Opinto-opas Prosessitekniikan osasto Henkilökunta Prosessitekniikka Ympäristötekniikka Ohjeita Harjoittelu Tutkintotodistus Työhön sijoittuminen Opintojaksot Prosessitekniikka

5.2. Prosessitekniikan koulutusohjelma

5.2.1. Ammatillinen tehtäväalue

Koulutusohjelma suuntautuu kuudelle ammattitehtäväalueelle:(I) prosessiteollisuuden käyttöön, suunnitteluun ja tutkimukseen liittyviin insinööritehtäviin, (II) automaatiojärjestelmien kehitykseen, teollisuusinstrumentointiin, robotiikkaan, tuotannonohjaukseen ja tietokonesovellutuksiin prosessien ohjauksessa ja automaatiossa liittyviin insinööritehtäviin, (III) yritysten tuotannonjohtamiseen, markkinointiin, talousasioihin ja kansainvälistymiseen liittyviin tehtäviin, (IV) teollisuuslaitosten energiatekniikkaan ja energiatalouteen liittyviin tehtäviin ja (V) tekniikan turvallisuutta ja ergonomiaa kehittäviin tehtäviin sekä (VI) metallurgiseen teollisuuteen.

Prosessi-insinöörin työnantajana voi olla kemian teollisuus, sellu- ja paperiteollisuus, metallurginen teollisuus, elintarviketeollisuus, prosessilaitteita valmistava teollisuus, suunnittelu- tai konsulttitoimistot, laitetoimittajat, opetus- ja tutkimuslaitokset, vakuutuslaitokset ja julkinen hallinto. Prosessi-insinööri voi olla myös itsenäinen yrittäjä, sillä koulutusohjelma antaa hyvät valmiudet oman yrityksen perustamiseen.

5.2.2. Koulutusohjelman tavoitteet

Prosessitekniikan koulutusohjelman tavoitteena on valmistaa luovia ja yhteistyökykyisiä diplomi-insinöörejä, jotka hallitsevat tekniikan luonnontieteelliset perusteet ja prosessiteollisuuden kemiallisten, fysikaalisten ja mekaanisten prosessien toimintaan vaikuttavat tekijät ja toimintamallit sekä tuntevat niiden ja optimointiin liittyvät menetelmät ja tekniikan. Koulutusohjelman suorittanut diplomi-insinööri tuntee myös teollisuuden toimintaan liittyvät taloudelliset lainalaisuudet ja prosessien ympäristövaikutukset sekä osaa kehittää tekniikan turvallisuutta ja ergonomiaa. Hänellä on perusvalmiudet soveltaa tietojaan muihinkin systeemeihin kuin prosesseihin.

5.2.3. Opintosuunnat

Prosessitekniikan koulutusohjelmassa kahtena ensimmäisenä opiskeluvuotena opiskellaan pääasiassa matemaattis-luonnontieteellisiä perusopintoja ja saadaan tuntuma eräisiin koulutusohjelman ammattiaineisiin, kahtena seuraavana vuotena opiskellaan teknistaloudellisia ammattiaineita ja syventäviä opintojaksoja. Kolmannen opiskelu-vuoden alussa opiskelija voi valita joko tuotantotekniikan ja prosessikehityksen, automaatio- ja tietotekniikan, tuotantotalouden, turvallisuuden, ergonomian ja tehdaspalvelun tai prosessimetallurgian opintosuunnan. Ennen valintaa osasto järjestää informaatiotilaisuuden valintavuorossa oleville opiskelijoille. Tällöin esitellään eri opintosuuntien opintoja, tutkimusalueita ja työtilannetta.

Tuotantotekniikan ja prosessikehityksen opintosuunnassa opiskellaan tuntemaan ja hallitsemaan erilaisia mekaanisia, fysikaalisia ja kemiallisia prosesseja ja prosessikokonaisuuksia sekä teoriassa että käytännössä. Opiskeluun sisältyy olennaisena osana pienryhmissä tehtävät laboratoriotyöt, joissa opiskelijaa saa käytännön tuntumaa erilaisiin prosesseihin ja voi soveltaa oppimaansa teoreettista tietoa käytäntöön. Lisäksi voidaan perehtyä energiateknisiin ja -taloudellisiin kysymyksiin.

