1. Teknillinen tiedekunta

Teknilliseen tiedekuntaan kuuluu kuusi osastoa:

arkkitehtuurin osasto

konetekniikan osasto

prosessitekniikan osasto

rakentamistekniikan osasto

sähkötekniikan osasto

taloustieteen osasto

Prosessitekniikan osastoon kuuluva työtieteen jaos ja sähkötekniikan osastoon kuuluva matematiikan jaos palvelevat kaikkia koulutusohjelmia.

Tiedekunnan hallintoa hoitavat tiedekuntaneuvosto, dekaani ja varadekaani. Valmistelevina ja esittelevinä virkamiehinä toimivat tiedekuntasihteeri ja suunnittelija. Tiedekuntaneuvostoon valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan 24 jäsentä, joista 12 on professoreita ja apulaisprofessoreita, 6 muun henkilökunnan edustajia ja 6 opiskelijoita.

Tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana toimii dekaani ja varapuheenjohtajana varadekaani. Dekaaniksi ja varadekaaniksi tiedekuntaneuvosto valitsee jonkun professori- tai apulaisprofessorijäsenen. Dekaanin ja varadekaanin toimikausi on sama kuin tiedekuntaneuvoston.

Tiedekuntaneuvoston tehtäviin kuuluu mm.:

Dekaanin tehtäviin kuuluu mm.:

Osaston hallintoa hoitavat osastoneuvosto ja osaston johtaja. Osastoneuvostoon kuuluvat osaston professorit ja apulaisprofessorit sekä osaston muun henkilökunnan ja opiskelijoiden edustajia seuraavasti:

arkkitehtuurin osasto 8+4+4

konetekniikan osasto 10+5+5

prosessitekniikan osasto 8+4+4

rakentamistekniikan osasto 10+5+5

sähkötekniikan osasto 15+7+7

taloustieteen osasto 9+5+5

Osastoneuvoston toimikausi on sama kuin tiedekuntaneuvoston.

Osastoneuvosto käsittelee osaston yleiset hallinto- ja opetusasiat. Osastoneuvosto toimii yliopiston hallituksen päätöksen perusteella myös koulutusohjelmatoimikuntana, jonka tehtävänä on mm. koulutusohjelman opetussuunnitelman valmistelu.

Tiedekunnan kanslia

Linnanmaa, YT 103, sisäänkäynti R

Puhelin (08) 553 1011 (vaihde) tai

ohivalinta 553 2001

avoinna 9.00-13.00

Dekaani:

KORTELA, Urpo, prof., puh. 2430

Varadekaani:

PRAMILA, Antti, prof., puh. 2170

Tiedekuntasihteeri:

KORHONEN, Jorma, VTM, puh. 2005

Suunnittelija, opintoasiat:

WALLIN, Eero, FL, puh. 2003

Harjoittelusihteeri:

LAHDENPERÄ, Pentti, tekn.yo, puh. 2004

Kanslia:

SILTANEN, Erna, osastosihteeri, henkilöstöasiat, puh. 2001

RUNTTI, Liisa, toimistosihteeri, opintoasiat, puh. 2002

2. Taloustieteen osasto

Taloustieteen osastolla annetaan opetusta ja tehdään tutkimusta kansantaloustieteessä, laskentatoimessa, markkinoinnissa ja teollisuustaloudessa. Osastolla on kansantaloustieteen, laskentatoimen, markkinoinnin, yrityksen taloustieteen (voimassa siirtymäajan) ja tuotantotalouden koulutusohjelmat. Kauppatieteellisen alan koulutus aloitettiin syksyllä 1991. Kauppatieteiden maisterin tutkinto on alan ylempi korkeakoulututkinto, alempana korkeakoulututkintona on mahdollisuus suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinto. Jatkotutkintoina voidaan suorittaa kauppatieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon arvonimi on ekonomi. Tuotantotalouden koulutusohjelmassa voidaan suorittaa diplomi-insinöörin ja jatkotutkintoina tekniikan lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Tuotantotalouden koulutusohjelman sisältö on esitetty teknillisen tiedekunnan tekniikan alan opinto-oppaassa.

Taloustieteen osaston henkilökunta

Osaston johtaja:

SVENTO, Rauli, FT

Osaston varajohtaja:

ALAJOUTSIJÄRVI, Kimmo, KTT

Kanslia:

ERVASTI, Leena, osastosihteeri

LUMIJÄRVI, Marita, toimistosihteeri

Opintosihteeri:

MAAMÄKI, Jukka, YTM

ATK-yhdyshenkilö:

HURSKAINEN, Seija, LuK

Professorit:

SVENTO, Rauli, FT, kansantaloustiede

PERTTUNEN, Jukka, FT, laskentatoimi

ALAJOUTSIJÄRVI, Kimmo, KTT, markkinointi

KOSKINEN, Pentti,TkL, tuotantotalous

SÄYNÄJÄKANGAS, Seppo, TkT, yrittäjyyskoulutus

Apulaisprofessorit:

KOVALAINEN, Tapani, YTL, kansantaloustiede

ERIKSSON, Seppo, KTT, liiketaloustiede

MARTTILA, Matti, KTM, markkinointi

LEHTINEN, Ulla, TkL, tuotantotalous

Yrittäjyyskoulutusprojekti:

Suunnittelija PIKKA, Vesa, DI

Suunnittelija PAJARI, Sauli, Ekon.

Toimistosihteeri RÖNKKÖ, Ulla

Dosentit:

MÄENPÄÄ, Ilmo, FT, kansantaloustiede

NENONEN, Tuomo, FT, kansantaloustiede

PUHAKKA, Mikko, PhD, kansantaloustiede

TAHVONEN, Olli, KTT, kansantaloustiede

KOIVUKANGAS, Pirjo, KTT, kansantaloustiede

JUTILA, Esa, TkT, tuotantotalous

TUNKELO, Eino, TkT, tuotantotalous

LUOMA, Esko, FT, yrittäjyyskoulutus

Yliassistentit:

KOIVUMÄKI, Timo, YTM, kansantaloustiede

VIERU, Markku, KTL, laskentatoimi

JÄRVINEN, Janne, KTM, laskentatoimi

LUKKARI, Olli, DI, tuotantotalous

Lehtorit:

HUIKARI, Juha, YTM, taloustiede

AHOKANGAS, Petri, KTM, markkinointi

AUVINEN, Aila, DI, tuotantotalous

Assistentit:

N. N., kansantaloustiede

N. N., kansantaloustiede

SIPPOLA, Kari, KTM, laskentatoimi

OLLILA, Timo, KTM, laskentatoimi

TÄHTINEN, Jaana, KTM, markkinointi

SEPPÄLÄ, Päivi, KTM, markkinointi

PERIKANGAS, Juha, DI, tuotantotalous

KINNUNEN, Juha, DI, tuotantotalous

N. N., yrittäjyyskoulutus


2.1. Kansantaloustiede

Kansantaloustiede kuuluu sekä kauppatieteisiin että yhteiskuntatieteisiin. Kansantaloustiede tutkii yhteiskunnan taloudellisten ilmiöiden säännönmukaisuuksia ja riippuvuussuhteita. Tutkimuskohteina ovat ne ihmisen käyttäytymisen alueet, joiden hallitsevana piirteenä on taloudenpidon ongelma. Kansantaloustieteen keskeisimmän osan muodostaa rationaalisen taloudellisen käyttäytymisen teoria, jossa eritellään talouselämän ilmiöitä yleistävien piirteiden kannalta.

Eräät kansantaloustieteen tarkastelukohteet liittyvät osittain muihin tieteisiin, kuten tarpeet ja kulutus psykologiaan, talouselämän instituutiot sosiologiaan ja tuotantoehdot teknisiin tieteisiin. Kansantalouden toimintaprosessia tarkasteltaessa ovat taas hintojen ja tulojen muodostus tärkeitä ongelmia.

Kansantaloustieteen teoria on jaoteltavissa mikro- ja makrotalousteoriaan. Makrotalousteoria käsittelee kansantaloutta kokonaisuutena, sen yhteyttä muihin kansantalouksiin ja maailmantalouteen. Mikrotaloustieteessä tarkastelu kohdistuu taloudellisia päätöksiä tekeviin yksiköihin, kuten yrityksiin ja kotitalouksiin. Tällöin tutkitaan näiden taloudellista käyttäytymistä sekä kunkin hyödykkeen hinnanmuodostusta. Kansantaloustieteen ja yrityksen taloustieteen ongelmat ovat tällöin osittain yhteisiä.

Menneisyyttä kuvatessaan kansantaloustiede liittyy osittain taloushistoriaan, jossa talouselämän ilmiöitä voidaan tarkastella myös joltakin tieteen muulta kuin kansantaloudelliselta kannalta.

Kansantalousteorian sovellutuksista tärkeimpiä on selvittää ongelmia, jotka liittyvät valtion ja kuntien taloudellisiin ilmiöihin kohdistuvaan politiikkaan. Näiltä osin kansantaloustiedettä sanotaan talouspolitiikaksi. Puhtaasta kansantaloustieteen teoriasta puhutaan silloin, kun todellisuutta on matemaattisten mallien avulla yksinkertaistettu. Jos taas matematiikan lisäksi käytetään tilastollisia menetelmiä kansantalousteorian antamien hypoteesien testaamiseen, puhutaan ekonometriasta.


2.2. Laskentatoimi

Laskentatoimi on liiketaloustieteen alue, joka tutkii yritysten ja niihin rinnastettavien yksiköiden talouden suunnittelussa, valvonnassa ja johtamisessa tarvittavan informaation tuottamista ja analysointia. Laskentatoimen tuottama informaatio luo perustan yrityksessä tapahtuvalle operatiiviselle, taktiselle ja strategiselle suunnittelulle ja johtamiselle. Luonteensa vuoksi laskentatoimen alueella annettava koulutus antaa erityistehtäviensä ohella erinomaisen perustan myös yritysten ja laitosten yleisjohdollisiin tehtäviin.

Kirjanpidon, tuloslaskennan ja tilintarkastuksen kaltaisten perinteisten rekisteröinti- ja valvontatehtävien ohella laskentatoimen keskeisiä alueita ovat muun muassa kustannuslaskenta, budjetointi sekä investointien ja rahoituksen suunnittelu. Yhä keskeisemmäksi osaksi laskentatoimen seurantajärjestelmiä ovat muodostumassa myös yrityksessä tapahtuva suoritusmittaus, tuotannon ohjaus, tuotantoprosessien tehokkuusseuranta ja laadun tarkkailu.


2.3. Markkinointi

Markkinoinnin koulutus ja tutkimus Oulussa painottuvat business to business -markkinointiin ja sen kulmakiviä ovat pk-yritys, strateginen näkökulma, kansainvälinen toimintaympäristö sekä yhteistoimintaverkot. Markkinoinnin koulutus painottuu strategisen ja asiakassuhde/network-markkinoinnin puolelle. Laadukkaan koulutuksen antaminen edellyttää korkeatasoista tutkimusta. Markkinoinnin tutkimuksen polttopisteessä on yhteistoimintaverkkoja hyödyntävän pk-yrityksen problematiikka kansainvälistyvillä markkinoilla. Tavoitteena on kehittyä tällä tutkimusalueella kansainvälisesti arvostetulle tasolle.

Kokonaisvaltainen näkökulma niveltää markkinoinnin tuotantotalouteen, laskentatoimeen ja kansantaloustieteeseen (erit. toimialatutkimukseen). Markkinoinnin koulutusohjelmassa korostuu opiskeluaikainen yhteistyö alueen yritysten kanssa. Tämä lähentää yrityksiä ja yliopistoa, sekä avaa opiskelijoille aikaisempaa paremmin mahdollisuuksia sijoittua työelämään madaltamalla yritysmaailman ja yliopiston välisiä raja-aitoja.


2.4. Teollisuustalous

Teollisuustalous tarkastelee teollista liiketoimintaa ja sen kehittämistä kokonaisvaltaisesti tekniikan ja sen tarjoamien taloudellisten lähtökohtien pohjalta. Koulutuksen perustan muodostavat sähkö- ja konetekniikan koulutusohjelmat, joita täydennetään teollisuusyrityksen operatiivisten osien (tuotekehitys, markkinointi, tuotanto) ja yrityskokonaisuuden hallintaan (yrityksen operatiivinen toiminta ja liiketoiminnan kehittäminen) liittyvillä opinnoilla.

Tuotantotalouden (teollisuustalouden) koulutusohjelma on kuvattu yksityiskohtaisemmin teknillisen tiedekunnan opinto-oppaassa 1996-1998.


2.5. Yrittäjyyskoulutus

Yrittäjyyskoulutus ei ole varsinainen oppiaine, vaan sen avulla pyritään luomaan opiskelijoille orientaatioperusta sekä sisäiseen että ulkoiseen yrittäjyyteen. Koulutuksessa pyritään yhdistämään teoreettinen tieto käytännönläheiseen toimintaan.


2.6. Osaston tarjoamat sivuainepaketit

Tässä mainitut sivuaineopinnot on tarkoitettu teknillisen tiedekunnan muiden osastojen ja muiden tiedekuntien opiskelijoille.

Sellaiset henkilöt, joilla ei ole tutkintoon johtavaa opinto-oikeutta Oulun yliopistossa, joutuvat hakemaan erillisten opintojen suoritusoikeutta tiedekunnalta.

Hakuajat päättyvät 15.8. ja 1.12.

Hakemus toimitetaan tiedekunnan kansliaan.


2.6.1. Kansantaloustieteen sivuaineopinnot

Kansantaloustieteen I sivuaineopintokokonaisuus voidaan suorittaa kahdella tavalla.

Ensimmäistä tapaa suositellaan osaston omille opiskelijoille ja teknillisen tiedekunnan muille opiskelijoille, sekä sellaisille opiskelijoille, jotka aikovat opiskella kansantaloustiedettä I opintokokonaisuutta pidemmälle.

Tapa 1:

I Opintokokonaisuus 15 ov

P/A72210  Kansantaloustieteen perusteet      3 ov

P/A72212  Suomen talouselämä          2 ov

P/A72115  Raha- ja pankkiteoria          2 ov

P/A72215  Makrotaloustieteen perusteet      3 ov

P/A72214  Kysyntäanalyysi             2 ov

P/A72219  Yrityksen teoria             3 ov

Tapa 2:

I Opintokokonaisuus 16 ov

P/A72210  Kansantaloustieteen perusteet      3 ov

P/A72212  Suomen talouselämä          2 ov

P/A72115  Raha ja pankkiteoria          2 ov

A72229  Yhteiskunnallinen investointilaskenta  3 ov

A72313  Kansantaloustieteen oppihistoria      3 ov

A72237  Aluetalous                3 ov

Lisäopintoina suoritettavat muut aine- ja syventävät opinnot ovat vapaavalintaisia.


2.6.2. Laskentatoimen sivuaineopinnot

Laskentatoimen opintoja vapaavalintaisina aineopintoina opiskeleville on laadittu seuraava opintokokonaisuus. Ensimmäinen opintokokonaisuus on tarkoitettu antamaan perustiedot ja valmiudet ymmärtää yritystä taloudellisena, tavoitteellisena kokonaisuutena. Ensimmäisen kokonaisuuden opintoja voidaan suorittaa kappaleessa 2.6.4. esitetyn jonosäännön mukaan. Kun laskentatoimen I opintokokonaisuus on suoritettu, voi opiskelija anoa vapaamuotoisella hakemuksella opintojaksokohtaista opinto-oikeutta laskentatoimen muille kursseille, joille pääsyä joudutaan rajoittamaan harjoitustöiden vaatiman henkilökohtaisen ohjauksen vuoksi. Hakemuksessa on perusteltava laskentatoimen opintojen asema opiskelijalle sekä selvitettävä aikaisemmat opinnot (kopio opintosuoritusrekisteristä). Opinto-oikeusanomukset on jätettävä syyslukukaudelle 15.8. mennessä ja kevätlukukaudelle 1.12. mennessä taloustieteen osaston opintosihteerille. Opinto-oikeuksia myönnettäessä otetaan huomioon osaston resurssit ja kurssin tarpellisuus opiskelijalle.

Laskentatoimen I opintokokonaisuus 15 ov

P/A72170  Yrityksen taloustieteen perusteet    3 ov

P/A72171  Rahavirrat, tuloslaskenta ja tilinpäätös  4 ov

P/A72172  Johdon laskentatoimi           4 ov

P/A72178  Teollisuusyrityksen rahoitussuunnittelu  4 ov

Ennen P/A72171, P/A72172 ja P/A72178 on suoritettava P/A72170 tai Teollisuustalouden perusteet.


2.6.3. Markkinoinnin sivuaineopinnot

Markkinoinnin I sivuaineopintokokonaisuus voidaan suorittaa kahdella tavalla.

Ensimmäistä tapaa suositellaan lähinnä teknillisen ja luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, ja toista tapaa suositellaan lähinnä muiden tiedekuntien opiskelijoille.

Tapa 1:

Markkinoinnin I opintokokonaisuus 16 ov

P/A72170  Yrityksen taloustieteen perusteet    3 ov

P/A72410  Markkinointi ja kilpailuetu        3 ov

P/A72424  Tuotantohyödykkeiden markkinointi  3 ov

P/A72413  Teollisuuden asiakassuhteet (ent. Yhteis-

    työv. ja markkinointik.:t)       3 ov

P/A72414  Teollisuusyritysten ostoprosessit (ent.

    Markkinat ja ostok.)          2 ov

A72423  Hintapäätökset             2 ov

Tapa 2:

Markkinoinnin I opintokokonaisuus 16 ov

P/A72170  Yrityksen taloustieteen perusteet    3 ov

P/A72410  Markkinointi ja kilpailuetu        3 ov

P/A72424  Tuotantohyödykkeiden markkinointi  3 ov

P/A72413  Teollisuuden asiakassuhteet (ent. Yhteis-

    työv. ja markkinointik.:t)        3 ov

P/A72419  Kuluttajakäyttäytyminen         2 ov

A72422  Palvelujen markkinointi         2 ov

2.6.4. Opintojaksoille hyväksyttävien opiskelijoiden jonosääntö

Niissä taloustieteen osaston tarjoamissa opintojaksoissa, joihin sisältyy ohjattuja harjoituksia, harjoitustyö ja/tai seminaareja, opetusta annetaan taloustieteen osastolle osoitettujen resurssien sallimissa puitteissa. Tämän vuoksi opintojaksolle hyväksyttävien opiskelijoiden määrää voidaan joutua rajoittamaan. Mikäli osallistujamäärän rajoittamiseen joudutaan turvautumaan, tapahtuu opintojaksolle hyväksyttävien opiskelijoiden valinta seuraavan jonosäännön mukaisesti:

1.

Ensisijaisesti opintojaksolle hyväksytään ne taloustieteen osaston opiskelijat, joilla kyseinen opintojakso on pakollinen.

2.

Mikäli edellisten opiskelijoiden jälkeen opintojaksolle voidaan hyväksyä lisää opiskelijoita, on etusija muiden osastojen opiskelijoilla, joilla opintojakso on pakollinen.

3.

Mikäli edellisten opiskelijoiden jälkeen opintojaksolle voidaan hyväksyä lisää opiskelijoita, on etusija taloustieteen osaston opiskelijoilla, joilla opintojakso on valinnainen.

4.

Mikäli edellisten opiskelijoiden jälkeen opintojaksolle voidaan hyväksyä lisää opiskelijoita, on etusija muiden osastojen opiskelijoilla, joilla opintojakso on valinnainen.

5.

Mikäli edellisten opiskelijoiden jälkeen opintojaksolle voidaan hyväksyä lisää opiskelijoita, opintojaksolle hyväksytään muiden osastojen opiskelijoita, joilla opintojakso on vapaaehtoinen ja joille on myönnetty erikseen anottava opinto-oikeus kyseiselle opintojaksolle.

Mikäli valintaa joudutaan suorittamaan edellä kuvatun luokituksen mukaan tasavertaisten opiskelijoiden kesken, valinta suoritetaan seuraavasti:

6.

Valitaan opiskelija, joka on ylemmällä vuosikurssilla.

Mikäli valintaa joudutaan suorittamaan näin valittujen opiskelijoiden kesken, suoritetaan valinta seuraavasti:

7.

Valitaan opiskelija, jolla on esitetyn opintosuoritusrekisteriotteen mukaisesti enemmän opintoviikkoja.

3. Koulutusohjelmat

Asetuksen (139/95) mukaiset tutkinnot ovat kauppatieteiden kandidaatti (alempi korkeakoulututkinto) ja kauppatieteiden maisteri (ylempi korkeakoulututkinto), jonka arvonimi on ekonomi. Tieteellisinä jatkotutkintoina voidaan suorittaa kauppatieteiden lisensiaatin ja kauppatieteiden tohtorin tutkinnot.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon vaadittavat opintosuoritukset muodostuvat kolmen ensimmäisen lukuvuoden ko. koulutusohjelmaan merkityistä opinnoista poislukien 3. vuosikurssilla olevat syventävät opinnot, mitkä korvataan ko. koulutusohjelman kauppatieteiden maisterin tutkintoon vaadittavilla aineopintotasoisilla suorituksilla. Kauppatieteiden kandidaatin edellyttämä kandidaatintutkielma voidaan suorittaa kahdella tavalla:

1)

syvennetään ko. koulutusohjelman aineopintotasoisen seminaari-kurssin yhteydessä laaditun seminaariraportin sisältöä ja käsittelyä niin, että opiskelija kykenee soveltamaan tieteellisen tutkimuksen tuloksia valitsemansa ongelman ratkaisussa.

2)

osallistumalla pro gradu -työskentelyyn ja tekemällä hyväksyttävä väliraportti.

Kandidaatintutkielma arvostellaan ja siten se vaikuttaa pääaineen arvosanaan. Kandidaatintutkielmasta tulee antaa myös hyväksyttävä kypsyysnäyte.

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittamiseksi, opiskelijan on suoritettava pääaineen lisäksi vähintään yhden oppiaineen perusopinnot (15 opintoviikkoa), josta muodostuu hänelle sivuaine. Kyseessä olevaan sivuaineeseen luetaan myös jo koulutusohjelmissa pakolliseksi merkittyjä sen oppiaineen opintojaksoja. Kyseinen sivuaine voi olla myös jokin muu kuin taloustieteen osastolla opetettava oppiaine.


3.1. Kansantaloustieteen koulutusohjelma

Ammatillinen tehtäväalue

Oulun yliopistosta valmistuneet kansantaloustieteilijät ovat monissa erilaisissa ammateissa ympäri maata. Oulun lääniin on sijoittunut yli puolet ja koko Pohjois-Suomen alueelle yhteensä n.70% valmistuneista. Oulun talousalue on ylivoimaisesti merkittävin sijoittumispaikkakunta (n. 45% valmistuneista). Taloustieteilijän ammattikuva on varsin laaja ja siksi rohkaisemme opiskelijoita hankkimaan laajapohjaisen yleissivistävän koulutuksen ammattitutkinnon lisäksi - ohi virallisten pisterajojen. Sujuva esitys, analyyttinen tarkastelutapa ja laajojen asiakokonaisuuksien hallinta modernien atk-välineiden avulla ovat taloustieteilijän tunnusmerkkejä.


Koulutusohjelman tavoitteet

Kansantaloustieteen koulutusohjelman ammatillisena tavoitteena on kouluttaa opiskelijoita, joilla on valmiudet toimia yritystoiminnan ja julkisen toiminnan päätöksenteko-, suunnittelu-, tutkimus- ja opetustehtävissä, joissa edellytetään kokonaistaloudellista ja aluetaloudellista asiantuntemusta. Kansantaloustieteen koulutusohjelma tarjoaa vankan ja vaativan taloudellisen ammattitutkinnon sekä valmiudet tieteelliseen tutkimustyöhön. Koulutusohjelman tieteellisenä tavoitteena on valmentaa itsenäisten taloudellisten analyysien suorittamiseen. Koulutusohjelman suorittaneella on tieteellinen jatkokoulutuskelpoisuus kansantaloustieteessä.

Koulutusohjelman suorittanut opiskelija:

1.

hallitsee keskeisen tiedon yhteiskunnan ja sen osien toiminnasta ja niissä vallitsevista taloudellisista säännönmukaisuuksista,

2.

tuntee taloustieteen keskeiset teoriat, tieteen perinteet ja kehityssuunnat,

3.

hallitsee keskeiset tiedot talouspolitiikan tehtävistä ja talouspolitiikan toimenpiteiden vaikutuksista,

4.

ymmärtää suunnittelun tavoitteet ja tuntee suunnitteluprosessin vaiheet ja menetelmät,

5.

hallitsee ja osaa soveltaa kvantitatiivisen tutkimuksen ja suunnittelun menetelmiä, laatia ennusteita ja asettaa tavoitteita atk:ta hyväksikäyttäen,

6.

kykenee tieteidenväliseen ongelmakeskeiseen tutkimukseen sekä välittämään ja soveltamaan käytäntöön tutkimuksen antamia tuloksia.

