnan pedagoginen suunnittelija Katariina Alha, puh. 553 2353, huone PR218, sisäinen posti 4POKEM.

Ydinainesanalyysi ja kuormittavuuslaskenta tehdään kaavakkeille, jonka voi ladata tämän sivun lopusta tai tilata Katariina Alhalta. Kaavakkeet palautetaan Katariina Alhalle viimeistään joulukuussa 2000 (huom. Sähköosasto viimeistään marraskuussa 2000).

Mitä ydinainesanalyysi on?

Ydinainesanalyysi on menetelmä, joka auttaa opettajaa hahmottamaan opettamansa aiheen tietojen ja taitojen väliset yhteydet sekä suhteuttamaan nämä opiskelijan oppimisaikaan, tutkintovaatimuksiin ja opetussuunnitelmaan. (Koulutuksessa esitetyt kalvot)

Ydinainesanalyysissä tutkitaan opetettavan aineen sisäistä rakennetta. Opettaja luokittelee opettamaansa aiheeseen liittyvät tiedot ja taidot eri luokkiin. Luokitteluperusteena voidaan pitää esimerkiksi tieteellistä asiantuntijuutta, ammatillisia taitoja ja tiedon käyttöarvoa muissa koulutusohjelman kursseissa. Tältä pohjalta selkeytetään tiedon hierarkista asemaa suhteessa muihin tietoihin. Esimerkiksi 3-luokituksessa tiedot jaetaan luokkiin ydinaines, täydentävä tietous ja erityistietämys.

Ydinaines kattaa tiedot ja taidot joiden hallitseminen on välttämätöntä uusien tietojen omaksumisen kannalta. Tavoite on, että kaikki opiskelijat hallitsevat ydinaineksen.

Täydentävä tietämys kattaa teorioiden, mallien ja periaatteiden yksityiskohtia ja laajennuksia, jotka toisinaan voivat olla tarpeellisia, mutta aika- ja oppimisresurssin takia tätä tietämystä ei painoteta eikä sitä opeteta ydinaineksen oppimisen kustannuksella.

Erityistietämys on tietoa, joka toimii ydinaineksen ja täydentävän tietämyksen yksityiskohtina. Sillä tuskin koskaan on käyttöarvoa perusasioiden omaksumisen kannalta ja tämä tietämys on oppijan itsensä harrastuneisuuden ja erikoistumisen varassa. Erityistietämykseen ei mainintaa enemmän käytetä aikaa eikä sen omaksumista ja oppimista vaadita tutkinnossa.

Ydinainesanalyysistä (ja kuormittavuuslaskennasta) löytää lisätietoja Oulun yliopiston opetuksen kehittämisohjelmasta, erityisesti liitteestä 2.

Kuormittavuuslaskenta

Ydinainesanalyysin tekemiseen liittyy myös kuormittavuuslaskenta, jonka avulla tarkastellaan opintojakson opiskelijalta vaatimaa työmäärää suhteessa opiskelijan käytettävissä olevaan aikaan. Opintojakson kuormittavuuden laskentaan voi käyttää koulutuksessa (kalvot) ja Oulun yliopiston opetuksen kehittämisohjelmasssa esitettyä neljän työmuodon mallia. Mikäli joku opettaja haluaa käyttää jotain muuta mallia, tai tekee oman muunnoksensa neljän työmuodon mallista, on siitä mainittava kuormituslaskentakaavakkeessa. Kuormittavuuslaskennan tuloksista tehdään yhteenveto, jossa ei eritellä yksittäisten opintojaksojen kuormittavuustietoja. Yhteenveto on tarkoitettu lähinnä opetuksen kehittämisestä vastaavien tahojen käyttöön.

Esimerkkejä & kaavakkeet

Kuormittavuuslaskentamallin käytöstä on esimerkki rtf-muodossa tässä.
Ydinainesanalyysistä on esimerkki rtf-muodossa tässä.
Ydinainesanalyysin tekemiseen tarkoitetun kaavakkeen voi ladata rtf-muodossa tästä
Kuormittavuuslaskennan tekemiseen tarkoitetun kaavakkeen voi ladata rtf-muodossa tästä

Webmaster
1.12.2000