Automaatio- ja tietotekniikan opintosuunnassa opiskellaan prosessien matemaattisiin malleihin, niiden dynaamiseen käyttäytymiseen ja säätöön liittyviä asioita sekä tarkastellaan kehittyneiden säätömenetelmien ja prosessien optimoinnin käytännön sovellutuksia. Opiskeluun liittyvissä harjoitustöissä käytetään nykyaikaisia automaatio- ja tietokonejärjestelmiä. Opiskelussa perehdytään myös erilaisiin mittauksiin, instrumentointiin, mikroprosessoreihin, tietokoneisiin, ohjelmointiin ja prosessikokeiden suunnitteluun ja suoritukseen.

Tuotantotalouden opintosuunnassa opiskellaan sekä teknillisiä että taloudellisia ammattiaineita. Taloudellisissa opinnoissa perehdytään tuotannon johtamiseen, materiaalitalouteen, markkinointiin ja tuotekehitykseen sekä investointi- ja rahoitusongelmiin. Harjoitustöissä käytetään mikrotietokoneita ja sovellutusohjelmistoja sekä käsitellään markkinoinnin, tuotannon ja rahoituksen tehtäviä yhteistyössä yritysten kanssa.

Turvallisuuden, ergonomian ja tehdaspalvelun opintosuunnassa opiskellaan ihmisen ominaisuuksien huomioon ottamista ja riskien hallintaa teollisessa ja muussa työympäristössä. Syventyminen tapahtuu vahvan teknistieteellisen opetuksen pohjalta ja sen ohessa. Syventymiseen kuuluu muun muassa prosessien turvallisuutta, tietotekniikan ja automaation ergonomiaa, työpsykologiaa, johtamista, ympäristönsuojelua ja käyttövarmuutta käsitteleviä opintojaksoja harjoitustöineen. Tekniikan turvallisuus- ja ergonomia-asiat kuuluvat teollisuudessa yleensä tehdaspalvelutoimintoihin. Suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään myös muihin tehdaspalvelun osa-alueisiin, mm. kunnossapitoon.

Prosessimetallurgian opintosuunnassa opiskellaan tuntemaan ja hallitsemaan erilaisia mekaanisia ja kemiallisia prosesseja ja prosessikokonaisuuksia sekä teoriassa että käytännössä. Erityisesti painotutaan raudan, teräksen ja ferroseosten valmistuksessa keskeisiin fysikaalisiin ja kemiallisiin perusilmiöihin. Opetukseen sisältyy oleellisena osana pienryhmätyöskentely, seminaarit ja laboratoriotyöt Rautaruukin ja Outokummun tutkimuslaboratorioissa. Opetuksessa käytetään apuna osin case-tyyppistä opetusta ja teollisuuden asiantuntijoiden kanssa järjestettäviä yhteisiä teemapäiviä. Opintosuunnassa tarjoutuu mahdollisuus opiskella valinnaisten aineiden kautta melko laajasti myös metallioppia sekä muokkausta ja lämpökäsittelyä.

Prosessitekniikan osastolla on vahvistettu seuraavat opintosuunnan valintaperiaatteet:

1. Opiskelijan on jätettävä anomuksensa pääsääntöisesti 3 vsk:n 2 periodin päätyttyä.

2. Opiskelijat pyritään jakamaan opintosuuntiin vuosikursseittain opiskelijoiden omien toiveiden mukaisesti. Mikäli opiskelijoiden jakautuminen vapaaehtoisuusperiaatteella ei noudata osaston katsomaa tarkoituksenmukaista jakoa, noudatetaan seuraavaa menettelyä:

Sille opintosuunnalle, jolle on liikaa pyrkijöitä, opiskelijat valitaan paremmuusjärjestyksessä vertailulukujen perusteella, jotka lasketaan seuraavasti:

å (arvosana+2) x opintoviikkomäärä / läsnäololukukausien lukumäärä

Vertailulukua laskettaessa otetaan huomioon ne opintojaksot, jotka sisältyvät ko. opiskelijan tutkintovaatimuksiin. Perustelluista syistä voidaan em. kriteeristä poiketa.

3. Osasto vahvistaa jaon opintosuuntiin.

4. Opiskelijan, joka haluaa osallistua valintaan muun kuin varsinaisen opintojen aloittamisvuoden mukaan määräytyvän vuosikurssin mukaan, tulee esittää perusteltu kirjallinen anomus osastoneuvostolle samassa yhteydessä, kun ilmoittaudutaan eri opintosuuntiin. Osasto päättää, miten opiskelija tällöin otetaan huomioon valintaa suoritettaessa.

5.2.4. Opetussuunnitelma v. 1998 ja 1999 aloittaville

Prosessitekniikan koulutusohjelmassa tutkinnon laajuus on 180 ov, mistä perusopintoja 49,5 ov, yhteisiä aineopintoja 47 ov, josta harjoittelua 4 ov, muita opintoja 59,5 ov ja diplomityö 20 ov.