Koulutusohjelmassa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja.


Opetussuunnitelma

Tämä on vuonna 1997 aloittavien  tutkintoon valmistava kansantaloustieteen koulutusohjelman opetussuunnitelma. Tarvittaessa opetuskielenä voidaan käyttää muuta kuin suomen kieltä.

1. vuosikurssi

Syksy 97                      ov

Y03001  Opiskelu ja sen suunnittelu         1

Y80017  Matematiikan perusteet taloustie-

    teilijöille 1               4

Y90213  Introduction to Business English     1,5

A80501  Tilastotieteen peruskurssi I         4

P/A72210  Kansantaloustieteen perusteet       3

Y81027  Tietokoneen käytön perusteet       2

A    Vapaavalintaisia aineopintoja       3

                         18,5

Kevät 98                       ov

Y80018  Matematiikan perusteet talous-

    tieteilijöille 2             4

Y90213  Introduction to Business English     1,5

P/A72212  Suomen talouselämä           2

P/A72171  Rahavirrat, tuloslaskenta ja tilinpäätös   4

P/A72410  Markkinointi ja kilpailuetu          3

P/A72424  Tuotantohyödykkeiden markkinointi   3

A80506  Tilastotieteen peruskurssi II         6

                         23,5

Yhteensä 1. vsk.:lla                 42  

2. vuosikurssi

Syksy 97                      ov

Y90111  Svenska för ekonomer        2

Y90012  Talouselämän puhe ja kirjoitus

    viestintä                 2

Y90316  Wirtschaftssprache Deutsch         1

P/A72215  Makrotaloustieteen perusteet         3

P/A72214  Kysyntäanalyysi              2

P/A72219  Yrityksen teoria              3

A72220  Matemaattinen taloustiede          3

A    Vapaavalintaisia aineopintoja       4

                         20

Kevät 98                       ov

A90112  Svensk affärskommunikation A       1

A90214  International affairs           2

Y90316  Wirtschaftssprache Deutsch         1

A72218  Kansainvälinen talous           3

P/A72115  Raha- ja pankkiteoria           2

A72229  Yhteiskunnallinen investointilaskenta*    3

A72313  Kansantaloustieteeen oppihistoria*      3

A72174  Sijoittajan investointipäätökset       3

A    Vapaavalintaisia aineopintoja       5

                         20

*)merkityt, katso 3. vsk:n syksy

Yhteensä 2. vsk.:lla                 40

3. vuosikurssi

Syksy 97                       ov

A90317  Handelspartner Deutschland         1

A72217  Julkistalous                3

A72237  Aluetalous*                3

A72238  Terveystaloustiede*            3

A72236  Resurssi- ja ympäristötalous         3

A72510  Henkilöstön johtaminen        4

P/A72172  Johdon laskentatoimi            4

A    Vapaavalintaisia aineopintoja       4

                         19

2. ja 3. vsk:n kohdalle *)merkityistä suoritettava 3 ov eli valittava 1 opintojakso.

Kevät 98                       ov

A90317  Handelspartner Deutschland         1

A72228  Kvantitatiiviset menetelmät         3

A72230  Seminaari                5

S72310  Makrotaloudellinen analyysi1)       5

S72320  Mikrotaloudellinen analyysi1)       5

A    Vapaavalintaisia aineopintoja2)       10

                         19

Yhteensä 3. vsk.:lla                 38

1) pakollisia maisterin tutkintoon opiskeleville, mutta ei kand. tutkintoon opiskeleville.

2) kandidaatin tutkintoon opiskelevat suorittavat tässä vaiheessa.

4. vuosikurssi

Syksy 97                      ov

S72333  Toimialatutkimus**           5

S72195  Yrityksen investoinnit ja rahoitus**   3

S72334  Ympäristötaloustiede**        5

S72330  Pro gradu tutkielmatyöskentely      10

Kevät 98                       ov

S72338  Rahoitusmarkkinat**           5

S72330  Pro gradu tutkielmatyöskentely      10

Syksy/kevät                     ov

S72339  Ekonometria**             5

S72336  Erikoisaihe**             5

A    Vapaavalintaisia aineopintoja      10

**)merkityistä opintojaksoista suoritettava kaksi eli 10 ov.

Yhteensä 4. vsk.:lla                 40

Koulutusohjelman kokonaislaajuus yhteensä:    160


Vapaavalintaiset aineopinnot

Vapaasti valittavan sivuaineen tulisi tukea pääaineopintoja. Pääaineen lisäksi tutkintoa varten on suoritettava yhden oppiaineen perusopinnot, eli sivuainetta on oltava vähintään 15 opintoviikkoa. Kansantaloustieteen koulutusohjelmassa sivuaineiksi suositeltavia ovat mm.

tilastotiede

laskentatoimi

markkinointi

tuotantotalous

tietojenkäsittelyoppi

matematiikka

suunnittelumaantiede

sosiologia

Vapaavalintaisiin aineopintoihin voi myös sisällyttää pääaineopintoja yli minimivaatimusten.


3.2. Laskentatoimen koulutus-

ohjelma

Ammatillinen tehtäväalue

Laskentatoimen koulutusohjelmasta valmistuneet kauppatieteiden maisterit sijoittuvat tyypillisesti yritysten ja laitosten talousjohdollisiin tehtäviin tai erikoistuvat asiantuntijatehtäviin esimerkiksi yritysanalyytikoiksi tai tilintarkastajiksi. Laskentatoimen koulutus antaa myös erinomaisen perustan yritysten ja laitosten yleisjohdollisiin tehtäviin.


Koulutusohjelman tavoitteet

Oulun yliopiston taloustieteen osaston laskentatoimen koulutusohjelman yleisenä tavoitteena on kouluttaa yrityksen toimintaa kokonaisuutena ymmärtäviä, mutta erityisesti laskentatoimen koko kentän laajasti hallitsevia taloushallinnon moniosaajia. Koulutusohjelman ammatillisena erityistavoitteena on kouluttaa johdon päätöksentekoa tukevien laskentajärjestelmien huippuosaajia. Koulutusohjelman tieteellisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle riittävät perusvalmiudet alan jatko-opintoihin sekä valmiudet soveltaa tieteellisen tutkimuksen tuottamaa tietoa yritysten talouden suunnittelun, valvonnan ja johtamisen alueilla.


Opetussuunnitelma

Tämä on vuonna 1997 aloittavien tutkintoon valmistava laskentatoimen koulutusohjelman opetussuunnitelma. Tarvittaessa opetuskielenä voidaan käyttää muuta kuin suomen kieltä.

1. vuosikurssi

Syksy 97                      ov

Y03001  Opiskelu ja sen suunnittelu         1

Y80017  Matematiikan perusteet taloustie-

    teilijöille 1               4

Y90214  Introduction to Business English     1,5

Y80501  Tilastotieteen peruskurssi I         4

P/A72210  Kansantaloustieteen perusteet       3

Y81027  Tietokoneen käytön perusteet        2

A    Vapaavalintaisia aineopintoja       3

                         18,5

Kevät 98                      ov

Y01021  Tieteen filosofiset ja historiall.perusteet   1

Y90214  Introduction to Business English     1,5

P/A72212  Suomen talouselämä           2

P/A72171  Rahavirrat, tuloslaskenta ja tilinpäätös   4

P/A72410  Markkinointi ja kilpailuetu          3

P/A72424  Tuotantohyödykkeiden markkinointi   3

A47081  Tuotantolaitoksen suunnittelu

    (valinnainen A47095 kanssa)       2

A    Vapaavalintaisia aineopintoja       3

                         19,5

Yhteensä 1. vsk.:lla                 38

2. vuosikurssi

Syksy 97                      ov

Y90111  Svenska för ekonomer        2

Y90012  Talouselämän puhe- ja kirjoitus-

    viestintä                 2

A90316  Wirtschaftssprache Deutsch         1

A90214  International Affairs           2

Y03046  Talousmatematiikka           2

P/A72172  Johdon laskentatoimi            4

A47095  Tuotannon ohjauksen perusteet

    (valinnainen A47081 kanssa)       2

P/A72412  Tuote- ja markkinastrategiat         2

P/A72219  Yrityksen teoria              3

P/A72178  Teollisuusyrityksen rahoitussuunnittelu   4

                         22

Kevät 98                       ov

A90215  Case-seminar             2

A90316  Wirtschaftssprache Deutsch         1

A90113  Svensk affärskommunikation B       2

A72610  Sopimus- ja yhteisöoikeus         5

A72173  Pk-yritysten menestystekijät semin.     3

A72174  Sijoittajan investointipäätökset       3

A72228  Kvantitatiiviset menetelmät         3

                         19

Yhteensä 2. vsk.:lla                 41

3. vuosikurssi

Syksy 97                      ov

A03130  Handelspartner Deutschland         1

A90217  ICONS*                3

A81028  Johdon informaatiojärjestelmät

    (TOL/LuTK)             1

A72510  Henkilöstön johtaminen         4

A72183  Strateginen johtaminen        4

A72175  Yrityspeli                1

A72181  Yritysverotus             3

A72186  Tilintarkastus             2

A47086  Teollisuusyritysten tuotestrategiat

    (valinnainen A47083 kanssa)       3

A72179  Tilinpäätöskäytännön erityiskysy-

    myksiä 1)               2

                         19

1) vapaavalintainen opinto (ei pakollinen)

Kevät 98                       ov

A03130  Handelspartner Deutschland         1

A90216  Integrated Study Skills*        3

A72156  Laskentatoimen seminaari         5

P/A72176  Yritysanalyysi              3

A72180  Yritysanalyysin sovelluksia         2

A72196  Tilinpäätössuunnittelu ja käytäntö     2

A72189  Talouden hallinto             3

S72191  Laskentatoimen teoria           3

                         22

Yhteensä 3. vsk.:lla                 41

4. vuosikurssi

Syksy 97                       ov

S72330  Pro gradu- tutkielmatyöskentely      10

S72192  Johdon laskentatoimen ongelmia      3

S72195  Yrityksen investoinnit ja rahoitus

    (Corporate Finance )**         3

S72333  Toimialatutkimus**           5

A90218  Special Issues*             3

S72194  Yrityksen kustannushallinta          3

                         19

*) 3. ja 4. vsk:lle merkityistä englannin kielen opinnoista suoritettava vähintään 3 ov.

Kevät 98                       ov

S72330  Pro gradu- tutkielmatyöskentely      10

A     Vapaavalintaisia aineopintoja       8

S72197  Laskentatoimen erityiskysymyksiä     3

S72338  Rahoitusmarkkinat**           5

S72336  Erikoisaihe**             3

A47083  Tulosyksikön johtaminen

    (valinnainen A47086 kanssa)       3

                         21

Yhteensä 4. vsk.:lla                 40

**) opintojaksoista suoritettava vähintään 3 opintoviikkoa.


Vapaavalintaiset aineopinnot

Vapaasti valittavan sivuaineen tulisi tukea pääaineopintoja. Pääaineen lisäksi tutkintoa varten on suoritettava yhden oppiaineen perusopinnot, eli sivuainetta on oltava vähintään 15 opintoviikkoa. Laskentatoimen koulutusohjelmassa suositellaan vapaavalintaisiksi sivuaineiksi tuotantotalouden lisäksi esimerkiksi

oikeustiede

tilastotiede

kansantaloustiede

tietojenkäsittelyoppi

markkinointi

kielet

suunnittelumaantiede

Näistä erityisesti tilastotiede antaa menetelmällisiä valmiuksia pro gradu -tutkielmaan. Lapin yliopiston kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaan Oulun yliopiston taloustieteen osaston opiskelijat voivat anoa opinto-oikeutta Lapin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan opiskellakseen oikeustiedettä sivuaineena.

Vapaavalintaisiin aineopintoihin voi myös sisällyttää pääaineopintoja yli minimivaatimusten.


3.3. Markkinoinnin koulutusohjelma

Markkinoinnin ja laskentatoimen koulutusohjelmat etenevät ensimmäisenä opiskeluvuotena pääasiassa samalla tavalla. Eriytymistä alkaa suuremmassa mitassa vasta toisena opiskeluvuotena.


Ammatillinen tehtäväalue

Markkinoinnin koulutusohjelmasta valmistuneiden tehtäviä ovat esimerkiksi myyntiin, markkinointitutkimukseen, mainontaan, markkinoinnin suunnitteluun sekä vientimarkkinointiin ja kansainväliseen markkinointiin liittyvät eritasoiset tehtävät. Strategista näkemystä ja yrityskokonaisuutta korostavan luonteensa vuoksi markkinoinnin koulutusohjelma antaa erinomaisen pohjan myös yleisjohdollisiin tehtäviin yrityksessä.

Pohjois-Suomen elinkeinoelämän tarpeiden pohjalta ammatillinen tehtäväalue voi suuntautua alkuvaiheessaan olevaan teknologialähtöiseen yritystoimintaan, alihankintaan erikoistuneisiin pkt-yrityksiin, laajamittaista prosessiteollisuutta harjoittaviin yrityksiin tai alueellisiin palveluyrityksiin. Tästä syystä koulutusohjelma pyrkii kehittämään opetustaan valikoidusti näiden ammatillisten tehtäväalueiden pohjalta ja luomaan laajat perusvalmiudet työelämään siirtyville markkinoinnin koulutusohjelmasta valmistuville.


Koulutusohjelman tavoitteet

Markkinoinnin koulutusohjelman ammatillisena tavoitteena on antaa opiskelijalle tiedot ja valmiudet yritysten ja muiden talousyksiköiden markkinoinnin johtamiseen edellä esitetyillä ammatillisilla tehtäväalueilla. Tieteellisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle riittävät perusvalmiudet alan jatko-opintoihin sekä valmiudet soveltaa tieteellisen tutkimuksen antamaa tietoutta yritysten ja muiden talousyksiköiden toiminnan ohjaamiseen ja päätöksentekoon.

Koulutusohjelmassa korostetaan yrityksen ja yritysjohdon tarpeista lähtevää markkinoinnin opetusta erityisesti edellä kuvatuilla tehtäväalueilla.


Opetussuunnitelma

Tämä on vuonna 1997 aloittavien  tutkintoon valmistava markkinoinnin koulutusohjelman opetussuunnitelma. Tarvittaessa opetuskielenä voidaan käyttää muuta kuin suomen kieltä.

1. vuosikurssi

Syksy 97                      ov

Y03001  Opiskelu ja sen suunnittelu          1

Y80017  Matematiikan perusteet taloustieteili-

    jöille                   4

Y90213  Introduction to business English     1,5

Y80501  Tilastotieteen peruskurssi I         4

P/A72210  Kansantaloustieteen perusteet        3

Y81027  Tietokoneen käytön perusteet       2

A    Vapaavalintaisia  aineopintoja    3

                         18,5

Kevät 98                       ov

Y01021  Tieteen filosofiset ja historiall. perust.   1

Y90213  Introduction to business English     1,5

P/A72212  Suomen talouselämä           2

P/A72171  Rahavirrat, tuloslaskenta ja tilinpäätös   4

P/A72410  Markkinointi ja kilpailuetu          3

P/A72424  Tuotantohyödykkeiden markkinointi   3

A47081  Tuotantolaitoksen suunnittelu        2

P/A72419  Kuluttajakäyttäytyminen         2

A    Vapaavalintaisia aineopintoja        3

                         21,5

Yhteensä 1. vsk.:lla                 40  

2. vuosikurssi

Syksy 97                      ov  

Y90111  Svenska för ekonomer        2

Y90012  Talouselämän puhe ja kirjoitusviestintä   2

A90316  Wirtschaftssprache Deutsch         1

A90214  International Affairs           2

Y03046  Talousmatematiikka            2

P/A72172  Johdon laskentatoimi           4

A47095  Tuotannon ohjauksen perusteet       2

P/A72412  Tuote- ja markkinastrategiat       2

                         17

Kevät 98                       ov

A90215  Case-seminar             2

A90113  Svensk affärskommunikation B       2

A90316  Wirtschaftssprache Deutsch         1

A72610  Sopimus- ja yhteisöoikeus         5

A72173  Pk-yritysten menestystekijät -seminaari   3

P/A72413  Teollisuuden asiakassuhteet (ent. Yhteis-

    työverkot ja markkinointikanavat)     3

P/A72414  Teollisuusyritysten ostoprosessit (ent.

    Markkinat ja ostokäyttäytyminen)     2

A    Vapaavalintaisia aineopintoja       4

                         22

Yhteensä 2. vsk.:lla                 39  

3. vuosikurssi

Syksy 97                      ov

A90317  Handelspartner Deutschland         1

A90217  ICONS**                3

A72418  Markkinoinnin seminaari        2,5

A72416  Mediaviestintä             3

A72417  Markkinointitutkimus- ja informaatio-

    järjestelmät               3

A72510  Henkilöstön johtaminen        4

A72183  Strateginen johtaminen        4

A72175  Yrityspeli                1

A47086  Teollisuusyritysten tuotestrategiat*     3

A47091  Logistiikka*             2

A72422  Palvelujen markkinointi        2

A72420  Markkinointioikeus 1)        3

A72425  Business-kulttuurit 1)           2

A72411  Luovuus markkinoinnisssa 1)       2

                         23,5

*)merkityistä opintojaksoista toinen suoritettava

1)vapaavalintaisia opintoja (ei pakollisia)

Kevät 98                       ov

A90317  Handelspartner Deutschland         1

A90216  Integrated Study Skills**        3

A72418  Markkinoinnin seminaari        2,5

A72415  Industrins marknadsföringsarbete

    (Teollisuuden markkinointityö)       3

A72421  High tech -yrityksen markkinointi     2

S72460  Markkinoinnin teoriat           4

A    Vapaavalintaisia aineopintoja       2

                         17,5

Yhteensä 3. vsk.:lla                 41  

**)merkityistä englannin kielen opintojaksoista toinen suoritettava

4. vuosikurssi

Syksy 97                      ov

S72336  Erikoisaihe*             3

S72461  Industry and International Business

    Operations               3

S72462  Verkostojen teoria              3

A72423  Hintapäätökset             2

S72330  Pro gradu -tutkielmatyöskentely      10

                         21

Kevät 98                       ov

S47083  Tulosyksikön johtaminen*         3

S72463  Teollisuuden ympäristömarkkinointi*   3

S72464  Strategisen markkinoinnin teoria     3

A    Vapaavalintaisia aineopintoja       6

S72330  Pro gradu -tutkielmatyöskentely      10

                         19

  *)merkityistä opintojaksoista yksi suoritettava.

Yhteensä 4. vsk.:lla                 40

Koulutusohjelman kokonaislaajuus yhteensä:     160


Markkinoinnin vapaavalintaiset aineopinnot

Markkinoinnin vapaavalintaisen sivuaineen tulee tukea pääaineopintoja. Pääaineen lisäksi tutkintoa varten on suoritettava yhden oppiaineen perusopinnot, eli sivuainetta on oltava vähintään 15 opintoviikkoa. Sopivia vapaavalintaisia sivuaineita markkinoinnille ovat esimerkiksi:

laskentatoimi

oikeustiede

tilastotiede

kansantaloustiede

tietojenkäsittelyoppi

kielet

tuotantotalous

suunnittelumaantiede

sosiologia

psykologia

taloushistoria

Erityisesti tilastotiede antaa menetelmävalmiuksia pro gradu -tutkielmaan. Jos oikeustiede on valittu sivuaineeksi, voivat Oulun yliopiston taloustieteen opiskelijat anoa oikeustieteen opinto-oikeutta Lapin yliopistossa.

Vapaavalintaisiin aineopintoihin voi myös sisällyttää pääaineopintoja yli minimivaatimusten.

4. Koulutusohjelmien opintojaksot

4.1. Yleisopinnot

Y03001  Opiskelu ja sen suunnittelu, 1 ov

Ajoitus: 1. vuoden syyslukukausi.

Suoritustapa: 18 h luentoja, esittelyjä, pienryhmäohjausta ja tutor-ohjausta.

Asema: Opintojakso on pakollinen kaikille uusille opiskelijoille.

Tavoitteet: Yliopistoon ja koulutusohjelmaan perehdyttäminen, opintojen suunnittelun helpottaminen.

Sisältö: Opiskelun aloittamiseen liittyvät asiat. Korkeakoulun, opiskelijajärjestöjen ja yhteiskunnan opiskelijoille tarjoamat palvelut (mm. opintotuki, liikunta- ja terveydenhoitopalvelut). Oulun yliopisto ja teknillinen tiedekunta, yliopiston hallinto. Tutkinnot ja opiskelu teknillisessä tiedekunnassa. Koulutusohjelmista valmistuminen, ammattikuva ja työtilanne. Opintojen suunnittelu ja opiskelutekniikka.

Toteutus: 1. Kaikille opiskelijoille yhteinen informaatiopäivä. 2. Osastokohtaiset informaatiotilaisuudet. 3. Pienryhmäohjaus syyslukukaudella. Ryhmiinjako tapahtuu informaatiopäivien yhteydessä.

Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista kohtiin 1 ja 2 ja vähintään viisi kertaa pienryhmäohjaukseen.

Vastuuhenkilöt: Tiedekunnan suunnittelija, osaston opintoneuvoja, opintoasiaintoimisto, kirjasto.

Y01021  Tieteen filosofiset ja historialliset

    perusteet, 1 ov

Ajoitus: 1. vuoden kevätlukukausi.

Suoritustapa: 30 h luentoja ja tentti.

Asema: Pakollinen laskentatoimen ja markkinoinnin koulutusohjelmassa.

Tavoite: Jakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa erilaisten tieteen filosofisten perusteiden pääajatukset ja niiden vaikutukset tutkimus- ja ammattikäytäntöön.

Sisältö: Nykyfilosofian pääsuunnat ja niiden anti eri puolilta tarkasteltuna, tieteellisen päättelyn perusta, käsitteen- ja teorianmuodostus, selittäminen ja ymmärtäminen sekä ihmistieteiden erikoispiirteet.

Opetuksesta vastaa: Historian laitos, aate- ja oppihistoria.

Kirjallisuus: Raudsepp Eugene, Luovuus, Keuruu 1984. Muu luennoilla jaettava materiaali.

Y81027  Tietokoneen käytön perusteet

    (Use of the Computer), 2 ov

Ajoitus: 1. vuoden kevätlukukausi.

Asema: Pakollinen kansantaloustieteen, laskentatoimen ja markkinoinnin koulutusohjelmissa.

Sisältö: Kursilla opetetaan ne perusasiat, joita onnistunut ATK:n hyväksikäyttö edellyttää. Lisäksi harjoitellaan käytännössä keskeisten valmisohjelmistojen käyttöä ja tutustutaan mikrotietokoneen käyttömahdollisuuksiin.

Suorittaminen: Kurssiin kuuluu 10 tuntia luentoja, 16 harj. ja harjoitustyö. Kurssin voi suorittaa alkukokeella.

Vastuuyksikkö: TOL


4.2. Kieliopinnot (yleis- ja aineopinnot)

Kieliopinnoista vastaa kielikeskus. Yksityiskohtaisemmat tiedot opintojaksojen suorittamisesta on saatavilla kielikeskuksen opinto-oppaasta ja kielikeskuksen ilmoitustaululta.


Ensimmäinen vieras kieli

4.2.1. Englannin kielen opintojaksot

Y90213  (Y03100) Introduction to business

    English, 3 ov

Asema: Pakollinen kansantaloustieteen, laskentatoimen ja markkinoinnin koulutusohjelmissa.

Suoritustapa: Kurssin suorittamiseen vaaditaan riittävä ja aktiivinen osallistuminen harjoituksiin. Mahdolliset kokeet on niin ikään suoritettava hyväksytysti.

Tavoitteet: Tavoitteena on saavuttaa sellainen englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito, että opiskelija selviytyy tavallisimmista talouselämän ja yritystalouden viestintätilanteista. Osatavoitteita ovat liikekielen perussanaston ja rakenteiden omaksuminen sekä tavallisimpien viestintä- ja neuvottelutilanteiden hallitseminen.

A90214 (A03101)  International affairs, 2 ov

Ajoitus: Laskentatoimen ja markkinoinnin koulutusohjelmissa 2. vuoden syyslukukausi, kansantaloustieteen koulutusohjelmassa 2. vuoden kevätlukukausi.

Suoritustapa: Kurssin suorittamiseen vaaditaan riittävä ja aktiivinen osallistuminen harjoituksiin. Kurssin päätytyttyä järjestetään tarvittaessa loppukoe.

Asema: Vaihtoehtoinen kansantaloustieteen koulutusohjelmassa ICONS:n kanssa. Pakollinen laskentatoimen ja markkinoinnin koulutusohjelmissa.

Sisältö: Kurssi muodostuu erilaisista moduuleista, joista tarkemmmin ks. kielikeskuksen opinto-opas, ilmoitustaulu sekä WWW-sivut

A90215 (A03102)  Business Negotations &

        Case Seminar, 2 ov

Ajoitus: 2. vuoden kevätlukukausi.

Suoritustapa: Kurssin suorittamiseen vaaditaan riittävä ja aktiivinen osallistuminen harjoituksiin.

Asema: Pakollinen laskentatoimen ja markkinoinnin koulutusohjelmissa.

Sisältö: Tämä kurssi koostuu moduuleista, joissa keskitytään edistyneempiin talouselämän kommunikaatiotaitoihin.

Suorittaminen ja arvostelu: Kurssilla on jatkuva arviointi. Kurssiin kuuluvat tehtävät on suoritettava hyväksytysti.

A90216 (A03103)  Integrated Study Skills

        for Economists, 3 ov

Ajoitus: 3. vuoden kevätlukukausi.

Huom! Ei järjestetä lukuvuonna 1997-98.

A90217  (A03105) ICONS, International

    Communication And Negotiation

    Simulations Project, 3 ov

Ajoitus: 3. vuoden syyslukukausi laskentatoimen ja markkinoinnin koulutusohjelmissa ja 2. vuoden syyslukukausi kansantaloustieteen koulutusohjelmassa. Kurssi järjestetään siis vain syyslukukaudella.

Asema: Vaihtoehtoisesti valittava laskentatoimen ja markkinoinnin koulutusohjelmissa opintojakson Special Issues asemesta (tai vapaaehtoinen/valinnainen lisäkurssi pitkälle edistyneille) ja kansantaloustieteen ko:ssa opintojakson International Affairs asemesta.

Sisältö ja tavoitteet: To practice international negotiations in English. To take part in international conferences in English. To gain a deeper understanding of international issues.

The project is led by the University of Maryland in the USA. Universities around the world set up teams. Each team assumes the role of a government of a particular country. The teams then have to do background research on their country and have to represent that country in talks and conferences on current global political and economic issues. The talks and conferences take place using computer communication via Maryland.

The course requires no previous experience of using the Internet, but it does require dedication and team work. It is a very intensive course in which at no time can one forget that the University of Oulu is being represented in a worldwide forum.

A90224 (A03106)  Special Issues

Ajoitus: Vapaa

Asema: Vaihtoehtoisesti valittava kurssi laskentatoimen ja markkinoinin koulutusohjelmissa.

Kurssi liittyy jonkin kauppatieteellisen alan aine- tai syventäviin opintoihin harjoitustyö/seminaari-muodossa tai projektityönä, jonka muodosta neuvotellaan opettajan kanssa.


Toinen vieras kieli

Opiskelija valitsee toiseksi vieraaksi kieleksi joko ranskan, saksan tai venäjän. Jos opiskelija on lukenut joko ranskaa, saksaa tai venäjää lukion kurssien verran (tai enemmän), hän voi jatkaa näiden kielten opiskelua. Mikäli opiskelija ei ole näitä kieliä aikaisemmin lukenut tai on lukenut vain peruskoulussa, hänen tulee ensin suorittaa täydentävät opinnot ko. kielestä.

4.2.2. Saksan kielen opintojaksot

Y90314 (Y03433)  Alkeiskurssi, 4 ov

Kurssista saatuja opintoviikkoja ei hyväksytä tutkintoon.

Ajoitus: 1. vuoden syys- ja kevätlukukausi.

Asema: Kurssi on pakollinen niille opiskelijoille, jotka aikovat suorittaa myöhemmin kurssit “Wirtschaftsprache Deutsch” ja “Handelspartner Deutschland”, mutta eivät ole lukeneet koulussa saksaa tai ovat lukeneet saksaa vain kaksi vuotta peruskoulussa.

Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää yksinkertaista niin puhuttua kuin kirjoitettua saksankielistä tekstiä ja että hän selviää saksan kielellä jokapäiväisissä tilanteissa..

Sisältö: Keskeiset saksan kielen rakenteet ja keskeinen perussanasto. Kuuntelu-, lukemis- ja ääntämisharjoituksia. Keskustelu- ja kirjoitelmaharjoituksia.

Laajuus: 120 h opetusta.

Opetus: Opetusta on neljä tuntia viikossa koko lukuvuoden. Ryhmä A on tarkoitettu todellisille vasta-alkajille. Ryhmään B hakeutuvat ne opiskelijat, joilla on jonkin verran aikaisempia opintoja, esim peruskoulussa 2 vuotta ja/tai saksan opinnoista on jonkin verran aikaa.

Opetusmateriaali: Kudel-Tikkanen: Deutsh ist da! 1 ja 2 Saksaa aikuisille, Otava. (Kaksi eri kirjaa).Y90315 (Y03632)  Saksan kielen täydennyskurssi/Saksan kielen jatkokurssi 2, 2 ov

Kurssista saatuja opintoviikkoja ei hyväksytä tutkintoon.

Ajoitus: 1. vuoden syys- ja kevätlukukausi.

Asema: Ensimmäisen opiskeluvuoden alussa järjestetään tasokoe, jonka perusteella määräytyy, joutuuko opiskelija paikkaamaan koulussa opittuja saksan kielen taitojaan täydennyskurssilla vai pääseekö hän suoraan Wirtschaftssprache Deutsch- kurssille. Kurssille voivat osallistua myös muiden tiedekuntien opiskelijat.

Edeltävät opinnot: Saksa koulussa vähintään D-kielenä tai alkeiskurssi (120 h) tai vastaavat tiedot.

Tavoitteet: Saavuttaa sellainen saksan kirjallinen ja suullinen taito, että opiskelija voi hyväksyttävästi suorittaa tasokokeen ja sen jälkeen osallistua kurssille “Wirtschaftssprache Deutsch”.

Sisältö: Kurssilla kerrataan keskeisimmät saksan kielen rakenteet sekä keskeinen sanasto. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon aktivointia. Tekstin- ja kuullunymmärtämistä, kielistudioharjoituksia, keskusteluharjoituksia.

Laajuus: 50 h opetusta. Paljon kotitöitä.

Opetus: Opetusta on joko syys- tai kevätlukukaudella 4 tuntia viikossa. Syksyllä 2 ryhmää ja keväällä 1 ryhmä.

Y90316 (Y03130)  Wirtschaftssprache

        Deutsch, 2 ov

Ajoitus: 2. vuoden syys- ja/tai kevätlukukausi.

Asema: Vaihtoehtoinen ranskan tai venäjän vastaavien kurssien kanssa laskentatoimen, markkinoinnin ja kansantaloustieteen koulutusohjelmissa.

Edeltävät opinnot: Saksa vähintään D-kielenä koulussa tai vastaavat tiedot sekä hyväksyttävästi suoritettu tasokoe.

Tavoitteet: Tavoitteena on saavuttaa sellainen saksan kielen suullinen ja kirjallinen taito, että opiskelija selviytyy yleisluonteisista sekä tavallisimmista liike-elämän viestintätilanteista. Osatavoitteita ovat saksan kielen yleistaidon kohottaminen, liikekielen perussanaston ja rakenteiden omaksuminen sekä tavallisimpien liike-elämään kuuluvien viestintätilanteiden hallitseminen.

Sisältö: Kirjallinen viestintä: liikekirjeenvaihdon perustyyppejä (tiedustelu, tarjous, tilaus, reklaamaatio) ja niihin liittyviä sanasto- ja rakenneharjoituksia. Suullinen viestintä: puhelinkieleen, liikematkoihin, saksalaisten vieraiden vastaanottamiseen, yritysvierailuun ja neuvotteluihin liittyviä tilanneharjoituksia. Lisäksi saksankielisten maiden maantuntemusta sekä Suomi-tietoutta saksaksi.

Laajuus: 56 h opetusta.

Opetus: Opetusta on joko normaaliryhmissä (2 vkt kokolukuvuoden) tai intensiiviryhmissä ( 4 vkt joko syys- tai kevätlukukauden).

A90317 (A03131)  Handelspartner

        Deutschland, 2 ov

Ajoitus: 3. vuoden syys- ja/tai kevätlukukausi.

Asema: Vaihtoehtoinen ranskan tai venäjän vastaavien kurssien kanssa laskentatoimen, markkinoinnin ja kansantaloustieteen koulutusohjelmissa.

Edeltävät opinnot: Hyväksytysti suoritettu “Wirtschaftssprache Deutsch“ -kurssi.

Tavoitteet: Vakauttaa saksan yleiskielen hallintaa ja syventää ammattikielen tuntemusta ja taitoa. Saavuttaa sellainen saksan kielen suullinen ja kirjallinen taito, että opiskelija selviytyy yleisluonteisista ja vaikeahkoistakin liike-elämän viestintä-tilanteista. Tavoitteena on myös, että opiskelija perehtyy Suomen ja saksankielisen alueen kauppasuhteisiin ja tutustuu saksankielisten maiden teollisuuteen, kauppaan ja kulttuuriin ja siinä vallitseviin käyttäytymismalleihin.

Sisältö: Kirjallinen viestintä: kaupankäyntiin liittyviä asiakirjoja, saksalaisten lehtiartikkeleiden kirjallista referoimista saksaksi. Suullinen viestintä: ulkomaankauppaan, messuihin, tuote-esittelyihin, yritysvierailuihin ja neuvotteluihin liittyvien tilanteiden harjoittelua. Saksankielisten maiden maantuntemusta. Suomi-tietoutta saksaksi.

Laajuus: 56 h opetusta.

Opetus: Opetusta on joko normaaliryhmissä (2 vkt kokolukuvuoden) tai intensiiviryhmissä ( 4 vkt joko syys- tai kevätlukukauden).

4.2.3. Ranskan kielen opintojaksot

Molemmille kaupallisen ranskan kursseille (FC 1 ja FC 2) pidetään tasokoe lukukauden alussa, ks. KK:n opinto-opas / ilm.taulu

Y90408 (Y03221) Français commercial 1, 2 ov

Asema: Vaihtoehtoinen saksan ja venäjän kielen vastaavan kurssin kanssa.

Edeltävät opinnot: Kielikeskuksen ranskan kielen kurssit (alkeis- ja jatkokurssi 1 ja 2) suorittaneille sekä ranskaa koulussa lukeneille.

Ajoitus: Syyslukukausi 1997.

Yhteysopettaja: Cècile Rousselet.

A90409 (A03824) Français commercial 2, 2 ov

Asema: Vaihtoehtoinen saksan ja venäjän kielen vastaavan kurssin kanssa.

Edeltävät opinnot: Kurssin “Français commercial 1“ suorittaneille.

Ajoitus: Kevätlukukausi 1998.

Yhteysopettaja: Cècile Rousselet.
4.2.4. Venäjän kielen opintojaksot

Y90456 (Y03170) Delovoj russkij jazyk, 2 ov

Asema: Vaihtoehtoinen saksan ja ranskan kielen vastaavan kurssin kanssa.

Edeltävät opinnot: Venäjä vähintään D-kielenä koulussa tai vastaavat tiedot (esim. venäjän kielen alkeiskurssi ja jatkokurssii) sekä hyväksytysti suoritettu tasokoe, joka pidetään syyskuun alussa ja josta ilmoitetaan KK:n ilmoitustaululla.

Opetusmateriaali: Repin - Lehmuskallio: Biznes po-russki. Lisäksi ajakohtaisia lehtiartikkeleita ja muuta opettajan jakamaa materiaalia.

Yhteysopettaja: Ari Hepo-Aho.

A90457 (A03171) Delovoj partner Rossija, 2 ov

Asema: Vaihtoehtoinen saksan ja ranskan kielen vastaavan kurssin kanssa.

Edeltävät opinnot: “Suoritettu kurssi “Dolovoj russkij jazyk“.

Opetusmateriaali: Opettajan toimittama materiaali. Lisäksi ajakohtaisia lehtiartikkeleita sekä Repin - Lehmuskallio: Biznes po-russki.

Yhteysopettaja: Ari Hepo-Aho.

4.2.5. Äidinkieli / suomi

Y90012 (Y03191)  Talouselämän puhe- ja

        kirjoitusviestintä, 2 ov

Ajoitus: 2. vuoden syyslukukausi.

Asema: Pakollinen laskentatoimen, markkinoinnin ja kansantaloustieteen koulutusohjelmissa.

Tavoitteet ja sisältö: Kehittää kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa. Perehdyttää selkeään asiatyyliin. Opettaa kokous- ja neuvottelutekniikkaa sekä pienryhmäviestintää ja yksilöesiintymistä. Antaa perustiedot liikeviestinnästä esim. liikekirjeiden keskeisimmät kirjetyypit, muistiot, raportit.

Suorittaminen: Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja niiden hyväksyttävä suorittaminen sekä loppukoe, jonka sisällön kurssin opettaja päättää.

4.2.6. Ruotsin kielen opintojaksot

Y90111 (Y03054)  Svenska för ekonomer, 2 ov

Ajoitus: 2. vuoden syyslukukausi.

Asema: Pakollinen laskentatoimen, markkinoinnin ja kansantaloustieteen koulutusohjelmissa.

Tavoitteet: Koulussa opittujen taitojen hiominen ja soveltaminen liike-elämän vaatimiin kielenkäyttötilanteisiin. Yleisen talouselämään ja yritystalouteen liittyvän suullisen ja kirjallisen erityiskielen hallinta. Liike-elämän kannalta tarpeellisten kulttuurierojen tuntemus.

Sisältö ja kurssimateriaali: Suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Kuullun ymmärtämistä. Opettajien kokoama opetusmoniste eri lähteistä (sanomalehdet, ammattilehdet, kaupallisen alan oppikirjat jne.) sekä äänitteitä.

Suorittaminen: Kurssilla vaaditaan säännöllistä ja aktiivista osallistumista harjoituksiin. Kurssiin kuuluu loppukoe.

Tämän opintojakson suorittaneet saavat merkinnän valtion virkamiehiltä vaadittavan kielitaidon tason saavuttamisesta.

A90112 (A03152)  Svensk affärskommunika-

        tion A, 1 ov

Ajoitus: 2. vuoden kevätlukukausi.

Asema: Pakollinen kansantaloustieteen koulutusohjelmassa.

Edeltävät opinnot: Y03054 Svenska för ekonomer.

Tavoitteet: Auttaa opiskelijaa saavuttamaan sellainen ruotsin kielen taito, että hän selviytyy vaivattomasti liike-elämän erilaisista kielenkäyttötilanteista Pohjoismaissa. Kehittää opiskelijan taitoa ymmärtää ruotsinruotsia.

Sisältö: Liike-elämän neuvottelusimulointeja, kokouksia, puhelintilanteita jne.

Suorittaminen: Kurssilla vaaditaan säännöllistä ja aktiivista osallistumista harjoituksiin.

A90113 (A03153)  Svensk affärskommunika-

        tion B, 2 ov

Ajoitus: 2. vuoden kevätlukukausi.

Asema: Pakollinen laskentatoimen ja markkinoinnin koulutusohjelmissa.

Edeltävät opinnot: Y03054 Svenska för ekonomer.

Tavoitteet: Auttaa opiskelijaa saavuttamaan sellainen ruotsin kielen taito, että hän selviytyy vaivattomasti liike-elämän vaativistakin kielenkäyttötilanteista Pohjoismaissa ottaen huomioon markkinoinnin erityistarpeet ja kehittää opiskelijan taitoa ymmärtää ruotsinruotsia.

Sisältö: Liike-elämän neuvottelusimulointeja, kokouksia puhelintilanteita; tarjousten, muistioiden, raporttien kirjoittamista.

Suorittaminen: Kurssilla vaaditaan säännöllistä ja aktiivista osallistumista harjoituksiin.
4.3. Matematiikka

Y80017  Matematiikan perusteet talous-

    tieteilijöille I, 4 ov

Ajoitus: 1. vuoden syyslukukausi.

Suoritustapa: luentoja 4h/vk, harjoituksia 3h/vk.

Asema: Pakollinen laskentatoimen, markkinoinnin ja kansantaloustieteen koulutusohjelmissa.

Sisältö: Joukot, yhtälöt ja epäyhtälöt, funktiot, raja-arvo, jatkuvuus, derivaatta, usean muuttujan funktiot, funktion tutkiminen derivaatan avulla sisältäen ääriarvotarkastelut. Lisäksi tarkastellaan teorian sovellutuksia taloustieteeseen.

Vastuuhenkilö: LuTK/Matematiikan laitos, K. Myllylä

Kirjallisuus: Weber, Jean: Mathematic Analysis: Business and Economic Applications, 1982.

Y80018  Matematiikan perusteet talous-

    tieteilijöille II, 4 ov

Ajoitus: 1. vuoden kevätlukukausi.

Suoritustapa: luentoja 4h/vk, harjoituksia 3h/vk.

Asema: Pakollinen kansantaloustieteen koulutusohjelmassa.

Sisältö: Integraalilaskentaa ja matriisilaskentaa taloustieteellisin sovellutuksin. Differentiaali- ja differenssiyhtälöiden perusteita.

Vastuuhenkilö: LuTK/Matematiikan laitos, K. Myllylä.

Kirjallisuus: Weber, Jean: Mathematic analysis: Business and Economic Applications, 1982.

Y03046  Talousmatematiikka, 2 ov

Ajoitus: 2.vuoden syyslukukausi.

Suoritustapa: 30 h luentoja 20 h harjoituksia.

Asema: Pakollinen laskentatoimen ja markkinoinnin koulutusohjelmissa.

Sisältö: Kurssilla käydään läpi taloudellisten ilmiöiden matemaattisten mallien perusteita luentojen ja käytäntöön soveltavien laskuharjoitusten avulla. Sisältö jakautuu kolmeen osaan: 1) finanssimatematiikka (korkolasku), 2) indeksiluvut (hinta- ja volyymi-indeksit) ja 3) optimointi (peruskäsitteet, monitavoitteinen optimointi, lineaarinen ohjelmointi).

Vastuuhenkilö: Teknillisen tiedekunnan Matematiikan jaos.

Kirjallisuus: Lehtonen-Niemi-Salo-Woivalin: Matemaattisia apuvälineitä taloustieteen opiskelijoille; Koo: Elements of Optimization with Applications in Economics and Business.

Seuraavia opintojaksoja suositellaan vapaavalintaisina:

Y03012  Analyyttinen geometria, 2 ov

    (järjestää TTK Mat. jaos)

Y03025  Optimoinnin perusteet, 3 ov

    (järjestää TTK Mat. jaos)

A80020  Analyysi I, 5 ov

A80021  Lineaarialgebra, 5 ov

A80036  Diskreetti matematiikka, 5 ov

A80037  Matemaattinen mallintaminen, 5 ov


4.4. Tilastotiede (yleis- ja aineopinnot)

A80501  Tilastotieteen peruskurssi I, 4 ov

    kansantaloustieteen koulutusohjel-

    massa

Y80501  Tilastotieteen peruskurssi I, 4 ov

    laskentatoimen ja markkinoinnin

    koulutusohjelmissa.

Ajoitus: 1. vuoden syyslukukausi

Suoritustapa: 39 t luentoja ja 52 t muuta opetusta (= harjoituksia, mikroluokkatyöskentelyä ja harjoitustöitä).

Asema: Pakollinen laskentatoimen, markkinoinnin ja kansantaloustieteen koulutusohjelmissa.

Sisältö: Kurssin alkuosassa esitellään kuvailevaa tilastotiedettä: havaintoaineiston erilaiset graafiset ja taulukkomuotoiset esitystavat yhden, kahden ja osittain useamman muuttujan tapauksessa käsitellään perusteellisesti samoin yksi- ja kaksiulotteiseen empiiriseen jakaumaan liittyvät tunnusluvut. Havaintoaineiston hankintamenetelmistä esitellään yleisimmät otantamenetelmät ja koesuunnittelujärjestelyt. Todennäköisyyslaskentaa, satunnaismuuttujia ja todennäköisyysjakaumia koskeva jakso on perustana kurssin loppuosalle, joka käsittelee tilastollista päättelyä. Tässä osassa määritellään mm. käsitteet satunnaisotos, otossuure, otantajakauma ja tilastollinen malli sekä selitetään estimoinnin ja merkitsevyystestauksen perusidea. Esimerkkeinä testeistä esitellään mm. yhden ja kahden otoksen keskiarvotestit, yhden ja kahden otoksen suhteellisen osuuden testit sekä X2-testit.

Vastuuhenkilö: LuTK/Sovelletun matematiikan ja tilastotieteen laitos.

Kirjallisuutta: Mankinen M., Tienari S.: Tilastotieteen peruskurssi I (luentomoniste); Helenius H.: Tilastollisten menetelmien perustiedot, Statcon Oy Salo 1989; Wonnacott T.H., Wonnacott R.J.: Introductory Statistics for Business and Economics, John Wiley & Sons 1984.A80506  Tilastotieteen peruskurssi II, 6 ov

Ajoitus: 1. vuoden kevätlukukausi

Asema: Pakollinen kansantaloustieteen koulutusohjelmassa.

Suoritustapa: 42 h luentoja ja 56 h harjoituksia, harjoitustöitä, päätetyöskentelyä. Välikokein (2 kpl) tai loppukokeella, tilastollisen tietojenkäsittelyn osalta mikrotietokoneella. Välikokein suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista harjoituksiin joko omatoimisesti tai ryhmissä.

Sisältö: Syvennetään opintojaksolla Tilastotieteen peruskurssi I (vaaditaan esitietoina) esitettyjä satunnaismuuttujan todennäköisyysjakaumaan liittyviä käsitteitä, joita havainnollistetaan sopivalla ohjelmistolla (SPSS). Opetellaan konkretisoimaan tutkittavat ongelamat ja etsimään niille yksinkertaisissa tapauksissa ratkaisut käyttämällä pääsääntöisesti normaalijakaumaan ja Bernoullijakaumaan liittyviä malleja tai vastaavia parametrittomia menetelmiä (sijainnin, hajonnan, suhteellisen osuuden ja riippuvuuden tutkiminen yhden, kahden ja useamman populaation/otoksen tilanteessa).

Käytännössä esitellään yhden ja kahden otoksen keskiarvoon ja varianssiin liittyvät merkitsevyystestit ja luottamusvälit, yksi- ja kaksisuuntainen varianssianalyysi, regressioanalyysin perusteet sekä sivutaan logistista regressiomallia. Lisäksi käsitellään yhteensopivuutta oletetun mallin kanssa sekä useamman jakauman yhteensopivuutta keskenään.

Harjoituksissa ja harjoitustöissä käytetään tilastollisen tietojenkäsittelyn ohjelmistoa (SPSS).

Vastuuhenkilö: LuTK/Matemaattisten tieteiden laitos, Seija Tienari.

Kirjallisuutta: Luentorunkona luentomoniste (Seija Tienari: Tilastotieteen peruskurssi II). Oheislukemistona esimerkiksi Ranta, Rita, Kouki: Biometria, tilastotiedettä ekologeille ja Helenius: Tilastollisten menetelmien perustiedot sekä Chatfield: Problem Solving, A Statistician's Guide, Kanniainen, Kokkoniemi: SPSS for Windows 6.1, Perusteet (tai uudempi).


4.5. Oikeustiede

Yritysjuridiikan opintokokonaisuus

(11 ov sekä mahdollisesti Oulussa luennoitavia muita yritysjuridiikka-opintokokonaisuuteen kuuluvia opintojaksoja LaY:sta)

A72610  Sopimus- ja yhteisöoikeus

    (Corporate Law and Law of

    contracts), 5 ov

Ajoitus: 2. vuoden kevätlukukausi.

Asema: Pakollinen laskentatoimen ja markkinoinnin koulutusohjelmissa.

Tavoite ja sisältö: Antaa yleiskuva sopimusoikeuden yleisistä opeista ja erinäisistä sopimustyypeistä sekä antaa yleistiedot eri yritysmuodoista ja perusteelliset tiedot osakeyhtiöistä. Opintojaksolla käydään läpi velvoiteoikeuden alaan luettavat sopimustyypit, yritys- ja elinkeinotoiminnan oikeudellisen sääntelyn kohteena sekä yritys- ja elinkeinotoiminnan harjoittamisen muodot.

Suoritustapa: 40 tuntia luentoja ja 15 tuntia harjoituksia sekä omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.