Jokainen opiskelija suorittaa perusopinnot ja yhteiset aineopinnot sekä valitsee opintosuunnan perusmoduulin. Tuotantotekniikan ja prosessikehityksen, automaatio- ja tietotekniikan, prosessimetallurgian ja tuotantotalouden opintosuunnissa on suoritettava opintosuunnan jatkomoduuli sekä valittava kaksi valinnaismoduulia, joista toinen on jokin kappaleessa (5.2.6) luetelluista vaihtoehtoisista moduuleista.

Toinen valinnaismoduuli on vapaasti valittava. Tämän moduulin opiskelija suunnittelee itse tai valitsee jonkin valmiiksi suunnitellun moduulin siten, että tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee vähintään 180 ov. Tähän moduuliin voi sisällyttää mitä tahansa Oulun yliopiston vähintään aineopintotasoisia opintoja. Vapaasti valittavista on tehtävä anomus osastoneuvostolle.

Turvallisuuden, ergonomian ja tehdaspalvelun opintosuunnassa tutkinto voidaan suorittaa myös ns. laajemman vaihtoehdon mukaan. Tällöin jatkomoduuli voidaan korvata millä tahansa teknillisen tiedekunnan valinnaismoduulilla. Näin valinnaismoduulien kokonaislukumääräksi tulee kolme, joista yksi on jokin kappaleen (5.2.6) vaihtoehtoisista moduuleista, toinen jokin teknillisen tiedekunnan valmiiksi suunniteltu moduuli ja kolmas itse rakennettu moduuli siten, että tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee 180 ov.

Vuosina 1996 ja 1997 aloittaneet opiskelijat opiskelevat opinto-oppaan 1996-1998 mukaisesti. Myös vuosina 1994 ja 1995 aloittaneet voivat opiskella 1996-1998 opinto-oppaan opetussuunnitelman mukaan. Halutessaan he voivat jatkaa myös vanhan opetussuunnitelman mukaisesti.

5.2.5. Koulutusohjelman moduulimalli

Perusopinnot 49,5 ov

Yhteiset aineopinnot 47 ov

Perusmoduulit

Tuotantotekniikka ja prosessikehitys

Automaatio- ja tietotekniikka

Prosessimetallurgia

Tuotantotalous

Turvallisuus, ergonomia ja tehdaspalvelu

Jatkomoduulit

Tuotantotekniikka ja prosessikehitys

Automaatio- ja tietotekniikka

Prosessimetallurgia

Tuotantotalous

Turvallisuus, ergonomia ja tehdaspalvelu

Vaihtoehtoiset moduulit

Tuotantotekniikka ja prosessikehitys

Biotekniikka

Prosessien säätö- ja systeemitekniikka

Prosessimetallurgia

Materiaalitekniikka

Tietotekniikka

Koneautomaatio

 

Valinnaismoduulit

Tuotantotalous

Yrittäjyys

Laatu

Ergonominen tuotekehitys

Työtiede

Tehdaspalvelu

Ergonomia

Työpsykologia

Tekniikan arviointi, tekniikka ja yhteiskunta

Ympäristötekniikka

 

 

 

PERUSOPINNOT

Laajuus

Periodi

Suositeltava

ov

suoritus vsk

03001P

Opiskelu ja sen suunnittelu

0,5

1,2,3

I

03010P

Matematiikan peruskurssi I

3

1,2,3

I

03011P

Matematiikan peruskurssi II

3,5

4,5,6

I

03017P

Differentiaaliyhtälöt

2,5

4,5,6

I

03019P

Matriisialgebra

2

1,2,3

II

03020P

Matemaattiset apuneuvot

3

4,5,6

II

03021P

Tilastomatematiikka

3

4,5,6

II

03022P

Numeeriset menetelmät

3

4,5,6

III

P

Johdatus tietotekniikkaan

2

II

78053P

Yleinen ja epäorgaaninen kemia

4

1-3

I

76191P

Fysiikka P

8

6-1

I

90211P

Tekniikan englanti 3 tai

4

6-1

I,II

90312P

Tekniikan saksa 3 tai tekniikan saksa 1

90454P

Tekniikan venäjä 1 tai

90406P

Tekniikan ranska 1

90108P

Toinen kotimainen (ruotsi) tai

2

6-1

III

90009P

Toinen kotimainen (suomi)

03034P

Työsuojelun peruskurssi

2

1-5

II

47080P

Teollisuustalouden perusteet

3

1,2,3

I

47081P

Tuotantolaitoksen suunnittelu

2

1-4

II

47218P

Kirjallinen ja suullinen viestintä

2

4,5,6

II,III

Yhteensä

49,5

 

Yhteiset aineopinnot

78022A

Kemian ryhmätyöt

2

6-1

I

78003A

Johdatus orgaaniseen kemiaan

3

3,4,5

I

78045A

Fysikaalinen kemia I (TTK)

1,5

1-1

II

78046A

Fysikaalinen kemia II (TTK)

1,5

4,5,6

II

78082A

Fysikaalisen kemian lab. harj. (TTK)

2

4,5,6

II

47219A

Johdanto prosessitekniikkaan

2

1-3

I

47101A

Mekaaninen prosessitekniikka I

3

1-2

II

47220A

Kemiallisen prosessitekniikan perust.

3

1-6

II

47448A

Simulointi

2

1-3

II

47433A

Johdanto säätötekniikkaan

3

1-1

III

47460A

Säätö- ja systeemitekniikan perust. I

3

1-2

III

47461A

Säätö- ja systeemitekniikan perust. II

3

1-4

III

47619A

Liikkeensiirto

2

1-1

III

47620A

Lämmönsiirto

2

1-2

III

47611A

Metallurgiset prosessit

4

1-1

III

47102A

Mekaaninen prosessitekniikka II

3

1-4

II

48002A

Ympäristötekniikan peruskurssi

3

1-5

II

Harjoittelu

4

Yhteensä

47

 

OPINTOSUUNTIEN MODUULIT

TUOTANTOTEKNIIKAN JA PROSESSIKEHITYKSEN OPINTOSUUNTA

Perusmoduuli

Laajuus

Periodi

Suositeltava

ov

suoritus vsk

47221A

Reaktorianalyysi- ja suunnittelu I

3

1-1

III

47222A

Reaktorianalyysi- ja suunnittelu II

3

1-3

III

47621A

Aineensiirto

2

1-3

III

47323A

Erotusprosessit

3

1-4

III

47431A

Prosessien säätötekniikka I

3

1-5

III

47432A

Prosessien säätötekniikka II

3

1-6

III

47440A

SyTe laboratoriotyöt

1,5

III-IV

47442A

PS I-III laboratoriotyöt

2

III-IV

47108A

MPT laboratoriotyöt

2

IV

47325A

LDT laboratoriotyöt

2

III-IV

47223A

KPT laboratoriotyöt

2

III-IV

Yhteensä

26,5

 

Jatkomoduuli

47103A

Mekaaninen prosessitekniikka III

3

1-3

IV

47104S

Mekaaninen prosessitekniikka IV

3

1-5

IV

47109S

MPT erikoistyö

1

1-1

47327S

Bioprosessitekniikka

3

1-1

IV

47326S

LDT erikoistyö

1

1-1

47224S

Prosessisynteesi

3

1-4

IV

47225S

Prosessisynteesin erikoistyö

1

1-1

Yhteensä

15

 

AUTOMAATIO- JA TIETOTEKNIIKAN OPINTOSUUNTA

Perusmoduuli

Laajuus

Periodi

Suositeltava

ov

suoritus vsk

47221A

Reaktorianalyysi- ja suunnittelu I

3

1-1

III

47621A

Aineensiirto

2

1-3

III

47431A

Prosessien säätötekniikka I

3

1-5

III

47432A

Prosessien säätötekniikka II

3

1-6

III

47442A

Prosessien säätötekniikan laboratoriot.

2

47440A

SyTe laboratoriotyöt

1,5

47434S

Prosessien optimointi

3

1-3

IV

47443S

Prosessien säätötekniikan erikoistyö

1

47444S

Säätö- ja systeemitekn. keh. men.

3,5

1-3

IV

47441S

SyTe erikoistyö

1,5

Yhteensä

23,5

 

Jatkomoduuli

47453S

Digitaalinen säätöteoria

3

1-1

IV

47463S

Automaatiotekniikan ohjelmistot

3

1-1

IV

47445S

Digitaalinen prosessiautomaatio

2,5

1-4

IV

47438S

Fuzzy-neuromen. prosessiautom.:ssa

2

1-5

IV

47464S

Elektroniikan tuotantoautomaatio

3

1-4

IV

46251S

Mekatroniikka

3

1-4

IV

Yhteensä

16,5

 