Vastuuhenkilö: Tuntiopettaja.

Vaadittavat suoritukset:

1. Kirjallisuus: Saarnilehto, Sopimusoikeuden perusteet, 3. uud. p., 1991. Hoppu, Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet, 1993 4 p. Sevon - Wilhelmsson - Koskelo, Kauppalain pääkohdat (1987). Koski, Yritys- ja yhtiöoikeus s. 1-89 ja 228-266, 1989. Koski - af Schulten, Osakeyhtiölaki selityksin I ja II, 3. uud. p., 1991 tai uudempi.

2. Säädökset: Kauppalaki 355/87. Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista, 228/29,Si 501 ja Si 402. Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä (389/1988). Osakeyhtiölaki 734/78 Huom. laki uudistumassa. Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta 735/78. Laki asunto-osakeyhtiöistä 809/91.

A72611  Vero-oikeus (Tax Law), 3 ov

Ajoitus: Vapaa.

Asema: Vapaavalintainen.

Tavoite ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on antaa kokonaiskuva vero-oikeudellisista keinoista sekä antaa tiedot eri verotusmuodoista sekä tärkeimpien verotusmuotojen verotusmenettelystä. Opintojaksolla käydään läpi vero-oikeus osana julkisoikeutta ja sen yhteydet yleiseen yhteiskuntapolitiikkaan. Lisäksi tehdään ero vero-oikeuden ja verosuunnittelun välillä painottumalla verotuksen oikeudellisia ongelmia.

Suoritustapa: 40 tuntia luentoja + kirjallisuus. Tentti on ns. lakikirjatentti, eli tentissä saa käyttää Verolait -kirjaa. Lakikirjoissa saa olla säädöksiin liittyviä merkintöjä, mutta ei viittauksia ja jäljennöksiä muista tenttivaatimuksista tai muusta vero-oikeudellisesta kirjallisuudesta.

Vastuuhenkilö: Tuntiopettaja.

Kirjallisuus ja keskeisimmät säädökset: Andersson: Johdatus vero-oikeuteen, 9. uud. p., 1994, Andersson, Tuloverotus ja varallisuusverotus, 1995. Tikka, Yritysverotuksen perusteet, 2. painos, 1995 (vanha painos ei käy). Lait: Elinkeinoverolaki muutoksineen 1539/30.12. 1992. Tuloverolaki 1535/30.12.1992. Varallisuusverolaki 1537/30.12.1992. Laki konserniavustuksesta verotuksessa muutoksineen 1540/30.12. 1992. Laki yhtiöveron hyvityksestä muutoksineen 1542/ 30.12.1992.

A72420  Markkinointioikeus (Marketing

    Legislation), 3 ov

Ajoitus: 3. vuoden syyslukukausi.

Asema: Vapaavalintainen markkinoinnin, laskentatoimen ja kansantaloustieteen koulutusohjelmissa.

Kurssille hyväksyminen: Kurssille hyväksytään opiskelijoita max. 80 taloustieteen osaston jonosäännön mukaisesti.

Tavoite: Tutustuttaa opiskelija markkinointiin liittyvään lainsäädäntöön niin kotimarkkinoilla kuin EU:ssakin.

Sisältö: Kuluttajansuojalaki, laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa, laki elinkeinonharjoittajien välisten sopimusten säätelystä, tuotevastuulaki ja -direktiivi, ympäristövastuulaki ja tuoteturvallisuuslaki, EU-tietopankin käyttöön tutustuminen.

Suoritustapa: 26 h luentoja ja oikeustapauksia + kirjallisuus. Luento-osuus on kahdesta erityyppisestä osiosta koostuva case-tyyppinen luentosarja, joista ensimmäisessä tutustutaan ko. lain oikeustapauksiin ja toisessa kommentoidaan ja alustetaan tapauksiin liittyviä ongelmia. Tapaukset ovat pääosin suomalaisesta markkinointioikeudesta, mutta lisäksi on otettu muutamia Eurooppaoikeuden tapauksia sekä amerikkalaisen tuotevastuun ankaruutta kuvaavia tapauksia.

Vastuuhenkilö: Oik.kand. Markku Pulkkinen.

Kirjallisuus: Kalliomaa - Puha: Kielletyt kartellit ja hyödyllinen yhteistyö kilpailuoikeudessa, 1995, Aaltonen - Saarinen - Waismaa: Johdatus yhteismarkkinaoikeuteen, 1990, Erme: Markkinointioikeus, 6. tai uudempi painos luennoitsijan ilmoittamin osin. Lisäksi muu luennoitsijan osoittama tai jakama materiaali.


4.6. Tuotantotalous (Teollisuustalous)

A47081  Tuotantolaitoksen suunnittelu ja

    toteutus (Plant Design and

    Implementation), 2 ov

Ajoitus: 1. vuoden kevätlukukausi.

Asema: Pakollinen markkinoinnin koulutusohjelmassa. Laskentatoimen koulutusohjelmassa vaihtoehtoinen opintojakson A47095 kanssa.

Suoritustapa: Luennot 24 h ja harjoitukset 15 h järjestetään kevätlukukauden aikana. Suoritus lopputentillä.

Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijoille kokonaiskuva tuotantolaitoksen suunnittelu, päätös- ja toteutusprosessista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää tuotantolaitoksen suunnittelun vaiheet ja periaatteet eri teollisuuden aloilla sekä ymmärtää sen aseman osana teollisuusyrityksen liiketoiminnan kehittämistä. Lisäksi opiskelija tuntee projektityöskentelyn periaatteet.

Sisältö: Teollisuusyritysten liiketoiminnan kehittäminen. Tuotantolaitos osana teollisuusyrityksen liiketoimintaa. Tuotantolaitosinvestoinnin perustelut, kannattavuus ja päätösprosessi. Tuotantolaitosprojektiin liittyvä lainsäädäntö, luvat ja viranomaisten määräykset. Tuotantolaitoksen suunnitteluprosessin sisältö. Projektitoiminnan perusteet ja projektin hallinta.

Vastuuhenkilö: Teollisuustalouden professori.

Kirjallisuus: Pelin, R.: Projektin suunnittelun ja valvonnan menetelmät. 2 p., Helsinki 1991. Pirjetä, M. & Olkkonen, T.: Tehtaan ja tuotantoprosessin suunnittelu. Tekniikan käsikirja, osa 10 ss. 131-183, 8 p., Jyväskylä 1975. Carlson, C.E., Olkkonen, T & Kallio, P.: Teollisuustalous, Tietomies 2 p. ss. 122-140, 181-227 tai 3 p. ss. 124-142, 183-229. Tersine, R.J.: Production/Operations Management; Concepts, Structure and Analysis, 2 p. ss. 225-380, New York 1985.Uusi-Rauva, E., Haverila, M., Kouri, I.:Teollisuustalous. Infacs Johtamistekniikka Oy. ss.178-192, 324-360. Tampere 1993.

A47095  Tuotannon ohjauksen perusteet

    (Basic Course in Production

    Management), 2 ov

Ajoitus: 2. vuoden syyslukukausi.

Asema: Pakollinen markkinoinnin koulutusohjelmassa. Laskentatoimen koulutusohjelmassa vaihtoehtoinen opintojakson A47081 kanssa.

Suoritustapa: Luennot 30 h ja harjoitukset 15 h järjestetään syyslukukauden aikana. Pakolliset suunnitteluharjoitukset on suoritettava kurssiohjelman mukaisesti ennen tenttiä. Suoritus lopputentillä.

Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on, että perehdyttää opiskelija teollisuusyrityksen tuotantotoiminnan peruskäsitteisiin, tuotannon perusongelmiin ja niiden analysointiin sekä ratkaisumalleihin.

Sisältö: Tuotantotoiminnan peruskäsitteet; markkinat ja niiden vaikutus tuotantoon, tuotteen ja tuotantoprosessin suunnittelu, tuotannon suunnittelu ja ohjaus, materiaalivirtojen suunnittelu ja ohjaus, varastojen valvonta, laadun ohjaus ja kunnossapito.

Vastuuhenkilö: Teollisuustalouden apulaisprofesssori.

Kirjallisuus: Tersine, R.J.: Production/Operations Management: Concepts, Structure and Analysis, 2 p. ss. 113-224, 252-280, 414-752, New York, 1985. Miettinen, P., Tuotannonohjaus ja logistiikka. Painatuskeskus Oy, Helsinki 1993.A47086  Teollisuusyritysten tuotestrategiat

    (Product Strategies of Industrial

    Business Units), 3 ov

Ajoitus: 3. vuoden syyslukukausi.

Asema: Laskentatoimen koulutusohjelmassa valinnainen opintojakson A47083 kanssa. Markkinoinnin koulutusohjelmassa valinnainen opintojakson A47091 kanssa.

Edellyttää: Ennen tätä opintojaksoa on suoritettava kurssit A72410 ja A72424.

Suoritustapa: Luennot 30 h, suunnitteluharjoitukset 50 h ja seminaarit 10 h järjestetään syyslukukauden aikana. Pakolliset seminaarit. Suunnitteluharjoitukset on suoritettava kurssiohjelman mukaisesti ennen tenttiä. Suoritus lopputentillä. Harjoitustyö vaikuttaa arvosanaan painokertoimella 0,5.

Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija teollisuusyritysten ympäristötekijöihin, erityyppisten teollisuusyritysten strategiseen ajatteluun ja kilpailutekijöihin sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

Sisältö: Tuotteet teollisuusyritysten toiminnassa, kilpailu tuotteiden ja teknologian kehittämisen avulla. Suomalaisten teollisuusyritysten maantieteellisiä strategioita. Kansallinen teollisuusstrategia. Toimialan kilpailuun vaikuttavat tekijät. Teollisuusyritysten kilpailija-analyysin sisältö. Teollisuusyritysten teknologian kehittäminen. Tuotekehityksen toteutus. Teknologian hankinta ja suojaus.

Vastuuhenkilö: Teollisuustalouden professori.

Kirjallisuus: Jaakkola, J. ja Tunkelo, E.: Tuotekehitys-ideoista markkinoille. Weilin & Göös 1987. Porter, M. E.: Strategia kilpailutilanteessa.Rastor-julkaisut, strategia-sarja 2. p. Helsinki 1987 tai 3. p. Helsinki, luvut 1-3.

S/A47083  Tulosyksikön johtaminen (Manage-

    ment of Profit centers), 3 ov

Ajoitus: Kevätlukukausi.

Asema: Markkinoinnin koulutusohjelmassa vaihtoehtoinen syventävä opinto. Laskentatoimen koulutusohjelmassa vaihtoehtoinen aineopinto A47086 kanssa.

Edellyttää: A72183, A47095.

Suoritustapa: Luennot 30 h, suunnitteluharjoitukset 50 h ja seminaarit 10 h. Pakolliset suunnitteluharjoitukset ja seminaarit on tehtävä ennen tenttiä. Harjoitustyö vaikuttaa lopulliseen arvosanaan painokertoimella 0,5.

Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija teollisuuden liiketoimintayksikön operatiiviseen ja strategiseen johtamiseen.

Sisältö: Teollisuuden tulosyksiköt. Tulosyksikköjohtajan tehtävät. Strategisen ja operatiivisen johtamisen toteutus erityyppisissä teollisuusyrityksissä. Osakeyhtiöiden hallintoelimet. Oman yrityksen perustaminen ja johtaminen. Liiketoimintasuunnitelma. Tavoitejohtaminen. Johtamistyylit.

Vastuuhenkilö: Teollisuustalouden professori.

Kirjallisuus: Luentomoniste ja luennoilla esitetty aineisto; Soveri, P.: Yrityksen taloudellinen ohjaus. Espoo 1983; Yritystutkimuksen analyysimenetelmät, Yritystutkimusneuvottelukunta. Jyväskylä 1989; Näsi, J.: Liikkeenjohdon viisastenkivet. Espoo 1987; Virtanen, K.: Tulosyksikköorganisaation ohjaus. Helsinki 1984; Lockett, M. & Spear, R. (ed.): Organizations as systems, Open University Press. Margate 1980. Teknologiastrategia - mitä se merkitsee yritykselle? Metalliteollisuuden keskusliitto, 1991.

S47084  Teollisuustalouden seminaari

    (Seminar of Industrial Engineering

    and Management), 3 ov

Ajoitus: 3. vuoden syys- ja kevätlukukausi.

Asema: Valinnainen.

Suoritustapa: Luennot 6 h, seminaarityö 80 h, seminaarit 20 h.

Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on syventyä teollisuustalouden erikoiskysymyksiin ja tutkimustyön tekemiseen.

Sisältö: Kussakin seminaarissa käsitellään tiettyä teollisuustalouden aihealuetta syvällisesti. Työskentelyyn kuuluu luentojen lisäksi henkilökohtaisen tutkimusraportin suunnittelu, laatiminen, esittäminen ja keskusteluun osallistuminen.

Vastuuhenkilö: Teollisuustalouden professori/ apulaisprofessori.

Kirjallisuus: Ilmoitetaan seminaarikohtaisesti.

A47091  Logistiikka (Material Manage-

    ment and Logistics), 2 ov

Ajoitus: Kevätlukukausi.

Asema: Markkinoinnin koulutusohjelmassa vaihtoehtoinen kurssin A47086 kanssa. Laskentatoimen koulutusohjelmassa ja kansantaloustieteen koulutusohjelmassa vapaavalintainen.

Suoritustapa: Luennot 30 h.

Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija teollisuusyritysten logistiikan strategiseen suunnitteluun, logistiikan ohjaukseen, materiaalitoimintoihin sekä materiaalihallintoon.

Sisältö: Teollisuusyritysten logististen toimintojen strateginen suunnittelu ja taloudellinen toteutus. Hankintojen suunnittelu, ajoitus ja valvonta. Varastoinnin suunnittelu ja valvonta. Yritysten sisäiset ja ulkoiset kuljetukset. Huolto ja kunnossapito.

Vastuuhenkilö: Teollisuustalouden apulaisprofessori.

Kirjallisuus: Tersine, R.J.: Production/Operations Management: Concepts, Structure and Analysis, 2 p. ss. 381-411, 497-540, 583-676, New York, 1985. Mäkinen, I.; Saarialho, A., Timmerbacka, E.: Kuljetusjärjestelmät. MH- konsultit Oy, 1992. Sartjärvi, T.: Logistiikka kilpailutekijänä. Suomen Kuljetustaloudellinen yhdistys ry. 1992. Haapanen, M.: Yritysjohdon logistiikka, 1993.

S47092  Laadun ohjaus, 3 ov

Ajoitus: Opintojakson luennot ja harjoitukset järjestetään kevätlukukaudella periodeilla 4, 5 ja 6. Pakolliset harjoitustehtävät on suoritettava kurssiohjelman mukaisesti ennen tenttiä. Suoritus lopputentillä. Lopulliseen arvosanaan vaikuttavat sekä tentti (2/3) että harjoitustyö (1/3).

Asema: Vapaavalintainen kauppatieteellisissä koulutusohjelmissa.

Edellyttää: Ennen tätä opintojaksoa on suoritettava Teollisuustalouden perusteet sekä perehtyä teollisuusyrityksen toimintaan.

Suoritustapa: Luentoja 30 h, laskuharjoituksia 20 h ja suunnitteluharjoituksia 30 h.

Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija kokonaisvaltaiseen laatujohtamiseen ja laadunohjaukseen. Opintojakso antaa opiskelijalle valmiudet jäljittää ja ratkaista yrityksen laatuongelmia ja osallistua laadun kehittämiseen.

Sisältö: Laatuajattelun orientaatiojakso ja kokonaisvaltaisen laatujohtamisen (TQM) käsite ja sisältö. Tuotteiden laadun ja yrityksen kannattavuuden ja laatukustannusten välinene yhteys. Valmistuksen laadunohjaus, laadunvarmistus ja tilastolliset tarkastusmenetelmät. Yritysten laatujärjestelmän kehittämisen mahdollisuuksia. Innovaatioiden laadun ohjaus koko arvoketjussa.

Vastuuhenkilö: Teollisuustalouden apulaisprofessori.

Kirjallisuus: Luento- ja harjoitusmateriaali. Kume, H.: Laadun parantamisen tilastolliset menetelmät, Metalliteollisuuden keskusliitto, Mänttä 1989; KERAn laatukäsikirjat (tuote ja palvelu).


4.7. Yrittäjyyskoulutus

A72801  Orientoituminen yrittäjyyteen, 3 ov

Ajoitus: Syys- ja kevätlukukausi.

Asema: Vapaavalintainen aineopinto kaikissa koulutusohjelmissa.

Suoritustapa: Luennot, yritysesimerkit, yhteistyösidosryhmien esitelmät. Opintopäiväkirja, aktiivinen osallistuminen luennoille sekä seminaarityöskentely. Kurssi voidaan suorittaa vaihtoehtoisesti monimuoto-opetuksena.

Tavoitteet: Antaa perustiedot sisäisestä ja ulkoisesta yrittäjyydestä ja luoda perusvalmius yrittäjyyden ymmärtämiselle laajemmassa merkityksessä.

Sisältö: Yrittämiseen liittyvien henkisten ominaisuuksien läpikäynti ja tutustuminen erityyppisiin yritysjohtajiin ja johtoryhmiin, osallistuminen ja tutustuminen yrityksen erilaisten päätösprosessien vaiheisiin. Läpikäydään kokonaisvaltaisen liiketoiminnan suhteet ja niiden kehittäminen, liikeidea, yrityksen perustamiseen liittyvät näkökohdat, toiminnan suunnittelu ja liiketoiminnan käynnistäminen, perustamis- ja käynnistämistoimet ja tutustuminen yritysten eri tehtäviin.

Vastuuhenkilö: Lehtori Markku Pulkkinen.

Kirjallisuus: Ilmoitetaan luennoilla.

A72802  Liiketoimintavalmiuksien kehittämi-

    nen (Soveltavat opinnot), 9 ov

Ajoitus: Syys- ja kevätlukukausi.

Asema: Vapaavalintainen aineopinto kaikissa koulutusohjelmissa.

Suoritustapa: Luennot, harjoitukset, yritysesimerkit. Liiketoimintasuunnitelma.

Tavoitteet: Antaa opiskelijalle yrittäjyyteen liittyvät perusvalmiudet liiketoiminnan eri osa-alueilla.

Sisältö: Yritystoiminnan osa-alueet: strategia, ympäristö, markkinat, asiakkaat, tuote, teknologiat, talous, organisaatio, kokonaisliiketoiminnan hallinta.

Vastuuhenkilö: Lehtori Markku Pulkkinen.

Edellyttää: Ennen tätä opintojaksoa on suoritettava kurssi A72801.

Kirjallisuus: Ilmoitetaan luennoilla.

A72803  Yrittäjyyden erikoistyö (Erikoistu-

    misopinnot), 3 ov

Ajoitus: Syys- ja kevätlukukausi.

Asema: Vapaavalintainen aineopinto kaikissa koulutusohjelmissa.

Suoritustapa: 3 ov:n laajuinen tutkielma-/harjoitustyö.

Tavoitteet: Antaa opiskelijalle mahdollisuus perehtyä johonkin yksittäiseen yrittämisen erikoisalueeseen.

Sisältö: Yrittäjyyden erikoistyössä opiskelija perehtyy johonkin pienyrityksessä esiintyvään liiketoiminnalliseen ongelmaan ja etsii ko. ongelmaan mahdollisia ratkaisuehdotuksia tai vaihtoehtoisesti perehtyy valitsemansa pienyrityksen menestystekijöihin.

Vastuuhenkilö: Lehtori Markku Pulkkinen.

Edellyttää: Ennen tätä opintojaksoa on suoritettava kurssit A72801 ja A72802.A72805  Liiketoimintaseminaari, 2-5 ov

Ajoitus: Vapaa.

Suoritustapa: Esimerkiksi luentoja, kirjallisuutta, case-tapauksia tai harjoitustyö. Luento ja aihe on vaihteleva. Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja opintojaksoja. Kurssin laajuus voi vaihdella 2 - 5 ov.

Vastuuhenkilö: Lehtori Markku Pulkkinen.


4.8. Liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen

A72170  Yrityksen taloustieteen perusteet

    (Principles of Business Economics),

    3 ov

Ajoitus: 1. vuoden syyslukukausi.

Suoritustapa: Esikuulustelu, joka on tarkoitettu muille kuin KTM-tutkintoon opiskeleville (= kirjallisuustentti, arvostelu: hyväksytty/hylätty) ennen luentoja, ja varsinaiset luennot 16 h + 14 h harjoituksia + kirjallisuus ja lopputentti.

Asema: Vapaavalintainen kauppatieteellistä tutkintoa suorittaville (suositellaan heillekin). Muille kuin KTM-tutkinnon opiskelijoille kurssi edellytetään suoritettavaksi ennen muita laskentatoimen tai markkinoinnin sivuaineopintoja.

Tavoite: Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot yritystaloudesta erityisesti laskentatoimen (painottuen ulkoiseen laskentaan) ja markkinoinnin perusteista.

Sisältö: Jaksolla perehdytään yrityksen liiketoiminnan kokonaisuuteen. Erityishuomiota kiinnitetään markkinoinnin sekä laskentatoimen problematiikkaan. Laskentatoimen osuus käsittelee meno-tuloteoriaa ja tilinpäätöksen laadintaa, jota lähestytään pelkistetysti sen keskeisistä periaatteista käsin. Markkinoinnin osuudessa keskitytään markkinointiajatteluun, markkinoinnin perusolemukseen ja tavoitteisiin, sekä perinteisen markkinoinnin kilpailukeinoihin.

Vastuuhenkilö: Taloustieteen lehtori

Kirjallisuus: Esikuulustelun kirjat: Kasanen-Koskela-Leppiniemi-Puttonen-Virtanen: Laskentatoimen ja rahoituksen perustiedot, KY-Palvelu Oy, 1996; Vuokko Pirjo: Markkinointiviestintä, WSOY Profit, 1993; Räsänen, Keijo: Kehittyvä liiketoiminta, Porvoo 1994.

Varsinaiset kurssikirjat; Tenhunen, Lauri: Yrityksen taloustiede, Juva 1995; Vanhala-Laukkanen-Koskinen: Liiketoiminta ja johtaminen, Keuruu 1994; Mannermaa, Kari: Moniulotteinen markkinointi (s. 1-196), Jyväskylä 1993; Ihantola-Leppänen: Yrityksen kirjanpito - perusteet ja sovellusharjoitukset (s.1-53) 4. uud. painos, Tampere 1995. Muu luennoilla mahdollisesti ilmoitettava materiaali.

A72183  Strateginen johtaminen (Strategic

    Management), 4 ov

Ajoitus: 3. vuoden syyslukukausi.

Suoritustapa: 30 h luentoja + kirjallisuus + 20 h case-harjoituksia.

Asema: Pakollinen laskentatoimen ja markkinoinnin koulutusohjelmissa.

Tavoite ja sisältö: Opintojakso perehdyttää strategisen suunnittelun ja johtamisen keskeiseen käsitteistöön, analyysivälineisiin ja prosesseihin. Asioita lähestytään liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta.

Vastuuhenkilö: Liiketaloustieteen apul.professori.

Edellyttää: Ennen tätä opintojaksoa on suoritettava kurssit A72170, A72171 ja A72172.

Kirjallisuus: Ansoff & McDonnell: Implanting Strategic Management, 2. ed. Prentice-Hall, New York 1990; Porter: Kilpailuetu, Espoo 1991; Johnson & Scholes: Exploring Corporate Strategy, 3. ed. Prentice-Hall. New York. 1993; Muu luennoilla ja harjoituksissa jaettava materiaali.

A72175  Yrityspeli, 1 ov

Ajoitus: 3. vuoden syyslukukausi.

Suoritustapa: 20 h yrityspeli.

Asema: Pakollinen laskentatoimen ja markkinoinnin koulutusohjelmissa.

Tavoite ja sisältö: Opintojakson yrityspelin avulla pyritään lähestymään yrityksen päätöksentekotilanteita ja tehtyjen päätösten vaikutuksia yrityksen toimintaan.

Vastuuhenkilö: Liiketaloustieteen apul.professori.

Edellyttää: Ennen tätä opintojaksoa on suoritettava kurssit A72170, A72171, A72172 ja A72183.

A72510  Henkilöstön johtaminen (Human

    Resource Management), 4 ov

Ajoitus: 3. vuoden syyslukukausi.

Asema: Pakollinen laskentatoimen, markkinoinnin ja kansantaloustieteen koulutusohjelmissa.