PROSESSIMETALLURGIAN OPINTOSUUNTA

Perusmoduuli

Laajuus

Periodi

Suositeltava

ov

suoritus vsk

47431A

Prosessien säätötekniikka I

3

1-5

III

47432A

Prosessien säätötekniikka II

3

1-6

III

47571A

Metalliopin perusteet

3

1-4

III

47612A

Metallurginen termodynamiikka

4

1-3

III

47103A

Mekaaninen prosessitekniikka III

3

1-3

IV

47618A

Prosessitekniikan harjoitustyöt

2

47621A

Aineensiirto

2

1-3

III

47221A

Reaktorianalyysi- ja suunnittelu I

3

1-1

III

Yhteensä

23

 

Jatkomoduuli

47613S

Pyrometallurgisten prosessien teoria

5

1-5

III

47614S

Uudet metallurgiset prosessit

3

1-5

IV

47615S

Korkealämpötilakemia

3

1-1

IV

47616S

Valu ja jähmettyminen

2

1-3

IV

47617S

Korkealämpötilapros. rakennemat.

2

1-4

IV

Yhteensä

15

 

TUOTANTOTALOUDEN OPINTOSUUNTA

Perusmoduuli

Laajuus

Periodi

Suositeltava

ov

suoritus vsk

72210A

Kansantaloustieteen perusteet

3

4,5,6

III

72172A

Johdon laskentatoimi

3

1,2,3

III

72424A

Business to business -markkinointi

3

4,5,6

III

47087A

Tuotantolaitoksen suunnitt. harj.työ

1

II-III

47082S

Tuotannon johtaminen

3

1-3

III

47095A

Tuotannon ohjauksen perusteet

3

1-1

III

47092S

Laadun peruskurssi

3

4,5,6

IV

47090S

Logistiikka

3

1-5

III

Yhteensä

22

 

Jatkomoduuli

47084S

Teollisuustalouden seminaari1

3

IV

47094S

Teollisuustalouden erikoistyö1

3

IV

47096S

Tuotekehitys ja innovaatiot

3

1,2,3

IV

47083S

Teollisuustalouden jatkokurssi

3

4,5,6

IV

47093S

Tuotannon ja logistiikan ohjausmen.

3

4,5,6

III

Yhteensä

12

1) vaihtoehtoisia

TURVALLISUUDEN, ERGONOMIAN JA TEHDASPALVELUN OPINTOSUUNTA

Perusmoduuli

03040A

Työtieteen peruskurssi

2

1,2,3

III

03050A

Työpsykologian peruskurssi

2

1-2

III

47095A

Tuotannon ohjauksen perusteet

2

1-1

III

46098A

Kunnossapitotekniikka (KO)

3

03042S

Prosessien turvallisuus

3

3,4,5

IV

03043S

Ergonomia

2,5

1,2,3

IV

47058S

Ekotekniikka

2

1-6

IV

03041S

Työtieteen ja tehdaspalvelun erikoistyö

2,5

2,3,4

IV

03033A

Organisaatio, henkilöstö ja kehittämin.

3

4,5,6

III

Yhteensä

22

 

Jatkomoduuli; valittava vähintään 12 ov.

03038A

Kemialliset ja fysik. työymp.tekijät

2

51080A

Työlainsäädäntö (RO)

1

1-2

III

48060A

Ympäristölainsäädäntö

2

47057S

Teollisuuslaitoksen energiatalous

3

1-5

IV

47089S

Tuotannon johtaminen

2

1-3

III

03051S

Työpsykologian jatkokurssi

2,5

4,5,6

III

81028A

Johdon informaatiojärjestelmät

1

03039A

Tekniikka ja yhteiskunta

1,5

4,5,6

IV

Yhteensä

12

 

5.2.6. Vaihtoehtoiset moduulit

Kaikissa opintosuunnissa on valittava jokin seuraavista valinnaismoduuleista. Tuotantotekniikan ja prosessikehityksen, automaatio- ja tietotekniikan opintosuunnissa valinnaismoduulin koko on vähintään 10 ov., prosessimetallurgian opintosuunnassa 12 ja tuotantotalouden ja turvallisuuden, ergonomian ja tehdaspalvelun opintosuunnissa vähintään 15 ov. Suoritettavat opintojaksot on valittava siten, ettei niitä ole suoritettu muissa moduuleissa.