Tavoite ja sisältö: Opintojakso perehdyttää ihmisten johtamiseen ja henkilöstövoimavarojen käyttöön yrityksen toiminnan organisoimisen peruskysymyksenä. Näkökulmina ovat johtaminen ja henkilöstövoimavarat yhtäältä yrityksen strategisena kysymyksenä ja toisaalta päivittäisenä käytäntönä erilaisissa yritysympäristöissä.

Vastuuhenkilö: Tuntiopettaja.

Suoritustapa: 30 h luentoja ja kirjallisuus.

Kirjallisuus: Henkilöstöhallintoa esimiehille, STK:n julkaisuja, Helsinki 1989 tai uudempi painos; Nurmi Raimo: Johtaminen kilpailuetuna, Mermerus, Nina Tryckeri, Uppsala 1992; Peltonen-Ruohotie: Ihmisten johtaminen, Otava 1991, Aavaranta-sarja nro 24; Muu luennoilla jaettava materiaali; Fornbrun, C. Tichy, N.M., Devanna, M.A.: Strategic Human Resource Management, John Wiley & Sons, New York, 1984; Gröjer, J.E. & Johanson, U.: Human Resource costing and Accounting, Joint Industrial Safety Council, Stockholm 1991.

A72173   Pk-yritysten menestystekijät -semi-

    naari (Success Factors of Small

    and Medium Size Companies), 3 ov

Ajoitus: 2. vuoden kevätlukukausi.

Asema: Pakollinen laskentatoimen ja markkinoinnin koulutusohjelmissa.

Tavoite: Tavoitteena on, että opiskelijat ymmärtävät, mistä yritysten menestys rakentuu, ja oppivat kiinnittämään huomiotaan menestymisen kannalta kriittisiin tekijöihin.

Sisältö: Opiskelijat tarkastelevat yrittäjyyttä ja yritysten menestymistä koskevia viitekehyksiä soveltaen valittuja pk-yrityksiä toiminta-analyyttisellä otteella. Opiskelijat laativat pienryhmissä tarkastelemistaan yrityksistä kirjallisen raportin. Opiskelu kytkeytyy ajankohtaisiin taloudellisiin tapahtumiin ja tilanteisiin.

Laskentatoimen ja markkinoinnin koulutusohjelmassa opintojakso muodostaa yhteisen kokonaisuuden englanninkielisen Case-seminar -jakson (A90215) kanssa.

Suoritustapa: 21 h luentoja + 30 h case-työskentelyä ryhmissä (palaverit, yrityskäynnit, työpaperit, loppuraportti) + kirjallisuus. Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu. Kurssin vahvuudesta on 1/3 varattu tuotantalouden opiskelijoille.

Vastuuhenkilö: Liiketaloustieteen, markkinoinnin ja teollisuustalouden apulaisprofessorit.

Edellyttää: Ennen tätä opintojaksoa on suoritettava kurssit A72171, A72172, A72410, A472424 ja A72412. Tuotantotalouden opiskelijat hyväksyy teollisuustalouden laboratorio.

Kirjallisuus: Iiro Jahnukainen (toim.): Uudistuva pienyritys, Ekonomia-sarja 1992, luennoitsijoiden ilmoittamin osin. Artikkelit ja muu luennoitsijoiden jakama materiaali.


4.9. Pääaineopinnot

A72241  Harjoittelu, 3 ov

Asema: Vapaavalintainen kaikissa koulutusohjelmissa.

Tavoite ja suoritustapa: Harjoittelun tarkoituksena on perehtyminen talouselämään, luoda kontakteja ja kokeilla omakohtaisesti taloudellisten analyysien tekemistä tai taloudellisen vastuun ottamista. 1 opintoviikon harjoitteluksi voidaan hyväksyä ekskursio-matka, mistä laaditusta raportista ilmenee opiskelijan tiedollisen kapasiteetin lisääntyminen.

Hyviä harjoittelupaikkoja ovat tehtävät, joissa on mahdollisuus harjoitella jotakin seuraavista asioista:

Puhtaasti suorittavat tehtävät eivät kelpaa harjoitteluksi ellei niihin liity mitään taloudellisen alan ammattikäytäntöä. Mikäli opiskelija on epävarma tehtävän soveltuvuudesta harjoitteluksi, hän voi jättää osaston kansliaan lyhyen kuvauksen tulevasta tehtävästä etukäteen ja pyytää päätöstä tehtävän soveltuvuudesta.

Harjoittelun hyväksymiseksi osaston kansliaan toimitetaan:

4.9.1.  Kansantaloustiede

A72210  Kansantaloustieteen perusteet

    (Principles of Economics), 3 ov

Ajoitus: 1. vuoden syyslukukausi.

Suoritustapa: 30 h luentoja + kirjallisuus.

Asema: Pakollinen laskentatoimen, markkinoinnin ja kansantaloustieteen koulutusohjelmissa.

Tavoite ja sisältö: Opintojakson tarkoituksena on esitellä kansantaloustieteen peruskäsitteitä ja niiden käyttöä taloudellisten ilmiöiden selittämisessä. Jaksossa perehdytään markkinamekanismin toimintaan, kuten hinnanmuodostukseen ja hintojen merkitykseen kansantalouden voimavarojen suuntaamisessa, sekä kuluttajien, yritysten ja julkisen vallan rooliin markkinataloudessa.

Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen professori.

Kirjallisuus: Begg, David et al.: Economics, 4 ed., London 1994 ja muu luennolla ilmoitettava materiaali.A72212  Suomen talouselämä

    (The Economy of Finland), 2 ov

Ajoitus: 1. vuoden kevätlukukausi.

Suoritustapa: 24 h luentoja + kirjallisuus tai kirjatentti.

Asema: Pakollinen laskentatoimen, markkinoinnin ja kansantaloustieteen koulutusohjelmissa.

Tavoite ja sisältö: Opintojaksossa perehdytään Suomen kansantalouden rakenteeseen, instituutioihin ja talouspolitiikan sisältöön. Lisäksi siinä tarkastellaan Suomen kansantalouden kehitysnäkymiä.

Vastuuhenkilö: Taloustieteen lehtori.

Kirjallisuus: Loikkanen, Pekkarinen (toim.): Suomen kansantalous, instituutiot rakenne ja kehitys, 1989; Pekkarinen, J., Vartiainen, J.: Suomen talouspolitiikan pitkä linja, 1993; Talouspolitiikan linja: Kansantalouden kehitys ja talouspolitiikka vuosina 1996-2000, Valtiovarainministeriö, 1996; mahd. muu luennolla ilmoitettava materiaali.

A72215  Makrotaloustieteen perusteet

    (Macroeconomics I), 3 ov

Ajoitus: 2. vuoden syylukukausi.

Suoritustapa: 30 h luentoja + kirjallisuus, 12 h harjoituksia.

Asema: Pakollinen kansantaloustieteen koulutusohjelmassa.

Tavoite ja sisältö: Opintojaksossa tarkastellaan kansantalouden toimintaa kokonaisuutena sekä sen yhteyksiä muihin kansantalouksiin. Siinä perehdytään makrotalouden tarkastelukehikkoihin, kansantalouden eri osien toimintaan ja osien välisiin riippuvuuksiin. Tarkastelun kohteena ovat kansantalouden tilinpito; kokonaiskysyntä, kokonaistarjonta ja hintasopeutuminen; kansantalouden kasvu; työllisyys, hinnat ja korot; finanssi-, raha-, ja valuuttapolitiikan tavoitteet, keinot ja vaikutukset. Laskuharjoitukset ja atk:n käyttö.

Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen apulaisprofessori.

Kirjallisuus: Burda, M., Wyplosz, C.: Macroeconomics, A European Text, uusin painos.

A72115  Raha- ja pankkiteoria

    (Theory of Money and Monetary

    Policy), 2 ov

Ajoitus: 2. vuoden kevätlukukausi.

Suoritustapa: 24 h luentoja ja kirjallisuus tai kirjatentti.

Asema: Pakollinen kansantaloustieteen koulutusohjelmassa.

Tavoite ja sisältö: Opintojaksossa tarkastellaan rahan talousteoreettisia perusteita keskittyen Suomelle tunnusomaisten rahoitusmarkkinoiden toimintaan sekä rahan tehtävien analysointiin; Perehdytään rahan tarjontaan rahoituslaitosten ja keskuspankin näkökulmasta, rahan kysynnän teoriaan sekä koron määräytymiseen. Lisäksi tarkastelun kohteena ovat rahapolitiikan kokonaistaloudelliset vaikutukset.

Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen assistentti.

Kirjallisuus: Tarkka, J.: Raha ja rahapolitiikka.

A72214  Kysyntäanalyysi

    (Demand analysis), 2 ov

Ajoitus: 2. vuoden syylukukausi.

Suoritustapa: 20 h luentoja + kirjallisuus, 12 h harjoituksia.

Asema: Pakollinen kansantaloustieteen koulutusohjelmassa.

Tavoite ja sisältö: Opintojaksossa esitellään ne välineet, joilla voidaan analysoida kuluttajien käyttäytymistä erilaisissa päätöksentekotilanteissa, myös riskin ja epävarmuuden vallitessa. Jakso antaa hyvän perustan myös vaativampien rahoituksen ja markkinoinnin luentojen seuraamiselle.

Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen apulaisprofessori

Kirjallisuus: Varian, H.: Intermediate Microeconomics, A Modern Approach, 1990, uusin painos, soveltuvin osin; muu luennoilla ilmoitettava kirjallisuus.

A72219  Yrityksen teoria

    (Theory of a Firm), 3 ov

Ajoitus: 2. vuoden syylukukausi.

Suoritustapa: 28 h luentoja + kirjallisuus, 12 h harjoituksia.

Asema: Pakollinen kansantaloustieteen ja laskentatoimen koulutusohjelmassa.

Tavoite ja sisältö: Opintojaksossa esitellään kansantaloustieteellinen näkemys yritysten toiminnasta markkinoilla erilaisten kilpailuolosuhteiden vallitessa. Kilpailuolosuhteita tarkastellaan myös julkisen vallan ja kansantalouden kokonaishyvinvoinnin kannalta. Lisäksi käsitellään yritysten organisaatioon ja johtamiseen liittyviä ongelmia.

Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen apulaisprofessori

Kirjallisuus: Varian, H.: Intermediate Microeconomics, A Modern Approach, 1990, uusin painos, soveltuvin osin; Milgrom, P., Roberts, J.: Economics, Organization and Management, uusin painos.A72313  Kansantaloustieteen oppihistoria

    (History of Economic Thought),

    3 ov

Ajoitus: 2. vuoden kevätlukukausi.

Suoritustapa: 24 h luentoja + kirjallisuus tai kirjatentti.

Asema: Valinnainen kansantaloustieteen koulutusohjelmassa.

Tavoite ja sisältö: Opintojakso perehdyttää keskeisten kansantaloustieteen koulukuntien ja tutkijoiden tuotantoon, asemaan ja merkitykseen kansantaloustieteen kehityksessä.

Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen professori

Kirjallisuus: Ekelund & Herbert: A History of Economic Theory and Method, 2. painos, 1990; Sata vuotta suomalaista kansantaloustiedettä.

A72229  Yhteiskunnallinen investointilasken-

    ta (Social Investment Criteria), 3 ov

Ajoitus: 2. vuoden kevätlukukausi.

Suoritustapa: Luennot 20 h + kirjallisuus ja/tai kotiessee.

Asema: Valinnainen kansantaloustieteen koulutusohjelmassa. Soveltuu erinomaisesti muiden taloustieteen osaston koulutusohjelmien sekä mm. arkkitehtien ja DI-opintojen valinnaisaineeksi.

Tavoite ja sisältö: Opintojaksossa esitellään yhteiskunnallisten investointien ja ohjelmien kannattavuusarviontiin käytettäviä menetelmiä (kustannushyöty-, monikriteeri-, panos-tuotosanalyysi) sekä käydään läpi kustannus-hyötyanalyysin talousteoreettiset perusteet. Opiskelija perehtyy omatoimisesti joko kotiesseen tai ryhmäcase'n muodossa käytännön esimerkkeihin kustannus-hyötyanalyysin soveltamisesta liikenne-, ympäristönsuojelu- ja energiantuotantohankkeissa.

Vastuuhenkilö: YTM Saara Pekkarinen.

Kirjallisuus: Brent, R.J.: Applied Cost-Benefit Analysis, Edgar Elgar Publishing, 1997; Johansson, P-O.: Cost-Benefit Analysis of Environmental Change, Cambridge Unieversity Press, 1993.

A72217  Julkistalous

    (Public Sector Economics), 3 ov

Ajoitus: 3. vuoden syyslukukausi.

Suoritustapa: 30 h luentoja + kirjallisuus tai kirjatentti.

Asema: Pakollinen kansantaloustieteen koulutusohjelmassa.

Tavoite ja sisältö: Perehdyttää valtion ja kuntien (julkisen sektorin) taloudelliseen toimintaan ja taloustieteelliseen analyysiin lähinnä mikroteoreettisesta näkökulmasta sekä taloussuunnitteluun julkisessa toiminnassa. Tarkastellaan julkisen kulutuksen vaikutuksia; valtion ja kuntien suunnittelu ja budjettijärjestelmiä; verotuksen vaikutuksia tehokkuuteen; keskipitkän ja pitkän aikavälin toimintaa sekä aluesuunnittelun perusteita.

Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen tuntiopettaja.

Kirjallisuus: Stiglitz, J: Economics of the Public Sector, 1988, 2nd ed.; Tuomala, M.: Julkistalous, 1997; muu luennoilla ilmoitettava kirjallisuus.

A72218  Kansainvälinen talous

    (International Economics), 3 ov

Ajoitus: 2. vuoden kevätlukukausi.

Suoritustapa: Kirjatentti (tai 30 h luentoja + kirjallisuus) = 3 ov.

Asema: Pakollinen kansantaloustieteen koulutusohjelmassa.

Tavoite ja sisältö: Opintojaksossa tarkastellaan maailmantalouden toimintaa ja kehitystä sekä niihin vaikuttavia voimia. Siinä perehdytään ulkomaankauppateoriaan, maksutaseteoriaan ja ulkomaankauppamalleihin sekä niiden sovellutuksiin kansainvälisen talouden ongelmien tarkastelussa. Tarkastelun kohteena ovat myös ulkomaankauppa- ja maksutasepolitiikka.

Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen professori.

Kirjallisuus: Ethier: Modern international economics, uusin painos; Perehtyminen maailmantalouden ajankohtaisiin kehitysnäkymiin OECD Economic Outlook'n uusimmasta julkaisusta (ilmestyy kaksi kertaa vuodessa).

A72236  Resurssi- ja ympäristötalous

    (Natural Resource and Environ-

    mental Economics), 3 ov

Ajoitus: 3. vuoden syyslukukausi.

Suoritustapa: 30 h luentoja + kirjallisuus tai kirjatentti.

Asema: Pakollinen kansantaloustieteen koulutusohjelmassa.

Tavoite ja sisältö: Perehdyttää luonnonvara- ja ympäristötaloustieteen keskeisiin teemoihin, joita ovat sekä uusiutuvien, että uusiutumattomien luonnonvarojen optimaalisen hyödyntämisen ongelmat, taloudellisen kasvun ja luonnonvarojen riittävyyden ristiriita, päästöjen vähentämisen ohjauskeinot sekä markkinattomien luonnonvarojen ja ympäristöhyötyjen arvottamisongelmat.

Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen tuntiopettaja.

Kirjallisuus: Paavola, J.: Ympäristötalouden perusteet, 1996; Tietenberg, T.: Environmental and Natural Resource Economics; Hanley, N & Spash, C.: Cost-Benefit Analysis and the Environment, 4th ed..A72237  Aluetalous

    (Regional Economics), 3 ov

Ajoitus: 3. vuoden syyslukukausi.

Asema: Valinnainen kansantaloustieteen koulutusohjelmassa.

Suoritustapa: 24 h luentoja + kirjallisuus tai kirjatentti. Mahdollisesti vierailevia luennoitsijoita.

Tavoite ja sisältö: Kaupunkitaloustieteen osalta opintojaksossa tarkastellaan kaupunkien kehittymiseen vaikuttavia voimia, taajamien maankäyttöä ja -ohjausta, ruuhkautumista ja erilaisten toimintojen sijoittumista. Kaupunkien ongelmia kuten köyhyyttä, syrjäytymistä, ruuhkautumista ja saastumista tarkastellaaan paikallishallinnon ja valtion näkökulmasta. Laajempien aluetalouksien osalta opintojaksossa perehdytään aluetaloustieteen teoriaan ja menetelmiin sekä alueelliseen talouspolitiikkaan. Keskeisiä kohteita ovat alueen tuotanto, työllisyys, alueiden välinen muuttoliike, alueellisen talouspolitiikan merkitys, tavoitteet ja keinot.

Vastuuhenkilö: Dos. Tuomo Nenonen ja YTM Saara Pekkarinen.

Kirjallisuus: O'Sullivan, A.: Urban Economics, Irwin. NY, 3rd ed. 1996; Armstrong, H. & Taylor, J.: Regional Economics and Policy, 2. ed. 1993.

A72238  Terveystaloustiede

    (Health Economics), 3 ov

Ajoitus: 3. vuoden syyslukukausi (ei luennoida välttämättä joka lukuvuosi).

Suoritustapa: 24 h luentoja + kirjallisuus

Asema: Valinnainen kansantaloustieteen koulutusohjelmassa.

Vastuuhenkilö: KTT, Pirjo Koivukangas.


Menetelmät ja tieteellinen kirjoittaminen

A72220  Matemaattinen taloustiede

    (Mathematical Economics), 3 ov

Ajoitus: 2. vuoden syyslukukausi.

Suoritustapa: 30 h luentoja + 20 h laskuharjoituksia + kirjallisuus.

Asema: Pakollinen kansantaloustieteen koulutusohjelmassa.

Tavoite ja sisältö: Sisällöllisesti kurssi edellyttää Matematiikka taloustieteilijöille PK1:n ja PK2:n oppisisällön hallintaa, koska kurssilla käydään läpi matemaattisten metodien käyttöä talousteoreettisten mallien ja taloudellisten päätöksenteko-ongelmien ratkaisuun. Kurssilla käsitellään tasapainoanalyysia, komparatiivista statiikkaa, klassista optimointiteoriaa, dynaamisia malleja ja matemaattista ohjelmointia. Laskuharjoituksia.

Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen yliassistentti.

Kirjallisuus: Chiang A.C: Fundamental Methods of Mathematical Economics, 1984; Intriligator: Mathematical Optimization and Economic Theory, 1971.

A72228  Kvantitatiiviset menetelmät

    (Quantitative methods), 3 ov

Ajoitus: 3. vuoden kevätlukukausi (laskentatoimen ko:ssa 2. vuoden kevätlukukausi).

Suoritustapa: 36 h luentoja + kirjallisuus + 24 h laskuharjoituksia + harjoitustyö.

Asema: Pakollinen kansantaloustieteen ja laskentatoimen koulutusohjelmissa.

Tavoite ja sisältö: Opintojaksossa tutustutaan kvantitatiivisten mentelmien tilastolliseen perustaan sekä perehdytään kvantitatiivisten mallien käyttöön. Tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää mallinrakennuksen periaatteet sekä hallitsee kvantitatiivisten mallien estimoinnin ja kykenee käyttämään niitä ennustamiseen käytännön tilanteissa. Laskuharjoitukset ja PC-ekonometriapaketit.

Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen yliassistentti.

Kirjallisuus: Thomas, R.L.: Modern Econometrics, 1997; Granger, C.W.J.: Forecasting in Business and Economics. 1980; ja mahdolliseti muuta myöhemmin ilmoitettavaa kirjallisuutta/materiaalia.

A72230  Seminaari (Seminar Economics), 5 ov

Ajoitus: 3. vuoden kevätlukukausi.

Asema: Pakollinen kansantaloustieteen koulutusohjelmassa.

Tavoite ja suoritustapa: Ohjattu esseen laatiminen (n. 20 sivua) ja esittäminen, aihevalinta oman mieltymyksen mukaan.

Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen apulaisprofessori

A72002  Muita kansantaloustieteen opintoja

    (Additional courses in Economics)

Opintoviikkomäärä: Laajuuden mukaan

Ajoitus: Vapaa.

Suoritustapa: Luento ja aihe on vaihteleva. Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja jaksoja.

Asema: Vapaavalintainen kansantaloustieteen koulutusohjelmassa.

Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen professori/opintosihteeri.


Kansantaloustieteen syventävät opinnot (40 ov)

S72310  Makrotaloudellinen analyysi

    (Macroeconomic analysis), 5 ov

Ajoitus: 3. vuoden kevätlukukausi.

Suoritustapa: 48 h luentoja + kirjallisuus = 4 ov ja 24 h harj. = 1 ov.

Asema: Pakollinen kansantaloustieteen koulutusohjelmassa.

Tavoite ja sisältö: syvennetään ja laajennetaan kansantalouden kokonaistoiminnan ymmärrystä. Siinä monipuolistetaan aineopinnoissa hankittuja tietoja kansantalouden eri osien toiminnasta ja niiden välisistä riippuvuuksista. Tarkastelun kohteena ovat makroteorian vaihtoehtoiset lähestymistavat ja kasvuteoria; kokonaistarjonnan ja hintasopeutumisen mikroperusteet; pienen avoimen talouden erityisanalyysit; talouspolitiikan analyysit.

Kurssiin liittyy analyyttisia harjoitustehtäviä, vaativia laskuharjoituksia, taloudellisten esimerkkien analysointia ja tutustumista makromallien atk-sovelluksiin.

Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen apulaisprofessori.

Kirjallisuus: Stevenson A. - Muscatelli V. - Gregory M.: Macroeconomic Theory and Stabilisation Policy, uusin painos; Romer D.: Advanced Macroeconomics, 1995, soveltuvin osin.

S72320  Mikrotaloudellinen analyysi

    (Microeconomic analysis), 5 ov

Ajoitus: 3. vuoden kevätlukukausi.

Suoritustapa: 48 h luentoja + kirjallisuus = 4 ov ja 24 h harj. = 1 ov.

Asema: Pakollinen kansantaloustieteen koulutusohjelmassa.

Tavoite ja sisältö: Käsitellään mikroteorian keskeisiä tuloksia syventäen aineopintojen mikrotalousteorian perusteita. Muina kohteina tulevat mukaan yleinen tasapainoteoria, hyvinvoinnin talousteoria, epävarmuuden käsittely ja kustannushyöty analyysi. Kurssiin liittyy analyyttisia harjoitustehtäviä, vaativia laskuharjoituksia, taloudellisten esimerkkien analysointia.

Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen professori.

Kirjallisuus: Gravelle, H. - Rees, R.: Microeconomics, 1992, uusin painos; Pearce, D.: Cost-Benefit Analysis. 2. uud. p. 1986.

Kaksi jaksoa seuraavista osa-alueista

S72338  Rahoitusmarkkinat

    (Financial Markets), 5 ov

Ajoitus: 4. vuoden kevätlukukausi.

Asema: Valinnainen kansantaloustieteen ja laskentatoimen koulutusohjelmissa.

Tavoite ja sisältö: Syventää opiskelijan näkemystä eri rahoitusmarkkinoiden tehtävistä ja merkityksestä kansantaloudessa. Kurssissa perehdytään markkinoiden tehokkuuskäsitteisiin ja niiden implikaatioihin, arvopapareiden tuottokäyttäytymiseen ja hinnoittelumalleihin sekä kansainvälisen rahoituksen teorioihin ja erityispiirteisiin. Opintojaksossa tarkastellaan arvopaperi-, raha- ja valuuttamarkkinaistrumentteja sekä kansantalouden, yrityksen että sijoittajan näkökulmasta.

Suoritustapa: Kirjatentti tai 24 h luentoja + kirjallisuus sekä, laaja essee tai harjoitustyö.

Vastuuhenkilö: Laskentatoimen professori / vieraileva luennoitsija.

Edellyttää: Ennen tätä opintojaksoa on suoritettava pääaineen pakolliset aineopinnot.

Kirjallisuus: Copeland, T.E.- Weston, J.F.: Financial Theory and Corporate Policy, 3. painos. Addison-Wesley 1988 osa 1; Tucker & Madura & Chiang: International Financial Markets, 1991 ISBN 0-314-81721-2.

S72333  Toimialatutkimus

    (Industrial Economics), 5 ov

Ajoitus: 4. vuoden syyslukukausi.

Asema: Valinnainen kansantaloustieteen ja laskentatoimen koulutusohjelmissa.

Suoritustapa: Kirjatentti (tai 24 h luentoja + kirjallisuus )= 3 ov. ja harjoitustyö = 2 ov. Mahdollisesti vierailevia luennoitsijoita.

Asema: Vaihtoehtoinen kansantaloustieteen ja laskentatoimen koulutusohjelmissa.