Tuotantotekniikan ja prosessikehityksen valinnaismoduuli; valittava vähintään 10, 12 tai 15 ov riippuen opintosuunnasta

Laajuus

Periodi

Suositeltava

ov

suoritus vsk

47103A

Mekaaninen prosessitekniikka III

3

1-3

IV

47104S

Mekaaninen prosessitekniikka IV

3

1-5

IV

47109S

Mekaaninen prosessitekn. erikoistyö

1

47108A

MPT laboratoriotyöt

2

47111S

Puumassan valmistus

1,5

1-5

IV

47112S

Paperin valmistus

1,5

1-6

IV

47113S

Paperitekniikan työt

2

47051A

Prosessipiirustus

2

1-1

II

47105A

Prosessiteollisuuden rakennemateriaalit

1

1-5

II

47221A

Reaktorianalyysi ja -suunnittelu I

3

1-1

III

47222A

Reaktorianalyysi ja -suunnittelu II

3

1-3

III

47224S

Prosessisynteesi

3

1-4

IV

47225S

Prosessisynteesin erikoistyö

1

47223A

Kemiallisen prosessitekniikan lab.työt

2

47226S

Katalyyttiset prosessit

3

1-2

III, IV

48360S

Katalyytit ympäristötekniikassa

2

1-5

III, IV

48370S

Teoll. ekologia ja kierrätystekniikka

3

48160S

Yhdyskuntien ja teoll. jätehuolto

2

47621A

Aineensiirto

2

1-3

III

47323A

Erotusprosessit

3

1-4

III

47327S

Bioprosessitekniikka

3

1-1

IV

47058S

Ekotekniikka

2

1-6

IV

47325A

Lämpö- ja diffuusiotekniikan lab.työt

2

47326S

Lämpö- ja diffuusiotek. erikoistyö

1

47057S

Teollisuuslaitoksen energiatalous

3

1-5

IV

47524S

Kotim. polttoaineet ja biomassan jal.

3

1-6

IV

47526S

Energiatekniikan harjoitustyö

1

47063A

Työpajatekniikan demonstraatiot

1

 

Biotekniikan valinnaismoduuli; valittava vähintään 10, 12 tai 15 ov riippuen opintosuunnasta

Laajuus

Periodi

Suositeltava

ov

suoritus vsk

75004A

Biokemian perusteet

2

74022A

Mikrobiologia

2

74038A

Mikrobiologian harjoitustyökurssi

1

47327S

Bioprosessitekniikka

3-4

1-1

IV

76431S

Bioprosessien dynamiikka

2

Opintojaksoja Oulu School of Biotechnology -koulutusohjelmasta.

Prosessien säätö- ja systeemitekniikan valinnaismoduuli; valittava vähintään 10, 12 tai 15 ov. riippuen opintosuunnasta

47431A

Prosessien säätötekniikka I

3

1-5

III

47432A

Prosessien säätötekniikka II

3

1-6

III

47444S

Säätö ja systeemitekn. keh. men.

3,5

1-3

IV

47453S

Digitaalinen säätöteoria

3

1-1

IV

47434S

Prosessien optimointi

3

1-3

IV

47445S

Digitaalinen prosessiautomaatio

2,5

1-4

IV

47443S

Prosessien säätötekniikan erikoistyö

1

47440A

SyTe laboratoriotyöt

1,5

47442A

Prosessien säätötekniikan lab.työt

2

47441S

SyTe erikoistyö

1,5

47438S

Fuzzy-neuromen. prosessiautomaat.:ssa

2

1-5

IV

47463S

Automaatiotekniikan ohjelmistot

3

1-1

IV

47464S

Elektroniikan tuotantoautomaatio

3

1-4

IV

 

Prosessimetallurgian valinnaismoduuli; valittava vähintään 10, 12 tai 15 ov riippuen opintosuunnasta

47612A

Metallurginen termodynamiikka

4

1-3

III

46571A

Metalliopin perusteet

3

1-4

III

47613S

Pyrometallurgisten prosessien teoria

5

1-2

III

47614S

Uudet metallurgiset prosessit

3

1-3

IV

47615S

Korkealämpötilakemia

3

1-5

IV

47616S

Valu ja jähmettyminen

2

1-5

IV

47617S

Korkealämpötilapros. rakennemat.

2

1-5

IV

 

Materiaalitekniikan valinnaismoduuli; valittava vähintään 12 ov, soveltuu lähinnä prosessimetallurgian opintosuuntaan

Laajuus

Periodi

Suositeltava

ov

suoritus vsk

46575A

Metallin tutkimustekniikka

2

1-2

IV

46578S

Korroosion teoria

2

1-5

IV

46583A

Materiaalitekniikka

3

1-1

IV

46587A

Keraamiset materiaalit

1,5

1-3

IV

46588S

Elektronioptiikan sovellutukset

1,5

1-5

IV

46589S

Terästen valmistus ja ominaisuudet

2

1-5

IV

46590A

Valssaustekniikka

2

1-4

IV

 

Tietotekniikan valinnaismoduuli; valittava vähintään 10 ov, soveltuu lähinnä automaatio ja tietotekniikan opintosuuntaan

52415A

Tietokonetekniikka I

3

1-3

IV

52476A

Tietokoneverkot

2,5

1-2

IV

52453A

Käyttöjärjestelmät

3

1-1

IV

52457A

Ohjelmistotekniikka

3

1,2,3

IV

52413A

Digitaalitekniikka I

3,5

1-1

IV

03049A

Signaalit ja järjestelmät

3

1-5

IV

 

Koneautomaation valinnaismoduuli; valittava vähintään 10 ov, soveltuu lähinnä automaatio -ja tietotekniikan opintosuuntaan

46235A

Mekanismioppi

4

4,5,6

46236S

Mekanismiopin jatkokurssi

3

1-5

46251S

Mekatroniikka

3

4,5,6

46464A

Toimilaitteet

3

1-2

46479A

Koneiden tietokoneohjaus

2,5

1-1

52465A

Robotiikan perusteet

2

1-4

47066A

Elektroniikan ja sähkötekn. perusteet

2

1-2

II

47464S

Elektroniikan tuotantoautomaatio

3

1-4

IV

 

5.2.7. Vapaasti valittavia moduuleja

moduulin valitsevalle pakolliset kurssit merkitty (P):llä

Tuotantotalouden moduuli; valittava vähintään 10 ov.

moduulin valitsevalle pakollinen kurssi merkitty (P):llä

Laajuus

Periodi

Suositeltava

ov

suoritus vsk

47095A

Tuotannon ohjauksen perusteet

2

1-1

III

47089S

Tuotannon johtaminen

3

1-3

III

47090S

Logistiikka

3

1-5

III

47093S

Tuotannon ja logistiikan ohjausmen.

3

4,5,6

III

72424A

Business to business -markkinointi

3

47092S

Laadun peruskurssi

3

4,5,6

IV

(P)

477097S

Laadun jatkokurssi

3

 

Yrittäjyyden valinnaismoduuli

moduulin valitsevalle pakolliset kurssit merkitty (P):llä

72801A

Johdatus yrittäjyyteen

3

(P)

72802A

Liiketoimintavalmiuksien kehittäminen

9

(P)

72805A

Liiketoimintaseminaari

3

(P)

72803A

Yrittäjyyden erikoistyö

2-5

 

Laadun valinnaismoduuli

moduulin valitsevalle pakolliset kurssit merkitty (P):llä

47092A

Laadun peruskurssi

3

(P)

47097S

Laadun jatkokurssi

3

(P)

47098S

Laadun syventävä kurssi

3

46362S

Tuotannon laatu

2

52477S

Tuotekehityksen laatu

3

47084S

Teollisuustalouden seminaari

3

47094S

Teollisuustalouden erikoistyö

3

Opiskelija voi suorittaa laadun valinnaismoduuliin myös muissa koulutusohjelmissa esitettyjä laatukursseja. Tähän moduuliin sisällytettävän teollisuustalouden seminaarin tai erikoistyön aiheen tulee liittyä laatuun.

Työtieteen valinnaismoduuli; valittava vähintään 10 ov.

Laajuus

Periodi

Suositeltava

ov

suoritus vsk

03040A

Työtieteen peruskurssi

2

1,2,3

II

03050A

Työpsykologian peruskurssi

2

1,2,3

III

03042S

Prosessien turvallisuus

3

1-3

III

03041S

Työtieteen ja tehdaspalvelun erik. työ

2,5

2,3,4

03043S

Ergonomia

2,5

2,3,4

IV

03033A

Organisaatio, henkilöstö ja kehittäm.

3

1-1

IV

46098A

Kunnossapitotekniikka (KO)

3

1-6

IV

03038A

Kemiall. ja fysik. työympäristötekijät

2

 

Tehdaspalvelun valinnaismoduuli; valittava vähintään 10 ov.

46474S

Paperiteollisuuden koneet (KO)

4

1,2,3,4

47104S

Mekaaninen prosessitekniikka IV

3

1-5

IV

47111S

Puumassan valmistus

1,5

1-5

IV

47112S

Paperin valmistus

1,5

1-6

IV

47113S

Sellu- ja paperitekniikan lab.työt

2

52124S

Anturit ja mittausmenetelmät (SO)

3

51080A

Työlainsäädäntö (RO)

1

1-2

IV

81028A

Johdon informaatiojärjestelmät (LuTK)

1

 

Ergonomian valinnaismoduuli; valittava vähintään 10 ov.