Tavoite ja sisältö: Opintojaksossa tarkastellaan toimialoja ja markkinoita sekä niiden välisiä kytkentöjä; yritysten toimintaedellytyksiä ja toimenpiteitä markkinoilla. Tarkoituksena on, että opiskelija oppii analysoimaan markkinoiden ominaispiirteitä, yrityksen toimintaa ja suorituskykyä sekä niiden välisiä riippuvuuksia.

Harjoitustyö, jossa tarkastellaan jonkin toimialan kehitystä ja tulevaisuuden näkymiä.

Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen apulaisprofessori.

Kirjallisuus: Forssell, Panos-tuotosmallit; Hay, D.A. - Morris, D.J.: Industrial Economics and Organization, 2. painos; ja muu luennoilla ilmoitettava kirjallisuus.

S72334  Ympäristötaloustiede

    (Environmental Economics), 5 ov

Ajoitus: 4. vuoden syyslukausi.

Asema: Valinnainen kansantaloustieteen koulutusohjelmassa.

Suoritustapa: Kirjatentti tai 32h luentoja + kirjallisuus. Mahdollisesti vierailevia luennoitsijoita.

Asema: Vaihtoehtoinen kansantaloustieteen koulutusohjelmassa.

Tavoite ja sisältö: Kurssissa perehdytään taloustieteellisestä näkökulmasta ympäristön asemaan ja merkitykseen taloudessa. Erityisesti käydään läpi luonnonvarojen optimaalisen hyödyntämisen teoriaa sekä ympäristöhyötyjen ja -haittojen arviointia.

Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen tuntiopettaja ja dosentti Mäenpää.

Kirjallisuus: Hartwick - Olewiler: The Economics of Natural Resource Use; Siebert: Economics of the Enviroment, 1992; Johansson, P-O. - Löfgren K-G.: The Economics of Forestry and Natural Resources 1987; ja muu mahdollisilla luennoilla ilmoitettava materiaali.

S72339  Ekonometria (Econometrics), 5 ov

Ajoitus: Vapaa.

Suoritustapa: Kirjatentti tai 32h luentoja + kirjallisuus.

Asema: Valinnainen kansantaloustieteen koulutusohjelmassa.

Tavoite ja sisältö: Kurssilla perehdytään laajalti ekonometriseen metodologiaan ja sen uusimpiin kehityssuuntiin (esim. ARCH- mallit, yhteisintegraatio).

Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen yliassistentti.

Kirjallisuus: Greene, W.H.: Econometric Analysis, 1993.

S72336  Erikoisaihe (Special Issues), 5 ov

Ajoitus: Vapaa.

Suoritustapa: 24 h luentoja + kirjallisuus = 3 ov, laaja essee (n. 20 sivua) tai harjoitustyö = 2 ov. Luento ja aihe on vaihteleva. Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja jaksoja.

Asema: Valinnainen kansantaloustieteen koulutusohjelmassa ja laskentatoimen koulutusohjelmassa.

Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen professori.

S72330  Pro gradu -tutkielma (Pro Gradu

    thesis, Master's), 20 ov

Ajoitus: Syys- ja kevätlukukausi.

Asema: Pakollinen kansantaloustieteen koulutusohjelmassa.

Suoritustapa: Seminaarityöskentely + itsenäinen tutkielman kirjoittaminen + kypsyysnäyte.

Tavoite: Pro gradu-tutkielman tulee osoittaa valmiutta tieteelliseen ajattelutapaan, tutkimusmenetelmien hallintaa, perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin ja alan kirjallisuuteen sekä kykyä tieteelliseen viestintään. Opiskelija laatii itsenäisen tutkimustyön sekä syventää ja soveltaa tietojaan ja taitojaan tutkijana. Seminaari tukee pro gradu-tutkielman tekemistä. Tutkielmaksi voidaan hyväksyä myös painettu artikkeli.

Sisältö: Tutkielman suorittaminen edellyttää itse tutkielman tekemisen lisäksi aiheanalyysin, väliraportin, loppuraportin, seminaarityöskentelyn ja kypsyysnäytteen. Seminaarityöskentely sisältää aktiivisen osallistumisen seminaari-istunnossa käytävään keskusteluun (omien esitysten lisäksi). Valmis työ jätetään arvosteltavaksi kahtena sidottuna kappaleena osaston kansliaan, jossa se kirjataan saapuneeksi. Kansliaan on samalla jätettävä myös tutkielmasta laadittu erillinen tiivistelmä. Kypsyysnäytteeseen voi ilmoittautua, kun valmis tutkielma on jätetty tarkastettavaksi. Se kirjoitetaan tutkielman aihepiiristä ilman apuneuvoja osaston yleisenä tenttipäivänä (normaali ilmoittautuminen). Ruotsinkielisen koulusivistyksen saaneet voivat kirjoittaa kypsyysnäytteen ruotsiksi. Tutkielman hyväksymisestä ja arvolauseesta päättää osastoneuvosto.

Aiheen valinta: Tutkielman aiheesta voi käydä keskustelemassa kansantaloustieteen professorin, apul. professorin ja yliassistentin kanssa. Lopullisen hyväksynnän aiheelle tekee osastoneuvosto em. henkilöiden esityksestä.

Aiheanalyysi: Jätetään kansantaloustieteen professorille. Sisältää tutkielman alustavan jäsentelyn, ongelmanasettelun l. mitä tutkitaan, millä metodeilla, aikaisempia tutkimuksia aiheesta sekä alustavan kirjallisuusluettelon. I esitys (lyhyehkö).

Väliraportti: II esitys, kesto noin 20-30 minuuttia. Varaus esitysajasta tehdään osaston opintosihteerille. Esityksessä tulee olla selvillä yksiselitteinen tutkimusongelma, aiheen teoreettista pohdiskelua sekä selvyys mahdollisen empiirisen tutkimusosan aineiston keräämisestä ja tutkimusmetodeista. Myöskin tässä on syytä luetella käytetty lähdemateriaali mahdollisimman täydellisenä.

Loppuraportti: III esitys, kesto noin 30-40 minuuttia. Sisältää lopulliset tutkimustulokset sekä I esityksessä vaaditut korjaukset ja lisäykset. Loppuraportti on esityskelpoinen, kun teoria ja tutkimustulokset muodostava tutkielman tekijän mielestä yhtenäisen kokonaisuuden. III esityksessä tutkielmaan tulee todennäköisesti vielä korjausehdotuksia l. tutkielman ei tarvitse vielä III esityksessä olla lopullisessa muodossaan.

Väli- ja loppuraporttien esityksiä varten on tutkielmaraporteista jätettävä kaikkiaan neljä kpl kopioita osastolle (professorille, apul. professorille, yliassistentille ja yksi yleisökappale kiltahuoneeseen). Nämä on jätettävä kymmenen päivää ennen sovittua esitysaikaa. Raporttien ja tutkielmien pakollisten kappaleiden kopioinnin voi suorittaa osastolla ilmaiseksi.

Vastuuhenkilöt: Kansantaloustieteen professori ja apulaisprofessori.


4.9.2. Laskentatoimi

A72171  Rahavirrat, tuloslaskenta ja tilin-

    päätös (Principles of Financial

    Accounting), 4 ov

Ajoitus: 1. vuoden kevätlukukausi.

Asema: Pakollinen kansantaloustieteen, laskentatoimen ja markkinoinnin koulutusohjelmissa

Tavoite: Kurssin tarkoituksena on edelleen kehittää valmiuksia ymmärtää meno-tulo-teorian mukaista kirjanpitoa yrityksen ja sen sidosryhmien välisten tapahtumien rekisteröintijärjestelmänä.

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään kirjanpidon tuloksenjakotehtävää ja informaatiotehtävää sekä tilinpäätössuunnittelun keskeisiä näkökohtia. Kirjanpitolakiin ja -asetukseen sekä EVL:ään tutustutaan siinä laajuudessa kun se tilinpidon kannalta on välttämätöntä. Harjoitustyö laaditaan mikrotietokonesovellutuksena.

Suoritustapa: 30 h luentoja + 60 h harjoituksia + ATK-harjoituksia 15 h + kirjallisuus + harjoitustyö. Tenttiosuuden voi suorittaa vaihtoehtoisesti myös kahdella välikokeella.

Vastuuhenkilö: Taloustieteen lehtori.

Kirjallisuus: Leppiniemi, J.: Hyvä kirjanpitotapa , Ekonomia sarja, 6.uud. painos, Porvoo 1995; Leppänen, P. - Ihantola, E.: Yrityksen kirjanpito - perusteet ja sovellusharjoitukset (s. 54-250), 4. uud. painos, Tampere 1997; Leppiniemi-Leppiniemi: Oikeat ja riittävät kirjaukset, Porvoo 1995; Andersson, E.: Johdatus vero-oikeuteen. uusin painos Hki; Järvinen-Nuorvala-Riistama-Tikkanen-Vahtera: Uudistettu kirjanpitolainsäädäntö. 9. uudistettu painos. Muu luennoilla ilmoitettava materiaali.

A72172  Johdon laskentatoimi (Principles of

    Management Accounting), 4 ov

Ajoitus: 2. vuoden syyslukukausi.

Asema: Pakollinen laskentatoimen ja markkinoinnin koulutusohjelmissa (II vsk.) ja kansantaloustieteen (III vsk.) koulutusohjelmassa.

Tavoite: Opintojakson tarkoituksena on antaa opiskelijalle perustiedot ja -valmiudet johdon laskentatoimesta.

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään perinteistä kustannuslaskentaa ja toimintolaskentaa sekä näiden käyttöä johtamisen apuvälineinä erityisesti toimintojohtamisen näkökulmasta. Kurssilla käsitellään myös jatkuvaan toiminnan tehostamiseen liittyvää laskentaa sekä budjetoinnin perusteita. Erityistä huomiota kiinnitetään erilaisen laskentainformaation relevanttiuteen johdon eri päätöksentekotilanteissa.

Suoritustapa: 42 h luentoja + 40 h harjoituksia + harjoitustyön ohjaustunnit 15 h (läsnäolo pakollinen) + kirjallisuus + harjoitustyö.

Vastuuhenkilö: Laskentatoimen yliassistentti.

Kirjallisuus: Horngren, C. - Foster, G. - Datar, S.: Cost Accounting. A Managerial Emphasis. Prentice-Hall. 8. painos. 1994, luvut 1-7, 10-12 ja 23-24; Lumijärvi-Kiiskinen-Särkilahti: Toimintolaskenta käytännössä. Ekonomia-sarja. Juva 1995; Lumijärvi, O.P. (toim.): Toimintojohtaminen. Ekonomia-sarja. Jyväskylä. 1993 (soveltuvin osin); Riistama, V. - Jyrkkiö, E.: Operatiivinen laskentatoimi, Ekonomia-sarja. 12. p. 1991 (soveltuvin osin).

A81028 Johdon informaatiojärjestelmät, 1 ov

Ajoitus: 3. vuoden syyslukukausi.

Asema: Pakollinen laskentatoimen koulutusohjelmassa.

Tavoite: Kurssi antaa yleiskuvan nykyaikaisissa organisaatioissa käytettävistä erilaisista tietojärjestelmätyypeistä, niiden käyttötarkoituksesta, eduista ja rajoituksista. Kurssin tiedot ovat minimitason edellytys esim. osallistumiselle keskusteluun organisaation tietojenkäsittelyn kehittämisestä.

Sisältö: Kurssilla käsitellään seuraavia tietojärjestelmätyyppejä: 1. Tapahtumankäsittely ja raportointijärjestelmät 2. Päätöksenteon tukijärjestelmät 3. Loppukäyttäjätietojenkäsittely ja toimistojärjestelmät 4. Organisaation eri funktioita kuten taloushallintoa, markkinointia, henkilöstöhallintoa ja tuotantoa tukevat järjestelmät.

Suoritustapa: 9 h luentoja + kirjatentti.

Vastuuhenkilö: Risto Nuutinen TOL /LUTK.

Kirjallisuus: James A. O'Brien: Management Information Systems; a managerial end user perspective.

A72181  Yritysverotus

    (Business Taxation), 3 ov

Ajoitus: 3. vuoden syyslukukausi.

Asema: Pakollinen laskentatoimen koulutusohjelmassa.

Tavoite ja sisältö: Opintojaksossa perehdytään niihin yritysverotuksen sallimiin keinoihin, joilla yritys voi säädellä maksamiensa verojen ja veroluontoisten maksujen määrää. Opintojaksolla käsitellään erilaisia yrityksen tilinpäätöstilanteita, esitetään keskeiset tilinpäätöksen joustokohdat, kuluvaraston hyväksikäyttö vero- ja tulossuunnittelussa sekä tarkastellaan tilinpäätössuunnittelua prosessina. Tarkastelussa lähdetään yrityksen operatiivisesta tuloksesta ja tarkastellaan tilinpäätöksen joustokohtien avulla miten yritys voi säädellä verotettavaa tulostaan yritysjohdon näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan yrityksen liikevaihtoverosuunnittelua, ennakonperintää ja työntekijöistä aiheutuvia veroluontoisia maksuja.

Suoritustapa: 30 h luentoja + kirjallisuus (tentissä saa olla mukana Verolait -kirja tai Suomen laki II). Lakikirjoissa saa olla säädöksiin liittyviä merkintöjä, mutta ei viittauksia ja jäljennöksiä muista tenttivaatimuksista tai muusta vero-oikeudellisesta kirjallisuudesta.

Vastuuhenkilö: Tuntiopettaja.

Edellyttää: Ennen tätä opintojaksoa on suoritettava kurssi A72171.

Kirjallisuus: Ikkala, O. - Andersson, E. - Nuorvala, E.: Uusi elinkeinoverolainsäädäntö, Helsinki, uusin painos; Leppiniemi, J.: Tilinpäätös ja verosuunnittelu verouudistuksen jälkeen, uusin painos; Verolait 1997. Suomen lakimiesliitto; Esko Tuominen - Esko Linnakangas: Verosuunnittelu ja yritysverotus; Riistama - Järvinen - Prepula - Tuokko: Uudistettu kirjanpitolainsäädäntö, uusin painos.

A72174  Sijoittajan investointipäätökset

    (Principles of Investments), 3 ov

Ajoitus: 2. vuoden kevätlukukausi.

Asema: Pakollinen laskentatoimen ja kansantaloustieteen koulutusohjelmissa.

Tavoite: Opintojakson tarkoituksena on perehdyttää toisaalta kansallisten ja kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden toimintaan sekä toisaalta antaa perusvalmiudet sijoituskohteiden analysoimiseksi sekä näkemykseen perustuvien sijoitusstrategoiden luomiseen.

Sisältö: Opintojaksolla käydään läpi keskeiset sijoituskohteet ja niiden ominaisuudet, johdannaisinstrumentit, markkinoiden tehokkuuskäsitteet, tekninen ja perusteanalyysi sekä riskiltä suojautuminen.

Suoritustapa: 24 h luentoja + 20 h laskuharjoituksia + sijoituskilpailu + kirjallisuus.

Vastuuhenkilö: Laskentatoimen yliassistentti.

Edellyttää: Ennen tätä opintojaksoa on suoritettava kurssi A72171, A72172 ja A72178.

Kirjallisuus: Martikainen, T.: Arvopaperit. WSOY 1995.; Ross, S. A. - Westerfield, R. W. - Jordan, B. D.: Fundamentals of Corporate Finance. 3. painos, 1994. - soveltuvin osin; Muu luennoilla ilmoitettava materiaali.

A72178  Teollisuusyrityksen rahoitussuunnit-

    telu (Principles of Financial

    Management), 4 ov

Ajoitus: 2. vuoden syyslukukausi.

Asema: Pakollinen laskentatoimen koulutusohjelmassa.

Tavoite: Opintojakson tarkoituksena on perehdyttää rahoituksen merkitykseen yrityksen talousprosessin osana ja antaa perusvalmiudet yrityksen rahoitusongelmien analysoinnissa ja rahoituksen suunnittelussa tarvittavien laskelmien suorittamiseen.

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään lyhyen ja pitkän tähtäimen rahoitussuunnitteluun ja käytettäviin laskelmiin sekä käydään läpi yrityksen käytettävissä olevat rahoituslähteet ja -instrumentit sekä niiden ominaisuudet.

Suoritustapa: 24 h luentoja + 20 h laskuharjoituksia + 15 h ATK-harjoituksia + kirjallisuus. Harjoitustyö on pakollinen, ATK-harjoituksiin pääsy edellyttää hyväksyttyä lähtötasosuoritusta.

Vastuuhenkilö: Laskentatoimen yliassistentti.

Edellyttää: Ennen tätä opintojaksoa on suoritettava kurssi A72171.

Kirjallisuus: Leppiniemi, J.: Rahoitus. WSOY. 2. p. 1995.; Ross, S. A. - Westerfield, R. W. - Jordan, B. D.: Fundamentals of Corporate Finance. 3. painos. 1994.- soveltuvin osin; Hedman, P.: Maksuvalmius hallintaan. Weilin & Göös. 1992; Muu luennoilla ilmoitettava materiaali.

A72156  Laskentatoimen seminaari

    (Accounting Seminar), 5 ov

Ajoitus: 3. vuoden (syys- ja) kevätlukukausi.

Asema: Pakollinen laskentatoimen koulutusohjelmassa.

Tavoite: Tavoitteena on laatia itsenäinen laskentatoimen aineopintotasoinen seminaarityö sekä kohentaa tutkimuksenteon laadintavalmiutta, kirjallista raportointia ja suullista esitystaitoa.

Sisältö: Seminaariaiheet valitaan laskentatoimen keskeisiltä alueilta ja ne voivat palvella myös jonkin yrityksen tarpeita. Painopiste on tietämyksen monipuolistamisessa ja syventämisessä. Seminaarityöskentelyn yhteydessä perehdytään tutkimuksen tekemisen tekniikkaan, alan koti- ja ulkomaisiin tutkimuksiin, aikakausijulkaisuihin ja tilastolähteisiin, käytettävissä oleviin atk-tiedostoihin sekä kirjaston erityispalveluiden käyttöön.

Suoritustapa: Johdantoluento + omakohtaisen seminaarityön tekeminen & esittäminen sekä keskustelut & opponoinnit.

Vastuuhenkilö: Liiketaloustieteen apulaisprofessori. Kirjastopalveluihin tutustumisesta vastaa TTK:n kirjastonhoitaja.

Edellyttää: Ennen tätä opintojaksoa on suoritettava kurssit A72171, A72172, A72174.

Kirjallisuus: Luennoilla jaettava materiaali.

A72176  Yritysanalyysi

    (Business Analysis), 3 ov

Ajoitus: 3. vuoden kevätlukukausi.

Asema: Pakollinen laskentatoimen koulutusohjelmassa.

Tavoite ja sisältö: Opintojakso perehdyttää yrityksen toiminnan analysointiin sekä analyysitietojen hyväksikäyttömahdollisuuksiin.

Suoritustapa: 12 h johdantoluentoja + kirjallisuus.

Vastuuhenkilö: Liiketaloustieteen apulaisprofessori.

Edellyttää: Ennen tätä opintojaksoa on suoritettava kurssit A72171.

Kirjallisuus: Aho, T. - Rantanen, H.: Yrityksen tilinpäätösanalyysi. 11. korj.p. Espoo. 1993; Yritystutkimusneuvottelukunta: Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi. Helsinki. 1995; Laitinen, E. K.: Yrityksen talouden mittarit, 2.p. Weilin & Göös, Jyväskylä, 1992.

A72180  Yritysanalyysin sovelluksia

    (Business Analysis Applications), 2 ov

Ajoitus: 3. vuoden kevätlukukausi.

Asema: Pakollinen laskentatoimen koulutusohjelmassa.

Tavoite ja sisältö: Opintojaksolla on tavoitteena oppia itsenäisesti tekemään yritysanalyysejä sekä laatimaan niiden perusteella raportteja yritysjohdon päätöksenteon tueksi. Yritysanalyysin käytännönvalmiuksia parannetaan harjoitustyön tekemisen avulla.

Suoritustapa: 15 h ATK-opetusta + harjoitustyö.

Vastuuhenkilö: Liiketaloustieteen apulaisprofessori.

Edellyttää: Ennen tätä opintojaksoa on suoritettava kurssit A72171, A72172, A72176.

Kirjallisuus: Luennoilla jaettava materiaali.

A72189  Talouden hallinto (Controllership

    Accounting), 3 ov

Ajoitus: 3. vuoden kevätlukukausi.

Asema: Pakollinen laskentatoimen koulutusohjelmassa.

Tavoite: Opintojakson tarkoituksena on antaa valmiuksia yrityksen taloudelliseen suunnitteluun, ohjaukseen ja valvontaan sekä niissä tarvittavien laskelmien laatimiseen.

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään yrityksen suunnittelua ja taloudellista suunnittelua sen osana. Kurssilla käsitellään myös tulosyksikköorganisaation ohjaukseen liittyvää laskentaa sekä siirtohinnoittelua. Erityistä huomiota saavat laskentajärjestelmien kytkeytyminen yrityksen liiketoimintaprosesseihin ja investointien kannattavuuteen liittyvät kysymykset.

Suoritustapa: 30 h luentoja + 12 h caseharjoituksia + kirjallisuus.

Vastuuhenkilö: Liiketaloustieteen yliassistentti.

Edellyttää: Ennen tätä opintojaksoa on suoritettava kurssit A72171 ja A72172.

Kirjallisuus: Bergstrand, J. : Tehokas talouden ohjaus. Ekonomia-sarja. WSOY, Juva, 1994; Soveri, P.: Yrityksen taloudellinen ohjaus, Espoo 1983; Zimmerman, J.L.: Accounting for Decision Making and Control, 1997, luvut 1-6. Muu luennoitsijan mahdollisesti ilmoittama materiaali.

A72186  Tilintarkastus (Auditing), 2 ov

Ajoitus: 3. vuoden syyslukukausi.

Asema: Pakollinen laskentatoimen koulutusohjelmassa.

Tavoite ja sisältö: Opintojakso perehdyttää opiskelijan tilintarkastukseen ja yrityksen sisäiseen valvontaan. Kurssi sisältää tilintarkastuksen yleisen kulun, kirjanpidon tarkastuksen, tilinpäätöksen tarkastuksen, hallinnon tarkastuksen raportteineen ja sisäisen valvonnan pääperiaatteet.

Suoritustapa: 24 h luentoja + 20 harjoituksia + kirjallisuus.

Vastuuhenkilö: Tuntiopettaja KTM, KHT Tapio Raappana.

Edellyttää: Ennen tätä opintojaksoa on suoritettava kurssit A72171, A72172.

Kirjallisuus: KHT. Yhdistys: Tilintarkastastuskertomukset ja tilintarkastajan lausunnot, tark. painos. Jyväskylä, 1995; KHT-Yhdistys: Tilintarkastus - mistä on kysymys? Helsinki. 1995; KHT-Yhdistys: Tilintarkastusalan suositukset. Helsinki. 1995; KHT-Yhdistys: Osakeyhtiön tilinpäätösmalli. Helsinki 9. p. 1995; Suomela, E. - Palvi, M., Karhu, K. Tilintarkastuslaki. Porvoo 1995; Tapio Raappana: Tilintarkastus, (luentomoniste); Muu mahdollinen luennoilla jaettava materiaali.

A72196  Tilinpäätössuunnittelu ja -käy-

    täntö (Intermediate Financial

    Accounting), 2 ov

Ajoitus: 3. vuoden kevätlukukausi.

Asema: Pakollinen laskentatoimen koulutusohjelmassa.

Tavoite ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia tilinpäätöksen suunnittelussa, sekä antaa perusvalmiudet konsernitilinpäätöksen laadintaan. Konsernitilinpäätöksen osalta käsitellään keskeiset laadintaperiaatteet, sisäisten liiketapahtumien, katteiden ja keskinäisen osakkeenomistuksen eliminointia, vähemmistöosakkuuden erottamista, osakkuusyhtiöiden konsolidointia sekä konsernitilinpäätökseen liittyvää lainsäädäntöä. Erityiskysymyksinä käsitellään mm. käyttöomaisuuskirjanpitoa, suunnitelman mukaisia poistoja ja verotuksen vaikutusta tilinpäätösratkaisuihin.

Suoritustapa: 30 h luentoja + 12 harjoituksia + kirjallisuus.

Vastuuhenkilö: Tuntiopettaja KTM, KHT Tapio Raappana.

Edellyttää: Ennen tätä opintojaksoa on suoritettava kurssit A72171, A72181, A72186.