08912A

Sovellettu biomekaniikka LKT

2

IV

76455A

Johdatus biomittaustekniikkaan LuTK

3

46461A

Luovan työn tekniikka

3

03036A

Kemiall. ja fysik.. työympäristötekijät

2

04302A

Anatomian ja fysiologian per. (LKT)

4

1-3

III

51080A

Työlainsäädäntö

1

Työpsykologian valinnaismoduuli; valittava vähintään 10 ov.

03051S

Työpsykologian jatkokurssi

2,5

4,5,6

III

01021A

Tieteen filosofiset perinteet HuTK

1

03039A

Tekniikka ja yhteiskunta

1,5

4,5,6

IV

41427A

Ympäristöpsykologia KTK

3

47089S

Tuotannon johtaminen

3

1-3

III-IV

46461A

Luovan työn tekniikka

3

51080A

Työlainsäädäntö

1

1-2

IV

41401A

Yhteiskunnan rakenne KTK

2

51237S

Liikenneturvallisuus ja ympäristö (RO)

1,5

 

Ergonomisen tuotekehityksen valinnaismoduuli; valittava vähintään 10 ov.

Laajuus

Periodi

Suositeltava

ov

suoritus vsk

03036A

Kemiall. ja fysik. työympäristötekijät

2

45510A

Teollinen muotoilu

2

47092S

Laadun ohjaus

3

46461A

Luovan työn tekniikka (KO)

3

08913A

Sovellettu biomekaniikka LKT

2

IV

 

Tekniikan arviointi, tekniikka ja yhteiskunta valinnaismoduuli (Sciece Tecnology Society); valittava vähintään 10 ov.

03040A

Työtieteen peruskurssi

2

1,2,3

II

03039A

Tekniikka ja yhteiskunta

1-5

1-5

IV

03030A

Tekniikan historia HuTK

1

01021A

Tieteen filosofiset perusteet HuTK

1

 

Seuraavista aihekokonaisuuksista (a-d) väh 4 ov

a. Työ, tekniikka ja talous (väh. 4 ov, esim. seur):

030xA/S

Työtieteen opintoja

yht. väh 4

46461A

Luovan työn tekniikka (KO)

3

01972A

Talous- ja työnsosiologia HuTK

3

72210A

Kansantaloustieteen perusteet

3

47095A

Tuotannon ohjauksen perusteet

2

81002A

Tietojenkäsittelyopin pk LuTK

3

b. Ympäristönsuojelu (väh. 4 ov):

47058S

Ekotekniikka

2

41427A

Ympäristöpsykologia

3

48060A

Ympäristölainsäädäntö

2

48001A

Ympäristöekologia

3

48041A

Geoympäristötekniikka

3

75221A

Alkuperäisen luonnon suojelu (LuTK)

1-2

c. Sosiologia ja yhteiskuntatiede (väh. 4 ov):

01921A

Sosiologian peruskurssi HuTK

3

01967A

Sosiologian menetelmät HuTK

3

01979A

Tekniikan sosiologia HuTK

3

70522A

Johdatus etiikkaan OKL/HuTK

1

d. Kulttuurintutkimus LuTK (väh. 4 ov):

79004A

Johdatus systemaattiseen

kulttuurimaantieteeseen LuTK

3

79040S

Kehitysmaaopetus LuTK (joka 2. vuosi)

2

79007A

Suomi Euroopan osana LuTK

3

71220A

Suomen arkeologian peruskurssi HuTK

2

70312A

Suomen esihistoriallinen esineistö HuTK

1

71218A

Kulttuuriantropologian peruskurssi HuTK

2

 

Ympäristötekniikan moduuli; valittava vähintään 10 ov.

Laajuus

Periodi

Suositeltava

ov

suoritus vsk

78060A

Ympäristökemia ja ongelmajätteet

3

48060A

Ympäristölainsäädäntö

2

48001A

Ympäristöekologia

3

48041A

Geoympäristötekniikka

3

48151A

Vesien ja jätevesien käsittely

4

48160A

Yhdyskuntien ja teollis. jätehuolto

2

48360S

Katalyytit ympäristötekniikassa

2

48370S

Teollinen ekologia ja kierrätystekn.

3

47058S

Ekotekniikka

2

 

5. Prosessitekniikan osasto   5.1. Henkilökunta   5.2. Prosessitekniikan koulutusohjelma   5.3. Ympäristötekniikan koulutusohjelma   5.4. Osastokohtaisia  ohjeita   5.5. Harjoittelu   5.6. Tutkintotodistus   5.7. Työhön sijoittuminen   5.8. Opintojaksojen kuvaus