Kirjallisuus: Ahti A. - Tikkanen, R. - Viljanen, J. Konsernitilinpäätös uusien säännösten mukaisesti. Tietosanomat. Jyväskylä. 1994; Tapio Raappana: Konsernitilinpäätös, (luentomoniste); Luennoilla mahdollisesti jaettava materiaali.

A72179  Tilinpäätöskäytännön erityiskysy-

    myksiä (Special Issues in Financial

    Reporting) 2 ov

Ajoitus: 3. vuoden syyslukukausi.

Asema: Vapaavalintainen laskentatoimen koulutusohjelmassa. Ei luennoida välttämättä joka vuosi.

Tavoite ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijan kansainvälisestä tilinpäätöskäytäntöön lähinnä IAS ja US GAAP -säännösten sekä EU:n 4. ja 7. direktiivin pohjalta. Lisäksi käsitellään sulautumisten ja yhtiöittämisen vaikutuksia kirjanpitoon. Opintojaksolla käydään läpi myös kansainvälisen ja suomalaisen tilinpäätöskäytännön keskeisimpiä eroja.

Suoritustapa: 30 h luentoja + 12 harjoituksia + kirjallisuus.

Vastuuhenkilö: tuntiopettaja KTM, KHT Tapio Raappana

Edellyttää: Ennen tätä opintojaksoa on suoritettava kurssit A72170 ja A72171.

Kirjallisuus: Nobes, Christopher. - International Classification of Financial Reporting. Toinen painos. 1992. Luennoilla jaettava materiaali.

A72003  Muita laskentatoimen opintoja

    (Additional courses in Accounting)

Opintoviikkomäärä: Laajuuden mukaan

Ajoitus: Vapaa.

Suoritustapa: Luento ja aihe on vaihteleva. Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja jaksoja.

Asema: Vapaavalintainen laskentatoimen koulutusohjelmassa.

Vastuuhenkilö: Laskentatoimen professori/opintosihteeri.


Laskentatoimen syventävät opinnot

S72191  Laskentatoimen teoria

    (Accounting Theory), 3 ov

Ajoitus: 3. vuoden kevätlukukausi.

Asema: Pakollinen laskentatoimen koulutusohjelmassa.

Tavoite: Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan näkemystä laskentatoimen alueella tapahtuvasta teorianmuodostuksesta keskittyen erityisesti ulkoisen laskentatoimen kysymyksenasetteluihin.

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään laskentatoimen eri oppisuuntien teorianmuodostuksen historiaan ja ominaispiirteisiin. Laskentatoimen teoriaa tarkastellaan osana yleisempää talousteoreettista viitekehystä. Tarkastelun kohteena ovat muun muassa tuloslaskennan teoriat, laskentatoimen informaatioteoria seka agenttiteorian sovellutukset laskentatoimen alueella. Laskentatoimen teorian nykyvaiheen kuvauksen ohella perehdytään teorianmuodostuksen luonteeseen tutustumalla laskentatoimen alueella tehtyyn tutkimustyöhön kronologisessa järjestyksessä. Keskeisen osan opintojakson sisällöstä muodostaa tutustuminen laskentatoimen alueella tehtävän empiirisen tutkimustyön luonteeseen ja keskeisiin tuloksiin.

Suoritustapa: 36 h luentoja + kirjallisuus + harjoitustyö.

Vastuuhenkilö: Laskentatoimen professori.

Edellyttää: Ennen tätä opintojaksoa on suoritettava pääaineen pakolliset aineopinnot.

Kirjallisuus: Watts, R.L. & Zimmermann, J.L. (1986). Positive Accounting Theory. Prentice Hall, New Jersey. Luonnoilla ilmoitettava materiaali.

S72192  Johdon laskentatoimen ongelmia

    (Issues in Management

    Accounting), 3 ov

Ajoitus: 4. vuoden syyslukukausi.

Asema: Pakollinen laskentatoimen koulutusohjelmassa.

Tavoite: Opintojakson tarkoituksena on syventää opiskelijan tietämystä johdon laskentatoimen erityisongelmista ja niiden ratkaisemisesta.

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään johdon laskentatoimen erityiskysymyksiin painottaen erityisesti uusien tuotantojärjestelmien luomia erityistarpeita. Keskeisen osan opintojakson sisällöstä muodostaa perehtyminen päätöksentekoa tukevien matemaattisen optimoinnin menetelmien ja tilastollisten menetelmien hyväksikäyttöön johdon laskentatoimen alueella kohdattavien ongelmien ratkaisemisessa. Tarkasteltavia johdon laskentatoimen erityiskysymyksiä ovat myös muunmuassa uusien tuotantojärjestelmien laskentatoimelle asettamat erityistarpeet, laatukustannusten arviointi, siirtohinnoittelu ja palkitsemisjärjestelmät.

Suoritustapa: 36 h luentoja + kirjallisuus + harjoitustyö.

Vastuuhenkilö: Laskentatoimen professori.

Edellyttää: Ennen tätä opintojaksoa on suoritettava pääaineen pakolliset aineopinnot.

Kirjallisuus: Ashton, D. - Hopper, T. - Scapens, R.W. (Toim.) (1995): Issues in Management Accounting. 2. painos. Prentice-Hall, London. Kaplan, R.S. - Atkinson, A.A. (1989). Advanced Management Accounting. 2. painos. Prentice-Hall, New Jersey. Muu luennoilla jaettava materiaali.

S72195  Yrityksen investoinnit ja rahoitus

    (Corporate Finance), 3 ov

Ajoitus: 4. vuoden syyslukukausi.

Asema: Vaihtoehtoinen laskentatoimen koulutusohjelmassa.

Tavoite: The objective of the course is i) to provide the participants knowledge on the managerial decision making concerning capital budgeting and their financing, and ii) to highlight the relationship between accounting information and strategy in the capital budgeting process.

Sisältö: Topics include i) discussion about the objective of the financial management ii) discounted cash flow techniques, iii) corporate value in markets iv) capital budgeting process v) establishing target rate of return and its determinants vi) behavioral and financial approaches to capital budgeting process vii) financing policy and viii) stock market reactions to the corporate information releases.

Suoritustapa: 32 h lectures including 10 h seminars + literature.

Vastuuhenkilö: Laskentatoimen yliassistentti.

Edellyttää: Laskentatoimen pakolliset aineopinnnot.

Kirjallisuus: Brealey, R.A. - Myers, S.C.: Principles of Corporate Finance, 4. p. McGraw-Hill. 1991.- soveltuvin osin; Malkamäki, M. & Martikainen, T. (toim.): Rahoitusmarkkinat, Ekonomia- sarja, Weilin + Göös, 1990; Muu luennoilla mahdollisesti jaettava materiaali.

S72194  Yrityksen kustannushallinta (Cost

    Management of a Firm), 3 ov

Ajoitus: 4. vuoden syyslukukausi.

Asema: Pakollinen laskentatoimen koulutusohjelmassa.

Tavoite: Opintojakson tarkoituksena on lisätä opiskelijan perehtyneisyyttä kustannuslaskennan erityiskysymyksissä sekä kehittää opiskelijan kykyä käyttää näitä tietoja kustannusten hallintajärjestelmien käytännön laadinnassa.

Sisältö: Kurssilla käsitellään toimintolaskentaa ja -johtamista, strategista kustannushallintaa sekä kustannuslaskennan erityiskysymyksiä. Kustannuslaskennan erityskysymyksinä käsitellään mm. itse tuotantoprosessin vaikutuksia kustannuslaskentaan, kustannusten kohdentamisongelmaa, valmistuskustannusten ja muiden kustannusten luonnetta, johtamistapojen yhteyttä kustannuslaskentaan sekä kustannuslaskennan käyttäytymisvaikutuksia. Näitä näkökohtia hyväksikäyttäen perehdytään kustannusten hallintajärjestelmien suunnitteluun.

Suoritustapa: 30 h luentoja + kirjallisuus + case-harjoituksia + harjoitustyön ohjaustunnit 10 h.

Vastuuhenkilö: Laskentatoimen yliassistentti.

Edellyttää: Ennen tätä opintojaksoa on suoritettava laskentatoimen aineopinnot.

Kirjallisuus: Cooper, R. - Kaplan, R.S.: The Design of Cost Management Systems- Texts, Cases and Readings, Prentice-Hall, Inc., New Jersey 1991; Zimmerman, J.L.: Accounting for Decision Making and Control, 1997, luvut 7-11, 14 + muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

S72197  Laskentatoimen erityiskysymyksiä,

    3 ov (Special Issues in Accounting)

Ajoitus: 4. vuoden kevätlukukausi.

Asema: Pakollinen laskentatoimen koulutusohjelmassa.

Tavoite: Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan tietämystä jonkin laskentatoimen erityiskysymyksen alueella.

Sisältö: Opintojakso järjestetään kirjallisuuskuulusteluna, johon liittyy kirjallinen harjoitustyö. Opintojakso voidaan järjestää vaihtoehtoisesti myös luentosarjana. Kuulustelujen kirjallisuusvaatimukset ilmoitetaan taloustieteen osaston ilmoitustaululla. Opiskelija voi esittää opintojakson vastuuhenkilölle myös oman ehdotuksensa kirjallisuusvaatimuksiksi tai opintojakson vaihtoehtoiseksi suoritustavaksi. Suoritukseksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja opintojaksoja.

Suoritustapa: Kirjallisuus + harjoitustyö.

Vastuuhenkilö: Laskentatoimen professori.

Edellyttää: Ennen tätä opintojaksoa on suoritettava laskentatoimen aineopinnot.

S72336  Erikoisaihe, 3 ov

Ajoitus: Vapaa.

Suoritustapa: Esim. 24 h luentoja + kirjallisuus tai laaja essee tai harjoitustyö. Luento ja aihe on vaihteleva. Erikoisaiheen suorittaminen osastolla tulee kyseeseen lähinnä vain silloin, jos valinnaisia oipntojaksoja ei kyetä järjestämään. Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja jaksoja.

Vastuuhenkilö: Laskentatoimen professori.

S72330  Pro gradu -tutkielmatyöskentely

    (Master's Thesis), 20 ov

Ajoitus: 4. vuoden syys- ja kevätlukukausi.

Asema: Pakollinen laskentatoimen koulutusohjelmassa.

Tavoite: Pro gradu -tutkielman tekemisellä opiskelija osoittaa kykenevänsä yrityksen laskentatoimeen kuuluvan ongelman itsenäiseen muotoiluun ja tieteellistä ajattelua vaativaan käsittelyyn.

Sisältö: Opiskelija osallistuu koko lukuvuoden kestävään seminaarityöskentelyyn, jonka aikana hän raportoi tutkimustyönsä edistymisestä ja saa ohjausta jatkotoimenpiteitä varten. Seminaari-istunnot ovat pakollisia.

Suoritustapa: Varsinaisen tutkielmatyöskentelyn aloittamista edeltää kirjakuulustelu, jonka hyväksytty suoritus on edellytyksenä varsinaiseen seminaarityöskentelyyn osallistumiselle. Syyskuussa järjestettävän kuulustelun kirjallisuusvaatimukset ilmoitetaan taloustieteen osaston ilmoitustaululla. Varsinaisen tutkielmatyöskentelyn aikana opiskelija esittää neljä erillistä raporttia:

1) Aiheanalyysi (2-3 sivua)

2) Alkuraportti (10-15 sivua)

3) Väliraportti (25-35 sivua)

4) Loppuraportti (60-80 sivua)

Tutkielmatyöskentely alkaa keskusteluilla tutkielman ohjaajan kanssa. Keskustelun yhteydessä sovitaan aiheanalyysin esittämisajankohdasta. Kaikki aiheanalyysit pyritään käsittelemään alkusyksystä. Myös alku- ja väliraportit käsitellään tutkielmaseminaarissa. Raportit jaetaan ohjaajalle ja opponentille viikkoa ennen sovittua esitysaikaa. Tutkielmaseminaareissa käytävien keskustelujen tarkoituksena on ohjata opiskelijan jatkotyöskentelyä.

Aiheanalyysi: Aiheanalyysi sisältää tutkimusongelman alustavan hahmottelun, lyhyen katsauksen aikaisempiin aihetta koskeviin tutkimuksiin, suunnitellun tutkimusmenetelmän sekä alustavan arvion tutkielman rakenteesta. Aiheanalyysistä keskustellaan tutkielmaseminaarissa aineen professorin kanssa ohjeiden saamiseksi alkuraportin kirjoittamista varten. Aiheanalyysien käsittelyyn pyritään varaamaan noin 1 tunti per työ.

Alkuraportti: Alkuraportti sisältää tutkimusongelman täsmällisen muotoilun, perusteellisen katsauksen aikaisempiin aihetta koskeviin tutkimuksiin, teoreettisen viitekehyksen esittelyn, tutkimusmenetelmän kuvauksen, selvityksen mahdollisen empiirisen aineiston hankinnasta, kuvauksen tutkielman rakenteesta sekä alustavan lähdeluettelon. Alkuraporttia opponoi aineen professorin ohella etukäteen sovittu opiskelijaopponentti, joka samalla toimii tilaisuuden puheenjohtajana. Myös alkuraporttien käsittelyyn pyritään varaamaan noin 1 tunti per työ. Käsittelyt ajoittuvat syyslukukauden keskivaiheille.

Väliraportti: Väliraportti sisältää samat asiat kuin alkuraporttikin, mutta siinä on kuitenkin otettu huomioon aiemmissa keskusteluissa esille tulleet näkökohdat. Samalla kirjoitusta on pyritty viimeistelemään kohti lopullisen raportin muotoa. Tutkielman keskeiset kohdat tulisi esittää väliraportissa mahdollisimman valmiina, jotta väliraportin käsittely antaisi konkreettista hyötyä loppuraportin kirjoittamiseen. Väliraportit opponoidaan samalla tavalla kuin alkuraportitkin. Väliraportin käsittelyyn pyritään varaamaan noin 2 tuntia per työ. Käsittelyt ajoittuvat kevätlukukauden alkupuolelle.

Loppuraportti: Loppuraportti tarkoittaa valmista pro gradu- tutkielmaa. Sitä ei käsitellä tutkielmaseminaarissa, vaan se jätetään tutkielman ohjaajalle tarkastettavaksi, kun se opiskelijan mielestä on valmis. Tarkastuksen jälkeen ohjaaja joko ilmoittaa vaadittavista korjauksista tutkielmaan tai antaa mahdollisuuden kypsyysnäytteen suorittamiseen. Valmis työ jätetään arvosteltavaksi kahtena sidottuna ja kahtena nidottuna kappaleena osaston kansliaan, jossa se kirjataan saapuneeksi. Kansliaan on samalla jätettävä myös tutkielmasta laadittu erillinen tiivistelmä.

Alku- ja väli- ja loppuraporttien pakollisten kappaleiden kopionnin voi suorittaa osastolla ilmaiseksi.


4.9.4. Markkinointi

A72410   Markkinointi ja kilpailuetu (Marke-

    ting and Competitive Advantage),

    3 ov

Ajoitus: 1. vuoden kevätlukukausi.

Suoritustapa: 32 h luentoja + kirjallisuus.

Asema: Pakollinen laskentatoimen, markkinoinnin ja kansantaloustieteen koulutusohjelmissa.

Tavoite: Selvittää opiskelijalle markkinoinnin rooli yrityksen toiminnassa.

Sisältö: Markkinointiajattelu, markkinoinnin suunnittelu, kilpailukeinot, niiden painotus ja soveltaminen, markkinoinnin kohdentaminen, kuluttajien ostokäyttäytyminen, markkinoinnin organisointi ja valvonta. Kurssin näkökulma on voittopuolisesti kuluttajamarkkinointikeskeinen.

Vastuuhenkilö: Markkinoinnin apulaisprofessori.

Kirjallisuus: Kotler, P.: Marketing Management. Analysis, Planning, Implementation and Control. 6. ed., 1988 (tai uudempi), luennoitsijan ilmoittamin osin; Mannermaa, K.: Moniulotteinen markkinointi, 1993, osat 4 ja 5.

A72424  Tuotantohyödykkeiden markkinoin-

    ti (Industrial Marketing), 3 ov

Ajoitus: 1. vuoden kevätlukukausi (Markkinointi ja kilpailuetu -kurssin jälkeen).

Asema: Pakollinen laskentatoimen, markkinoinnin ja kansantaloustieteen koulutusohjelmissa.

Tavoite: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija saa kuvan teollisuuden markkinoinnin eri osa-alueista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee myös markkinoinnin suunnittelun ja markkinointitutkimuksen periaatteet.

Sisältö: Markkinointitoiminto teollisuusyrityksessä. Tuotantohyödykkeet ja niiden markkinat. Organisaation ostokäyttäytyminen perusteet. Markkinointiin vaikuttavat tekijät ja niiden tutkiminen sekä kilpailukäyttäytyminen. Markkinoinnin kilpailukeinot: tuote, hinta, saatavuus, markkinointiviestintä ja niiden painotus eri tilanteissa. Teollinen tuotekehitysprosessi. Tuotantohyödykkeisiin liittyvät kansainväliset operaatiot. Tuotantohyödykkeiden myynnin johtaminen.

Suoritustapa: 20 h luentoja + 12 h pakollisia case-harjoituksia.

Vastuuhenkilö: Markkinoinnin lehtori.

Kirjallisuus: Kotler, P.: Marketing Management, Analysis, Planning, Implementation and Control, 6.-7. ed., 1988 (tai uudempi), luennoitsijan ilmoittamin osin; Hutt, M.D. & Speh, T.W.: Business Marketing Management, Strategic View of Industrial and Organizational Markets, 4. ed., 1991; Chisnall, P.: Strategic Business Marketing, 3. ed.,1995; Hammarkvist, K.-O. & Håkansson, H. & Mattsson, L.-G.: Marknadsföring för konkurrenskraft, 1991.

A72419  Kuluttajakäyttäytyminen

    (Consumer Behavior), 2 ov

Ajoitus: 1. vuoden kevätlukukausi.

Asema: Pakollinen markkinoinnin koulutusohjelmassa.

Tavoite: Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää yksittäisen kuluttajan ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät sekä pystyy sovittamaan niitä yhteen sekä teorian että käytännön tasoilla.

Sisältö: Kuluttajien yleiset päätöksentekotavat, yksittäinen kuluttaja päättäjänä, ympäristön vaikutukset kuluttajakäyttäytymiseen, markkinointitoiminnot yksilön ja ryhmän käyttäytymiseen kytkettyinä.

Suoritustapa: enintään 20 h luentoja/harjoituksia + kirjallisuus. Kirjallisuus tentitään mahdollisesti paritenttinä. Suoritustapa yksilöidään ensimmäisellä luennolla tai erillisessä infotilaisuudessa.

Vastuuhenkilö: Markkinoinnin assistentti.

Kirjallisuus: Assael, H.: Consumer Behavior & Marketing Action, 4. painos 1992, tai uudempi sekä luennoitsijan jakama materiaali.

A72412  Tuote- ja markkinastrategiat

    (Product- and Market Strategies),

    2 ov

Ajoitus: 2. vuoden syyslukukausi.

Asema: Pakollinen laskentatoimen ja markkinoinnin koulutusohjelmissa.

Tavoite: Lisätään opiskelijan valmiutta arvioida erilaisia tuote-/markkinatilanteita toimialoittain sekä parannetaan oikeiden strategisten tuote- ja markkinapäätösten tekemisen valmiutta.

Sisältö: Opiskelija perehdytetään yrityksen olemassaolon peruslähtökohtiin: yrityksen tuotepäätöksiin asiakkaan kokeman arvon/hyödyn, tuote-/markkinastrategioiden, markkinoiden segmentoinnin ja tuotteiden asemoinnin näkökulmista.

Suoritustapa: 20 h luentoja + 10 h pakollisia case-harjoituksia + kirjallisuus.

Vastuuhenkilö: Markkinoinnin apulaisprofessori.

Edellyttää: Ennen tätä opintojaksoa on suoritettava kurssi A72410 ja A72424.

Kirjallisuus: Porter, M.E.: Competitive Advantage, chapters 7-8; Kotler, P.: Marketing Management. Analysis, Planning, Implementation and Control, chapters 11-13/6.ed. tai chapters 13-15/7.ed. ; Hooley - Saunders: Competitive Positioning, The Key to Market Strategy, 1993, tai Lele - Sheth: The Customer is Key, 1991 sekä muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

A72413  Teollisuuden asiakassuhteet (ent.

    Yhteistyöverkot ja markkinointika-

    navat) (Industrial Relationships), 3 ov

Ajoitus: 2. vuoden kevätlukukausi.

Asema: Pakollinen markkinoinnin koulutusohjelmassa.

Tavoite: Opiskelija ymmärtää yritysten välisten suhteiden perusvaihtoehdot sekä yhteistoimintaverkkojen, strategisten allianssien ja markkinointikanavien toiminnan logiikan.

Sisältö: Yhteistyö versus kilpailu erilaisissa tilanteissa ja eri toimialoilla. Teoriaa sekä käytännön esimerkkejä. Erilaiset verkot, ketjut, osto- ja markkinointiyhteistyömuodot, allianssit, sekä näiden tarjoamat mahdollisuudet lisääntyvän kansainvälisen kilpailun kentässä. Markkinointikanavaosaaminen yrityksen ja asiakkaan välisenä linkkinä.

Suoritustapa: 30 h luentoja ja harjoituksia + kirjallisuus.

Vastuuhenkilö: Markkinoinnin professori.

Edellyttää: Ennen tätä opintojaksoa on oltava suoritettuna opintojaksot A72410, A72424.

Kirjallisuus: Baker, W.E.: Networking Smart, 1994; Kuisma, J. (toim.): Verkostotalous, 1994 luennoitsijan ilmoittamin osin sekä muu luennoitsijan ilmoittama tai jakama materiaali.

A72414  Teollisuusyritysten ostoprosessit

    (ent. Markkinat ja ostokäyttäytymi-

    nen) (Industrial buying), 2 ov

Ajoitus: 2. vuoden kevätlukukausi.

Asema: Pakollinen markkinoinnin koulutusohjelmassa.

Tavoite: Perehdytetään opiskelija perusteellisesti teollisuuden ostokäyttäytymisen erityispiirteisiin.

Sisältö: Teollisuuden ostokäyttäytymisen logiikka. Ostotilanteet. Ostopäätösryhmät. Aiheen lähestyminen tapahtuu yksilöiden ja organisaatioiden välisiä eroja analysoiden sekä erilaisia vaihtoehtoja vertaillen.

Suoritustapa: 20 h luentoja + kirjallisuus.

Vastuuhenkilö: Markkinoinnin lehtori.

Edellyttää: Ennen tätä opintojaksoa on suoritettava jaksot: A72410, A72424.

Kirjallisuus: Koskinen, A. (toim.): Ostotoiminta yrityksen kehittämisessä, Ekonomia-sarja 1995; Gadde, L.-E. & Håkansson, H.: Professional Purchasing, 1993; sekä luennoitsijan ilmoittama muu kirjallisuus.

A72411  Luovuus markkinoinnissa

    (Creativity in Marketing), 2 ov

Ajoitus: Vapaa, kurssi pyritään järjestämään joka toinen vuosi (seuraa ilmoitustaulua).

Asema: Vapaavalintainen.

Tavoite: Kehittää opiskelijoiden luovaa, omaperäistä ja innovatiivista ongelmanratkaisuvalmiutta siten, että he osaavat työelämässä ajatella asioita myös tavanomaisuudesta poikkeavilla tavoilla ja tuoda näin yrityksiin lisäarvoa.

Sisältö: Luovuus ja markkinoinnin näkökulmat. Luova ongelmanratkaisu yksilöinä ja ryhmissä. Erilaiset luovat ryhmätyömenetelmät sekä niiden teoria ja käytäntö. Harjoitteet.

Suoritustapa: 24 h luentoja ja harjoituksia + kirjallisuus. Kurssille hyväksytään rajoitettu määrä opiskelijoita taloustieteen osaston jonosäännön mukaisesti.

Vastuuhenkilö: Tuntiopettaja.

Edellyttää: Ennen kurssia on suoritettava A72410, A72424.

Kirjallisuus: Barker, J.A. : Paradigms, 1993; Imai, M.: Kaizen, 1986 tai uudempi; Majaro, S.: Managing Ideas for Profit, 1992 ja muu luennoitsijan osoittama ja jakama materiaali.

A72415  Industrins marknadsföringsarbete

    (Teollisuuden markkinointityö) (ent.

    Henkilökohtainen viestintä) (Work

    Processes in Industrial Marketing),

    3 ov

Ajoitus: 3. vuoden kevätlukukausi.

Asema: Pakollinen markkinoinnin koulutusohjelmassa.

Tavoite: Tavoitteena on perehdyttää opiskelija henkilökohtaiseen markkinointiviestintään vuorovaikutteisen markkinointinäkemyksen pohjalta.

Sisältö: Myynti- ja ostoneuvottelu, ostotapahtumaa edeltävä ja sen jälkeinen henkilökohtainen viestintä.

Suoritustapa: 20 h luentoja ja 20 h harjoituksia + kirjallisuus.

Vastuuhenkilö: Markkinoinnin lehtori.

Edellyttää: Ennen kurssia on suoritettava A72410, A72424.

Kirjallisuus: Oberhaus M.A.: Professional selling, 1993; Burnett K.: Strategic Customer Alliances, 1992; Jackson, B.B.: Winning and Keeping Industrial Customers - The Dynamics of Customer Relationships, 1988.

A72416  Mediaviestintä

    (Advertising, SP and PR), 3 ov

Ajoitus: 3. vuoden syyslukukausi.

Asema: Pakollinen markkinoinnin koulutusohjelmassa.

Tavoite: Tavoitteena on perehdyttää opiskelija erilaisiin mainonnan ja muun ei-henkilökohtaisen tuote- ja yritysviestinnän muotoihin ja toteuttamistapoihin, kommunikaatiovaikuttamisen teoreettisiin perusteisiin, mainonnan suunnitteluun sekä mainoskampanjoiden johtamiseen. Tavoitteena on myös perehdyttää opiskelijoita markkinointiviestintäyritysten (mm. mainostoimistojen) tarjoamien palvelujen hyödyntämiseen.

Sisältö: Markkinointiviestinnän keinoista mainonta eri muodoissaan, myynninedistäminen sekä PR-työ ja näiden käyttö yrityksen kilpailukeinoina. Kurssilla otetaan erityisesti huomioon uuden teknologian viestinnälle luomat mahdollisuudet.

Suoritustapa: 20 h luentoja ja 20 h harjoituksia + kirjallisuus. Kurssille hyväksytään opiskelijoita taloustieteen osaston jonosäännön mukaisesti.

Vastuuhenkilö: Markkinoinnin assistentti.

Edellyttää: Ennen kurssia on suoritettava A72410, A72424, A72412, A72173.

Kirjallisuus: Russell, J.T. & Lane, W.R.: Kleppner's Advertising Procedure, 1993 tai uudempi; Shimp, T.A.: Promotion Management & Marketing Communication, 1993, luennoilla ilmoitettavin osin.

A72418  Markkinoinnin seminaari

    (Marketing Seminar), 5 ov

Ajoitus: 3. vuoden syys- ja kevätlukukausi.

Asema: Pakollinen markkinoinnin koulutusohjelmassa.

Tavoite: Harjaannuttaa opiskelijat itsenäiseen, ongelmakeskeiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn markkinoinnin eri alueilla. Seminaarin aikana laaditaan itsenäinen aineopintotasoinen seminaarityö valitulta markkinoinnin osa-alueelta ja kohennetaan näin tutkimuksen tekoon, raportointiin ja suullisen esityksen pitämiseen liittyviä valmiuksia. Seminaaritöiden aiheet valitaan pääaineen keskeisistä teorioista ja kiinnostavista empiirisistä kysymyksistä.

Sisältö: 1) Teoreettiset tutkimuksen tekemisen valmiudet. 2) Seminaaritöiden aihevalinnat. 3) Seminaarityön laadinta ja väliraportit. 4) Oman seminaarityön esittäminen ja puolustaminen. 5) Toisten töiden arviointi ja opponenttina toimiminen.

Suoritustapa: Aktiivinen läsnäolo (ilmoitetaan erikseen) seminaariryhmien tilaisuuksissa. Vaadittujen suoritteiden aikataulun mukainen tekeminen. Muiden laatimiin raportteihin perehtyminen ja niiden arviointiin osallistuminen.

Vastuuhenkilö: Markkinoinnin apulaisprofessori ja assistentti.

Edellyttää: Ennen seminaariin osallistumista on suoritettava markkinoinnin opintosuunnan 1. ja 2. vuosikurssin opintojaksot hyväksyttävästi tai saatava muuten erillisoikeus osallistumiseen. Seminaari on tarkoitettu ensisijaisesti markkinoinnin pääaineopiskelijoille ja jos osallistujamäärää joudutaan rajoittamaan, sovelletaan osaston jonosääntöä.

Kirjallisuus: Markkinoinnin opinnäytetöiden ohjeet -moniste 1996 ja istunnoilla jaettava materiaali.

A72417  Markkinointitutkimus ja informaa-

    tiojärjestelmät (Marketing Research

    and Information Systems), 3 ov

Ajoitus: 3. vuoden syyslukukausi.

Asema: Pakollinen markkinoinnin koulutusohjelmassa.

Tavoite: Tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet markkinoinnissa tarvittavan informaation hankkimiseen ja hyödyntämiseen.

Sisältö: Markkinoinnissa tarvittavan tiedon hankinnan ja hyödyntämisen (ml. markkinatutkimuksen) suunnittelu ja organisointi, tutkimustulosten analysoinnissa käytettävät kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät, tulosten arviointi, tulkinta ja esittäminen. Opiskelija perehdytetään myös erilaisia tutkimus- ja informaatiopalveluja tarjoavien organisaatioiden palvelujen hyödyntämiseen.

Suoritustapa: 24 h luentoja, harjoitustyö + kirjallisuus. Kurssille hyväksytään rajoitettu määrä opiskelijoita taloustieteen osaston jonosäännön mukaisesti.

Vastuuhenkilö: Tuntiopettaja.

Edellyttää: Ennen kurssia on suoritettava Y80501, A72410, A72424, A72412.

Kirjallisuus: McDaniel, C. & Gates, R.: Marketing Research Essentials, 1995, sekä luennoitsijan täsmentämä kirjallisuus.

A72421  High tech -yrityksen markkinointi

    (Marketing of a High Tech Firm),

    2 ov

Ajoitus: 3. vuoden kevätlukukausi.

Asema: Pakollinen markkinoinnin koulutusohjelmassa.

Tavoite: Perehdyttää opiskelija syvällisesti korkean teknologian yrityksen markkinoinnin ominaispiirteisiin.

Sisältö: High tech -yrityksen ominaispiirteet ja toiminnot, markkinoinnin rooli ja tehtävät high tech yrityksessä.

Suoritustapa: 16 h luentoja ja harjoituksia.

Vastuuhenkilö: Markkinoinnin apulaisprofessori.

Edellyttää: Ennen kurssia on suoritettava A72413 ja A72414.

Kirjallisuus: Riggs, H.E.: Managing Hich-Technology Companies, 1983 luennoitsijan ilmoittamin osin;

Customer - Driven Marketing, Smilor, R.W.(ed.), 1989 luennoitsijan ilmoittamin osin.

A72422  Palvelujen markkinointi

    (Service Marketing), 2 ov

Ajoitus: 3. vuoden syyslukukausi.

Asema: Pakollinen markkinoinnin koulutusohjelmassa, vapaavalintainen laskentatoimen ja kansantaloustieteen koulutusohjelmissa.

Tavoite: Perehdytetään opiskelija palvelujen markkinoinnin erityispiirteisiin teorian ja käytännön esimerkkien avulla.

Suoritustapa: 24 h luentoja ja harjoituksia + kirjallisuus tai kirjatentti.

Vastuuhenkilö: Markkinoinnin lehtori.

Edellyttää: Ennen kurssia on suoritettava A72410 ja A72424.

Kirjallisuus: Grönroos, C.: Nyt kilpaillaan palveluilla 2. p., 1990; Norman, R.: Service Management - Ledning och strategi i tjänsteproduktionen, 3. ed., 1992; Harris, N.D.: Service Operations Management, 1989 tai uudempi.

A72423  Hintapäätökset

    (Pricing strategies), 2 ov

Ajoitus: 4. vuoden syyslukukausi.

Asema: Pakollinen markkinoinnin koulutusohjelmassa.

Tavoite: Tavoitteena on perehdyttää opiskelija hintapäätösten ongelmatiikkaan.

Laajuus: 20 h luennot ja harjoitukset tai kirjatentti.

Sisältö: Hinta markkinointistrategiassa, hintastrategiat, hinnoitteluperusteet, hinnoittelu kuluttajamarkkinoilla, hinnoittelu teollisuudessa.

Vastuuhenkilö: Markkinoinnin professori.

Edellyttää: Ennen kurssia on suoritettava A72413, A72414.

Kirjallisuus: Laitinen, E.K.: Tehokkuutta hinnoitteluun, 1990; Gadde, L.-E.: Professional purchasing, 1993, artikkelikokoelma.A72004  Muita markkinoinnin opintoja

    (Additional courses in Marketing)

Opintoviikkomäärä: Laajuuden mukaan

Ajoitus: Vapaa.

Suoritustapa: Luento ja aihe on vaihteleva. Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja jaksoja.

Asema: Vapaavalintainen markkinoinnin koulutusohjelmassa.

Vastuuhenkilö: Markkinoinnin professori/opintosihteeri.

Markkinoinnin syventävät opinnot

S72460  Markkinoinnin teoriat

    (Marketing Theory), 4 ov

Ajoitus: 3. vuoden kevätlukukausi.

Asema: Pakollinen markkinoinnin koulutusohjelmassa.

Tavoite: Tavoitteena on syventää opiskelijoiden näkemystä erilaisista markkinoinnin paradigmoista ja teorioista. Tavoitteena on myös saada opiskelija ymmärtämään perinteisten markkinoinnin teorioiden lähtökohdat sekä orientoitumaan uusimpiin ajatustapoihin.

Suoritustapa: 24 h luentoja + kirjallisuus. Kurssille hyväksytään rajoitettu määrä opiskelijoita taloustieteen osaston johtosäännön mukaisesti.

Vastuuhenkilö: Markkinoinnin professori.

Edellyttää: Ennen kurssia on suoritettava pääaineen pakolliset aineopinnot. (Paitsi A72423).

Kirjallisuus: Research Traditions in Marketing, ed. by Gilles Laurent, 1994; Sheth - Gardner - Garret: Marketing Theory: Evolution and Evaluation, 1988; Business Marketing: An Interaction and Network Perspective, ed. by Möller, K & Wilson D., 1995, part IV: Methodological Aspects.

S72461  Industry and International Business

    Operations (Teollisuuden kansainvä-

    linen liiketoiminta), 3 ov

Ajoitus: 4. vuoden syyslukukausi.

Asema: Pakollinen markkinoinnin koulutusohjelmassa.

Tavoite: Tavoitteena on perehdyttää opiskelija kansainvälistyvän yrityksen liiketoimintastrategioihin.

Sisältö: Yrityksen kansainvälistymisprosessit, yrityksen kansainvälistymisvaihtoehdot.

Suoritustapa: 24 h luennot, harjoitukset + kirjallisuus.

Vastuuhenkilö: Markkinoinnin lehtori.

Edellyttää: Ennen kurssia on suoritettava pääaineen pakolliset aineopinnot.

Kirjallisuus: Hamel, G. & Prahalad, C.K.: Competing for the Future, 1994; Luostarinen, R. & Lawrence, W.: International Business Operations, 2. ed., 1993; Daniels, J.D. & Radebaugh, C.H.: International Business - Environments and Operations, 7. ed., 1995 luennoitsijan ilmoittamin osin.

S72462   Verkostojen teoria

    (Network theory), 3 ov

Ajoitus: 4. vuoden syyslukukausi.

Asema: Pakollinen markkinoinnin koulutusohjelmassa.

Tavoite: Tavoitteena on syventää opiskelijoiden näkemystä verkostojen teorioista.

Suoritustapa: 24 h luentoja + kirjallisuus. Kurssille hyväksytään rajoitettu määrä opiskelijoita taloustieteen osaston johtosäännön mukaan.

Vastuuhenkilö: Markkinoinnin professori.

Edellyttää: Ennen kurssia on suoritettava pääaineen pakolliset aineopinnot.

Kirjallisuus: Industrial networks: A new view of reality, eds. Axelsson & Easton, 1992; Håkansson, H.: Corporate technological behavior: Co-operation and Networks, 1989; Developing relationships in business networks, eds. Håkansson & Snehota, 1995.

S72463  Teollisuuden ympäristömarkkinointi

    (Environmental Marketing), 3 ov

Ajoitus: 4. vuoden kevätlukukausi.

Asema: Valinnainen markkinoinnin koulutusohjelmassa.

Tavoite: Tavoitteena on antaa opiskelijalle käsitys teollisuuden ympäristömarkkinoinnin keskeisimmistä osa-alueista.

Suoritustapa: Kirjallisuus.

Vastuuhenkilö: Markkinoinnin professori.

Edellyttää: Ennen kurssia on suoritettava pääaineen pakolliset aineopinnot.

Kirjallisuus: Hopfenbeck, W.: The Green Management Revolution, Lessons in Environmental Excellence, 1992; Ottman, J.A.: Green Marketing, 1994; Boström, T. & Linnanen, L. & Miettinen, P: Ympäristöjohtaminen - Elinkaariajattelu yrityksen toiminnassa, 1994.

S72464  Strategisen markkinoinnin teoria

    (Theories in Strategic Marketing),

    3 ov

Ajoitus: 4. vuoden kevätlukukausi.

Asema: Pakollinen markkinoinnin koulutusohjelmassa.

Tavoite: Tavoitteena on perehdyttää opiskelija syvällisesti strategisen markkinoinnin ongelmatiikkaan.

Suoritustapa: Kirjallisuus.

Vastuuhenkilö: Markkinoinnin professori.

Edellyttää: Ennen kurssia on suoritettava pääaineen pakolliset aineopinnot.

Kirjallisuus: Mintzberg, H.: The Rise and Fall of Strategic Planning, 1994; Understanding Business Market: Interaction, Relationships and Networks, ed. Ford, D., 1990, s. 27-136, 191-231, 443-540; Business Marketing: An Interaction and Network Perspective, eds by Möller & Wilson, 1995, parts II, III.

S72336  Erikoisaihe, 3 ov

Ajoitus: Vapaa.

Suoritustapa: Esim. 24 h luentoja + kirjallisuus tai laaja essee tai harjoitustyö. Luento ja aihe on vaihteleva. Erikoisaiheen suorittaminen osastolla tulee kyseeseen lähinnä silloin, jos valinnaisia opintojaksoja ei kyetä järjestämään. Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja jaksoja.

Vastuuhenkilö: Markkinoinnin professori.

S72330  Pro gradu -tutkielma (Master's

    Thesis), 20 ov

Ajoitus: 4. vuoden syys- ja kevätlukukausi.

Asema: Pakollinen markkinoinnin koulutusohjelmassa.

Tavoite: Pro gradu -työskentelyn tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiuksia hankkia itsenäisesti tieteellistä tietoa ja sitä soveltaen esittää markkinointiin liittyvä ongelmanratkaisu itsenäisenä tutkielmana. Työskentelyssä kehitetään opiskelijan kykyä itsenäiseen ja ongelmakeskeiseen työskentelyyn sekä analyyttiseen ajatteluun ja tieteelliseen raportointiin.

Sisältö: Opiskelija osallistuu koko lukuvuoden mittaiseen seminaarityöskentelyyn, jonka aikana hän raportoi tutkimustyönsä edistymisestä ja saa ohjausta jatkotoimenpiteitä varten. Seminaari-istunnot ovat pakollisia. Niitä kertyy lukuvuodessa noin 50 tuntia.

Suoritustapa: Tutkielmatyöskentelyn aikana opiskelija esittää neljä erillistä raporttia:

1) Aiheanalyysi (2-3 sivua)

2) Alkuraportti (10-15 sivua)

3) Väliraportti (25-35 sivua)

4) Loppuraportti (60-80 sivua).

Tutkielmatyöskentely alkaa 3. vuoden keväällä aloitusistunnolla, jossa mahdollisista aihepiireistä keskustellaan alustavasti. Pro gradu -työskentelyn eri vaiheiden tarkemmasta toteutuksesta sovitaan yksityiskohtaisesti syksyn ensimmäisten istuntojen aikana.

Vastuuhenkilö: Markkinoinnin professori.

Edellyttää: Ennen kurssia on suoritettava pääaineen pakolliset aineopinnot. (Paitsi A72423).

5. Osastokohtaisia ohjeita

Opetus järjestetään pääsääntöisesti periodiopetuksena, jolloin luentoja on noin 6-8 tuntia viikossa ja harjoituksia 2-4 tuntia viikossa.


5.1. Tentit

Kaikista luennoista I kuulustelu pyritään järjestämään noin 2-4 viikon kuluttua luennon päättymisestä erillisen tenttilistan mukaan. II kuulustelu on noin 1-2 kuukauden kuluttua I kuulustelusta. III kuulustelu järjestetään yleensä seuraavan lukukauden alussa. Opintojaksoista, joita voi tenttiä kirjatentteinä järjestetään kuulustelu kolme kertaa lukuvuoden aikana taloustieteen osaston tenttipäivänä. Tentteihin on ilmoittauduttava viimeistään saman viikon maanantaina kello 12 mennessä osastolla olevaan tentti-ilmoittautumislistaan. Kuulusteluissa noudatetaan yliopiston johtosääntöä opiskelusta ja opiskelijoista. Suoritetuista opintojaksoista pidetään kirjaa opintorekisterissä. Taloustieteen osastolta annetaan merkintä opintokirjaan vain opintokokonaisuuksista tutkinnon hakemista varten.


5.2. Pro gradu -tutkielma

Pro gradu -tutkielman salaiseksi/luottamukselliseksi julistaminen tapahtuu samassa osastoneuvoston kokouksessa, missä tutkielma arvostellaan. Opiskelijan tulee anoa tutkielman salaiseksi julistamista ao. lomakkeella. Anomuksen tulee olla yksilöidysti perusteltu sekä siinä tulee olla viittaus lakiin ja asetukseen, opinnäytetyön ohjaajan puolto ja tarvittaessa lausunto työn teettäjältä. Osastoneuvosto voi julistaa työn salaiseksi pääsääntöisesti maksimissaan 5 vuodeksi. Salaiseksi julistetusta opinnäytetyöstä on tehtävä työn ohjaajan ohjeiden mukainen julkiseksi tarkoitettu lyhennelmä.


5.3. Tutkinnot

Taloustieteen osastolla voidaan suorittaa kauppatieteellisen alan perus- ja jatkotutkinnot. Ylempi perustutkinto on kauppatieteiden maisterin tutkinto, johon johtavat kansantaloustieteen, laskentatoimen ja markkinoinnin koulutusohjelma. Jatkotutkinnot ovat kauppatieteiden lisensiaatin ja kauppatieteiden tohtorin tutkinnot. Tuotantotalouden koulutusohjelmassa voidaan suorittaa perustutkintona diplomiinsinöörin tutkinto. Jatkotutkintona voi suorittaa tekniikan lisensiaatin ja tekniikan tohtorin tutkinnot.


5.4. Laatuarvosana

Pääaineen osalta tutkintotodistukseen merkitään aine- ja syventävien opintojen yhteenlaskettu opintoviikkomäärä sekä laatuarvosana (tyydyttävät, hyvät tai erinomaiset tiedot). Alin tyydyttäviä tietoja vastaava tarkka pistemäärä on 1.00, alin hyviä tietoja vastaava tarkka pistemäärä on 1.75 ja alin erinomaisia tietoja vastaava tarkka pistemäärä on 2.50. Laatuarvosana määräytyy aine- ja syventävien opintojen (poislukien pro gradu-tutkielma) arvostelun painotettuna keskiarvona. Lisäksi edellytetään, että saadakseen kokonaislaatuarvosanaksi “hyvät tiedot” tulee opiskelijan saada pro gradusta vähintään arvolause lubenter approbatur. Vastaavasti laatuarvosanaan “erinomaiset tiedot” vaaditaan pro gradusta vähintään arvolause cum laude approbatur.

Pro gradu-tutkielma arvostellaan seuraavasti:

    approbatur    1 . . . 1+

    lubenter      1.5

    non sine    2-

    cum laude    2

    magna      2+ . . . 2.5

    eximia      2.5 . . . 3-

    laudatur      3

Sivuaineiden osalta kauppatieteelliseltä alalta Oulun yliopistosta valmistuvat saavat tutkintotodistukseen sivuainekokonaisuusmerkinnän osaston omien yksiköiden tarjoamista opintokokonaisuuksista mikäli opintojen laajuus ko. tieteessä (kansantaloustiede, laskentatoimi, markkinointi ja/tai tuotantotalous) on vähintään viisitoista (15) opintoviikkoa.

Muiden laitosten osalta sivuainekokonaisuuksien laajuudet vaihtelevat ja opiskelijan olisikin hyvä varmistaa nämä ja laatuarvosanan laskemisperusteet aina ko. laitokselta.

6. Finanssi RY

Oulun yliopiston kauppatieteilijöiden yhdistys

Oulun yliopiston kauppatieteilijöiden yhdistys Finanssi ry on vuonna 1991 perustettu taloustieteen osaston kauppatieteen opiskelijoiden ainejärjestö. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Oulun yliopistossa kauppatieteellistä tutkintoa suorittava opiskelija. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä etujärjestönä, lisätä kauppatieteiden tuntemusta sekä valvoa jäsentensä etujen toteutumista opetustoiminnassa. Lisäksi tavoitteena on luoda toimivat suhteet ympäröivään elinkeinoelämään yritysvierailujen ym. tilaisuuksien kautta.

Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää kahdesti vuodessa kokoontuva yhdistyksen kokous. Juoksevia asioita hoitaa syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus.

Finanssi ry liittyi keväällä 1997 Suomen Ekonomiliiton (SEFE) jäsenjärjestöksi. Yhteyttä muihin kauppatieteellisiin yksiköihin pidämme mm. SEFE:n opiskelijavaliokunnan kautta sekä osallistumalla niiden vuosijuhliin ja yhteisiin opiskelijatapaamisiin. Finanssin jäsenyys takaa myös koko joukon etuja, mm. Kauppalehden kotiinkannettuna ilmaiseksi joka vuoden alusta 3 kk, vakuutusalennuksia Sammosta, oikeusturvaneuvontaa SEFE:stä sekä mahdollisuuden liittyä SEFE:n työttömyysvakuutuskassaan.

Toimintakaudella 1996-97 oltiin aktiivisia monella saralla; syksyn haalariprojekti sponsorikampanja, jonka avulla ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille hankittiin kiltahaalarit, onnistui yli odotusten. Keväällä 1997 järjestetty valmennuskurssi kauppakorkean pääsykokeisiin oli niin suosittu, että se myytiin loppuun. Syksyllä 1996 järjestetty TOO-96 messutapahtuma onnistui hyvin ja sama tapahtuma tullaan järjestämään myös syksyllä 1997. Oulun yliopiston päärakennuksessa Linnanmaalla järjestettävät messut on suunnattu uusille yliopisto-opiskelijoille.

FINANSSI ry tarjoaa jäsenilleen myös monenlaista vapaa-ajan toimintaa; liikuntaa voi harrastaa mm. yhdistyksen sähly- ja sulkapallo-vuoroilla. Kulttuurinnälkäisille on tarjolla niinikään teatteri ja konsertti-iltoja. Opiskelun vastapainoksi yhdistys järjestää jäsenilleen saunailtoja ja muita vapaamuotoisempia juhlia. Finanssi ry:lle on muodostunut myös vuosijuhlaperinne, joka jatkuu syksyllä 1997 kuusivuotisjuhlan merkeissä. Tietoa tulevista tapahtumista ja muusta toiminnasta saa seuraamalla yhdistyksen ilmoitustauluja. Lisäksi Finanssilaisten oma EGONOMI-lehti ilmestyy viitisen kertaa vuodessa. Informaatiota löytyy myös yhdistyksen WWW-sivuilta.

FINANSSI ry:n hallitus 1997

(finanssi@raita.oulu.fi)

puheenjohtaja    Antti Sipponen

          puh. 040-587 0859

varapuheenjohtaja  Johanna Luokkanen

          puh. 08-312 0612

sihteeri        Hanna-Mari Puhakainen

          puh. 040-541 7877

isäntä        Sami Karppi

          puh. 08-547 1794

emäntä        Elsa Ukonmaanaho

          puh. 08- 312 0471

tiedotus        Kati Parkkinen

          puh. 08-880 2302

taloudenhoitaja    Mira Kemppainen

          puh. 0400-932 412

yrityskontaktit    Antti Kummu

          puh. 040-543 8858

PR-vastaava      Antti Kortela

          puh. 08-530 2386

koulutuspolitiikka  Juha Kyrö

          puh. 08-554 2540

koulutusvastaava    Riikka Poutiainen

          puh. 08-312 1273